سوره النحل (16) آیه 30

قرآن، سوره النحل (16) آیه 30

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 31
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 29

عربی

وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الآْخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ

بدون حرکات عربی

و قيل للّذين اتّقوا ما ذا أنزل ربّكم قالوا خيرا للّذين أحسنوا في هذه الدّنيا حسنة و لدار الآخرة خير و لنعم دار المتّقين

خوانش

Waqeela lillatheena ittaqaw matha anzala rabbukum qaloo khayran lillatheena ahsanoo fee hathihi alddunya hasanatun waladaru al-akhirati khayrun walaniAAma daru almuttaqeena

آیتی

از پرهيزگاران پرسند : پروردگار شما چه چيز نازل کرده است ؟ گويند : بهترين را به آنان که در اين دنيا نيکي کنند ، نيکي پاداش دهند و سراي آخرت نيکوتر از آن است و جايگاه پرهيزگاران چه جايگاه خوبي است

خرمشاهی

و به پرهيزگاران گويند پروردگارتان چه نازل كرده است؟ گويند [آنچه نازل كرده است] خير است; براى نيكوكاران در اين دنيا نيكى است و سراى آخرت بهتر است; و سراى پرهيزگاران چه نيكوست.

کاویانپور

و چون به پرهيزكاران گفته شود كه پروردگارتان چه آياتى فرستاد، ميگويند: آيات بسيار خوبى فرستاد. براى كسانى كه در اين دنيا نيكوكارى كردند. البته سراى آخرت بهتر است و براى پرهيزكاران بسيار نيكوست.

انصاریان

و هنگامی که به پرهیزکاران گویند: پروردگارتان چه چیزی نازل کرد؟ گویند: خیر را [که قرآن هدایت گر است و سراسر آیاتش وحی الهی است، نازل کرد]. برای کسانی که نیکی کردند [پاداش] نیکویی در این دنیاست، وهمانا سرای آخرت بهتر است، و سرای پرهیزکاران چه نیکوست.

سراج

و گفته شود به آنانكه (از كفر) پرهيز كردند چه چيز فرو فرستاد پروردگار شما گويند نيكوئى (قرآن) را براى آنانكه نيكوئى كردند در اين دنيا (عمل بقرآن كردند) پاداش نيكوست و البته سراى ديگر (از نظر پاداش) بهتر است و بيگمان نيكوست سزاى پرهيزكاران (آن سرا)

فولادوند

و به كسانى كه تقوا پيشه كردند، گفته شود: «پروردگارتان چه نازل كرد؟» مى گويند: «خوبى.» براى كسانى كه در اين دنيا نيكى كردند [پاداش‏] نيكويى است، و قطعاً سراى آخرت بهتر است، و چه نيكوست سراى پرهيزگاران:

پورجوادی

به پرهيزگاران گفته شود: «پروردگارتان چه نازل كرده است؟» گويند: «بهترين سخن را». براى نيكوكاران در اين دنيا خير است و سراى آخرت بهتر است، و سراى پرهيزگاران چه خوب است،

حلبی

و به كسانى كه پرهيزگارى كردند گفته مى‏شود: پروردگارتان چه نازل كرد؟ گويند: خير را. براى كسانى كه در اين دنيا نيكويى كردند، نيكويى باشد و البته سراى آخرت بهتر است و نيك است سراى پرهيزگاران

اشرفی

و گفته شد آنان را كه پرهيزگار شدند چه چيز فرو فرستاد پروردگار شما گفتند خير (يعنى قرآن) آنانرا كه نيكوئى كردند در اين دنيا نيكو است و هر آينه سراى آخرت بهتر است و هر آينه خوبست سراى پرهيزگاران

خوشابر مسعود انصاري

و به پرهيزگاران گفته شد: آنچه پروردگارتان نازل نموده است، چيست؟ گفتند: «خير» است، براى نيكوكاران در همين دنيا نيكى است و به يقين سراى آن جهانى بهتر است. و سراى پرهيزگاران [در بهشت‏] چه نيكو است

مکارم

(ولی هنگامی که) به پرهیزگاران گفته می‌شد: «پروردگار شما چه چیز نازل کرده است؟» می‌گفتند: «خیر (و سعادت)» (آری،) برای کسانی که نیکی کردند، در این دنیا نیکی است؛ و سرای آخرت از آن هم بهتر است؛ و چه خوب است سرای پرهیزگاران!

مجتبوی

و به كسانى كه پرهيزگارى كردند گفته شود: پروردگار شما چه چيز فرو فرستاده است؟ گويند: خير را براى كسانى كه نيكويى كردند در اين جهان نيكى است، و همانا سراى واپسين بهتر است، و هر آينه نيكوست سراى پرهيزگاران

مصباح زاده

و گفته شد آنان را كه پرهيزگار شدند چه چيز فرو فرستاد پروردگار شما گفتند خير (يعنى قرآن) آنان را كه نيكوئى كردند در اين دنيا نيكو است و هر آينه سراى آخرت بهتر است و هر آينه خوبست سراى پرهيزگاران

معزی

و گفته شد بدانان كه پرهيزكارى كردند چه فرستاده است پروردگار شما گفتند نكو را آنان را كه نكوئى كردند در اين دنيا است نكوئى و همانا خانه آخرت است بهتر و چه خوب است سراى پرهيزكاران

قمشه ای

و چون به اهل تقوا گفته شود که خدای شما چه آیاتی فرستاد؟گویند: نیکو آیاتی فرستاد. آنان که نیکوکارند هم در حیات دنیا نیکی و خوشی بینند و هم دار آخرت (آنها را) بهترین منزل است و البته خانه اهل تقوا بسیار مجلّل و نیکو خواهد بود.

رشاد خليفه

و اما پرهيزكاران، هنگامي كه از آنها سئوال مي ‌شود: درباره اين آيات پروردگارتان چه فكر مي كنيد؟ مي ‌گويند: نيکوست. براي كساني كه زندگي پرهيزكارانه اي در پيش مي ‌گيرند، خوشبختي و سراي آخرت بسيار بهتر است. چه جايگاه فرح ‌بخشي براي پرهيزكاران.

Literal

And (it) was said to those who feared and obeyed: «What (did) your Lord descend?» They said: «Goodness/honour to those who did good in this the present world a goodness, and the house/home (of) the last (other life is) best , and blessed/praised (E) (is) the fearing and obeying’s house/home.»

Al-Hilali Khan

And (when) it is said to those who are the Muttaqoon (pious – see V.:) «What is it that your Lord has sent down?» They say: «That which is good.» For those who do good in this world, there is good, and the home of the Hereafter will be better. And excellent indeed will be the home (i.e. Paradise) of the Muttaqoon (pious – see V.:).

Arthur John Arberry

And it shall be said to the godfearing, ‹What has your Lord sent down?› They will say, ‹Good! For those who do good in this world good; and surely the abode of the world to come is better; excellent is the abode of the godfearing —

Asad

But [when] those who are conscious of God are asked, «What is it that your Sustainer has bestowed from on high?» -they answer, «Goodness supreme!» Good fortune awaits, in this world, all who persevere in doing good; but their ultimate state will be far better still: for, how excellent indeed will be the state of the God-conscious [in the life to come]!

Dr. Salomo Keyzer

En tot de godvreezenden zal gezegd worden: Wat heeft uw Heer nedergezonden? Zij zullen antwoorden: Allerlei weldaden. Aan hen die rechtvaardig handelen, zal eene uitmuntende belooning in deze wereld worden geschonken, maar de woning, van het volgende leven zal beter, en de woning van den vrome gelukkig zijn!

Free Minds

And it was said to those who were righteous: "What has your Lord sent down?" They said: "All goodness." For those who have done good in this world there is good, and the Hereafter is even better. Excellent indeed is the home of the righteous.

Hamza Roberto Piccardo

Verrà chiesto a quelli che temevano Allah: «Cos’è quel che ha atto scendere il vostro Signore?». Risponderanno: «Il bene più grande!». Coloro che fanno il bene avranno il bene in questa vita, ma la dimora dell’altra vita è certo migliore! Quanto deliziosa sarà la dimora dei timorati;

Hilali Khan

And (when) it is said to those who are the Muttaqoon (pious – see V.2:2) "What is it that your Lord has sent down?" They say: "That which is good." For those who do good in this world, there is good, and the home of the Hereafter will be better. And excellent indeed will be the home (i.e. Paradise) of the Muttaqoon (pious – see V.2:2).

Kuliev E.

Когда богобоязненных спрашивают: «Что ниспослал вам Господь?» – они говорят: «Благо». Тем, кто творил в этом мире добро, будет воздано добром. А Последняя обитель будет еще лучше. Как же прекрасна Обитель богобоязненных!

M.-N.O. Osmanov

А богобоязненным будет сказано: «Что ниспослал вам Господь?» Они ответят: «Благо». Тем, кто творил в этом мире добрые деяния, будет воздано добром. А жилище в будущем мире лучше. И как прекрасно жилище богобоязненных!

Mohammad Habib Shakir

And it is said to those who guard (against evil): What is it that your Lord has revealed? They say, Good. For those who do good in this world is good, and certainly the abode of the hereafter is better; and certainly most excellent is the abode of those who guard (against evil);

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And it is said unto those who ward off (evil): What hath your Lord revealed? They say: Good. For those who do good in this world there is a good (reward) and the home of the Hereafter will be better. Pleasant indeed will be the home of those who ward off (evil) –

Palmer

And it will be said to those who fear God, ‹What is it that your Lord has sent down?› They will say, ‹The best,› for those who do good, good in this world; but certainly the abode of the next is best, and surely pleasant is the abode of those who fear.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Korunup sakınanlara, «Rabbiniz ne indirdi» dendiğinde şöyle dediler: «Hayır indirdi.» Bu dünyada güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik vardır. Âhiret yurdu elbette ki daha hayırlıdır. Gerçekten ne güzelmiş takva sahiplerinin yurdu!

Qaribullah

It is said to the cautious: ‹What has your Lord revealed? ‹ They will reply: ‹Good! ‹ For those who did good in this world is goodness; indeed the lodging in the Everlasting Life is better an excellent dwelling for the cautious.

QXP

And to those who walk aright, it is said, «What has your Lord sent down?» They say, «All that is good.» (The Qur’an impels people to do good to others). For those who do good to others in this world, is a goodly return here, and the home of the Hereafter will be better. Pleasant indeed will be the home of those who walk aright.

Reshad Khalifa

As for the righteous, when they are asked, «What do you think of these revelations from your Lord,» they say, «Good.» For those who lead a righteous life, happiness; and the abode of the Hereafter is even better. What a blissful abode for the righteous.

Rodwell

But to those who have feared God it shall be said, «What is this that your Lord hath awarded?» They shall say, «That which is best. To those who do good, a good reward in this present world; but better the mansion of the next, and right pleasant the abode of the God-fearing!»

Sale

And it shall be said unto those who shall fear God, what hath your Lord sent down? They shall answer, good: Unto those who do right shall be given an excellent reward in this world; but the dwelling of the next life shall be better; and happy shall be the dwelling of the pious!

Sher Ali

And when it is said to the righteous, `What say ye of that which your Lord has revealed ?› They say, `The best.› For those who do good, there is good in this world, and the home of the Hereafter is even better. Excellent indeed is the abode of the righteous,

Unknown German

Und (wenn) zu den Rechtschaffenen gesprochen wird «Was (denkt ihr) von dem, was euer Herr herabgesandt hat?», sagen sie: «Das Beste!» Für die, welche Gutes tun, ist Gutes in dieser Welt, und die Wohnstatt des Jenseits ist noch besser. Herrlich fürwahr ist die Wohnstatt der Rechtschaffenen:

V. Porokhova

(А праведным), что Господа страшились, скажут: ■ «Что вам Господь ваш ниспослал?» ■ Они ответят: ■ «(Все) благое». ■ Для тех, кто в этой жизни делает добро, ■ Благое – в этом мире ■ И еще лучше – пребывание в другом. ■ И как, поистине, прекрасна ■ Обитель тех, кто был благочестив, ■ (Господнего страшася гнева), –

Yakub Ibn Nugman

Әмма Аллаһуга тәкъвалык кылучы мөэминнәргә әйтелсә: «Раббыгыз, Мухәммәд г-мгә нәрсә иңдерде», – дип. Әйтерләр: «Раббыбыз хак булган яхшы аятьләрне иңдерде», – дип. Аллаһ әйтә: «Коръән белән дөрес гамәл кылган хак мөэминнәргә дөньяда ук яхшы тормыш булыр, ахирәт -йорты, әлбәттә, дөнья йортыннан яхшыдыр, вә тәкъва мөэминнәрнең урыны нинди яхшы урындыр».

جالندہری

اور (جب) پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بہترین (کلام)۔ جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے۔ اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور پرہیز گاروں کا گھر بہت خوب ہے

طاہرالقادری

اور پرہیزگار لوگوں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں: (دنیا و آخرت کی) بھلائی (اتاری ہے)، ان لوگوں کے لئے جو نیکی کرتے رہے اس دنیا میں (بھی) بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی خوب ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.