سوره الأنعام (6) آیه 46

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 46

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 47
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 45

عربی

قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآْياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ

بدون حرکات عربی

قل أ رأيتم إن أخذ اللّه سمعكم و أبصاركم و ختم على قلوبكم من إله غير اللّه يأتيكم به انظر كيف نصرّف الآيات ثمّ هم يصدفون

خوانش

Qul araaytum in akhatha Allahu samAAakum waabsarakum wakhatama AAala quloobikum man ilahun ghayru Allahi ya/teekum bihi onthur kayfa nusarrifu al-ayati thumma hum yasdifoona

آیتی

بگو : آيا، مي دانيد که اگر الله گوش و چشمان شما را بازستاند و بر دلهايتان مهر نهد چه خدايي جز الله آنها را به شما باز مي گرداند ؟ بنگر که آيات خدا را چگونه به شيوه هاي گوناگون بيان مي کنيم باز هم روي بر مي تابند

خرمشاهی

بگو بينديشيد اگر خداوند شنوايى و ديدگان شما را بگيرد و بر دلهايتان مهر نهد، چه خدايى غير از خداوند آنها را به شما برمى گرداند؟ بنگر كه چگونه آيات را گونه گون بيان مى داريم، آنگاه ايشان رويگردانند.

کاویانپور

بگو، آيا هيچ فكر كرده‏ايد كه اگر خدا شنوايى و بينايى شما را بگيرد و بر دلهاى شما مهر نهد، چه كسى جز خدا مى‏تواند آنها را بشما باز گرداند؟ بنگر چگونه آيات را براى آنان بگونه‏هاى مختلف شرح مى‏دهيم و آنها روى بر مى‏گردانند؟.

انصاریان

[به آنان که برای خدا به خیال باطلشان شریکانی قرار داده اند] بگو: به من خبر دهید اگر خدا گوش ها و چشم هایتان را بگیرد، و بر دل هایتان مُهر [تیره بختی] نِهد، کدام معبودی جز خداست که آنها را به شما دهد؟! با تأمل بنگر چگونه آیات خود را به صورت های گوناگون [برای هدایت اینان] بیان می کنیم، سپس آنان روی می گردانند.

سراج

بگو خبر دهيد مرا اگر بگيرد خدا شنوائى و بينائى شما را (كر و كورتان كند) و مهر نهد بر دلهاى شما كدام معبودى غير خدا مى‏آورد براى شما آنرا (كه خدا از شما گرفته) بنگر چگونه مى‏گردانيم آيت‏ها را پس ايشان اعراض مى‏كنند

فولادوند

بگو: «به نظر شما، اگر خدا شنوايى شما و ديدگانتان را بگيرد و بر دلهايتان مُهر نهد، آيا غير از خدا كدام معبودى است كه آن را به شما بازپس دهد؟» بنگر چگونه آيات [خود] را [گوناگون‏] بيان مى‏كنيم، سپس آنان روى برمى‏تابند؟

پورجوادی

بگو: «اگر خدا گوش و چشم شما را بگيرد و بر دلهايتان مهر بزند كدام معبود جز خدا مى‏تواند آنها را به شما بازگرداند؟» ببين چگونه آيات را به شيوه‏هاى گوناگون روشن مى‏كنيم، باز روى مى‏گردانند.

حلبی

بگو: خبر دهيد مرا كه اگر خدا شنوايى شما و بينايى شما را بگيرد و بر دلهاى شما مهر زند، بجز خدا كدام معبودى است كه آنها را به شما باز دهد؟ بنگر كه ما چگونه آيات را بيان مى‏كنيم، سپس آنها روى مى‏گردانند.

اشرفی

بگو خبر دهيد اگر گرفت خدا گوشتان و چشمهاتان را و مهر نهاد بر دلهاتان كيست خدائى جز خدا كه بياورد شما را بآن بنگر چگونه مكرر مى‏آوريم آيت‏ها را پس ايشان اعراض ميكنند

خوشابر مسعود انصاري

بگو: چه مى‏بينيد، اگر خداوند شنوايى شما و چشمهايتان را باز گيرد و بر دلهايتان مهر نهد، جز خداوند، كدامين معبود است تا آن را به شما باز گرداند؟ بنگر آيات را چگونه گوناگون [بيان‏] مى‏كنيم. باز آنان رويگردان مى‏شوند

مکارم

بگو: «به من خبر دهید اگر خداوند، گوش و چشمهایتان را بگیرد، و بر دلهای شما مهر نهد (که چیزی را نفهمید)، چه کسی جز خداست که آنها را به شما بدهد؟!» ببین چگونه آیات را به گونه‌های مختلف برای آنها شرح می‌دهیم، سپس آنها روی می‌گردانند!

مجتبوی

بگو: مرا گوييد كه اگر خداوند شنوايى و بينايى شما را بازگيرد و بر دلهاى شما مُهر نهد كدام خداست جز خداى يكتا- اللّه- كه آن را به شما بازآرد؟ بنگر كه چسان آيات را مى‏گردانيم- گونه‏گون بيان مى‏كنيم- آنگاه آنان روى مى‏گردانند.

مصباح زاده

بگو خبر دهيد اگر گرفت خدا گوشتان و چشمهاتان را و مهر نهاد بر دلهاتان كيست خدائى جز خدا كه بياورد شما را بان بنگر چگونه مكرر مياوريم آيت‏ها را پس ايشان اعراض ميكنند

معزی

بگو آيا نگريسته ايد كه اگر خداى بگيرد گوش و ديدگان شما را و مُهر زند بر دلهاى شما كيست خدائى جز خداوند كه برگرداند آنها را به شما بنگر چگونه مى گردانيم آيتها را سپس ايشان روى برمى گردانند

قمشه ای

-بگو: مرا گویید، اگر خدا گوش و چشمهای شما را گرفت و مهر بر دل شما نهاد (تا کور و کر و جاهل شدید) کدام خدایی غیر از خدا هست که این نعمت‌ها را به شما باز دهد؟! بنگر که ما چگونه آیات را به انواع گوناگون بیان می‌کنیم باز آنها اعراض می‌کنند!

رشاد خليفه

بگو: اگر خدا شنوايي شما و بينايي شما را مي گرفت و بر افکارتان مهر مي زد، چه مي کرديد؟ کدام خدا، جز خدا قادر است آنها را به شما بازگرداند؟ بنگر که چگونه آيات را شرح مي دهيم و بنگر که چگونه در انحراف به سر مي برند!

Literal

Say: «Did you see/understand, if God took your sense of hearing and your eye sights/understanding, and sealed/stamped on your hearts/minds , which god other than God comes to you with it?» See how We83elaborate linguistically the signs/verses/evidences, then they turn away/avoid.

Al-Hilali Khan

Say (to the disbelievers): «Tell me, if Allah took away your hearing and your sight, and sealed up your hearts, who is there – an ilah (a god) other than Allah who could restore them to you?» See how variously We explain the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), yet they turn aside.

Arthur John Arberry

Say: ‹What think you? If God seizes your hearing and sight, and sets a seal upon your hearts, who is a god other than God to give it back to you?› Behold how We turn about the signs! Yet thereafter they are turning away.

Asad

Say: «What do you think? If God should take away your hearing and your sight and seal your hearts – what deity but God is there that could bring it all back to you?» Behold how many facets We give to Our messages-and yet they turn away in disdain!

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: wat denkt gij? indien God uw gehoor en uw gezicht weg nemen, en uwe harten verzegelen zou; welke god, behalve God, zou die u terug geven? Zie, op hoeveel verschillenden wijzen, wij de teekenen van Gods eenheid vertoonen, en toch wenden zij er zich van af.

Free Minds

Say: "Do you see that if God were to take away your hearing and your eyesight, and He seals your hearts; which god besides God can bring it to you?" Look how We cite the revelations, but then they turn away.

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Pensate che se Allah vi privasse dell’udito e della vista e sigillasse i vostri cuori, quale altro dio all’infuori di Allah ve li potrebbe rendere?». Guarda come esplicitiamo per loro i Nostri segni, eppure se ne allontanano.

Hilali Khan

Say (to the disbelievers): "Tell me, if Allah took away your hearing and your sight, and sealed up your hearts, who is there – an ilah (a god) other than Allah who could restore them to you?" See how variously We explain the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), yet they turn aside.

Kuliev E.

Скажи: «Скажите мне, если Аллах отнимет ваш слух и ваше зрение и запечатает ваши сердца, какое божество, кроме Аллаха, вернет вам все это?» Посмотри, как Мы разъясняем знамения, однако они все еще отворачиваются.

M.-N.O. Osmanov

Спроси [, Мухаммад]: «А как вы думаете, если Аллах лишит вас слуха и зрения и наложит на ваши сердца печать, то какой же бог, кроме Аллаха, вернет вам все это?» Посмотри, как Мы разъясняем наши знамения. И после всего этого они еще уклоняются [от принятия веры].

Mohammad Habib Shakir

Say: Have you considered that if Allah takes away your hearing and your sight and sets a seal on your hearts, who is the god besides Allah that can bring it to you? See how We repeat the communications, yet they turn away.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: Have ye imagined, if Allah should take away your hearing and your sight and seal your hearts, Who is the Allah Who could restore it to you save Allah? See how We display the revelations unto them! Yet still they turn away.

Palmer

Say, ‹Look you now! if God should catch your hearing and your sight, and should set a seal upon your hearts – who is god but God to bring you it again?›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki: «Düşünün bakalım; Allah, işitme gücünüzü, gözlerinizi alsa, kalpleriniz üzerine mühür bassa, Allah’tan başka hangi ilah onları size geri verecek?» Bak nasıl türlü türlü açıklıyoruz ayetleri, yine de yüz çeviriyorlar!

Qaribullah

Say: ‹What would you see if Allah took away your hearing and your sight, and set a seal upon your hearts, who is a god, other than Allah, to bring it back to you? ‹ Look how We make plain to them Our verses, and yet they turn away.

QXP

(The exploiters of the masses think that they are smarter, and hence, they deserve to take advantage (28:76-82)). They must realize that the Creator has given them the faculties of hearing, seeing and thinking. If their faculties were taken away, who can restore these back to them but the Law of Allah? See, how We use TASREEF –presenting Our verses from various view-points — giving them the Big Picture. Yet they turn away.

Reshad Khalifa

Say, «What if GOD took away your hearing and your eyesight, and sealed your minds; which god, other than GOD, can restore these for you?» Note how we explain the revelations, and note how they still deviate!

Rodwell

SAY: What think ye? If God should take away your hearing and your sight and set a seal upon your hearts, what god beside God would restore them to you? See! how we vary our wondrous verses (signs)! yet they turn away from them!

Sale

Say, what think ye? If God should take away your hearing and your sight, and should seal up your hearts; what god besides God, will restore them unto you? See how variously We shew forth the signs of God’s unity; yet do they turn aside from them.

Sher Ali

Say, `Will you tell me, if ALLAH should take away your hearing and your sight, and seal up your hearts, who is the god other than ALLAH who can bring it back to you ?› See how WE expound the Signs in various ways, yet they turn away.

Unknown German

Sprich: «Was wähnt ihr? Wenn Allah euer Gehör und euer Gesicht wegnähme und eure Herzen versiegelte, welcher Gott außer Allah könnte es euch wiedergeben?» Schau, wie mannigfach Wir die Zeichen dartun, und dennoch kehren sie sich ab.

V. Porokhova

Скажи: «Вы думали о том, ■ Что если Бог лишит вас зрения и слуха ■ И вам наложит на сердце печать, ■ Какое божество, помимо Бога, ■ Вам все это вернет опять?» ■ Смотри, как Мы по-разному толкуем им знаменья, ■ И все же отвращаются они потом.

Yakub Ibn Nugman

Әйт: «Ий Коръән белән гамәл кылмаучы гафилләр! Күрәсезме, фикерләп карыйсызмы? Әгәр Аллаһ колакларыгызны һәм күзләрегезне бөтенләй томалап куйса, Аллаһудан башка тагын Илаһә бармы? Бу нәрсәләрне сезгә кайтарып бирерләр. Карагыл дәлилләрне ничек ачык аңлатабыз, шуннан соң да алар аңламыйлар, хактан баш тарталар.

جالندہری

(ان کافروں سے) کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگادے تو خداکے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ لوگ ردگردانی کرتے ہیں

طاہرالقادری

(ان سے) فرما دیجئے کہ تم یہ تو بتاؤ اگر اﷲ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مُہر لگا دے (تو) اﷲ کے سوا کون معبود ایسا ہے جو یہ (نعمتیں دوبارہ) تمہارے پاس لے آئے؟ دیکھئے ہم کس طرح گونا گوں آیتیں بیان کرتے ہیں پھر(بھی) وہ روگردانی کئے جاتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.