سوره الكهف (18) آیه 96

قرآن، سوره الكهف (18) آیه 96

آیه پسین: سوره الكهف (18) آیه 97
آیه پیشین: سوره الكهف (18) آیه 95

عربی

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً

بدون حرکات عربی

آتوني زبر الحديد حتّى إذا ساوى بين الصّدفين قال انفخوا حتّى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا

خوانش

Atoonee zubara alhadeedi hatta itha sawa bayna alsadafayni qala onfukhoo hatta itha jaAAalahu naran qala atoonee ofrigh AAalayhi qitran

آیتی

براي من تکه هاي آهن بياوريد چون ميان آن دو کوه انباشته شد ، گفت :بدميد تا آن آهن را بگداخت و گفت : مس گداخته بياوريد تا بر آن ريزم

خرمشاهی

[آنگاه كه شالوده را ريختند گفت:] برايم پاره هاى آهن بياوريد [و برهم بينباريد] تا آنكه بين دو كوه را انباشت و همسطح ساخت; گفت [در كوره هاى آتش] بدميد [و دميدند] تا آنكه آن [آهن] را [گداخته و] آتش گونه ساخت; گفت اينك برايم روى گداخته بياوريد تا بر آن بريزم.

کاویانپور

(و گفت: تا ميتوانيد) قطعات آهن (و تخته سنگهاى بزرگ) بياوريد تا فضاى بين دو رشته صخره دريايى پر شود. بعد گفت: روى آنها آتش بيفروزيد تا قطعات آهن كاملا گداخته شوند. سپس گفت: براى من مس و سرب مذاب بياوريد تا روى آهن و داخل آنها ملاط بريزم.

انصاریان

برای من قطعه های [بزرگ] آهن بیاورید [و در شکاف این دو کوه بریزید، پس آوردند و ریختند] تا زمانی که میان آن دو کوه را هم سطح و برابر کرد، گفت: [در کوره ها] بدمید تا وقتی که آن [قطعه های آهن] را چون آتش سرخ کرد. گفت: برایم مس گداخته شده بیاورید تا روی آن بریزم.

سراج

بدهيد به من پاره‏هاى آهن (دادند) تا آنگه كه برابر شد ميان آن دو كوه (از پاره‏هاى آهن) ذو القرنين گفت بدميد (در اين آهنها) تا آنگه كه گردانيد آن را (مانند) آتشى گفت بياريد براى من (مس گداخته) تا بريزم بر آهن آن گداخته را

فولادوند

براى من قطعات آهن بياوريد، تا آنگاه كه ميان دو كوه برابر شد، گفت: «بدميد» تا وقتى كه آن [قطعات‏] را آتش گردانيد، گفت: «مس گداخته برايم بياوريد تا روى آن بريزم.»

پورجوادی

– قطعات آهن براى من بياوريد.» زمانى كه ميان دو كوه پر شد گفت: «در آتش بدميد.» قطعات آهن را كه سرخ و گداخته كرد، گفت: «مس گداخته براى من بياوريد تا روى آن بريزم.»

حلبی

براى من پاره‏هاى آهن بياوريد تا وقتى كه ميانه دو كوه برابر شد. گفت: [هم چنان‏] بياوريد، تا چون آن را [يكپارچه‏] آتش كرد، گفت: براى من مس گداخته بياوريد تا بر آن بريزم.

اشرفی

بياريد نزد من پارچه‏هاى آهن تا وقتى كه برابر شود ميانه آندو كوه گفت بدميد تا وقتى كه گردانيد آنرا آتش گفت بياريد نزد من تا بريزم بر آن مس گداخته

خوشابر مسعود انصاري

برايم آهن پاره بياوريد. تا آن گاه كه بين دو كوه را برابر ساخت، گفت: [آتش‏] بدميد، تا آنكه آن [آهن را] آتش نمود گفت: [آن را] به نزد من آوريد تا بر آن روى گداخته بريزم

مکارم

قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید (و آنها را روی هم بچینید)!» تا وقتی که کاملاً میان دو کوه را پوشانید، گفت: «(در اطراف آن آتش بیفروزید، و) در آن بدمید!» (آنها دمیدند) تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد، و گفت: «(اکنون) مس مذاب برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم!»

مجتبوی

پاره‏هاى آهن براى من بياوريد، تا چون ميان آن دو كوه را برابر ساخت- پُر كرد-، گفت: بدميد، تا آنگاه كه آن را مانند آتشى بگداخت، گفت: مس گداخته برايم بياوريد تا بر آن فروريزم.

مصباح زاده

بياريد نزد من پارچه‏هاى آهن تا وقتى كه برابر شود ميانه آن دو كوه گفت بدهيد تا وقتى كه گردانيد آنرا آتش گفت بياريد نزد من تا بريزم بر آن مس گداخته

معزی

بياريد مرا خرده هاى آهن تا گاهى كه يكسان شد ميان دو كوه گفت بدهيد تا گاهى كه گردانيدش آتش گفت بياريد مرا بريزم بر آن آهن يا مس گداخته را

قمشه ای

برایم قطعات آهن بیاورید. (آن‌گاه دستور داد که زمین را تا به آب بکنند و از عمق زمین تا مساوی دو کوه از سنگ و آهن دیواری بسازند) تا چون میان آن دو کوه را برابر ساخت گفت: در آتش بدمید؛ تا چون آهن را بسان آتش بگداخت، گفت: برایم مس گداخته آورید تا بر آن فرو ریزم.

رشاد خليفه

پاره هايي از آهن برايم بياوريد. هنگامي كه فاصله ميان دو سد را پر كرد، گفت: بدميد. وقتي گداخته شد، گفت: به من كمك كنيد تا روي آن قير بريزم.

Literal

Give/bring me the huge pieces of iron. Until when he straightened/leveled/equalized between the two sides/directions/mountain sides , he said: «Blow.» Until when he made it a fire, he said: «Give/bring me, I pour on it molten copper/brass/iron .»

Al-Hilali Khan

«Give me pieces (blocks) of iron,» then, when he had filled up the gap between the two mountain-cliffs, he said: «Blow,» till when he had made it (red as) fire, he said: «Bring me molten copper to pour over it.»

Arthur John Arberry

Bring me ingots of iron!› Until, when he had made all level between the two cliffs, he said, ‹Blow!› Until, when he had made it a fire, he said, ‹Bring me, that I may pour molten brass on it.›

Asad

Bring me ingots of iron!» Then, after he had [piled up the iron and] filled the gap between the two mountain-sides, he said: «[Light a fire and] ply your bellows!» At length, when he had made it [glow like] fire, he commanded: «Bring me molten copper which I may pour upon it.»

Dr. Salomo Keyzer

Brengt mij groote stukken ijzer, tot de ruimte tusschen de beide zijden van deze bergen gevuld is. En hij zeide tot de werklieden: Blaast het vuur met uwe blaasbalgen, tot daardoor het ijzer rood en heet als vuur worde. En hij zeide daarna: Brengt mij gesmolten koper, opdat ik het er op werpe.

Free Minds

"Bring me iron ore." Until he levelled between the two walls, he said: "Blow," until he made it a furnace, he said: "Bring me tar so I can pour it over."

Hamza Roberto Piccardo

Portatemi masse di ferro». Quando poi ne ebbe colmato il valico [tra le due montagne] disse: «Soffiate!». Quando fu incandescente, disse: «Portatemi rame, affinché io lo versi sopra».

Hilali Khan

"Give me pieces (blocks) of iron," then, when he had filled up the gap between the two mountain-cliffs, he said: "Blow," till when he had made it (red as) fire, he said: "Bring me molten copper to pour over it."

Kuliev E.

Подайте мне куски железа». Заполнив пространство между двумя склонами, он сказал: «Раздувайте!» Когда они стали красными, словно огонь, он сказал: «Принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на него».

M.-N.O. Osmanov

Возите ко мне железные балки»… Когда он заполнил ими пространство между двумя склонами, он приказал: «Раздувайте». Когда же [балки расплавились] и превратились в огонь, он распорядился: «Несите мне расплавленную медь, я вылью ее на расплавленное железо».

Mohammad Habib Shakir

Bring me blocks of iron; until when he had filled up the space between the two mountain sides, he said: Blow, until when he had made it (as) fire, he said: Bring me molten brass which I may pour over it.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Give me pieces of iron – till, when he had levelled up (the gap) between the cliffs, he said: Blow! – till, when he had made it a fire, he said: Bring me molten copper to pour thereon.

Palmer

‹Bring me pigs of iron until they fill up the space between the two mountain sides.› Said he, ‹Blow until it makes it a fire.› Said he, ‹Bring me, that I may pour over it, molten brass.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Bana demir kütleleri getirin!» İki ucu tam denkleştirince, «Körükleyin!» dedi. Onu ateş haline koyunca da «Getirin bana, üzerine erimiş bakır/katran dökeyim!» diye seslendi.

Qaribullah

Bring me ingots of iron. ‹ After he had leveled between the two cliffs, he said: ‹Blow. ‹ And when he made it a fire, he said: ‹Bring me molten copper so that I may pour over it. ‹

QXP

«Bring me pieces of iron.» (His engineers worked their skills using dirt and molten iron and filled the gap between the mountains). When he had filled up the space between the two steep mountainsides, he said, «(Light a fire and) blow with your bellows!» When it was red hot, he said, «Bring me molten copper and tar to pour over it.»

Reshad Khalifa

«Bring to me masses of iron.» Once he filled the gap between the two palisades, he said, «Blow.» Once it was red hot, he said, «Help me pour tar on top of it.»

Rodwell

Bring me blocks of iron,» – until when it filled the space between the mountain sides – «Ply,» said he, «your bellows,» – until when he had made it red with heat (fire), he said, – «Bring me molten brass that I may pour upon it.»

Sale

Bring me iron in large pieces, until it fill up the space between the two sides of these mountains. And he said to the workmen, blow with your bellows, until it make the iron red hot as fire. And he said further, bring me molten brass, that I may pour upon it.

Sher Ali

`Bring me blocks of iron.› They did so till, when he had filled up the space between the two mountains sides, he said, `Now blow with your bellows.› They blew till, when he had made it red as fire, he said, `Bring me molten copper that I may pour it thereon.›

Unknown German

Bringt mir Eisenstüke.» Als er die Kluft zwischen den beiden Bollwerken ausgefüllt hatte, sprach er: «Blaset!» Als er es feurig gemacht hatte, sprach er: «Bringt mir geschmolzenes Kupfer, ich will es darüber gießen!»

V. Porokhova

Несите мне куски железа». ■ Когда (железом) он сровнял (пространство) ■ Между крутыми склонами горы, ■ «Дуйте (в кузнечные мехи)!» – сказал он. ■ Когда железо раскалилось, как огонь, ■ Сказал он: «Принесите мне его! ■ Я вылью на нее расплавленный металл».

Yakub Ibn Nugman

Инде миңа иске тимер кисәкләрен китерегез! Ике тау арасына тимерләрне утыннар белән аралаштырып, тау биеклегендә өйделәр, инде яндырып утыннарның көлен очырыгыз диде. Хәтта утыннар каты янып тимерләр эреп ут кеби булгач әйтте: «Миңа эрегән бакыр китерегез эрегән тимер өстенә коярмын».

جالندہری

تو تم لوہے کے (بڑے بڑے) تختے لاؤ (چنانچہ کام جاری کردیا گیا) یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان (کا حصہ) برابر کر دیا۔ اور کہا کہ (اب اسے) دھونکو۔ یہاں تک کہ جب اس کو (دھونک دھونک) کر آگ کر دیا تو کہا کہ (اب) میرے پاس تانبہ لاؤ اس پر پگھلا کر ڈال دوں

طاہرالقادری

تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا دو، یہاں تک کہ جب اس نے (وہ لوہے کی دیوار پہاڑوں کی) دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دی تو کہنے لگا: (اب آگ لگا کر اسے) دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اس (لوہے) کو (دھونک دھونک کر) آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا: میرے پاس لاؤ (اب) میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.