سوره النساء (4) آیه 154

قرآن، سوره النساء (4) آیه 154

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 155
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 153

عربی

وَ رَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِمْ وَ قُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً

بدون حرکات عربی

و رفعنا فوقهم الطّور بميثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجّدا و قلنا لهم لا تعدوا في السّبت و أخذنا منهم ميثاقا غليظا

خوانش

WarafaAAna fawqahumu alttoora bimeethaqihim waqulna lahumu odkhuloo albaba sujjadan waqulna lahum la taAAdoo fee alssabti waakhathna minhum meethaqan ghaleethan

آیتی

و به خاطر پيماني که با آنها بسته بوديم کوه طور را بر فراز سرشان بداشتيم و گفتيم : سجده کنان از آن در داخل شويد و در روز شنبه تجاوز مکنيد و از ايشان پيماني سخت گرفتيم

خرمشاهی

و [كوه] طور را بر فرازشان افراشته داشتيم تا از ايشان پيمان گرفتيم، و به ايشان گفتيم فروتنانه از اين دروازه وارد شويد; و به ايشان گفتيم حرمت سبت [=شنبه] را نشكنيد، و از ايشان پيمانى استوار گرفتيم.

کاویانپور

و (كوه) طور را بر فراز آنها برافراشتيم و از آنها تعهد گرفتيم كه (بعنوان توبه) از درب (بيت المقدس) با خشوع و فروتنى درآئيد و به آنها گفتيم: كه روزهاى شنبه (دست از كار بكشيد و) از حدود مقررات خدا تجاوز نكنيد و از آنها (در برابر همه اينها) تعهدى محكم گرفتيم.

انصاریان

و کوه طور را به سبب پیمانشان [به پذیرفتن تورات، عمل به آن و ایمان به موسی] برفرازشان برافراشتیم، و به آنان گفتیم: با تواضع و فروتنی و سجده کنان، از دروازه [شهر یا درِ معبد] درآیید. و [نیز] به آنان گفتیم: روز شنبه [از حکم حرمت صید ماهی] تجاوز نکنید. و از آنان [برای اجرای احکام تورات و فرمان های موسی] پیمانی محکم و استوار گرفتیم.

سراج

و برافراشتيم بالاى سر ايشان كوه طور را بواسطه پيمانى كه با خدا بسته بودند و گفتيم بديشان در آئيد بدروازه (ايليا) سجده كنان و نيز گفتيم بديشان تجاوز نكنيد (بگرفتن ماهى) در روز شنبه و گرفتيم از ايشان پيمانى استوار (بر طبق هر يك از اين احكام)

فولادوند

و كوه طور را به يادبود پيمان [با] آنان، بالاى سرشان افراشته داشتيم؛ و به آنان گفتيم: «سجده‏كنان از در درآييد» و [نيز] به آنان گفتيم: «در روز شنبه تجاوز مكنيد.» و از ايشان پيمانى استوار گرفتيم.

پورجوادی

و به سبب پيمانشان كوه طور را بر فرازشان برافراشتيم و به آنها گفتيم: از دروازه با خضوع داخل شويد … و نيز گفتيم: در روز شنبه تخطّى نكنيد … و پيمان محكمى از آنها گرفتيم.

حلبی

و طور را به سبب پيمانى [كه بسته بودند] بالاى [سرشان‏] بداشتيم و ايشان را گفتيم: سجده‏كنان از در درآييد و ايشان را گفتيم در [روز] شنبه از حد در مگذريد و [در اين باره‏] از آنان پيمانى سخت گرفتيم.

اشرفی

و برداشتيم زبرشان طور را بسبب پيمانشان و گفتيم مرايشان را كه درآييد از در سجده كنان و گفتيم مر ايشان را از حد در مگذريد در شنبه و گرفتيم از ايشان پيمانى درشت و محكم

خوشابر مسعود انصاري

و به [موجب‏] پيمانشان [كوه‏] طور را بر فرازشان برافراشتيم و به آنان گفتيم: سجده‏كنان به دروازه در آييد و به آنان گفتيم. در [باره روز] شنبه از حدود [الهى‏] مگذريد و پيمانى استوار از آنان گرفتيم

مکارم

و کوه طور را بر فراز آنها برافراشتیم؛ و در همان حال از آنها پیمان گرفتیم، و به آنها گفتیم: «(برای توبه،) از در (بیت المقدس) با خضوع درآیید!» و (نیز) گفتیم: «روز شنبه تعدّی نکنید (و دست از کار بکشید!)» و از آنان (در برابر همه اینها،) پیمان محکمی گرفتیم.

مجتبوی

و كوه طور را به سبب پيمانشان بالاى سرشان بداشتيم و به آنان گفتيم: از دروازه [بيت المقدس‏] سجده‏كنان- سر فرودارندگان، به نشانه خضوع- در آييد و به آنها گفتيم: در روز شنبه از اندازه مگذريد- ماهى مگيريد و از حكم تجاوز مكنيد- و از آنان پيمانى سخت و استوار گرفتيم.

مصباح زاده

و برداشتيم زبرشان طور را بسبب پيمانشان و گفتيم مر ايشان را كه در آئيد از در سجده كنان و گفتيم مر ايشان را از حد در مگذريد در شنبه و گرفتيم از ايشان پيمانى درشت و محكم

معزی

و برافراشتيم بر فراز ايشان طور را به پيمانشان و بديشان گفتيم اندرآييد در را سجده كنان و گفتيم بديشان كه تجاوز نكنيد در شنبه و گرفتيم از ايشان پيمانى سخت

قمشه ای

و کوه طور را برای (اتمام حجّت و اخذ) پیمان بر فراز سر آنها بلند گردانیدیم و آنها را گفتیم به حال سجده بدین درگاه درآیید و گفتیم از حکم روز شنبه تعدی مکنید، و از آنها پیمانی سخت گرفتیم.

رشاد خليفه

و کوه سينا را بر فراز سرشان بلند کرديم و در همان حال از آنها پيمان گرفتيم. و به آنان گفتيم: با تواضع از دروازه وارد شويد. و به آنان گفتيم: حرمت سَبَت را نگاه داريد. بي گمان، ما از آنها پيماني محكم گرفتيم.

Literal

And We raised above them the Mountain with their promise/covenant, and We said to them: «Enter the door/entrance prostrating». And We said to them: «Do not transgress/violate in the Saturday/Sabbath». And We took from them a strong promise/covenant.

Al-Hilali Khan

And for their covenant, We raised over them the Mount and (on the other occasion) We said: «Enter the gate prostrating (or bowing) with humility;» and We commanded them: «Transgress not (by doing worldly works on) the Sabbath (Saturday).» And We took from them a firm covenant.

Arthur John Arberry

And We raised above them the Mount, taking compact with them; and We said to them, ‹Enter in at the gate, prostrating›; and We said to them, ‹Transgress not the Sabbath›; and We took from them a solemn compact.

Asad

raising Mount Sinai high above them in witness of their solemn pledge. And We said unto them, «Enter the gate humbly»; and We told them, «Do not break the Sabbath-law»; and We accepted from them a most solemn pledge.

Dr. Salomo Keyzer

En wij verhieven den berg (Sina) boven hen als een pand van ons verbond, en zeiden tot hen: Ga deze poort biddende binnen. Wij zeiden hun ook: Schendt den Sabbath niet. En wij ontvingen eene stellige verbintenis van hen.

Free Minds

And We raised the mount above them for the covenant they took, and We said to them: "Enter the gate while prostrating," and We said to them: "Do not transgress the Sabbath," and We took from them a solemn covenant.

Hamza Roberto Piccardo

In segno dell’alleanza elevammo il Monte sopra di loro e dicemmo: «Entrate dalla porta prosternandovi»; e dicemmo: «Non trasgredite il Sabato», e accettammo il loro impegno solenne.

Hilali Khan

And for their covenant, We raised over them the Mount and (on the other occasion) We said: "Enter the gate prostrating (or bowing) with humility;" and We commanded them: "Transgress not (by doing worldly works on) the Sabbath (Saturday)." And We took from them a firm covenant.

Kuliev E.

Мы воздвигли над ними гору, согласно завету с ними, и сказали им: «Войдите во врата, поклонившись!» Мы также сказали им: «Не нарушайте субботы!» Мы заключили с ними суровый завет.

M.-N.O. Osmanov

Мы воздвигли перед ними гору Синай согласно [Нашему] завету с ними и сказали им: «Войдите во врата, низко кланяясь!» Еще сказали Мы им: «Не нарушайте субботний запрет» – и взяли с них твердое обещание.

Mohammad Habib Shakir

And We lifted the mountain (Sainai) over them at (the li taking of the covenant) and We said to them: Enter the door making obeisance; and We said to them: Do not exceed the limits of the Sabbath, and We made with them a firm covenant.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And We caused the Mount to tower above them at (the taking of) their covenant: and We bade them: Enter the gate, prostrate! and We bode them: Transgress not the Sabbath! and We took from them a firm covenant.

Palmer

And we held over them the mountain at their compact, and said to them, ‹Enter ye the door adoring;› and we said to them, ‹Transgress not on the Sabbath day,› and we took from them a rigid compact.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kesin söz vermeleri için Tûr’u üzerlerine kaldırdık ve onlara: «Kapıdan secde ederek girin.» dedik. Onlara şunu da söyledik: «Cumartesi gününde azgınlık yapmayın.» Onlardan sapasağlam bir söz almıştık.

Qaribullah

And We raised the Mount above them, and took covenant with them, and We said: ‹Enter in at the gate, prostrating›, and We said to them, ‹Do not transgress the Sabbath›, and We took from them a solemn covenant.

QXP

Then We made a Covenant with them at the raised Mount Sinai as a witness. We said to them, «Enter the gate of the town humbly (2:63).» And We said to them, «Do not violate the Sabbath.» Indeed We had made with them a Solemn Covenant.

Reshad Khalifa

And we raised Mount Sinai above them, as we took their covenant. And we said to them, «Enter the gate humbly.» And we said to them, «Do not desecrate the Sabbath.» Indeed, we took from them a solemn covenant.

Rodwell

And we uplifted the mountain over them when we made a covenant with them, and we said to them, «Enter the gate adoring:»and we said to them, «Transgress not on the Sabbath,» and we received from them a strict covenant.

Sale

And we lifted the mountain of Sinai over them, when we exacted from them their covenant; and said unto them, enter the gate of the city worshipping. We also said unto them, transgress not on the sabbath day. And we received from them a firm covenant, that they would observe these things.

Sher Ali

And WE raised high above them the Mount while making a covenant with them, and WE said to them, `Enter the gate submissively,› and WE said to them, `Transgress not in the matter of the Sabbath.› And WE took from them a firm covenant.

Unknown German

Und Wir erhoben anläßlich des Bundes mit ihnen den Berg hoch über sie und sprachen zu ihnen: «Tretet ein durch das Tor in Unterwürfigkeit»; und Wir sprachen zu ihnen: «Übertretet nicht das Sabbatgebot». Und Wir schlossen einen festen Bund mit ihnen.

V. Porokhova

Мы при завете с ними подняли над ними Гору ■ И далее сказали: ■ «Входите (в город) этими вратами, склоняясь до земли». ■ И вновь сказали: ■ «Не нарушайте (праведной) субботы». ■ И взяли с них обет суровый.

Yakub Ibn Nugman

Куркытып, алардан ґәһед алмак өчен өсләренә Тур тавын күтәрдек һәм: «Әрихә шәһәренә түбәнчелек илә керегез», – дидек, янә аларга әйттек: «Шимбә көнне чиктән чыкмагыз», – дип һәм алардан авыр ґәһедне алдык.

جالندہری

اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ (شہر کے) دروازے میں (داخل ہونا تو) سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن (مچھلیاں پکڑنے) میں تجاویز (یعنی حکم کے خلاف) نہ کرنا۔ غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا

طاہرالقادری

اور (جب یہود تورات کے احکام سے پھر انکاری ہوگئے تو) ہم نے ان سے (پختہ) عہد لینے کے لئے (کوہِ) طور کو ان کے اوپر اٹھا (کر معلّق کر) دیا، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ تم (اس شہر کے) دروازے (یعنی بابِ ایلیاء) میں سجدۂ (شکر) کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے (مزید) فرمایا کہ ہفتہ کے دن (مچھلی کے شکار کی ممانعت کے حکم) میں بھی تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے بڑا تاکیدی عہد لیا تھا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.