سوره البقرة (2) آیه 105

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 105

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 106
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 104

عربی

ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ لاَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

بدون حرکات عربی

ما يودّ الّذين كفروا من أهل الكتاب و لا المشركين أن ينزّل عليكم من خير من ربّكم و اللّه يختصّ برحمته من يشاء و اللّه ذو الفضل العظيم

خوانش

Ma yawaddu allatheena kafaroo min ahli alkitabi wala almushrikeena an yunazzala AAalaykum min khayrin min rabbikum waAllahu yakhtassu birahmatihi man yashao waAllahu thoo alfadli alAAatheemi

آیتی

از ميان اهل کتاب آنان که کافر شدند ، و نيز مشرکان ، دوست نمي دارندکه از جانب پروردگار به شما خيري برسد و حال آنکه خدا هر کس را که بخواهد به بخشايش خويش مخصوص مي دارد خدا صاحب فضلي بزرگ است

خرمشاهی

كسانى از اهل كتاب كه كفر ورزيده اند و همچنين مشركان خوش ندارند كه از سوى پروردگارتان خيرى بر شما نازل گردد، و خداوند هر كس را بخواهد مشمول رحمت خويش مى گرداند، و خداوند داراى بخشش بيكران است.

کاویانپور

از اهل كتاب، آنان كه كافر شدند و همچنين مشركين دوست ندارند خير و منفعتى از جانب پروردگارتان به شما برسد (آنان چون بخواهند و چه نخواهند) خدا هر كه را بخواهد برحمت خود مخصوص مى‏گرداند. فضل و بخشش خدا بسيار عظيم و بيكران است

انصاریان

نه کافران از اهل کتاب و نه مشرکان، دوست ندارند که هیچ خیری از سوی پروردگارتان بر شما نازل شود، در حالی که خدا هرکه را بخواهد به رحمت خود اختصاص می دهد؛ و خدا دارای فضل بزرگی است.

سراج

دوست ندارند آنانكه كافر شدند از اهل كتاب (يهودان و ترسايان) و نه مشركان (بخدا از بت پرستان) كه فرو فرستاده شود بر شما هيچگونه نيكوئى از نزد پروردگارتان (منظور از» خير» قرآن و وحى و احكام است) و خدا اختصاص مى‏دهد برحمت خود (به نبوت و وحى) هر كه را بخواهد و خدا داراى بخشش بزرگ است (هر خيرى كه بهر كس مى‏رسد از خداست)

فولادوند

نه كسانى كه از اهل كتاب كافر شده‏اند، و نه مشركان [هيچ كدام‏] دوست نمى‏دارند خيرى از جانب پروردگارتان بر شما فرود آيد، با آنكه خدا هر كه را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد، و خدا داراى فزون‏بخشى عظيم است.

پورجوادی

كافران اهل كتاب و مشركان دوست ندارند خير و بركتى از طرف پروردگار بر شما نازل شود، در حالى كه خداوند هر كس را كه بخواهد مشمول رحمت خود مى‏گرداند، فضل خدا بى‏كران است.

حلبی

نه آن كسانى از اهل كتاب كه كافر شدند و نه مشركان، دوست دارند [كه‏] خيرى از طرف پروردگارتان بر شما نازل شود و خدا هر كه را بخواهد اختصاص به رحمت خود مى‏دهد و خدا صاحب فضل عظيم است.

اشرفی

دوست نميدارند آنان كه كافر شدند از اهل كتاب و نه مشركان كه فرو فرستاده شود بر شما هيچ خيرى از پروردگارتان و خدا مختص ميسازد برحمتش آنرا كه خواهد و خدا صاحب فضل است بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

كسانى از اهل كتاب و [هم‏] مشركان كه كفر ورزيدند دوست ندارند كه هيچ خيرى از [سوى‏] پروردگارتان بر شما فرو فرستاده شود. خداوند هر كس را كه بخواهد به رحمت خود ويژه مى‏گرداند و خداوند داراى فضل بزرگ است

مکارم

کافران اهل کتاب، و (همچنین) مشرکان، دوست ندارند که از سوی خداوند، خیر و برکتی بر شما نازل گردد؛ در حالی که خداوند، رحمت خود را به هر کس بخواهد ، اختصاص می‌دهد؛ و خداوند، صاحب فضل بزرگ است.

مجتبوی

كسانى كه كافر شدند از اهل كتاب و مشركان، دوست ندارند كه از پروردگارتان هيچ نيكى- وحى يا رحمتى- بر شما فروآيد، و خداوند هر كه را خواهد به مِهر و بخشايش خود ويژه سازد، و خدا داراى فزونى و بخشش بزرگ است.

مصباح زاده

دوست نميدارند آنان كه كافر شدند از اهل كتاب و نه مشركان كه فرو فرستاده شود بر شما هيچ خيرى از پروردگارتان و خدا مختص ميسازد برحمتش آنرا كه خواهد و خدا صاحب فضل است بزرگ

معزی

دوست ندارند آنانكه كافر شدند از اهل كتاب و از مشركان كه فرود شود بر شما خيرى از پروردگار شما و خدا مخصوص كند به رحمت خود هر كه را خواهد و خدا است دارنده فضلى بزرگ

قمشه ای

هرگز کافران اهل کتاب و مشرکان مایل نیستند که بر شما (مسلمین) خیری از جانب خدایتان نازل شود، لیکن خدا هر که را بخواهد به فضل و رحمت خویش مخصوص گرداند، و خدا صاحب فضل عظیم است.

رشاد خليفه

نه كافران اهل كتاب دوست دارند ببينند که از جانب پروردگارتان نعمتي بر شما فرود مي آيد و نه مشركان. اگرچه، خدا باران رحمتش را به هر كه برگزيند، فرو مي فرستد. خدا صاحب موهبتي است بي انتها.

Literal

Those who disbelieved from the people of The Book and nor the sharing (with God) , they do not wish/love that a goodness be descended on you from your Lord, and God singles out/specializes with His mercy whom He wills/wants, and God (is) of the grace/favour , the great .

Al-Hilali Khan

Neither those who disbelieve among the people of the Scripture (Jews and Christians) nor Al-Mushrikoon (the disbelievers in the Oneness of Allah, idolaters, polytheists, pagans, etc.) like that there should be sent down unto you any good from your Lord. But Allah chooses for His Mercy whom He wills. And Allah is the Owner of Great Bounty.

Arthur John Arberry

Those unbelievers of the People of the Book and the idolaters wish not that any good should be sent down upon you from your Lord; but God singles out for His mercy whom He will; God is of bounty abounding.

Asad

Neither those from among the followers of earlier revelation who are bent on denying the truth, nor those who ascribe divinity to other beings beside God, would like to see any good ever bestowed upon you from on high by your Sustainer; but God singles out for His grace whom He wills-for God is limitless in His great bounty.

Dr. Salomo Keyzer

De ongeloovigen en de schriftbezitters wenschen, even als de heidenen, dat geenerhande gunst van uwen Heer op u nederdale; maar God beweldadigt wien hij wil; want God is almachtig.

Free Minds

Neither do those who have rejected from among the people of the Scripture, nor from among those who have set up partners, wish that any good comes down to you from your Lord. But God chooses with His mercy whom He wishes; and from God is the greatest favour.

Hamza Roberto Piccardo

Quelli della gente del Libro che sono miscredenti e gli associatori, detestano che il vostro Signore faccia scendere su di voi la Sua benevolenza. Ma Allah sceglie chi vuole per la Sua misericordia! Allah è il Padrone dell’immenso favore.

Hilali Khan

Neither those who disbelieve among the people of the Scripture (Jews and Christians) nor Al-Mushrikoon (the disbelievers in the Oneness of Allah, idolaters, polytheists, pagans, etc.) like that there should be sent down unto you any good from your Lord. But Allah chooses for His Mercy whom He wills. And Allah is the Owner of Great Bounty.

Kuliev E.

Неверующие люди Писания и многобожники не хотят, чтобы вам ниспосылалось благо от вашего Господа. Аллах же отмечает Своей милостью, кого пожелает. Аллах обладает великой милостью.

M.-N.O. Osmanov

Ни многобожники, ни те из людей Писания, которые отступились от веры, не хотели бы, чтобы вам ниспосылалось благо от Господа. Аллах же отмечает Своей милостью, кого пожелает, ибо великодушие Аллаха огромно.

Mohammad Habib Shakir

Those who disbelieve from among the followers of the Book do not like, nor do the polytheists, that the good should be sent down to you from your Lord, and Allah chooses especially whom He pleases for His mercy, and Allah is the Lord of mighty grace.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Neither those who disbelieve among the people of the Scripture nor the idolaters love that there should be sent down unto you any good thing from your Lord. But Allah chooseth for His mercy whom He will, and Allah is of Infinite Bounty.

Palmer

They who misbelieve, whether of those who have the Book or of the idolaters, would fain that no good were sent down to you from your Lord; but God specially favours with His mercy whom He will, for God is Lord of mighty grace.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ehlikitap’ın küfre sapanlarıyla müşrikler, Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Ama Allah, rahmetini dilediğine özgüler. Allah, büyük lütfun sahibidir.

Qaribullah

The unbelievers among the People of the Book (Jews and Nazarenes) and the idolaters resent that any good should have been sent down to you from your Lord. But Allah chooses whom He will for His Mercy. And Allah is of great bounty.

QXP

The rejecters among the People of the Book and the idolaters do not wish to see any good thing sent to you from your Lord. But Allah showers His Grace according to His Laws (and chooses for His Revelation whom He wills (3:71), (16:30)). And Allah is the Lord of Infinite Bounty.

Reshad Khalifa

Neither the disbelievers among the followers of the scripture, nor the idol worshipers, wish to see any blessings come down to you from your Lord. However, GOD showers His blessings upon whomever He chooses. GOD possesses infinite grace.

Rodwell

The unbelievers among the people of the Book, and among the idolaters, desire not that any good should be sent down to you from your Lord: but God will shew His special mercy to whom He will, for He is of great bounty.

Sale

It is not the desire of the unbelievers, either among those unto whom the scriptures have been given, or among the idolaters, that any good should be sent down unto you from your Lord: But God will appropriate his mercy unto whom he pleaseth; for God is exceeding beneficent.

Sher Ali

They who disbelieve from among the people of the Book, or from among those who associate gods with ALLAH, desire not that any good should be sent down to you from your Lord; but ALLAH chooses for HIS mercy whomsoever HE pleases; and ALLAH is Lord of exceeding bounty.

Unknown German

Die da ungläubig sind unter dem Volk der Schrift oder unter den Götzendienern, sie wünschen nicht, daß irgendein Gutes niedergesandt werde auf euch von eurem Herrn; doch Allah erwählt für Seine Gnade, wen Er will; und Allah ist Herr großer Huld.

V. Porokhova

Неверные из многобожников ■ И из людей Писания (Святого) ■ Не желают, чтобы на вас сошла Господня благость. ■ Но милостью Своей Аллах одаривает тех, ■ Кого сочтет Своей угодой, – ■ Ведь Он – великой щедрости Владыка!

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр! Раббыгыздан сезгә хәерле аятьләрнең иңевен кәферләр һәм мөшрикләр һич тә яратмыйлар. Аллаһ, үзе теләгән бәндәләренә рәхмәт кылыр, Ул үзенә итагать иткәннәргә олугъ фазыйләт иясе.

جالندہری

جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر (وبرکت) نازل ہو۔ اور خدا تو جس کو چاہتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے

طاہرالقادری

نہ وہ لوگ جو اہلِ کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.