سوره النحل (16) آیه 81

قرآن، سوره النحل (16) آیه 81

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 82
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 80

عربی

وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَ سَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

بدون حرکات عربی

و اللّه جعل لكم ممّا خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال أكنانا و جعل لكم سرابيل تقيكم الحرّ و سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتمّ نعمته عليكم لعلّكم تسلمون

خوانش

WaAllahu jaAAala lakum mimma khalaqa thilalan wajaAAala lakum mina aljibali aknanan wajaAAala lakum sarabeela taqeekumu alharra wasarabeela taqeekum ba/sakum kathalika yutimmu niAAmatahu AAalaykum laAAallakum tuslimoona

آیتی

خدا براي شما از چيزهايي که آفريده است سايه ها پديد آورد و در، کوههابرايتان غارها ساخت و جامه هايي که شما را از گرما حفظ مي کند و جامه هايي که در جنگ نگهدار شماست خدا نعمتهاي خود را اينچنين بر شما تمام مي کند باشد که تسليم فرمان او شويد

خرمشاهی

و خداوند براى شما از آنچه آفريده است، سايه سارها و از كوه ها براى شما غارها پديد آورد; و براى شما تن پوشهايى قرار داد كه شما را از گرما [و سرم] نگه دارد، و تن پوشهايى كه شما را از آسيب همديگر نگه مى دارد; بدينسان نعمتش را بر شما تمام مى كند باشد كه تسليم

کاویانپور

و خدا از آنچه در طبيعت آفريد، سايبانها براى آسايش شما قرار داد و پناه‏گاههايى در كوهستانها براى شما برقرار نمود و براى حفاظت شما از گرما و سرما لباسهايى مقرر داشت و نيز لباس رزمى كه شما را در پيكار (با دشمنان) محفوظ ميدارد و بدينسان نعمت خود را بر شما كامل نمود تا مگر تسليم اوامر او باشيد.

انصاریان

و خدا برای شما از آنچه آفریده سایه هایی قرار داد، از کوه ها پناه گاه هایی برایتان به وجود آورد، و تن پوش هایی برای شما قرار داد که شما را از گرما نگه می دارد و پیراهن هایی [مقاوم] که شما را از آسیب جنگ و نبردتان حفظ می کند؛ این گونه نعمت هایش را بر شما کامل می کند تا تسلیم فرمان های او شوید.

سراج

و خدا قرار داد براى (آسايش) شما از آنچه آفريد (از درخت و كوه و ابر) سايه‏ها و قرار داد براى شما از كوه‏ها غارها و قرار داد برايتان جامه‏ها (از پشم و پنبه) كه نگهدارد شما را از گرما و جامه‏ها (از آهن) كه باز دارد شما را از اسلحه دشمن بدينگونه خدا تمام مى‏كند نعمتش را بر شما تا آنكه شما تسليم (فرمان خدا) شويد

فولادوند

و خدا از آنچه آفريده، به سود شما سايه‏هايى فراهم آورده و از كوهها براى شما پناهگاه‏هايى قرار داده و براى شما تن‏پوشهايى مقرّر كرده كه شما را از گرما [و سرما] حفظ مى‏كند، و تن‏پوشها [=زره‏ها]يى كه شما را در جنگتان حمايت مى‏نمايد. اين گونه وى نعمتش را بر شما تمام مى‏گرداند، اميد كه شما [به فرمانش‏] گردن نهيد.

پورجوادی

خداوند در آفريده‏هايش سايه‏هايى پديد آورد و در كوه‏ها پناهگاهى. جامه‏هايى برايتان قرار داد كه شما را از گرما حفظ كند و نيز جامه‏هايى كه در موقع جنگ حافظ شماست، بدين ترتيب نعمتهايش را براى شما كامل مى‏كند تا تسليم اوامرش شويد.

حلبی

و خدا از آنچه بيافريد براى شما سايه‏هايى قرار داد و از كوه‏ها براى شما نهانگاهها ساخت و براى شما جامه‏ها ساخت كه شما را از گرما حفظ مى‏كند و جامه‏هايى كه شما را در كارزارتان نگاه مى‏دارد اين چنين نعمت خويش را بر شما تمام مى‏كند. باشد كه شما گردن نهيد.

اشرفی

و خدا گردانيد براى شما از آنچه آفريد سايبانها و قرارداد براى شما از كوه‏ها خانه‏هاى پنهان بودن و گردانيد براى شما پيراهن‏ها كه نگهداردتان از گرما و پيراهن‏ها كه نگهدارد شما را از آسيب شما همچنين تمام ميكند نعمت خود را بر شما باشد كه شما منقاد شويد

خوشابر مسعود انصاري

و خداوند براى شما از آنچه آفريده است سايه‏ها پديد آورد و از كوه‏ها براى شما غارها قرار داد. و برايتان تن‏پوشهايى كه شما را از گرمى حفظ مى‏كند و تن پوشهايى كه از [آسيب جنگ‏] با همديگر مصون مى‏دارد، پديد آورد، بدينسان نعمتش را به شما به تمام [و كمال‏] مى‏رساند، باشد كه تسليم شويد

مکارم

و (نیز) خداوند از آنچه آفریده است سایه‌هایی برای شما قرار داده؛ و از کوه‌ها پناهگاه‌هایی؛ و برای شما پیراهنهایی آفریده، که شما را از گرما (و سرما) حفظ می‌کند؛ و پیراهنهایی که به هنگام جنگ، حافظ شماست؛ این گونه نعمتهایش را بر شما کامل می‌کند، شاید تسلیم فرمان او شوید!

مجتبوی

و خدا از آنچه آفريد براى شما سايبانها- مانند درختان و سقفها- كرد و براى شما از كوه‏ها نهانگاه‏ها- غارها- قرار داد و براى شما جامه‏ها ساخت كه شما را از گرما نگاه مى‏دارد و جامه هايى- زره- كه از سختى و آسيب جنگتان نگاه مى‏دارد اينچنين نعمت خويش را بر شما تمام مى‏كند باشد كه گردن نهيد و فرمان بريد.

مصباح زاده

و خدا گردانيد براى شما از آنچه آفريد سايبانها و قرار داد براى شما از كوه‏ها خانه‏هاى پنهان بودن و گردانيد براى شما پيراهن‏ها كه نگهداردتان از گرما و پيراهن‏ها كه نگهدارد شما را از آسيب شما همچنين تمام ميكند نعمت خود را بر شما باشد كه شما منقاد شويد

معزی

و خدا قرار داد براى شما از آنچه بيافريد سايه هائى و قرار داد براى شما از كوه ها پناهگاه هائى و قرار داد براى شما جامه هائى كه نگهدارد شما را از گرما و جامه هائى كه نگاهتان دارد از خشم خويش بدينسان انجام رساند نعمت خود را بر شما شايد اسلام آوريد

قمشه ای

و خدای عالم برای شما سایبانها از آنچه آفریده (از درختان و سقف و دیوار و کوهها) مهیّا ساخت و از غارهای کوه پوشش و اتاقها برایتان قرار داد (تا از سرما و گرما پناهی گیرید) و نیز لباسی که شما را از گرمای آفتاب (و سرمای زمستان) بپوشاند خلق کرد و نیز برای آنکه در جنگ محفوظ مانید لباسی (از آهن) مقرّر گردانید. این چنین نعمت‌های خود را بر شما تمام و کامل می‌کند تا مگر (منعم را بشناسید و) مطیع و تسلیم (امر او) باشید.

رشاد خليفه

و خدا از طريق چيزهايي که آفريد، براي شما سايه هايي قرار داد و در كوه ها پناهگاه هايي تهيه كرد و برايتان لباس هايي فراهم نمود كه شما را از گرما حفظ كند و لباس هايي كه در جنگ شما را محفوظ بدارد. او اين چنين نعمت هايش را براي شما كامل مي كند، باشد كه تسليم شويد.

Literal

And God made/created/put for you from what He created shades, and He made/created/put for you from the mountains covers/shelters/homes, and He made/created/put for you shirts/clothes (that) protects you (from) the heat, and shirts/clothes (that) protects you (from) your hardship in war, as/like that/that is how He completes185His blessing on you, maybe/perhaps you submit/surrender.

Al-Hilali Khan

And Allah has made for you out of that which He has created shades, and has made for you places of refuge in the mountains, and has made for you garments to protect you from the heat (and cold), and coats of mail to protect you from your (mutual) violence. Thus does He perfect His Grace unto you, that you may submit yourselves to His Will (in Islam).

Arthur John Arberry

And it is God who has appointed for you coverings of the things He created, and He has appointed for you of the mountains refuges, and He has appointed for you shirts to protect you from the heat, and shirts to protect you from your own violence. Even so He perfects His blessing upon you, that haply you will surrender.

Asad

And among the many objects of His creation,» God has appointed for you [various] means of protection:› thus, He has given you in the mountains places of shelter, and has endowed you with [the ability to make] garments to protect you from heat [and cold],» as well as such garments as might protect you from your [mutual] violence In this way does He bestow the full measure of His blessings on you, so that you might surrender yourselves unto Him.

Dr. Salomo Keyzer

En God heeft u verschaft van hetgeen hij geschapen heeft, en gemakken om u tegen de zon te beveiligen, en hij heeft u schuilplaatsen in de bergen verstrekt en kleederen gegeven, om u voor de hitte te beschutten , en malinkolders, om u in uwe oorlogen te beschermen. Zoo vervult hij zijne gunst nopens u, opdat gij u aan zijn wil zoudt onderwerpen.

Free Minds

And God has made for you shade from what He created, and He made from the mountains a refuge for you, and He made for you garments which protect you from the heat, and garments which protect you from attack. It is such that He completes His blessing upon you, that you may surrender.

Hamza Roberto Piccardo

Con quel che ha creato, Allah vi ha dato l’ombra e ha fatto per voi rifugi nelle montagne. Vi ha concesso vesti che vi proteggono dal calore e altre che vi proteggono dalla vostra stessa violenza. Ha in tal modo completato la Sua benevolenza su di voi, affinché siate sottomessi.

Hilali Khan

And Allah has made for you out of that which He has created shades, and has made for you places of refuge in the mountains, and has made for you garments to protect you from the heat (and cold), and coats of mail to protect you from your (mutual) violence. Thus does He perfect His Grace unto you, that you may submit yourselves to His Will (in Islam).

Kuliev E.

Аллах даровал вам тень от того, что Он сотворил. Он устроил для вас убежища в горах, сотворил для вас одеяния, которые оберегают вас от жары, и доспехи, которые защищают вас от причиняемого вами вреда. Так Он доводит до конца Свою милость к вам, – быть может, вы станете мусульманами.

M.-N.O. Osmanov

Из того, что Он сотворил, Аллах пожаловал вам тень, убежище в горах, одеяния, чтобы укрыться от жары, дал доспехи, которые прикрывают вас в битве. Так Он завершает свое благоволение по отношению к вам, – быть может, вы станете муслимами.

Mohammad Habib Shakir

And Allah has made for you of what He has created shelters, and He has given you in the mountains places of retreat, and He has given you garments to preserve you from the heat and coats of mail to preserve you in your fighting; even thus does He complete His favor upon you, that haply you may submit.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And Allah hath given you, of that which He hath created, shelter from the sun; and hath given you places of refuge in the mountains, and hath given you coats to ward off the heat from you, and coats (of armour) to save you from your own foolhardiness. Thus doth He perfect His favour unto you, in order that ye may surrender (unto Him).

Palmer

And God has made for you, of what He has created, shades; and has made for you shelters in the mountains; and He has made for you shirts to keep you from the heat, and shirts to keep you from each other’s violence:- thus does He fulfill His favours towards you,- haply ye yet may be resigned.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler oluşturdu. Dağlardan sizin için sığınak evler yaptı. Sizin için, sıcaktan koruyacak elbiselerle savaşta koruyacak elbiseler de yaptı. İşte nimetini üzerinizde böyle tamamlıyor ki, O’na teslim olup esenliğe ulaşabilesiniz.

Qaribullah

From the things He created, Allah has given you a covering shade, and He has made for you refuges in the mountains. He has given you garments to protect you from the heat, and garments to protect you from your own violence. As such it is that He perfects His favors upon you, in order that you submit.

QXP

Allah has provided you shades out of things He has created. He has granted you resorts in the mountains, garments to protect you from heat, and coats of armor to protect you from your own foolhardy violence. He bestows His Blessings in full measure so that may (think of His Power and Grace and) submit to His Authority.

Reshad Khalifa

And GOD provided for you shade through things which He created, and provided for you shelters in the mountains, and provided for you garments that protect you from heat, and garments that protect when you fight in wars. He thus perfects His blessings upon you, that you may submit.

Rodwell

And from the things which He hath created, hath God provided shade for you, and hath given you the mountains for places of shelter, and hath given you garments to defend you from the heat, and garments to defend you in your wars. Thus doth He fill up the measure of His goodness towards you, that you may resign yourselves to Him.

Sale

And God hath provided for you, of that which He hath created, conveniences to shade you from the sun, and He hath also provided you places of retreat in the mountains, and He hath given you garments to defend you from the heat, and coats of mail to defend you in your wars. Thus doth He accomplish his favour towards you, that ye may resign your selves unto Him.

Sher Ali

And ALLAH has made for you of that which HE has created, many things affording shade; and HE has made for you in the mountains places of shelter; and HE has made for you garments which protect you from heat, and coats of mail which protect you in your wars. Thus does HE complete HIS favours upon you, that you may submit wholly to HIM.

Unknown German

Und Allah hat euch aus dem, was Er geschaffen, schattenspendende Dinge gemacht; und in den Bergen hat Er euch Obdachstätten gemacht; und Er hat euch Gewänder gemacht, die euch vor Hitze schützen, und Panzerhemden, die euch schützen in euren Kriegen. Also vollendet Er Seine Gnade an euch, daß ihr (Ihm) ergeben sein möchtet.

V. Porokhova

И из того, что сотворил Аллах: ■ Он дал вам тень, ■ Убежища средь гор построил, ■ Одежды дал, что от жары спасают вас, ■ И дал одежды вам, ■ Что вас от ярости друг друга защищают. ■ Так завершает Он Свою вам милость, ■ Чтобы Ему вы предались.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ, үзе халык кылган агач вә тауларны сезгә күләгә кылды, вә таулардан сезгә пәрдә була торган урыннар кылды, вә сезгә кызудан саклый торган күлмәкләр кылды, һәм дә сугышларда саклый торган сугыш күлмәкләрен кылды. Әнә шулай Аллаһ сезгә нигъмәтләрен тәмам кылыр, шаять шөкер итеп, Аллаһуга итагатьле мөселман булырсыз!

جالندہری

اور خدا ہی نے تمہارے (آرام کے) لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کُرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں۔ اور (ایسے) کُرتے (بھی) جو تم کو اسلحہ جنگ (کے ضرر) سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بنو

طاہرالقادری

اور اللہ ہی نے تمہارے لئے اپنی پیدا کردہ کئی چیزوں کے سائے بنائے اور اس نے تمہارے لئے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں اور اس نے تمہارے لئے (کچھ) ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور (کچھ) ایسے لباس جو تمہیں شدید جنگ میں (دشمن کے وار سے) بچاتے ہیں، اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمتِ (کفالت و حفاظت) پوری فرماتا ہے تاکہ تم (اس کے حضور) سرِ نیاز خم کر دو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.