سوره الشورى (42) آیه 21

قرآن، سوره الشورى (42) آیه 21

آیه پسین: سوره الشورى (42) آیه 22
آیه پیشین: سوره الشورى (42) آیه 20

عربی

أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَ لَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به اللّه و لو لا كلمة الفصل لقضي بينهم و إنّ الظّالمين لهم عذاب أليم

خوانش

Am lahum shurakao sharaAAoo lahum mina alddeeni ma lam ya/than bihi Allahu walawla kalimatu alfasli laqudiya baynahum wa-inna alththalimeena lahum AAathabun aleemun

آیتی

آيا مشرکان را بتاني است که آييني برايشان آورده اند که خدا رخصت آن را، نداده است ؟ و اگر قصد تاخير عذابشان نبود ، کارشان به پايان آمده بودو ستمکاران را عذابي است دردآور

خرمشاهی

يا مگر براى آنان شريكان [/معبودان ناحق]ى است كه براى آنان احكامى دينى مقرر داشته اند كه خداوند آن را اجازه نداده است؟ و اگر حكم فيصله بخش [پيشين] نبود، در ميان آنان داورى مى شد، و براى ستمكاران [مشرك] عذابى دردناك [در پيش] است.

کاویانپور

آيا معبودان باطل مشركان شريعتى براى آنان بدون اذن خدا وضع و جعل كرده‏اند؟ و اگر كلمه فصل (فاصله ميان جرم و كيفر و تأخير در عذاب) نبود هر آينه ميان آنها حكم عذاب صادر ميگشت البته ستمكاران را عذابى بس دردناك خواهد بود.

انصاریان

آیا مشرکان و کافران معبودانی دارند که بی اذن خدا آیینی را برای آنان پایه گذاری کرده اند؟ [در صورتی که پایه گذاری آیین، حق ویژه خداست و کسی را نرسد که از نزد خود آیینی بسازد] اگر فرمان قاطعانه خدا بر مهلت یافتنشان نبود، مسلماً میانشان [به نابودی و هلاکت] حکم می شد؛ و بی تردید برای ستمکاران عذابی دردناک خواهد بود.

سراج

(نه چنانست) بلكه كافران را شريكانى است كه نهاده‏اند براى ايشان آئين چيزى را كه فرمان نداده به آن خداى و اگر نبود حكم قطعى (كه تا چندى برخوردار باشند) داورى شده بود ميان كافران (بعذاب) و البته براى ستمكاران شكنجه‏اى دردناك است

فولادوند

آيا براى آنان شريكانى است كه در آنچه خدا بدان اجازه نداده، برايشان بنياد آيينى نهاده‏اند؟ و اگر فرمان قاطع [در باره تأخير عذاب در كار] نبود مسلماً ميانشان داورى مى‏شد؛ و براى ستمكاران شكنجه‏اى پر درد است.

پورجوادی

آيا مشركان داراى معبودهايى هستند كه بدون اجازه خدا آيينى براى آنها آورده‏اند؟ و اگر حكم سابق الهى (در تأخير عذابشان) نبود در ميانشان داورى مى‏شد و ستمكاران را عذابى است دردناك.

حلبی

آيا آنان را [با خدا] شريكانى هستند كه براى آنها از دين چيزى بر نهادند كه خدا بدان دستور نداده بود، و اگر فرمان خدا [در تأخير عذاب‏] نبود، البته ميانشان حكم مى‏شد، و ستمكاران را عذابى دردناك است.

اشرفی

يا ايشانراست شريكان آئين نهادند ايشانرا از دين آنچه دستور نداده بآن خدا و اگر نبود كلمه سرنوشت هر آينه حكم شده بود ميان ايشان و بدرستيكه ستمگران ايشانراست عذابى دردناك

خوشابر مسعود انصاري

آيا [كافران‏] شريكانى دارند كه از دين آنچه را كه خداوند به آن اجازه نداده است، مقرّر داشته‏اند. و اگر وعده فيصله بخش [پيشين‏] نمى‏بود. بين آنان داورى مى‏شد و بى‏گمان ستمكاران عذابى دردناك [در پيش‏] دارند

مکارم

آیا معبودانی دارند که بی‌اذن خداوند آیینی برای آنها ساخته‌اند؟! اگر مهلت معیّنی برای آنها نبود، در میانشان داوری می‌شد (و دستور عذاب صادر می‌گشت) و برای ظالمان عذاب دردناکی است!

مجتبوی

يا مگر آنان- مشركان- را انبازانى است- بتان يا شياطين كه شريك خدا مى‏پنداشتند- كه از دين آنچه را كه خداى بدان رخصت نداده است برايشان بنهاده‏اند؟ و اگر نبود آن سخن پايانى- فيصله‏دهنده- [در تأخير كيفرشان‏]، هر آينه ميانشان حكم كرده مى‏شد- عذابشان مى‏آمد-، و همانا ستمكاران را عذابى است دردناك.

مصباح زاده

يا ايشان راست شريكان آئين نهادند ايشان را از دين آنچه دستور نداده بان خدا و اگر نبود كلمه سرنوشت هر آينه حكم شده بود ميان ايشان و بدرستى كه ستمگران ايشان راست عذابى دردناك

معزی

يا ايشان را است شريكانى در دين بستند براى ايشان از آئين آنچه فرمان نداد بدان خدا و اگر نبود سرنوشت جداكننده هر آينه داورى مى شد ميان ايشان و همانا ستمگران را است عذابى دردناك

قمشه ای

آیا خدایان باطل مشرکان بر آنها شرع و احکامی که خدا اجازه نفرموده جعل کرده‌اند؟و اگر کلمه فصل (یعنی حکم تأخیر عذاب) نبود میان آنها (به هلاکت) حکم می‌شد، و ستمکاران را البته (روزی) عذاب دردناک خواهد بود.

رشاد خليفه

آنها از بت هايي پيروي مي كنند كه براي آنها قوانين مذهبي مقرر مي كنند كه هرگز خدا اجازه نداده است. اگر به خاطر تصميم از پيش تعيين شده نبود، آنها فوراً قضاوت شده بودند. حقيقتاً، ستمكاران سزاوار مجازاتي دردناك شده اند.

Literal

Or for them (are) partners (with God who) explained/showed to them from the religion what God did not permit/allow with it? Where it not for the judgment’s/decision’s word/expression , (it) would have been judged/executed between them, and that truly the unjust/oppressive, for them (is) a painful torture.

Al-Hilali Khan

Or have they partners with Allah (false gods), who have instituted for them a religion which Allah has not allowed. And had it not been for a decisive Word (gone forth already), the matter would have been judged between them. And verily, for the Zalimoon (polytheists and wrong-doers), there is a painful torment.

Arthur John Arberry

Or have they associates who have laid down for them as religion that for which God gave not leave? But for the Word of Decision, it had been decided between them. For the evildoers there awaits a painful chastisement.

Asad

Is it that they [who care for no more than this world] believe in forces supposed to have a share in God’s divinity, [Lit., «Is it that they have partners [of God]» – i.e., «do they believe that circumstantial phenomena like wealth, power, `luck›, etc., have something divine about them?» – the implication being that belief in such «forces» is usually at the root of men’s pursuance of exclusively worldly ends. (For my above explanatory rendering of the term shuraka – lit., «partners» or «associates» [of God] – see note on 6:22.)] which enjoin upon them as a moral law something that God has never allowed? [I.e., which cause them to abandon themselves with an almost religious fervour to something of which God disapproves – namely, the striving after purely materialistic goals and a corresponding disregard of all spiritual and ethical values. For my rendering of din, in this context, as «moral law», see note on 109:6.] Now were it not for [God’s] decree on the final judgment, [Lit., «word of decision», i.e., that His final judgment shall be postponed until the Day of Resurrection (see next note).] all would indeed have been decided between them [in this world]: [I.e., God would have made a clear-cut distinction, in this world, between those who look forward to the hereafter and those who care for no more than worldly success, by granting unlimited happiness to the former and causing the latter to suffer: but since it is only in the hereafter that man’s life is to be truly fulfilled, God has willed to postpone this distinction until then.] but, verily, grievous suffering awaits the evildoers [in the life to come].

Dr. Salomo Keyzer

Hebben de afgodendienaars godheden die hun een godsdienst bevelen, welken God niet heeft veroorloofd? Maar indien het besluit niet ware genomen tot uitstel hun
ner straf, tot den dag waarop de ongeloovigen van de ware geloovigen zullen worden gescheiden, waarlijk, dan zou reeds tusschen hen zijn geoordeeld; want de onrechtvaardige zal zekerlijk eene pijnlijke marteling ondergaan.

Free Minds

Or do they have partners who decree for them a system which has not been authorized by God? And if it were not for the word already given, they would have been judged immediately. Indeed, the transgressors will have a painful retribution.

Hamza Roberto Piccardo

Hanno forse associati che, a proposito della religione, abbiano stabilito per loro una via che Allah non ha consentito? Se non fosse stata presa la Decisione finale, già sarebbe stato giudicato tra loro! Gli ingiusti avranno doloroso castigo.

Hilali Khan

Or have they partners with Allah (false gods), who have instituted for them a religion which Allah has not allowed. And had it not been for a decisive Word (gone forth already), the matter would have been judged between them. And verily, for the Zalimoon (polytheists and wrong-doers), there is a painful torment.

Kuliev E.

Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах? Если бы не решающее Слово, то их спор был бы уже решен. Воистину, беззаконникам уготованы мучительные страдания.

M.-N.O. Osmanov

Есть ли у них другие боги, которые узаконили бы для них то, чего не дозволил Аллах? И если бы не [Наше] предопределение [об отсрочке], вынесения решения, то спор между ними был бы решен [уже в этом мире]. Воистину, нечестивцам уготовано мучительное наказание.

Mohammad Habib Shakir

Or have they associates who have prescribed for them any religion that Allah does not sanction? And were it not for the word of judgment, decision would have certainly been given between them; and surely the unjust shall have a painful punishment.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Or have they partners (of Allah) who have made lawful for them in religion that which Allah allowed not? And but for a decisive word (gone forth already), it would have been judged between them. Lo! for wrong-doers is a painful doom.

Palmer

Have they associates who have enjoined any religion on them which God permits not?- but were it not for the word of decision it would have been decreed to them. Verily, the unjust,- for them is grievous woe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yoksa onların, dinden, Allah’ın izin vermediği şeyi kendileri için yasalaştıran ortakları mı var? Kesin ayrıma ilişkin söz olmasaydı, aralarında hüküm mutlaka verilirdi. O zalimler var ya, onlar için acıklı bir azap öngörülmüştür.

Qaribullah

Or do they have associates who have made lawful to them in religion what Allah has not permitted? Had it not been for the Decisive Word, it would have been decided between them. For the evildoers there is a painful punishment.

QXP

What! Do they have ‹partners› who have set up for them some religion without Allah’s leave? And but for a Decisive Word (the period of Respite), all matters would have been decided between them immediately. Verily, there is an awful doom for those who relegate the Truth.

Reshad Khalifa

They follow idols who decree for them religious laws never authorized by GOD. If it were not for the predetermined decision, they would have been judged immediately. Indeed, the transgressors have incurred a painful retribution.

Rodwell

Is it that they have gods who have sanctioned for them aught in the matter of religion which God hath not allowed? But had it not been for a decree of respite till the day of severance, judgment had ere now taken place among them; and assuredly the impious shall undergo a painful torment.

Sale

Have the idolaters deities which ordain them a religion which God hath not allowed? But had it not been for the decree of respiting their punishment to the day of separating the infidels from the true believers, judgement had been already given between them: For the unjust shall surely suffer a painful torment.

Sher Ali

Have they such associates of ALLAH as have made lawful for them in religion that which ALLAH has not allowed ? And but for Our word about the final judgment, the matter would have been decided by now between them. And, surely, the wrongdoers will have a grievous punishment.

Unknown German

Haben sie Nebengötter, die ihnen eine Glaubenslehre vorgeschrieben haben, die Allah nicht verordnet hat? Und wäre es nicht für den Urteilsspruch, zwischen ihnen wäre schon gerichtet. Und gewiß, den Frevlern wird schmerzliche Strafe.

V. Porokhova

Иль есть у них другие боги, ■ Кто учредил для них в религии (законы), ■ Которые Аллах недозволял? ■ И если б не (Господне) Слово решения (о Судном Дне), ■ Меж ними все б уже решилось. ■ Поистине, для преступивших ■ Суровым будет наказание Господне.

Yakub Ibn Nugman

Дөнья малы өчен гамәл кылучы бидеґәтләрнең Аллаһудан башка тагын бер Аллаһлары бармы? Аллаһ рөхсәтеннән башка Коръәнгә вә сөннәт-расүлгә хыйлаф шәригать төзеделәр. Багучылар, изгеләр каберләренә файда өмет итеп бару, бидеґәт гамәлләр, хорафатлар, ырымнар – болар берсе дә Аллаһудан да, пәйгамбәрдән дә түгел. Бу эшләр һәммәсе шайтан эшләредер. Әгәр ислам динен бозучы бидеґәтчеләргә вә батыл дин төзүче мөшрикләргә ґәзабны ахирәткә кичектерү белән Аллаһуның вәгъдәсе булмаса иде, әлбәттә, Аллаһ аларны дөньяда ук ґәзаб кылыр иде, ләкин ул залимнәргә ахирәттә, әлбәттә, рәнҗеткүче каты ґәзаб булачакдыр.

جالندہری

کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا۔ اور اگر فیصلے (کے دن) کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کردیا جاتا اور جو ظالم ہیں ان کے لئے درد دینے والا عذاب ہے

طاہرالقادری

کیا اُن کے لئے کچھ (ایسے) شریک ہیں جنہوں نے اُن کے لئے دین کا ایسا راستہ مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اور اگر فیصلہ کا فرمان (صادر) نہ ہوا ہوتا تو اُن کے درمیان قصہ چکا دیا جاتا، اور بیشک ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.