سوره يوسف (12) آیه 83

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 83

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 84
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 82

عربی

قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

بدون حرکات عربی

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى اللّه أن يأتيني بهم جميعا إنّه هو العليم الحكيم

خوانش

Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jameelun AAasa Allahu an ya/tiyanee bihim jameeAAan innahu huwa alAAaleemu alhakeemu

آیتی

گفت : نه ، نفس شما کاري را در نظرتان بياراست و مرا صبر جميل بهتر است ، شايد خدا همه را به من بازگرداند که او دانا و حکيم است

خرمشاهی

[يعقوب] گفت باز نفس اماره تان به دست شما كار داد; پس [چاره من] صبرى نيكوست; چه بسا خداوند همه آنان را براى من باز آورد، كه او داناى فرزانه است.

کاویانپور

يعقوب گفت: (چنين نيست) بلكه نفس شما اين عمل را برايتان جلوه‏گر ساخت. من باز هم صبر جميل پيش ميگيرم اميد است خدا همه آنها را به من باز گرداند، در حقيقت او داناى با حكمت است.

انصاریان

[برادران پس از بازگشت به کنعان، ماجرا را برای پدر بیان کردند، یعقوب] گفت: [نه چنین است که می گویید] بلکه نفوس شما کاری [زشت] را در نظرتان آراست [تا انجامش بر شما آسان شود] پس من بدون جزع و بیتابی شکیبایی می ورزم، امید است خدا همه آنان را پیش من آرد؛ زیرا او بی تردید، دانا و حکیم است.

سراج

يعقوب گفت بلكه بياراسته برايتان دلهاى شما كارى را پس صبر نيكو (پيشه من است) اميد است كه خدا بياورد بنزد من همه ايشان را زيرا او خود داناى درست كردار است

فولادوند

[يعقوب‏] گفت: «[چنين نيست،] بلكه نفس شما امرى [نادرست‏] را براى شما آراسته است. پس [صبر من‏] صبرى نيكوست. اميد كه خدا همه آنان را به سوى من [باز] آورد، كه او داناى حكيم است.»

پورجوادی

گفت: «بلكه هواى نفس چيزى را بر شما بياراست. پس صبرى زيبنده بايد، شايد خدا همه را به من بازگرداند زيرا او داناى فرزانه است.»

حلبی

[پس نزد يعقوب آمدند و قصّه باز گفتند. يعقوب‏] گفت: [نه‏] بلكه نفسهاى شما [اين‏] كار را بر شما آراست صبر نيكوست! باشد كه خدا همه آنها را بر من آورد. بى‏گمان او داناى حكيم است.

اشرفی

گفت بلكه خوب وانمود براى شما نفسهاتان امرى را پس صبريست نيكو شايد خدا كه بياورد نزد من ايشانرا همه بدرستيكه اوست خود داناى درستكردار

خوشابر مسعود انصاري

[يعقوب‏] گفت: [نه‏] بلكه نفسهايتان كارى [ناپسند] را براى شما آراسته جلوه داده است، حال [پيشه‏ام‏] صبر نيك است. اميد است خداوند همه آنان را پيش من باز آورد. كه او داناى فرزانه است

مکارم

(یعقوب) گفت: «(هوای) نفس شما، مسأله را چنین در نظرتان آراسته است! من صبر می‌کنم، صبری زیبا (و خالی از کفران)! امیدوارم خداوند همه آنها را به من بازگرداند؛ چرا که او دانا و حکیم است!

مجتبوی

[يعقوب‏] گفت: بلكه نفس شما كارى را برايتان بياراسته، پس [به هر حال مرا] شكيبايى نيكوست، اميد است كه خداوند همه آنها را با هم به من رساند، كه اوست داناى با حكمت.

مصباح زاده

گفت بلكه خوب وا نمود براى شما نفسهاتان امرى را پس صبريست نيكو شايد خدا كه بياورد نزد من ايشان را همه بدرستى كه اوست خود داناى درستكردار

معزی

گفت بلكه آراست براى شما دلهاى شما امرى را پس شكيبائى نكو است اميد است خدا بياوردم به هر دو با هم كه او است داناى حكيم

قمشه ای

(آنها نزد پدر آمده و قضیه را اظهار داشتند) یعقوب گفت (این قضیه هم مانند یوسف و گرگ حقیقت ندارد) بلکه چیزی از اوهام عالم نفس بر شما جلوه نموده، پس من باز هم راه صبر نیکو پیش گیرم، که امید است خدا همه ایشان را به من باز رساند، که او خدایی دانا و درستکار است.

رشاد خليفه

او گفت: مسلماً شما دسيسه كرده‌ايد تا حيله خاصي را اجرا كنيد. تنها چاره من صبري آرام است. باشد كه خدا همه آنها را به من بازگرداند. اوست داناي مطلق، حكيم‌ترين.

Literal

He (their father) said: «But your selves enticed/tolerated for you an order/command/matter/affair, so graceful patience, perhaps God that (He) brings them to me all together, that He (is) the knowledgeable, the wise/judicious .»

Al-Hilali Khan

He (Yaqoob (Jacob)) said: «Nay, but your ownselves have beguiled you into something. So patience is most fitting (for me). May be Allah will bring them (back) all to me. Truly He! only He is All-Knowing, All-Wise.»

Arthur John Arberry

‹No!› he said ‹But your spirits tempted you to do somewhat. But come, sweet patience! Haply God will bring them all to me; He is the All-knowing, the All-wise.›

Asad

[AND WHEN they returned to their father and told him what had happened,] he exclaimed: «Nay, but it is your [own] minds that have made [so terrible] a happening seem a matter of little account to you! But [as for myself,] patience in adversity is most goodly; God may well bring them all [back] unto me:» verily, He alone is all-knowing, truly wise!» rather than knowledge

Dr. Salomo Keyzer

En toen zij waren teruggekeerd en aldus tot hunnen vader hadden gesproken, zeide hij: Gij zelven hebt dat alles zoo ingericht; maar ik zal geduldig zijn; misschien zal God mij hen allen terug geven: want hij is de alwetende en wijze.

Free Minds

He replied: "No, for it is your own souls that have conspired you to this. So patience is most fitting, perhaps God will bring them all to me. He is the Knowledgeable, the Wise."

Hamza Roberto Piccardo

Disse [Giacobbe]: «Sono piuttosto le vostre passioni che vi hanno ispirato qualcosa. Bella pazienza! Chissà che Allah me li restituisca tutti quanti! In verità Egli è il Sapiente, il Saggio».

Hilali Khan

He (Yaqoob (Jacob)) said: "Nay, but your ownselves have beguiled you into something. So patience is most fitting (for me). May be Allah will bring them (back) all to me. Truly He! only He is All-Knowing, All-Wise."

Kuliev E.

Он сказал: «О нет! Это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение. Возможно, Аллах возвратит мне всех вместе. Воистину, Он – Знающий, Мудрый».

M.-N.O. Osmanov

[Когда братья вернулись к отцу и рассказали обо всем], он сказал: «Нет же! Это ваши досужие домыслы. Но терпение – благо, и, возможно, Аллах возвратит мне всех [трех]. Воистину, Он – знающий, мудрый».

Mohammad Habib Shakir

He (Yaqoub) said: Nay, your souls have made a matter light for you, so patience is good; maybe Allah will bring them all together to me; surely He is the Knowing, the Wise.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

(And when they came unto their father and had spoken thus to him) he said: Nay, but your minds have beguiled you into something. (My course is) comely patience! It may be that Allah will bring them all unto me. Lo! He, only He, is the Knower, the Wise.

Palmer

Said he, ‹Nay, your souls have induced you to do this thing. But patience is fair. It may be that God will give me them all together;- verily, He is knowing, wise.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yakub dedi ki: «Hayır, öyle değil, nefisleriniz sizi yine bir işe itmiş. Bana düşen yine güzel bir sabra sarılmak. Bakarsın Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü Alîm olan O, Hakîm olan O’dur.»

Qaribullah

‹No› he (Jacob) said, ‹your souls have tempted you to do something. But come sweet patience. Allah may bring them all to me. He alone is the Knowing, the Wise. ‹

QXP

Jacob said, «Nay, you have made up yet another story good enough only for you. But I resort to decent forbearance. May Allah bring them all to me. Verily, He, only He, is the Knower, the Wise.»

Reshad Khalifa

He said, «Indeed, you have conspired to carry out a certain scheme. Quiet patience is my only recourse. May GOD bring them all back to me. He is the Omniscient, Most Wise.»

Rodwell

He said, «Nay, ye have arranged all this among yourselves: But patience is seemly: God, may be, will bring them back to me together; for he is the Knowing, the Wise.»

Sale

And when they were returned, and had spoken thus to their father, he said, nay but rather ye your selves have contrived the thing for your own sakes: But patience is most proper for me; peradventure God will restore them all unto me; for he is knowing and wise.

Sher Ali

He replied, `Nay, but your minds have embellished to you an evil thing. So now there is nothing left for me but goodly patience. May be ALLAH will bring them all to me; for HE is the All-Knowing the Wise.›

Unknown German

Er sprach: «Nein, eure Seelen haben euch etwas vorgespiegelt. So (obliegt mir nun) geziemende Geduld. Vielleicht wird Allah sie mir alle wieder bringen; denn Er ist der Allwissende, der Allweise.»

V. Porokhova

Отец сказал: ■ «О нет! Вам души ваши (подсказали) ■ Все это дело (вымыслом) украсить. ■ (Отныне для меня) прекрасно лишь терпенье. ■ Аллах, быть может, мне вернет их всех, – ■ Поистине, Он знающ, мудр (безмерно)!»

Yakub Ibn Nugman

Аталары әйтте: «Юк, дөрес сөйләмисез, бәлки нәфесегез бер яман эшне яхшы итеп күрсәткәндер дә, ә сез ул эшне Бинямингә япкансыз, инде миңа күркәм сабырлык ляземдер. Аларның барчасын Аллаһ миңа китерер дип өмет итәмен. Шиксез, Аллаһу тәгалә аларның кайда икәнен белә һәм белеп хөкем йөртә».

جالندہری

(جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو) انہوں نے کہا کہ (حقیقت یوں نہیں ہے) بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنالی ہے تو صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ بےشک وہ دانا (اور) حکمت والا ہے

طاہرالقادری

یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا: (ایسا نہیں) بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لئے مرغوب بنا دی ہے، اب صبر (ہی) اچھا ہے، قریب ہے کہ اﷲ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بیشک وہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.