قرآن زندیق

قرآن با بیش از ۱۵ ترجمه به فارسی و ۱۵ ترجمه انگلیسی. کاملترین قرآن آنلاین. همراه با صوت و تلفظ و ترجمه کلمه به کلمه لیترال.

  • تازینامه، جدا از متن قرآن به زبانهای مختلف،‌ تازینامه بخشی ویژه از زندیق است که به نقد و بررسی قرآن میپردازد.
جزء شماره سوره نام سوره برگردان پارسی شمار آیات مکی/مدنی ترتیب زمانی
1 1 سورة الفاتحة باز کردن 7 مکی 5
2،3 2 سورة البقرة گوساله ماده 286 مدنی 87
4 3 سورة آل عمران خانواده عمران 200 مدنی 89
5،6 4 سورة النساء زنان 176 مدنی 92
7 5 سورة المائدة خوراک 120 مدنی 112
8 6 سورة الأنعام چهارپایان 165 مکی 55
9 7 سورة الأعراف بلندی ها 206 مکی 39
10 8 سورة الأنفال غنائم جنگی 75 مدنی 88
11 9 سورة التوبة توبه 129 مدنی 113
10 سورة يونس یونس 109 مکی 51
12 11 سورة هود هود 123 مکی 52
13 12 سورة يوسف یوسف 111 مکی 53
13 سورة الرعد رعد و برق 43 مدنی 96
14 سورة إبراهيم ابراهیم 52 مکی 72
14 15 سورة الحجر سنگ 99 مکی 54
16 سورة النحل زنبور 128 مکی 70
15 17 سورة الإسراء فرزندان اسرائیل 111 مکی 50
16 18 سورة الكهف غار 110 مکی 69
19 سورة مريم مریم 98 مکی 44
20 سورة طه طا ها 135 مکی 45
17 21 سورة الأنبياء پیامبران 112 مکی 73
22 سورة الحج حج 78 مدنی 103
18 23 سورة المؤمنون باورمندان 118 مکی 74
24 سورة النّور نور 64 مدنی 102
19 25 سورة الفرقان محک 77 مکی 42
26 سورة الشعراء چکامه سرایان 227 مکی 47
20 27 سورة النّمل مورچه 93 مکی 48
28 سورة القصص داستان ها 88 مکی 49
21 29 سورة العنكبوت عنکبوت 69 مکی 85
30 سورة الرّوم روم 60 مکی 84
31 سورة لقمان لقمان 34 مکی 57
32 سورة السجدة سجده 30 مکی 75
22 33 سورة الأحزاب هم پیمانان 73 مدنی 90
34 سورة سبا سبا 54 مکی 58
35 سورة فاطر آفریننده 45 مکی 43
23 36 سورة يس یا سین 83 مکی 41
37 سورة الصافات فرشتگان صف بسته 182 مکی 56
38 سورة ص صاد 88 مکی 38
24 39 سورة الزمر همراهان 75 مکی 59
40 سورة غافر آمرزنده 85 مکی 60
25 41 سورة فصّلت وحی های بخوبی فصل بندی شده 54 مکی 61
42 سورة الشورى مشورت کردن 53 مکی 62
43 سورة الزخرف زینت 89 مکی 63
44 سورة الدّخان دود 59 مکی 64
45 سورة الجاثية زانو زننده 37 مکی 65
46 46 سورة الأحقاف ریگستانها 35 مکی 66
47 سورة محمد محمد 38 مدنی 96
48 سورة الفتح فتح کردن 29 مدنی 111
49 سورة الحجرات اتاقها 18 مدنی 106
50 سورة ق قاف 45 مکی 34
27 51 سورة الذاريات بادهای خاک پراکن 60 مکی 67
52 سورة الطور کوه طور 49 مکی 76
53 سورة النجم ستاره 62 مکی 23
54 سورة القمر ماه 55 مکی 37
55 سورة الرحمن بخشنده 78 مدنی 97
56 سورة الواقعة روز رستاخیز 96 مکی 46
57 سورة الحديد آهن 29 مدنی 94
28 58 سورة المجادلة ستیز کردن 22 مدنی 105
59 سورة الحشر راندن 24 مدنی 101
60 سورة الممتحنة زن امتحان شده 13 مدنی 91
61 سورة الصف مراتب 14 مدنی 109
62 سورة الجمعة آدینه روز 11 مدنی 110
63 سورة المنافقون دو رویان 11 مدنی 104
64 سورة التغابن متغلبان 18 مدنی 108
65 سورة الطلاق جدایی 12 مدنی 99
66 سورة التحريم حرام کردن 12 مدنی 107
29 67 سورة الملك پادشاهی 30 مکی 77
68 سورة القلم نوشت افزار 52 مکی 2
69 سورة الحاقة اجتناب ناپذیر 52 مکی 78
70 سورة المعارج نردبانها 44 مکی 79
71 سورة نوح نوح 28 مکی 71
72 سورة الجن دیو 28 مکی 40
73 سورة المزّمّل جامه بر خود پیچیده 20 مکی 3
74 سورة المدّثر جامه در سر کشیده 56 مکی 4
75 سورة القيامة رستاخیز 40 مکی 31
76 سورة الإنسان انسان 31 مدنی 98
77 سورة المرسلات بادها 50 مکی 33
78 سورة االنبا خبر 40 مکی 80
79 سورة النازعات فرشتگان گیرنده جان 46 مکی 81
80 سورة عبس روی ترش کردن 42 مکی 24
81 سورة التكوير تاریک شدن 29 مکی 7
82 سورة الإنفطار شکافتن 19 مکی 82
83 سورة المطفّفين کم فروشان 36 مکی 86
84 سورة الإنشقاق شکافته شدن 25 مکی 83
85 سورة البروج برجها 22 مکی 27
86 سورة الطارق آنچه در شب آید 17 مکی 36
87 سورة الأعلى بالاترین 19 مکی 8
88 سورة الغاشية پوشنده 26 مکی 68
89 سورة الفجر سپیده صبح 30 مکی 10
30 90 سورة البلد شهر 20 مکی 35
91 سورة الشمس آفتاب 15 مکی 26
92 سورة الليل شب 21 مکی 9
93 سورة الضحى آغاز روز 11 مکی 11
94 سورة الشرح گشودن 8 مکی 12
95 سورة التين انجیر 8 مکی 28
96 سورة العلق خون لخته 19 مکی 1
97 سورة القدر تقدیر 5 مکی 25
98 سورة البينة برهان روشن 8 مدنی 100
99 سورة الزلزلة لرزش 8 مدنی 93
100 سورة العاديات اسبان دونده 11 مکی 14
101 سورة القارعة کوبنده 11 مکی 30
102 سورة التكاثر افزون خواهی 8 مکی 16
103 سورة العصر زمان 3 مکی 13
104 سورة الهمزة عیب جو 9 مکی 32
105 سورة الفيل فیل 5 مکی 19
106 سورة قريش قبیله قریش 4 مکی 29
107 سورة الماعون بایسته های روزمره 7 مکی 16
108 سورة الكوثر فراوانی 3 مکی 14
109 سورة الكافرون ناباوران 6 مکی 17
110 سورة النصر یاری 3 مدنی 114
111 سورة المسد لیف خرما 5 مکی 6
112 سورة الإخلاص یگانگی 4 مکی 22
113 سورة الفلق صبحگاه 5 مکی 20
114 سورة النّاس مردم 6 مکی 21

مطالب مرتبط

کتابخانه زندیق

پندیق

ویدیو

* ترتیب زمانی آیات و مکی یا مدنی بودن آنها بر اساس تاریخ قرآن، توسط علامه ابو عبدالله الزنجانی

4 نظر برای “قرآن زندیق

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.