سوره الروم (30) آیه 27

قرآن، سوره الروم (30) آیه 27

آیه پسین: سوره الروم (30) آیه 28
آیه پیشین: سوره الروم (30) آیه 26

عربی

وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَ لَهُ الْمَثَلُ الأَْعْلى فِي السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

بدون حرکات عربی

و هو الّذي يبدؤا الخلق ثمّ يعيده و هو أهون عليه و له المثل الأعلى في السّماوات و الأرض و هو العزيز الحكيم

خوانش

Wahuwa allathee yabdao alkhalqa thumma yuAAeeduhu wahuwa ahwanu AAalayhi walahu almathalu al-aAAla fee alssamawati waal-ardi wahuwa alAAazeezu alhakeemu

آیتی

اوست که موجودات را مي آفريند ، سپس آنها را باز مي گرداند و اين کار بر او آسان است اوراست صفت برتري در آسمانها و زمين و اوست پيروزمند و حکيم

خرمشاهی

و او كسى است كه آفرينش را آغاز مى كند و سپس بازش مى گرداند، و اين امر بر او آسانتر است; و او را در آسمانها و زمين برترين وصف است و او پيروزمند فرزانه است.

کاویانپور

او خدايى است كه خلق را نخست از عدم بوجود مى‏آورد. سپس آن را برميگرداند و اين كار بر خدا بسيار آسان است و صفات اعلى و برتر در آسمانها و در زمين مخصوص اوست و او تواناى با حكمت است.

انصاریان

و اوست که مخلوقات را می آفریند سپس آنان را [پس از مرگشان] باز می گرداند؛ و این [کار] برای او آسان تر است. و برترین وصف ها در آسمان ها و زمین ویژه اوست؛ و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

سراج

و او آن خدائى است كه آغاز كرد آفرينش را سپس باز گرداند آنرا و باز آوردن آسانتر است بر خدا و تنها از آن خداست همه وصف برتر در آسمانها و زمين و او غالب و درست كردار است

فولادوند

و اوست آن كس كه آفرينش را آغاز مى‏كند و باز آن را تجديد مى‏نمايد؛ و اين [كار] بر او آسانتر است. و در آسمانها و زمين نمونه والا[ى هر صفت برتر] از آن اوست، و اوست شكست‏ناپذير سنجيده‏كار.

پورجوادی

اوست كه آفرينش را آغاز كرد و سپس آن را باز مى‏گرداند كه برايش آسانتر است و برترين توصيف در آسمانها و زمين از آن اوست و او نيرومند فرزانه است.

حلبی

و او است كه در آغاز خلق را بيافريد، پس باز آرد ايشان را دگر بار، و آن آسان است براى او، و او راست صفت برتر در آسمانها و زمين، و او عزيز حكيم است.

اشرفی

و اوست آنكه پديد آورد خلق را سپس باز مى‏گرداندش و آن آسانتر است بر او و او راست وصف برتر در آسمانها و زمين و اوست غالب درستكردار

خوشابر مسعود انصاري

و اوست كسى كه آفرينش را آغاز مى‏كند، سپس آن را باز مى‏گرداند و آن [باز گرداندن‏] بر او آسانتر است و وصف والاتر در آسمانها و زمين از آن اوست. و او پيروزمند فرزانه است

مکارم

او کسی است که آفرینش را آغاز می‌کند، سپس آن را بازمی‌گرداند، و این کار برای او آسانتر می‌باشد؛ و برای اوست توصیف برتر در آسمانها و زمین؛ و اوست توانمند و حکیم!

مجتبوی

و اوست آن كه آفرينش آفريدگان را آغاز مى‏كند سپس آن را بازمى‏گرداند- دوباره زنده مى‏كند- و اين كار بر او آسانتر است. و او راست صفت برتر در آسمانها و زمين، و اوست تواناى بى‏همتا و داناى با حكمت.

مصباح زاده

و اوست آنكه پديد آورد خلق را سپس باز ميگرداندش و آن آسانتر است بر او و او راست وصف برتر در آسمانها و زمين و اوست غالب درستكردار

معزی

و او است آنكه آغاز كند آفرينش را پس بازگرداندش و آن آسانتر است بر او و برايش مثل برتر است در آسمانها و زمين و او است عزّتمند حكيم

قمشه ای

و او خدایی است که نخست خلایق را بیافریند و آن‌گاه (به عالم معاد) باز گرداند و این اعاده (مثل ایجاد) بر او بسیار سهل و آسان است و آن ذات یکتا را در آسمانها و زمین مظهر و مثالی عالی‌تر (از حد وصف و تعقل) است و مقتدر کامل و دانا (به حقایق امور) تنها اوست.

رشاد خليفه

و اوست يكتايي كه آفرينش را آغاز مي ‌كند، سپس آن را تكرار مي ‌نمايد؛ اين حتي براي او آسان‌تر است. عالي ترين مثال‌ها در آسمان‌ها و زمين متعلق به اوست و اوست صاحب اقتدار، حكيم‌ترين.

Literal

And He is who begins/initiates the creation, then He returns/repeats it, and it is easier/lighter on Him, and for Him (is) the example/proverb the highest/mightiest/most dignified in the skies/space and the earth/Planet Earth, and He is the glorious/mighty , the wise/judicious.

Al-Hilali Khan

And He it is Who originates the creation, then will repeat it (after it has been perished), and this is easier for Him. His is the highest description (i.e. none has the right to be worshipped but He, and there is nothing comparable unto Him) in the heavens and in the earth. And He is the AllMighty, the AllWise.

Arthur John Arberry

And it is He who originates creation, then brings it back again, and it is very easy for Him. His is the loftiest likeness in the heavens and the earth; He is the All-mighty, the All-wise.

Asad

And He it is who creates [all life] in the first instance, and then brings it forth anew: [Although this statement is phrased in almost exactly the same words as in verse 11 above (as well as in 10:4), it evidently has here a more general purport, relating not only to man and mans individual resurrection but to the creation and constant re-creation of all life.] and most easy is this for Him, since His is the essence of all that is most sublime in the heavens and on earth, and He alone is almighty, truly wise. [Primarily, the term mathal denotes a «likeness» or «similitude», and hence is often used in the Quran (e.g., in the next verse) in the sense of «parable». Occasionally, however, it is synonymous with sifah, which signifies the intrinsic «attribute», «quality» or «nature» of a thing, concept or living being (cf. the reference to «the nature of Jesus» and «the nature of Adam» in 3:59). With reference to God, who is sublimely exalted above anything that men may devise by way of definition (see 6:100 and the corresponding note), the expression mathal clearly points to a quality of being entirely different from all other categories of existence, inasmuch as there is «nothing like unto Him»

Dr. Salomo Keyzer

Hij is het die oorspronkelijk een schepsel voortbrengt en daarna weder tot hem terugvoert, en dit is hem zeer gemakkelijk. Hij eischt terecht de meest verheven vergelijking in den hemel en op de aarde, en hij is de Machtige, de Wijze.

Free Minds

And He is the One who initiates the creation, then He repeats it, and this is easy for Him. And to Him is the highest example in the heavens and the Earth. And He is the Noble, the Wise.

Hamza Roberto Piccardo

Egli è Colui che inizia la creazione e la reitera e ciò Gli è facile. A lui appartiene la similitudine più sublime nei cieli e sulla terra. E› Lui l’Eccelso, il Saggio! XXX Sura «Ar-Rûm»

Hilali Khan

And He it is Who originates the creation, then will repeat it (after it has been perished), and this is easier for Him. His is the highest description (i.e. none has the right to be worshipped but He, and there is nothing comparable unto Him) in the heavens and in the earth. And He is the AllMighty, the AllWise.

Kuliev E.

Он – Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для Него еще легче. Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он – Могущественный, Мудрый.

M.-N.O. Osmanov

Он – тот, кто создает творение первично, а потом повторяет его, и это очень легко для Него. Ему принадлежит наивысшее достоинство на небесах и земле, и Он – великий, мудрый.

Mohammad Habib Shakir

And He it is Who originates the creation, then reproduces it, and it is easy to Him; and His are the most exalted attributes in the heavens and the earth, and He is the Mighty, the Wise.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He it is Who produceth creation, then reproduceth it, and it is easier for Him. His is the Sublime Similitude in the heavens and the earth. He is the Mighty, the Wise.

Palmer

And He it is who produces a creation and then makes it to go back again; for it is very easy to Him; and His are the loftiest similitudes in the heavens and the earth; and He is the mighty, wise!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yaratmaya ilk başlayan/yaratılanları ilk yaratan O’dur. Sonra onları çevirip yeniden yaratacaktır. Bu O’nun için çok da kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnekler/en yüce sıfatlar O’nundur. O’dur Azîz, O’dur Hakîm…

Qaribullah

It is He who originates the creation, and then brings it back again, that is easier for Him. For Him is the Highest Example in the heavens and earth He is the Almighty, the Wise.

QXP

And He it is Who initiates creation in the first instance, and then brings it forth anew, and it is most easy for Him. His is the Sublime Similitude in the heavens and in the earth. ((30:11). Light of the heavens and the earth He is (24:35)). He is the Mighty, the Wise.

Reshad Khalifa

And He is the One who initiates the creation, then repeats it; this is even easier for Him. To Him belongs the most sublime similitude, in the heavens and the earth, and He is the Almighty, Most Wise.

Rodwell

And He it is who bringeth a creature forth, then causeth it to return again; and to him is this most easy. To whatever is loftiest in heaven and earth is He to be likened; and He is the Mighty, the Wise.

Sale

It is He who originally produceth a creature, and afterwards restoreth the same to life: And this is most easy with Him. He justly challengeth the most exalted comparison, in heaven and earth; and He is the mighty, the wise.

Sher Ali

And HE it is Who originates the creation, then keeps repeating it, and it is most easy for HIM. HIS is the most exalted state in the heavens and the earth; and HE is the Mighty, the Wise.

Unknown German

Und Er ist es, Der die Schöpfung hervorbringt, dann wiederholt Er sie, und dies ist Ihm noch leichter. Sein ist das schönste Gleichnis in den Himmeln und auf der Erde; und Er ist der Allmächtige, der Allweise.

V. Porokhova

Он – Тот, Кто создает первичное творенье ■ И, (обратив его в небытие), ■ Потом воспроизводит вновь, ■ И это, (несомненно), для Него легко. ■ Лишь для Него – ■ Найвысшие ступени всех сравнений ■ И в небесах, и на земле, – ■ Он, истинно, могущ и мудр!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ башлап кешеләрне юктан бар итәр, соңра үлгәннән соң тергезеп әүвәлге хәлләренә кайтарыр, бу эш Аңа бик ансаттыр, җирдә вә күкләрдә Аллаһу тәгаләнең бөеклегенә мисаллар бардыр, Ул һәр эштә җиңүче вә хикмәт илә эш кылучылардыр.

جالندہری

اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اُسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور یہ اس کو بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان بہت بلند ہے۔ اور وہ غالب حکمت والا ہے

طاہرالقادری

اور وہی ہے جو پہلی بار تخلیق کرتا ہے پھر اس کا اِعادہ فرمائے گا اور یہ (دوبارہ پیدا کرنا) اُس پر بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.