سوره التوبة (9) آیه 30

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 30

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 31
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 29

عربی

وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

بدون حرکات عربی

و قالت اليهود عزير ابن اللّه و قالت النّصارى المسيح ابن اللّه ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤن قول الّذين كفروا من قبل قاتلهم اللّه أنّى يؤفكون

خوانش

Waqalati alyahoodu AAuzayrun ibnu Allahi waqalati alnnasara almaseehu ibnu Allahi thalika qawluhum bi-afwahihim yudahi-oona qawla allatheena kafaroo min qablu qatalahumu Allahu anna yu/fakoona

آیتی

يهود گفتند که عزير پسر خداست ، و نصاري گفتند که عيسي پسر خداست اين ، سخن که مي گويند همانند گفتار کساني است که پيش از اين کافر بودند خدا بکشدشان به کجا باز مي گردند ؟

خرمشاهی

و يهوديان مى گويند عزير پسر خداست و مسيحيان مى گويند مسيح پسر خداست، اين سخنى است [باطل] كه به زبان مى آورند و به سخن كافران پيشين تشبه مى جويند، خداوند بكشدشان چگونه بيراهه مى روند.

کاویانپور

يهوديان گفتند: عزيز (پيامبر) پسر خداست و مسيحيان گفتند: مسيح پسر خداست. اين سخنان آنهاست كه بر زبان مى‏رانند و همانند گفتار كافران پيشين است. (لعنت خدا و نفرين مردم بر آنان باد) خدا هلاكشان كند، چگونه از راه حق برميگردند.

انصاریان

و یهود گفتند: عُزیر، پسر خداست. و نصاری گفتند: مسیح، پسر خداست. این گفتاری [بی دلیل و برهان] است که به زبان می آورند، و به گفتار کسانی که پیش از این [به حقایق] کفر ورزیدند، شباهت دارد؛ خدا آنان را نابود کند، چگونه [از حق به باطل] منحرف می شوند.

سراج

و گفتند يهودان عزير پسر خداست و گفتند ترسايان مسيح (عيسى بن مريم) پسر خداست آن (چه گفته شد) گفتارشان است با دهنهايشان و اينان مانند مى‏سازند گفتار خود را با گفتار آنانكه كافر شدند پيش از ايشان بكشدشان خدا چگونه (از حق) منحرف مى‏شوند

فولادوند

و يهود گفتند: «عُزَير، پسر خداست.» و نصارى گفتند: «مسيح، پسر خداست.» اين سخنى است [باطل‏] كه به زبان مى‏آورند، و به گفتار كسانى كه پيش از اين كافر شده‏اند شباهت دارد. خدا آنان را بكشد؛ چگونه [از حق‏] بازگردانده مى‏شوند؟

پورجوادی

يهود گفتند: «عزير» پسر خداست و مسيحيان گفتند: «مسيح» پسر خداست. اين سخن كه بر زبان آنها مى‏گذرد تقليد گفتار كافران پيشين است، خدا آنها را بكشد كه چگونه دروغ مى‏گويند.

حلبی

و يهود گفتند كه «عزير» پسر خداست و ترسايان گفتند: «مسيح» پسر خداست. اين سخن آنهاست به زبانهايشان، [كه آن را] به سخن كسانى كه از پيش كافر شده‏اند، مشابه مى‏سازند. خدا آنها را لعنت كند كه چگونه دروغ مى‏گويند.

اشرفی

و گفتند يهود كه عزير پسر خدا است و گفتند ترسايان كه مسيح پسر خدا است اين گفتارشانست بدهنهاشان مانند ميشوند گفتار آنانرا كه كافر شدند از پيش بكشد ايشانرا خدا چگونه برگردانيده ميشوند

خوشابر مسعود انصاري

و يهود گفتند: «عزير» پسر خداست و مسيحيان گفتند كه «مسيح» پسر خداست. اين سخنشان به زبانشان است. با سخن كسانى كه پيش از اين كفر ورزيدند، تشبّه مى‏جويند. خداوند آنان را بكشد، چگونه [از حقّ‏] بر گردانده مى‏شوند؟

مکارم

یهود گفتند: «عزیر پسر خداست!» و نصاری کفتند: «مسیح پسر خداست!» این سخنی است که با زبان خود می‌گویند، که همانند گفتار کافران پیشین است؛ خدا آنان را بکشد، چگونه از حق انحراف می‌یابند؟!

مجتبوی

جهودان گفتند: عزير پسر خداست و ترسايان گفتند: مسيح پسر خداست. اين گفتار آنهاست به دهانشان- كه حقيقتى ندارد- و گفتارشان به سخن كسانى ماند كه پيش از اين كافر شدند- مانند آنان كه فرشتگان را دختران خدا مى‏گفتند- خدايشان بكشد، چگونه و به كجا [از حق‏] گردانيده مى‏شوند؟!

مصباح زاده

و گفتند يهود كه عزير پسر خدا است و گفتند ترسايان كه مسيح پسر خدا است اين گفتارشانست بدهنهاشان مانند ميشوند گفتار آنان را كه كافر شدند از پيش بكشد ايشان را خدا چگونه برگردانيده ميشوند

معزی

و گفتند جهودان عزير فرزند خدا است و گفتند ترسايان مسيح است فرزند خدا اين است گفتارشان با دهانهاشان هم آهنگ شوند سخن آنان را كه كفر ورزيدند از پيش بكشدشان خدا كجا به دروغ رانده مى شوند

قمشه ای

و یهود گفتند: عُزَیر پسر خداست و نصاری گفتند: مسیح پسر خداست!این سخنی است که تنها بر زبان می‌رانند و با گفتار و کیش کافران مشرک پیشین نزدیکی و مشابهت دارند، خدا آنها را هلاک و نابود کند!آنان را (از حق) به کجا می‌گردانند؟!

رشاد خليفه

يهوديان گفتند: عُزير پسر خداست، و مسيحيان گفتند: عيسي پسر خداست! اينها کفرهايي است که بر زبان مي آورند. اين چنين گفتار کفرآميزشان به کساني که در گذشته کافر شدند، شباهت دارد. خدا آنان را محکوم مى کند. بدون شک، آنها منحرف شده اند.

Literal

And the Jews said: «Ezra (is) God’s son», and the Christians , said: «The Messiah, (is) God’s son.» That (is) their saying/word/opinion and belief with their mouths, they equal/resemble (the) saying/word/opinion and belief (of) those who disbelieved from before, God fought/killed them, how (do) they be lied to/be turned away?

Al-Hilali Khan

And the Jews say: Uzair (Ezra) is the son of Allah, and the Christians say: Messiah is the son of Allah. That is a saying from their mouths. They imitate the saying of the disbelievers of old. Allahs Curse be on them, how they are deluded away from the truth!

Arthur John Arberry

The Jews say, ‹Ezra is the Son of God›; the Christians say, ‹The Messiah is the Son of God.› That is the utterance of their mouths, conforming with the unbelievers before them. God assail them! How they are perverted!

Asad

AND THE JEWS say, «Ezra is God’s son,» while the Christians say, «The Christ is God’s son.» Such are the sayings which they utter with their mouths, following in spirit assertions made in earlier times by people who denied the truth!» [They deserve the imprecation:] «May God destroy them!» How perverted are their minds!»

Dr. Salomo Keyzer

De Joden zeggen: Ozar is de zoon van God, en de Christenen zeggen Christus is de zoon van God. Dat is wat zij met hunne monden zeggen. Zij bootsen de taal na van hen, die in vroegere tijden ongeloovigen waren. Dat God hun den oorlog aandoe. Hoe dwaas zijn zij!

Free Minds

The Jews said: "Uzair is God’s son," and the Nazarenes said: "The Messiah is God’s son." Such is their utterances with their mouths, they imitate the sayings of those who rejected before them. God will fight them. They are deluded from the truth!

Hamza Roberto Piccardo

Dicono i giudei: «Esdra è figlio di Allah»; e i nazareni dicono: «Il Messia è figlio di Allah». Questo è ciò che esce dalle loro bocche. Ripetono le parole di quanti già prima di loro furono miscredenti. Li annienti Allah. Quanto sono fuorviati!

Hilali Khan

And the Jews say: Uzair (Ezra) is the son of Allah, and the Christians say: Messiah is the son of Allah. That is a saying from their mouths. They imitate the saying of the disbelievers of old. Allahs Curse be on them, how they are deluded away from the truth!

Kuliev E.

Иудеи сказали: «Узейр (Ездра) – сын Аллаха». Христиане сказали: «Мессия – сын Аллаха». Они произносят своими устами слова, похожие на слова прежних неверующих. Да погубит их Аллах! До чего же они отвращены от истины!

M.-N.O. Osmanov

Иудеи утверждали: «‹Узайр – сын Аллаха». Христиане утверждали: «Мессия – сын Аллаха». Но это – всего лишь словеса, изреченные [их] устами, напоминающие слова тех, кто не уверовал [в Аллаха] задолго [до них]. Да поразит их Аллах! Сколь далеки они [от истины]!

Mohammad Habib Shakir

And the Jews say: Uzair is the son of Allah; and the Christians say: The Messiah is the son of Allah; these are the words of their mouths; they imitate the saying of those who disbelieved before; may Allah destroy them; how they are turned away!

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And the Jews say: Ezra is the son of Allah, and the Christians say: The Messiah is the son of Allah. That is their saying with their mouths. They imitate the saying of those who disbelieved of old. Allah (Himself) fighteth against them. How perverse are they!

Palmer

The Jews say Ezra is the son of God; and the Christians say that the Messiah is the son of God; that is what they say with their mouths, imitating the sayings of those who misbelieved before.- God fight them! how they lie!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yahudiler: «Uzeyr, Allah’ın oğludur.» dediler; Hıristiyanlar da: «Mesih, Allah’ın oğludur.» dediler. Kendi ağızlarının sözüdür bu. Kendilerinden önce inkâr edenlerin sözlerine benzetme yapıyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da yüz geri çevriliyorlar!

Qaribullah

The Jews say Ezra is the son of Allah, while the Christians (who follow Paul) say the Messiah is the son of Allah. Such are their assertions, by which they imitate those who disbelieved before. Allah fights them! How perverted are they!

QXP

The Jews say, «Uzayr is God’s son,» while the Christians say, «The Messiah is God’s son.» They only utter baseless themes with their mouths, following in spirit assertions made in earlier times by people (like the Greeks and Zoroastrians) who denied the Truth! Allah condemns them. They are surely deluded. (Some Jews in the Arabian Peninsula used to believe that Osiris, the Egyptian idol, was God’s son while others thought of Ezra, who restored the Torah after it had been lost in the Babylonian Exile, as God’s son).

Reshad Khalifa

The Jews said, «Ezra is the son of GOD,» while the Christians said, «Jesus is the son of GOD!» These are blasphemies uttered by their mouths. They thus match the blasphemies of those who have disbelieved in the past. GOD condemns them. They have surely deviated.

Rodwell

The Jews say, «Ezra (Ozair) is a son of God»; and the Christians say, «The Messiah is a son of God.» Such the sayings in their mouths! They resemble the saying of the Infidels of old! God do battle with them! How are they misguided!

Sale

The Jews say, Ezra is the son of God: And the Christians say Christ is the son of God. They say this (only) with their mouths: They imitate the saying of those who were unbelievers in former times. May God curse them (literally: fight against them)! How can they be so infatuated?

Sher Ali

And the Jews say, `Ezra is the son of ALLAH,› and the Christians say, `the Messiah is the son of ALLAH;› that is what they say with their mouths. They only imitate the saying of those who disbelieved before them. ALLAH’s curse be on them ! How they are turned away.

Unknown German

Die Juden sagen, Esra sei Allahs Sohn, und die Christen sagen, der Messias sei llahs Sohn. Das ist das Wort ihres Mundes. Sie ahmen die Rede derer nach, die vordem ungläubig waren. Allahs Fluch über sie! Wie sind sie irregeleitet!

V. Porokhova

И иудеи говорят: ■ «Узайир – сын Аллаха». ■ А христиане говорят: ■ «Мессия- сын Аллаха». ■ Эти слова звучат в устах их, – ■ Так говоря, они уподобляются неверным, ■ Которые до них (грешили тем же). ■ Да поразит (за это) их Аллах! ■ Как же они отвращены от (Истины) Его!

Yakub Ibn Nugman

Яһүд әйтте: «Ґөзәер Аллаһуның угълы», – дип, Насара әйтте: «Гыйса Аллаһуның угълы», – дип. Аларның авызлары белән әйтергә ошбу сүзләре элекке кәферләр сүзенә охшый, Аллаһ аларны ләгънәт кылсын – һәлак итсен! Аллаһудан, хактан качып кая баралар?

جالندہری

اور یہود کہتے ہیں کہ عُزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے یہ بھی انہیں کی ریس کرنے میں لگے ہیں۔ خدا ان کو ہلاک کرے۔ یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں

طاہرالقادری

اور یہود نے کہا: عزیر (علیہ السلام) اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارٰی نے کہا: مسیح (علیہ السلام) اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا (لغو) قول ہے جو اپنے مونہہ سے نکالتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے قول سے مشابہت (اختیار) کرتے ہیں جو (ان سے) پہلے کفر کر چکے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.