سوره البقرة (2) آیه 194

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 194

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 195
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 193

عربی

الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

بدون حرکات عربی

الشّهر الحرام بالشّهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و اتّقوا اللّه و اعلموا أنّ اللّه مع المتّقين

خوانش

Alshshahru alharamu bialshshahri alharami waalhurumatu qisasun famani iAAtada AAalaykum faiAAtadoo AAalayhi bimithli ma iAAtada AAalaykum waittaqoo Allaha waiAAlamoo anna Allaha maAAa almuttaqeena

آیتی

اين ماه حرام در مقابل آن ماه حرام و شکستن ماههاي حرام را قصاص است ، پس هر کس بر شما تعدي کند ، به همان اندازه تعدي اش بر او تعدي کنيدو از خدا بترسيد و بدانيد که او با پرهيزگاران است

خرمشاهی

ماه حرام در برابر ماه حرام است و حرمت [شكنى]ها را بايد مقابله به مثل كرد; پس هر كس كه ستم بر شما كرد، به همان گونه كه بر شما ستم مى كند، بر او «ستم» روا داريد و از خداوند پروا كنيد و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است

کاویانپور

(رعايت و احترام) ماه حرام (و خوددارى از جنگ و جدال) در برابر (خوددارى كفار از جنگ در) ماه حرام است و هر چيز حرمت دار قابل قصاص است. هر كس بر شما تعدى و ستم روا داشت، همانند آن بر او تعدى كنيد و از خدا بترسيد (و زياده روى نكنيد) و بدانيد كه خدا همواره با پرهيزكاران است. «2»

انصاریان

ماه حرام در برابر ماه حرام است [اگر دشمن حرمت آن را رعایت نکرد و با شما در آن جنگید، شما هم برای حفظ کیان خود در همان ماه با او بجنگید.] و همه حرمت ها دارای قصاص اند. پس هر که بر شما تعدّی کرد، شما هم به مثل آن بر او تعدّی کنید، و از خدا پروا نمایید، و بدانید که خدا با پروا پیشگان است.

سراج

ماه حرام (امسال كه با مشركان مى‏جنگيد) بعوض ماه حرام (سال حديبيه) است (كه با شما جنگيدند) و (هتك) حرمتها تلافى دارد و هر كه تعدى كند بر شما پس تعدى كنيد بر او به مثل آنچه تعدى كرده و بر شما (اين تعدى در برابر تجاوز دشمن ناپسند نيست) و بترسيد از خدا و بدانيد كه خدا با پرهيزكاران است

فولادوند

اين ماه حرام در برابر آن ماه حرام است، و [هتك‏] حرمتها قصاص دارد. پس هر كس بر شما تعدّى كرد، همان گونه كه بر شما تعدّى كرده، بر او تعدّى كنيد و از خدا پروا بداريد و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است.

پورجوادی

ماه حرام در برابر ماه حرام و شكستن حرمتها را قصاص است، هر كس به شما تجاوز كرد بر او همانسان تعدى كنيد، و بترسيد از خدا و بدانيد كه او با پرهيزگاران است.

حلبی

ماه حرام به ماه حرام، و حرامها با هم برابرند. هر كه از حدّ بگذرد درباره شما [به جنگيدن‏]، از حد بگذريد درباره او، هم چنان كه آنها درباره شما از حد گذشتند. و از خدا بترسيد و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است.

اشرفی

ماه حرام به ماه حرام و حرمت‏ها قصاص است پس كسيكه تعدى كرد بر شما پس تعدى كنيد بر او بمانند آنچه تعدى كرد بر شما و بترسيد از خدا و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است

خوشابر مسعود انصاري

ماه حرام در برابر ماه حرام است و [در صورت شكستن حرمت‏] بزرگيها، مقابله به مثل مى‏شود، پس هر آن كس كه به شما تعدّى كرد، [شما نيز] همچون تعدّى او بر شما بر او تعدّى كنيد و از خداوند پروا بداريد و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است

مکارم

ماهِ حرام، در برابر ماهِ حرام! (اگر دشمنان، احترام آن را شکستند، و در آن با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید.) و تمام حرامها، (قابلِ) قصاص است. و (به طور کلّی) هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّی کنید! و از خدا بپرهیزید (و زیاده روی ننمایید)! و بدانید خدا با پرهیزکاران است!

مجتبوی

[اين‏] ماه حرام به [آن‏] ماه حرام، و [شكستن حرامها و] حرمتها را قصاص است. پس هر كه بر شما تجاوز كند بمانندِ آن بر او تجاوز كنيد- از اندازه مگذريد- و از خدا پروا داشته باشيد و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است.

مصباح زاده

ماه حرام به ماه حرام و حرمت‏ها قصاص است پس كسى كه تعدى كرد بر شما پس تعدى كنيد بر او بمانند آنچه تعدى كرد بر شما و بترسيد از خدا و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است

معزی

ماه ارجمند (يا حرام) به ماه ارجمند و ارجمنديها (حرمتها) برابر است پس آن كس كه تجاوز كند بر شما تجاوز كنيد بر او برابر آنچه بر شما تجاوز كرده است و بترسيد خدا را و بدانيد كه خدا است با پرهيزكاران

قمشه ای

ماه‌های حرام را در مقابل ماه‌های حرام قرار دهید، که اگر حرمت آن را نگاه نداشته و با شما قتال کنند شما نیز قصاص کنید. هر که به ستم بر شما دست دراز کند او را از پای در آورید به قدر ستمی که به شما رسانده است، و از خدا پروا کنید و بدانید که خدا با پرهیزکاران است.

رشاد خليفه

در طول ماه هاي مقدس، مي توان هر تجاوزي را به همان نسبت پاسخ داد. اگر آنها به شما حمله كنند، شما هم مي توانيد با مجازاتي منصفانه تلافي كنيد. خدا را در نظر داشته باشيد و بدانيد كه خدا با پرهيزكاران است.

Literal

The month, the forbidden/respected/sacred, with the month, the forbidden/respected/sacred, and the God’s ordered prohibitions (are) equal revenge , so who transgressed/violated on you, so transgress/violate (revenge) on him with similar/equal (to) what he transgressed on you, and fear and obey God and know that God (is) with the fearing and obeying.

Al-Hilali Khan

The sacred month is for the sacred month, and for the prohibited things, there is the Law of Equality (Qisas). Then whoever transgresses the prohibition against you, you transgress likewise against him. And fear Allah, and know that Allah is with Al-Muttaqoon (the pious – see V.:) .

Arthur John Arberry

The holy month for the holy month; holy things demand retaliation. Whoso commits aggression against you, do you commit aggression against him like as he has committed against you, and fear you God, and know that God is with the godfearing.

Asad

Fight during the sacred months if you are attacked: for a violation of sanctity is [subject to the law of] just retribution. Thus, if anyone commits aggression against you, attack him just as he has attacked you – but remain conscious of God, and know that God is with those who are conscious of Him.

Dr. Salomo Keyzer

Zelfs de maand Haram voor de maand Haram, en de heilige grenzen van Mekka als wedervergeldingsrecht. Wie u vijandig aangrijpt, grijpt gij op gelijke wijze aan. Vreest God en weet dat God met hen is die hem vereeren.

Free Minds

What is done in the restricted month may be retaliated in the same month, and murder shall be punishable by execution. Whoever attacks you, then you shall attack him the same as he attacked you; and be aware of God, and know that God is with the righteous.

Hamza Roberto Piccardo

Mese sacro per mese sacro e per ogni cosa proibita un contrappasso. Aggredite coloro che vi aggrediscono. Temete Allah e sappiate che Allah è con coloro che Lo temono.

Hilali Khan

The sacred month is for the sacred month, and for the prohibited things, there is the Law of Equality (Qisas). Then whoever transgresses the prohibition against you, you transgress likewise against him. And fear Allah, and know that Allah is with Al-Muttaqoon (the pious – see V.2:2) .

Kuliev E.

Запретный месяц – за запретный месяц, а за нарушение запретов – возмездие. Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, подобно тому, как он покусился на вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах – с богобоязненными.

M.-N.O. Osmanov

[Сражайтесь] в запретный месяц, [если они сражаются] в запретный месяц. [За нарушение] запретов [следует] возмездие. Если кто преступит [запреты] против вас, то и вы преступите против него, подобно тому как он преступил против вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах – на стороне богобоязненных.

Mohammad Habib Shakir

The Sacred month for the sacred month and all sacred things are (under the law of) retaliation; whoever then acts aggressively against you, inflict injury on him according to the injury he has inflicted on you and be careful (of your duty) to Allah and know that Allah is with those who guard (against evil).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The forbidden month for the forbidden month, and forbidden things in retaliation. And one who attacketh you, attack him in like manner as he attacked you. Observe your duty to Allah, and know that Allah is with those who ward off (evil).

Palmer

The sacred month for the sacred month; for all sacred things demand retaliation; and whoso transgresses against you, transgress against him like as he transgressed against you; but fear ye God, and know that God is with those who fear.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler ve yasaklar karşılıklıdır. O halde, azgınlık edip size saldırana, size saldırdığı şekilde ve ölçüde saldırın. Allah’tan sakının ve bilin ki Allah, sakınanlarla beraberdir.

Qaribullah

The sacred month for the sacred month, prohibitions are (subject to) retaliation. If any one aggresses against you, so aggress against him with the likeness of that which he has aggressed against you. Fear Allah, and know that Allah is with the cautious.

QXP

A violation of sanctity will activate the Law of Just Recompense. So, one who attacks you (during the Sacred Months), attack him to an extent no more that he has aggressed against you. And be mindful of Allah and know that Allah is on the side of those who walk aright.

Reshad Khalifa

During the Sacred Months, aggression may be met by an equivalent response. If they attack you, you may retaliate by inflicting an equitable retribution. You shall observe GOD and know that GOD is with the righteous.

Rodwell

The sacred month and the sacred precincts are under the safeguard of reprisals: whoever offereth violence to you, offer ye the like violence to him, and fear God, and know that God is with those who fear Him.

Sale

A sacred month for a sacred month, and the holy limits of Mecca, if they attack you therein, do ye also attack them therein in retaliation; and whoever transgresseth against you by so doing, do ye transgress against him in like manner as he hath transgressed against you, and fear God, and know that God is with those who fear him.

Sher Ali

The violation of a Sacred Month may be retaliated in the Sacred Month, and for all sacred things there is the law of retaliation. So whoso transgresses against you, punish him for his transgression to the extent to which he has transgressed against you. And fear ALLAH and know that ALLAH is with those who fear him,

Unknown German

(Entweihung eines) Heiligen Monats (soll) im Heiligen Monat (vergolten werden); und für alle heiligen Dinge ist Vergeltung. Wer sich also gegen euch vergeht, den straft für sein Vergehen in dem Maße, in dem er sich gegen euch vergangen hat. Und fürchtet Allah und wisset, daß Allah mit den Gottesfürchtigen ist.

V. Porokhova

Запретный месяц – за запретный, ■ А также все (места святые и обряды) – ■ Под право отплатить. ■ И кто запреты против вас преступит, ■ Вы преступайте их против него, ■ Как преступил он против вас, ■ Страшитесь гнева Господа и знайте: ■ Аллах лишь с теми, ■ Кто способен удержать себя ■ (В пределах, что Он вам назначил).

Yakub Ibn Nugman

Хәрам булган ай – хәрам булган ай бәрабәренәдер. Ягъни Мәккә мөшрикләре үткән елда хәрам булган Зүлкагьдә аенда һөҗум ясап, сезне Мәккә шәһәренә мәсҗид Хәрамга кертмәделәр, шуңа җавап итеп, сез бу елда Мәккә шәһәренә басып кердегез. Сугышырга хәрам булган айлар, икенче хәрам булган айларга алмаш буладыр. Берәр залим золым итеп сугыш башласа, яки сезне үтерсә, йә йортыгыздан чыгарса, алардан үч алыгыз алар сезгә золым иткән хәтле золым итү белән! Ий мөэминнәр! Аллаһудан куркыгыз, Аның, хөкемнәренә хыйлаф эш кылудан сакланыгыз! Яхшы белегез, дөреслектә, Аллаһ гөнаһтан сакланучылар белән бергәдер.

جالندہری

ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے

طاہرالقادری

حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے اور (دیگر) حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہیں، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو مگر اسی قدر جتنی اس نے تم پر کی، اور اﷲ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اﷲ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کنترل هرزنامه از Akismet استفاده می‌کند. در مورد نحوهٔ پردازش اطلاعات دیدگاه‌های خود بیشتر بدانید.