سوره النحل (16) آیه 110

قرآن، سوره النحل (16) آیه 110

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 111
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 109

عربی

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

بدون حرکات عربی

ثمّ إنّ ربّك للّذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثمّ جاهدوا و صبروا إنّ ربّك من بعدها لغفور رحيم

خوانش

Thumma inna rabbaka lillatheena hajaroo min baAAdi ma futinoo thumma jahadoo wasabaroo inna rabbaka min baAAdiha laghafoorun raheemun

آیتی

سپس پروردگار تو براي کساني که پس از آن رنجها که ديدند ، مهاجرت کردند و به جهاد رفتند و پاي فشردند ، آمرزنده و مهربان است

خرمشاهی

از سوى ديگر، پروردگارت در حق كسانى كه پس از شكنجه ديدن، هجرت كردند، سپس به جهاد پرداختند و شكيبايى پيشه كردند، [بدان كه] پروردگارت پس از آن آمرزگار مهربان است.

کاویانپور

بعد بدان كه پروردگار تو پشتيبان كسانى است كه چون بفتنه كفار مبتلا شدند ناگزير هجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند و در برابر سختيها صبر و استقامت ورزيدند. مسلما پروردگار تو از اين پس بر آنان بسيار آمرزنده و مهربان خواهد بود.

انصاریان

آن گاه یقیناً پروردگارت نسبت به کسانی که پس از آزار دیدنِ [از مشرکان، سرزمین شرک را رها کرده] هجرت نمودند، سپس جهاد کردند، و [برای حفظ دینشان] شکیبایی ورزیدند، آری، پروردگارت [نسبت به آنان] پس از این [همه بلا] بسیار آمرزنده و مهربان است.

سراج

پس بيگمان پروردگار تو آنان را كه هجرت كردند (بسوى مدينه) از پس آنكه عذاب كشيده بودند پس جهاد كردند و صبر نمودند البته پروردگار تو از پس آن (آزارها كه ديدند) آمرزنده و مهربان است

فولادوند

با اين حال، پروردگار تو نسبت به كسانى كه پس از [آن همه‏] زجر كشيدن، هجرت كرده و سپس جهاد نمودند و صبر پيشه ساختند، پروردگارت [نسبت به آنان‏] بعد از آن [همه مصايب‏] قطعاً آمرزنده و مهربان است.

پورجوادی

آن گاه پروردگار بر كسانى كه بعد از عذاب كشيدن هجرت كردند و در جهاد مداومت نشان دادند آمرزنده مهربان است.

حلبی

سپس پروردگار تو براى كسانى است كه هجرت كردند، پس از آنكه [به عذاب‏] آزموده شدند و سپس جهاد كردند و شكيبايى نمودند، بى‏گمان پروردگارت پس از آن آمرزگار مهربان است.

اشرفی

پس بدرستيكه پروردگار تست از براى آنانكه هجرت كردند از بعد آنكه عذاب كرده شدند پس جهاد كردند و صبر نمودند بدرستيكه پروردگار تو از بعد آن هر آينه آمرزنده مهربانست

خوشابر مسعود انصاري

آن گاه پروردگارت براى كسانى كه پس از آنكه شكنجه ديدند، هجرت كردند سپس به جهاد پرداختند و بردبارى ورزيدند [بدانكه‏] پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربان است

مکارم

امّا پروردگار تو نسبت به کسانی که بعد از فریب‌خوردن، (به ایمان بازگشتند و) هجرت کردند؛ سپس جهاد کردند و در راه خدا استقامت نمودند؛ پروردگارت، بعد از انجام این کارها، بخشنده و مهربان است (و آنها را مشمول رحمت خود می‌سازد).

مجتبوی

سپس پروردگار تو براى كسانى كه پس از آن شكنجه‏ها كه [از كفار] ديدند هجرت كردند و آنگاه به جهاد برخاستند و شكيبايى نمودند، هر آينه پروردگار تو از آن پس آمرزگار و مهربان است.

مصباح زاده

پس بدرستى كه پروردگار تست از براى آنانكه هجرت كردند از بعد آنكه عذاب كرده شدند پس جهاد كردند و صبر نمودند بدرستى كه پروردگار تو از بعد آن هر آينه آمرزنده مهربانست

معزی

همانا پروردگار تو براى آنان كه هجرت كردند (آواره شدند) پس از آنكه آزرده شدند سپس جهاد كردند و شكيبا شدند همانا پروردگار تو است پس از آن آمرزنده مهربان

قمشه ای

آن‌گاه محققا خدا بر مؤمنانی که از شهر و دیار خود چون به شر و فتنه کفار مبتلا شدند ناگزیر هجرت کردند و در راه دین جهاد و صبر بسیار نمودند، آری خدا از این پس بر آنها بسیار آمرزنده و مهربان خواهد بود.

رشاد خليفه

و اما كساني كه به دليل اذيت و آزار مهاجرت مي كنند، سپس به كوشش ادامه مي دهند و صبورانه مقاومت مي كنند، پروردگارت براي تمام اينها عفوكننده است، مهربان ترين.

Literal

Then that your Lord to those who emigrated from after what they were misled/betrayed , then they struggled/did (their) utmost and were patient, that your Lord (is) from after it forgiving (E), merciful.

Al-Hilali Khan

Then, verily! Your Lord for those who emigrated after they had been put to trials and thereafter strove hard and fought (for the Cause of Allah) and were patient, verily, your Lord afterward is, Oft-Forgiving, Most Merciful.

Arthur John Arberry

Then, surely thy Lord — unto those who have emigrated after persecution, then struggled and were patient — surely thy Lord thereafter is All-forgiving, All-compassionate.

Asad

And yet, behold, thy Sustainer [grants His forgiveness] unto those who forsake the domain of evil after having succumbed to its temptation,»6 and who thenceforth strive hard [in God’s cause] and are patient in adversity: behold, after such [repentance] thy Sustainer is indeed much-forgiving, a dispenser of grace!

Dr. Salomo Keyzer

Uw Heer zal echter gunstig zijn voor degenen die hunne woning zijn ontvlucht, nadat zij waren vervolgd, en die door geweld genoodzaakt worden het geloof te verloochenen, en die tot verdediging van den waren godsdienst hebben gestreden, en met geduld zijn blijven volharden; waarlijk, voor hen zal uw Heer genadig en barmhartig zijn, nadat zij hunne oprechtheid zullen hebben betoond.

Free Minds

And your Lord is to those who emigrated after they were persecuted, then they strived and were patient; your Lord after that is Forgiving, Merciful.

Hamza Roberto Piccardo

Ma in verità il tuo Signore è perdonatore e misericordioso nei confronti di coloro che sono emigrati dopo aver subito la persecuzione e quindi hanno lottato e hanno resistito [per la Sua Causa].

Hilali Khan

Then, verily! Your Lord for those who emigrated after they had been put to trials and thereafter strove hard and fought (for the Cause of Allah) and were patient, verily, your Lord afterward is, Oft-Forgiving, Most Merciful.

Kuliev E.

Воистину, твой Господь после всего этого прощает и милует тех, которые переселились после того, как были подвергнуты искушению, а затем сражались и проявляли терпение.

M.-N.O. Osmanov

Затем твой Господь, воистину, после всего этого прощает и проявляет милосердие к тем, которые переселились [в Медину] после того, как они были совращены, а затем сражались [на пути Аллаха] и терпели [притеснения неверных]. Воистину, твой Господь после всего этого – прощающий, милосердный.

Mohammad Habib Shakir

Yet surely your Lord, with respect to those who fly after they are persecuted, then they struggle hard and are patient, most surely your Lord after that is Forgiving, Merciful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then lo! thy Lord – for those who became fugitives after they had been persecuted, and then fought and were steadfast – lo! thy Lord afterward is (for them) indeed Forgiving, Merciful.

Palmer

Then, verily, thy Lord, to those who fled after they had been tried, and then fought strenuously and were patient,- verily, thy Lord after that will be forgiving and merciful.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kuşkusuz, Rabbin; işkenceye uğratıldıktan sonra hicret eden, ardından da cihat edip sabreden kişiler yanındadır. Bütün bunlardan sonra senin Rabbin elbette cömertçe affedecek, cömertçe merhamet edecektir!

Qaribullah

Then indeed your Lord ? to those who emigrated, after they were persecuted, and then strove and were patient, surely, your Lord is thereafter

QXP

But verily, your Lord; to those who leave their homes after trial and persecution, and then strive and patiently persevere, your Lord is oft-Forgiving, Most Merciful.

Reshad Khalifa

As for those who emigrate because of persecution, then continue to strive and steadfastly persevere, your Lord, because of all this, is Forgiver, Most Merciful.

Rodwell

To those also who after their trials fled their country, then fought and endured with patience, verily, thy Lord will in the end be forgiving, gracious.

Sale

Moreover thy Lord will be favourable unto those who have fled their country, after having suffered persecution, and been compelled to deny the faith by violence, and who have since fought in defence of the true religion, and have persevered with patience; verily unto these will thy Lord be gracious and merciful, after they shall have shewn their sincerity.

Sher Ali

Then, surely thy Lord – to those who migrated after they had been persecuted and the strove hard in the cause of ALLAH and remained steadfast – surely, after that, thy Lord is Most Forgiving, Merciful.

Unknown German

Alsdann wird dein Herr jenen, die auswanderten, nachdem sie verfolgt worden waren, und dann hart kämpften (für Allah) und standhaft blieben – siehe, dein Herr wird hernach gewiß allveneihend, barmherzig sein.

V. Porokhova

Но к тем, кто (в чуждые края) переселился ■ После (тяжелых) испытаний, ■ Потом все силы и терпение свое ■ В борьбе (за веру) положил, – ■ Господь твой после этого (к ним будет), ■ Поистине, прощающ, милосерд!

Yakub Ibn Nugman

Соңыннан, дөреслектә, синең Раббың шул кешеләргә – алар Мәккә мөшрикләреннән күп фетнә-зарар күргәннән соң Мәдинәгә күчтеләр һәм Аллаһ юлында мөшрикләр белән сугыштылар һәм дә Аллаһ юлында төрле авырлыкларны күтәреп сабыр иттеләр, – моннан соң, әлбәттә, Аллаһ аларның әүвәлдәге гөнаһларын ярлыкаучы вә аларга рәхмәт кылучыдыр.

جالندہری

پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا۔ پھر جہاد کئے اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بےشک ان (آزمائشوں) کے بعد بخشنے والا (اور ان پر) رحمت کرنے والا ہے

طاہرالقادری

پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لئے جنہوں نے آزمائشوں (اور تکلیفوں) میں مبتلا کئے جانے کے بعد ہجرت کی (یعنی اللہ کے لئے اپنے وطن چھوڑ دیئے) پھر جہاد کئے اور (پریشانیوں پر) صبر کئے تو (اے حبیبِ مکرّم!) آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.