سوره المائدة (5) آیه 46

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 46

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 47
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 45

عربی

وَ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتَيْناهُ الإِْنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

بدون حرکات عربی

و قفّينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدّقا لما بين يديه من التّوراة و آتيناه الإنجيل فيه هدى و نور و مصدّقا لما بين يديه من التّوراة و هدى و موعظة للمتّقين

خوانش

Waqaffayna AAala atharihim biAAeesa ibni maryama musaddiqan lima bayna yadayhi mina alttawrati waataynahu al-injeela feehi hudan wanoorun wamusaddiqan lima bayna yadayhi mina alttawrati wahudan wamawAAithatan lilmuttaqeena

آیتی

و از پي آن رسولان ، عيسي پسر مريم را فرستاديم که تصديق کننده توراتي ، بود که پيش از او فرستاده بوديم و انجيل را که تصديق کننده تورات پيش ازاو بود به او داديم که در آن هدايت و روشنايي بود و براي پرهيزگاران هدايت و موعظه اي

خرمشاهی

و به دنبال ايشان عيسى بن مريم را فرستاديم كه گواهى دهنده بر [حقانيت] تورات بود كه پيشايش او بود، و به او انجيل داديم كه در آن رهنمود و نورى هست و همخوان با تورات است كه پيشاپيش آن [نازل شده] است; و راهنما و پندآموز پارسايان است.

کاویانپور

بعد از پيامبران پيشين عيسى بن مريم را فرستاديم كه از تورات آنچه قبل از او نازل شده بود تصديق ميكرد و انجيل را به او داديم كه در آن هدايت و روشنى است و تورات را كه پيش از آن بود تأييد ميكرد و هدايت و موعظه‏ايست براى تقوى پيشگان.

انصاریان

و به دنبال پیامبران گذشته، عیسی بن مریم را درآوردیم در حالی که تصدیق کننده تورات پیش از خود بود، و انجیل را که در آن هدایت و نور است به او عطا کردیم و آن هم تصدیق کننده تورات پیش از خود، و برای پرهیزکاران هدایت و موعظه بود.

سراج

و در آورديم بدنبال پيامبران عيسى پسر مريم را در حاليكه باور دارنده بود چيزى را كه پيش از او فرستاده بوديم از تورات و داديم او را انجيل در حاليكه در آن راهنمائى (بتوحيد) و روشنائى بود و تصديق كننده بود چيزى را كه پيش از آن بوده از كتاب تورات و هدايت كننده و پند دهنده بود پرهيزكاران را

فولادوند

و عيسى پسر مريم را به دنبال آنان [=پيامبران ديگر] درآورديم، در حالى كه تورات را كه پيش از او بود تصديق داشت، و به او انجيل را عطا كرديم كه در آن، هدايت و نورى است و تصديق‏كننده توراتِ قبل از آن است، و براى پرهيزگاران رهنمود و اندرزى است.

پورجوادی

از پى آن رسولان عيسى پسر مريم را آورديم كه پذيرفته بود توراتى را كه در اختيار داشت و انجيل را كه در آن هدايت و نور بود به او داديم كه تورات پيشين را تصديق مى‏كرد و هدايت و پندى بود براى پرهيزگاران.

حلبی

و به دنبال آنها عيسى پسر مريم را بياورديم كه تصديق كننده بود آنچه را از تورات، كه پيش اوست و او را انجيل داديم كه در آن هدايتى است و نورى است و تصديق كننده است آنچه پيش دست اوست از تورات، و هدايت و پندى است براى پرهيزگاران.

اشرفی

و از پى درآورديم بر اثرهاشان عيسى پسر مريم را در حالتى كه تصديق كننده بود آنچه را كه بود پيش از او از توراة و داديم او را انجيل كه در آن هدايتى است و نورى و تصديق كننده است مر آنچه را كه بود قبل از آن از توراة و هدايت و پندى است براى پرهيزگاران

خوشابر مسعود انصاري

و در پى آنان عيسى فرزند مريم را، تصديق كننده آنچه پيش از او بود- كه تورات است- فرستاديم و به او انجيل را كه هدايت و نور در خود داشت و تصديق كننده آنچه پيش از آن بود- كه تورات است- و هدايت و پند براى پرهيزگاران، به او داديم

مکارم

و بدنبال آنها [= پیامبران پیشین‌]، عیسی بن مریم را فرستادیم در حالی که کتاب تورات را که پیش از او فرستاده شده بود تصدیق داشت؛ و انجیل را به او دادیم که در آن، هدایت و نور بود؛ و (این کتاب آسمانی نیز) تورات را، که قبل از آن بود، تصدیق می‌کرد؛ و هدایت و موعظه‌ای برای پرهیزگاران بود.

مجتبوی

و بر پى ايشان پيامبران عيسى پسر مريم را درآورديم، باوردارنده آنچه پيش او بود از تورات- يعنى تورات را كه پيش از او فرستاده شده بود راست انگاشت-، و او را انجيل داديم كه در آن رهنمونى و روشنائيى بود و باوردارنده آنچه پيش آن بود از تورات، و رهنمونى و پندى براى پرهيزگاران.

مصباح زاده

و از پى در آورديم بر اثرهاشان عيسى پسر مريم را در حالتيكه تصديق كننده بود آنچه را كه بود پيش از او از توراة و داديم او را انجيل كه در آن هدايتى است و نورى و تصديق كننده است مر آنچه را كه بود قبل از آن از توراة و هدايت و پندى است براى پرهيزكاران

معزی

و از پى ايشان فرستاديم عيسى بن مريم را تصديق كننده آنچه پيش روى اوست از تورات و بدو داديم انجيل را كه در آن بود راهنمائى و روشنائيى و تصديق كننده آنچه پيش روى اوست از تورات و رهبرى و اندرزى براى مؤمنان

قمشه ای

و از پی آن رسولان باز عیسی پسر مریم را فرستادیم که تصدیق به درستی توراتی که پیش او بود داشت و انجیل را نیز به او دادیم که در آن هدایت و روشنی (دلها) است، و تصدیق به درستی تورات که پیش از او بود دارد و راهنمایی خلق و اندرز برای پرهیزکاران عالم است.

رشاد خليفه

پس از آنها، ما عيسي، پسر مريم را فرستاديم كه كتاب آسماني پيشين، تورات را تصديق مي كرد. ما به او انجيل داديم كه حاوي هدايت و نور بود و تورات، كتاب آسماني پيشين، را تصديق مي كرد و بر هدايت و نور آن مي افزود و تعاليم روشنگري بود براي پرهيزكاران.

Literal

And We sent after (following) on their tracks with Jesus, Mary’s son confirming for what (is) between his hands from the Torah/Old Testament, and We gave him the New Testament/Bible in it (is) guidance and light, and confirming to what (is) between his hands from the Torah/Old Testament, and guidance and a sermon/advice/warning to the fearing and obeying.

Al-Hilali Khan

And in their footsteps, We sent Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), confirming the Taurat (Torah) that had come before him, and We gave him the Injeel (Gospel), in which was guidance and light and confirmation of the Taurat (Torah) that had come before it, a guidance and an admonition for Al-Muttaqoon (the pious – see V.:).

Arthur John Arberry

And We sent, following in their footsteps, Jesus son of Mary, confirming the Torah before him and We gave to him the Gospel, wherein is guidance and light, and confirming the Torah before it, as a guidance and an admonition unto the godfearing.

Asad

And We caused Jesus, the son of Mary, to follow in the footsteps of those [earlier prophets], confirming the truth of whatever there still remained» of the Torah; and We vouchsafed unto him the Gospel, wherein there was guidance and light, confirming the truth of whatever there still remained of the Torah, and as a guidance and admonition unto the God-conscious.

Dr. Salomo Keyzer

Wij hebben ook Jezus den zoon van Maria gezonden, om de voetstappen der profeten te volgen, overeenkomstig de wet die vr hem werd nedergezonden, en wij gaven hem het evangelie, bevattende richting en licht; mede bevestigende de wet, die te voren was gegeven en eene richting en waarschuwing voor hen, die God vreezen.

Free Minds

And We sent in their footsteps Jesus the son of Mary, authenticating what was present with him of the Torah. And We gave him the Injeel, in it is guidance and light, and to authenticate what is present with him of the Torah, and a guidance and lesson for the righteous.

Hamza Roberto Piccardo

Facemmo camminare sulle loro orme Gesù figlio di Maria, per confermare la Torâh che scese prima di lui. Gli demmo il Vangelo, in cui è guida e luce, a conferma della Torâh che era scesa precedentemente: monito e direzione per i timorati.

Hilali Khan

And in their footsteps, We sent Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), confirming the Taurat (Torah) that had come before him, and We gave him the Injeel (Gospel), in which was guidance and light and confirmation of the Taurat (Torah) that had come before it, a guidance and an admonition for Al-Muttaqoon (the pious – see V.2:2).

Kuliev E.

Вслед за ними Мы отправили Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), с подтверждением истинности того, что было прежде ниспослано в Таурате (Торе). Мы даровали ему Инджил (Евангелие), в котором было верное руководство и свет, которое подтверждало то, что было прежде ниспослано в Таурате (Торе). Оно было верным руководством и назиданием для богобоязненных.

M.-N.O. Osmanov

Вслед за пророками Мы отправили ‹Ису, сына Марйам, с подтверждением истинности того, что было до него в Торе. И Мы даровали ему Евангелие, а в нем – свет и праведный путь в подтверждение тому, что в Торе, и ниспослали наставление для богобоязненных.

Mohammad Habib Shakir

And We sent after them in their footsteps Isa, son of Marium, verifying what was before him of the Taurat and We gave him the Injeel in which was guidance and light, and verifying what was before it of Taurat and a guidance and an admonition for those who guard (against evil).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And We caused Jesus, son of Mary, to follow in their footsteps, confirming that which was (revealed) before him in the Torah, and We bestowed on him the Gospel wherein is guidance and a light, confirming that which was (revealed) before it in the Torah – a guidance and an admonition unto those who ward off (evil).

Palmer

And we followed up the footsteps of these (prophets) with Jesus the son of Mary, confirming that which was before him and the law, and we brought him the gospel, wherein is guidance and light, verifying what was before it of the law, and a guidance and an admonition unto those who fear.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ardından o peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa’yı gönderdik. Tevrat’tan yanında bulunanı doğruluyordu. Ona İncil’i verdik. Hidayet ve ışık vardı onda. Tevrat’tan yanında olanı tasdikleyici idi. Doğruya ve güzele kılavuzdu, takvaya sarılanlara bir öğüt.

Qaribullah

And We sent, following in their footsteps (Prophet) Jesus, the son of Mary, confirming that which was before him in the Torah, and gave him the Gospel, in which there is guidance and light, confirming that which was before him in the Torah, a guide and an admonition to the cautious.

QXP

And after them We caused Jesus, son of Mary, to follow in their footsteps, confirming the Divine Origin of what was revealed before him. We gave him the Gospel in which there was guidance and a light, and it confirmed the Divine Origin of what was revealed before it in the Torah, a guidance and admonition to those who wished to live upright.

Reshad Khalifa

Subsequent to them, we sent Jesus, the son of Mary, confirming the previous scripture, the Torah. We gave him the Gospel, containing guidance and light, and confirming the previous scriptures, the Torah, and augmenting its guidance and light, and to enlighten the righteous.

Rodwell

And in the footsteps of the prophets caused we Jesus, the son of Mary, to follow, confirming the law which was before him: and we gave him the Evangel with its guidance and light, confirmatory of the preceding Law; a guidance and warning to those who fear God; –

Sale

We also caused Jesus the son of Mary to follow the footsteps of the prophets, confirming the lay which was sent down before him; and we gave him the gospel, containing direction and light; confirming also the law which was given before it, and a direction and admonition unto those who fear God:

Sher Ali

And WE caused Jesus, son of Mary, to follow in their footsteps, fulfilling that which was revealed before him in the Torah; and WE gave him the Gospel which contained guidance and light, fulfilling that which was revealed before him in the Torah; and a guidance and an admonition for the God-fearing.

Unknown German

Wir ließen Jesus, den Sohn der Maria, in ihren Spuren folgen, zur Erfüllung dessen, was schon vor ihm in der Thora war; und Wir gaben ihm du Evangelium, worin Führung und Licht war, zur Erfüllung dessen, was schon vor ihm in der Thora war, eine Führung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen.

V. Porokhova

По их следам отправили Мы Ису, сына Марйам, ■ Чтоб истинность Закона утвердить, ■ Что был ниспослан до него. ■ Ему Евангелие Мы послали, ■ В котором правый путь, и свет, ■ И подтверждение того, ■ Что до него ниспослано в Законе, ■ И правый путь, и увещание (для верных), ■ Которые страшатся (Бога).

Yakub Ibn Nugman

Мәрьям угълы Гыйсәне әүвәлге пәйгамбәрләр әсәрләренә иярттек, үзеннән элек иңдерелгән Тәүратны тасдыйк кылганы хәлдә вә аңа Инҗилне бирдек, ул Инҗилдә һидәят диләлләре вә белем яктылыгы бар, һәм ул Инҗил элек иңдерелгән тәүрат хөкемнәренә муафикъ, шулай ук ул һидәят вә тәкъва кешеләргә вәгазь.

جالندہری

اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب (ہے) تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے

طاہرالقادری

اور ہم نے ان (پیغمبروں) کے پیچھے ان (ہی) کے نقوشِ قدم پر عیسٰی ابن مریم (علیھما السلام) کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی (کتاب) تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا اور (یہ انجیل بھی) اپنے سے پہلے کی (کتاب) تورات کی تصدیق کرنے والی (تھی) اور (سراسر) ہدایت تھی اور پرہیز گاروں کے لئے نصیحت تھی،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.