سوره الأنعام (6) آیه 140

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 140

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 141
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 139

عربی

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِراءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ

بدون حرکات عربی

قد خسر الّذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم و حرّموا ما رزقهم اللّه افتراء على اللّه قد ضلّوا و ما كانوا مهتدين

خوانش

Qad khasira allatheena qataloo awladahum safahan bighayri AAilmin waharramoo ma razaqahumu Allahu iftiraan AAala Allahi qad dalloo wama kanoo muhtadeena

آیتی

زيان کردند کساني که به سفاهت بي هيچ حجتي فرزندان خود را کشتند و به خدا دروغ بستند و آنچه را به ايشان روزي داده بود حرام کردند اينان گمراه شده اند و راه هدايت را نيافته اند

خرمشاهی

به راستى كسانى كه فرزندانشان را از روى كم خردى و نادانى كشته اند، و آنچه خداوند به آنان روزى داده است، از روى افترا به خداوند، حرام كرده اند، زيانكار شدند، اينان به راستى گمراه شدند، و رهيافته نبودند.

کاویانپور

مسلما كسانى كه فرزندان خود را از روى سفاهت و نادانى بقتل رساندند (قربانى بت‏ها كردند) زيان ديدند و آنچه را كه خدا براى آنان روزى قرار داده، بر خود حرام كردند و بخدا نسبت دروغ دادند و سخت گمراه شدند و هدايت نيافتند.

انصاریان

قطعاً کسانی که فرزندان خود را از روی سبک مغزی و جهالت کشته اند، و آنچه را خدا روزی آنان کرده بود بر پایه دروغ بستن به خدا حرام شمرده اند، زیان کردند؛ به راستی که گمراه شدند و هدایت یافته نبودند.

سراج

حقا زيان كردند آنانكه كشتند فرزندانشان را از روى بيخردى و بيدانشى و حرام گردانيدند آنچه را كه روزى داده است ايشان را خداى براى دروغ بستن بر خدا حقا ايشان گمراه شدند و نبودند راه يافتگان (بطريق حق)

فولادوند

كسانى كه از روى بى‏خردى و نادانى، فرزندان خود را كشته‏اند، و آنچه را خدا روزيشان كرده بود -از راه افترا به خدا- حرام شمرده‏اند، سخت زيان كردند. آنان به راستى گمراه شده، و هدايت نيافته‏اند.

پورجوادی

آنان كه فرزندان خود را به نادانى كشتند و آنچه را خدا روزيشان كرده بود بر خود حرام شمردند و بر خدا تهمت زدند ضرر كردند، به راستى اينان گمراه ماندند و هدايت نشدند.

حلبی

به يقين زيانكار شدند كسانى كه به بى‏دانشى و بى‏خردى فرزندان خود را كشتند، و حرام كردند آنچه را كه خدا روزيشان داده بود با افترا بر خدا، بيقين گمراه شدند و هدايت يافته نبودند.

اشرفی

بتحقيق زيان كردند آنان كه كشتند اولادشانرا به كم خردى بدون دانش و حرام گردانيدند آنچه روزى كردشان خدا از راه دروغ بستن بر خدا بتحقيق گمراه شدند و نبودند هدايت يافتگان

خوشابر مسعود انصاري

به راستى زيانكار شدند كسانى كه فرزندانشان را از روى بى خردى، ناآگاهانه كشتند و از روى افترا بر خداوند آنچه را كه خدا به آنان روزى داده بود حرام شمردند. بى گمان گمراه شده و از راه يافتگان نشدند

مکارم

به یقین آنها که فرزندان خود را از روی جهل و نادانی کشتند، گرفتار خسران شدند؛ (زیرا) آنچه را خدا به آنها روزی داده بود، بر خود تحریم کردند؛ و بر خدا افترا بستند. آنها گمراه شدند؛ و (هرگز) هدایت نیافته بودند.

مجتبوی

همانا كسانى كه فرزندان خود را به نابخردى و بى‏دانشى كشتند و آنچه را خدا روزيشان كرد با دروغ‏بستن بر خدا حرام شمردند زيان كردند براستى كه گمراه شدند و راه‏يافته نبودند.

مصباح زاده

بتحقيق زيان كردند آنان كه كشتند اولادشان را به كم خردى بدون دانش و حرام گردانيدند آنچه روزى كردشان خدا از راه دروغ بستن بر خدا بتحقيق گمراه شدند و نبودند هدايت يافتگان

معزی

همانا زيان كردند آنان كه كشتند فرزندان خود را بى خردانه به نادانى و حرام كردند آنچه را خدا روزيشان داده است به دروغ بستن بر خدا همانا گمراه شدند و نبودند از هدايت شدگان

قمشه ای

البته آنان که فرزندان خود را به سفاهت و نادانی کشتند و آنچه را که خدا نصیبشان کرد با افترا به خدا حرام شمردند زیانکارند. اینان سخت گمراه شدند و هدایت نیافتند.

رشاد خليفه

مسلماً بازندگان كساني هستند که ابلهانه، از روي ناداني، فرزندان خود را کشتند و چيزهايي را که خدا براي آنها فراهم كرده بود، حرام كردند و از بدعت هايي که به خدا نسبت داده شده بود، پيروي نمودند. آنها گمراه شده اند؛ آنها هدايت نيافتند.

Literal

Those who killed their children ignorantly/foolishly without knowledge, had lost/misguided and perished, and they forbade/prohibited what God provided for them, fabrication on God, they had misguided, and they were not guided.

Al-Hilali Khan

Indeed lost are they who have killed their children, from folly, without knowledge, and have forbidden that which Allah has provided for them, inventing a lie against Allah. They have indeed gone astray and were not guided.

Arthur John Arberry

Losers are they who slay their children in folly, without knowledge, and have forbidden what God has provided them, forging against God; they have gone astray, and are not right-guided.

Asad

Lost, indeed, are they who, in their weakminded ignorance, slay their children and declare as forbidden that which God has provided for them as sustenance, falsely ascribing [such prohibitions] to God: they have gone astray and have not found the right path.

Dr. Salomo Keyzer

Zij zijn onredbaar verloren, die hunne kinderen dwazelijk, zonder kennis, hebben vermoord, en verboden hebben, wat God hun tot voedsel heeft gegeven, terwijl zij eene leugen tegen God uitdachten. Zij dwaalden en werden niet op den rechten weg geleid.

Free Minds

Losers are those who have killed their unborn children foolishly, without knowledge, and they forbade what God had granted them by lying about God. They have strayed and they were not guided.

Hamza Roberto Piccardo

Sono certamente perduti quelli che, per idiozia e ignoranza, uccidono i loro figli e quelli che si vietano il cibo che Allah ha concesso loro, mentendo contro Allah. Si sono sviati e non hanno più la guida.

Hilali Khan

Indeed lost are they who have killed their children, from folly, without knowledge, and have forbidden that which Allah has provided for them, inventing a lie against Allah. They have indeed gone astray and were not guided.

Kuliev E.

Понесли урон те, которые убивали своих детей по глупости, безо всякого знания, и запрещали то, чем наделял их Аллах, возводя навет на Аллаха. Они впали в заблуждение и не последовали прямым путем.

M.-N.O. Osmanov

В убытке оказались те, которые убивали своих детей по недомыслию и по невежеству и запрещали [есть] то, что давал им Аллах в удел, возводя [при этом] напраслину на Аллаха. Воистину, заблуждаются они и не следуют прямым путем!

Mohammad Habib Shakir

They are lost indeed who kill their children foolishly without knowledge, and forbid what Allah has given to them forging a lie against Allah; they have indeed gone astray, and they are not the followers of the right course.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

They are losers who besottedly have slain their children without knowledge, and have forbidden that which Allah bestowed upon them, inventing a lie against Allah. They indeed have gone astray and are not guided.

Palmer

Losers are they who kill their children foolishly, without knowledge, and who prohibit what God has bestowed upon them, forging a lie against God; they have erred and are not guided.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şu bir gerçek ki, ilimsizlik yüzünden öz evlatlarını beyinsizce katledenlerle Allah’ın kendilerine verdiği rızıkları, Allah’a iftira ederek haramlaştıranlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. İnan olsun, sapıtmışlardır onlar; hiçbir zaman doğruyu ve güzeli bulamazlar.

Qaribullah

Lost are those who, without knowledge, have foolishly slain their own children and made unlawful that which Allah has provided them, fabricating lies about Allah. They have gone astray and are not guided.

QXP

Lost indeed are those who kill their children foolishly, and forbid what Allah has provided them as sustenance. And they attribute their innovations to Allah! (They deprive their children to the point of starvation and death in the name of religious service, when under the instructions of the priesthood they abandon their families). Their straying is far from the way of the rightly guided.

Reshad Khalifa

Losers indeed are those who killed their children foolishly, due to their lack of knowledge, and prohibited what GOD has provided for them, and followed innovations attributed to GOD. They have gone astray; they are not guided.

Rodwell

Lost are they who, in their ignorance, have foolishly slain their children, and have forbidden that which God hath given them for food, devising an untruth against God! Now have they erred; and they were not rightly guided.

Sale

They are utterly lost who have slain their children foolishly, without knowledge; and have forbidden that which God hath given them for food, devising a lie against God. They have erred, and were not rightly directed.

Sher Ali

Losers indeed are they who slay their children foolishly for lack of knowledge, and make unlawful what ALLAH has provided for them, forging a lie against ALLAH. They have indeed gone astray and are not rightly guided.

Unknown German

Verloren fürwahr sind jene, die ihre Kinder töricht töten, aus Unwissenheit, und das für unerlaubt erklären, was Allah ihnen gegeben hat, Lüge wider Allah erfindend. Sie sind wahrlich irregegangen und sind nicht rechtgeleitet.

V. Porokhova

Потерянными души будут тех, ■ Кто убивает собственных детей ■ По глупому невежеству и безрассудству ■ И запрещает то, что им даровано Аллахом, ■ (Тем самым) измышляя на Аллаха ложь. ■ Они, поистине, сошли с Его пути, ■ И их (никто уж) не направит.

Yakub Ibn Nugman

Белемсез ахмаклык белән үз балаларын үзләре үтерүчеләр тәхкыйк һәлак булдылар һәм Аллаһ ризык кылып аларга хәләл нәрсәләрне үзләренә хәрам кылган кешеләр дә һәлак булдылар, бу эшләрне Аллаһ шулай кушты дип Аллаһуга ялганны ифтира кылганнары хәлдә. Тәхкыйк алар адаштылар һәм туры юлны табучы булмадылар.

جالندہری

جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی سے بے سمجھی سے قتل کیا اور خدا پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی کی ہوئی روزی کو حرام ٹہرایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے وہ بےشبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں

طاہرالقادری

واقعی ایسے لوگ برباد ہوگئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علمِ (صحیح) کے (محض) بیوقوفی سے قتل کر ڈالا اور ان (چیزوں) کو جو اﷲ نے انہیں (روزی کے طور پر) بخشی تھیں اﷲ پر بہتان باندھتے ہوئے حرام کر ڈالا، بیشک وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت یافتہ نہ ہو سکے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.