سوره الحشر (59) آیه 12

قرآن، سوره الحشر (59) آیه 12

آیه پسین: سوره الحشر (59) آیه 13
آیه پیشین: سوره الحشر (59) آیه 11

عربی

لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأَْدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ

بدون حرکات عربی

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم و لئن قوتلوا لا ينصرونهم و لئن نصروهم ليولّنّ الأدبار ثمّ لا ينصرون

خوانش

La-in okhrijoo la yakhrujoona maAAahum wala-in qootiloo la yansuroonahum wala-in nasaroohum layuwallunna al-adbara thumma la yunsaroona

آیتی

اگر آنها را اخراج کنند ، با آنها بيرون نشوند و اگر به جنگشان بيايندياريشان نمي کنند ، و اگر هم به ياريشان برخيزند به دشمن پشت مي کنند پس روي ياري نبينند

خرمشاهی

اگر آنان [يهوديان بنى نضير] رانده شوند، ايشان همراه آنان بيرون نروند، و اگر با آنان كارزار شود، ايشان را يارى ندهند; و اگر بخواهند ياريشان دهند، پشت كنند، سپس [از هيچ كس] يارى نيابند.

کاویانپور

اگر آنها را بيرون كنند، منافقين با آنها خارج نخواهند شد و اگر جنگ كنند منافقين بآنها كمك نخواهند كرد و اگر هم كمك كنند، قطعا پشت بگريز ميگردانند و ديگر براى آنان يارى كننده‏اى نخواهد بود.

انصاریان

اگر [کافران از اهل کتاب را] بیرون کنند با آنان بیرون نمی روند، و اگر با آنان بجنگند آنان را یاری نمی دهند، و اگر یاری دهند در گرماگرم جنگ پشت کنان می گریزند، سپس [کافران اهل کتاب] یاری نمی شوند.

سراج

سوگند ياد مى‏كنم اگر يهود بنى النضير را بيرون كنند (از مدينه) بيرون نمى‏روند منافقان با ايشان اگر با يهود كارزار كنند ياريشان نكنند و اگر ياريشان كنند برگردانند پشتها را پس بنى النضير يارى نشوند

فولادوند

اگر [يهود] اخراج شوند، آنها با ايشان بيرون نخواهند رفت، و اگر با آنان جنگيده شود [منافقان،] آنها را يارى نخواهند كرد، و اگر ياريشان كنند حتماً [در جنگ‏] پشت خواهند كرد و [ديگر] يارى نيابند.

پورجوادی

اگر آنان را نفى بلد كنند با آنها خارج نمى‏شوند و اگر با آنها بجنگند ياريشان ندهند و اگر هم ياريشان كنند پشت به ميدان كرده بگريزند و يارى نبينند،

حلبی

بلكه اگر بيرونشان كنند، [آنها] با اينان بيرون نيايند، و اگر با آنان پيكار كنند، [اينان‏] ياريشان ندهند، و اگر آنان را يارى دهند يقين پشت بگردانند، آن گاه يارى نشوند.

اشرفی

اگر بيرون كرده شوند بيرون نميروند با ايشان و اگر كارزار كرده شوند يارايشان نمى‏كنند و اگر ياريشان كنند برميگردانند پشتها را پس يارى كرده نشوند

خوشابر مسعود انصاري

اگر اخراج شوند با آنان بيرون نمى‏روند و اگر با آنان كارزار شود، به آنان يارى نمى‏رسانند. و اگر ياريشان رسانند پشت مى‏گردانند، آن گاه يارى نبينند

مکارم

اگر آنها را بیرون کنند با آنان بیرون نمی‌روند، و اگر با آنها پیکار شود یاریشان نخواهند کرد، و اگر یاریشان کنند پشت به میدان کرده فرار می‌کنند؛ سپس کسی آنان را یاری نمی‌کند!

مجتبوی

اگر بيرونشان كنند، با آنان بيرون نشوند و اگر با آنها كارزار كنند ياريشان ندهند و اگر هم به ياريشان بيايند هر آينه پشت كرده برگردند- بگريزند- و آنگاه يارى نشوند- يعنى آن جهودان-.

مصباح زاده

اگر بيرون كرده شوند بيرون نميروند با ايشان و اگر كارزار كرده شوند ياريشان نمى‏كنند و اگر ياريشان كنند بر ميگردانند پشتها را پس يارى كرده نشوند

معزی

اگر برون رانده شوند برون نروند با ايشان و اگر نبرد با ايشان شود ياريشان نكنند و اگر ياريشان كنند برتابند پشتها را سپس يارى نشوند

قمشه ای

اگر آنها اخراج شوند هرگز منافقان با آنها خارج نمی‌شوند و اگر (مسلمانان) به جنگشان آیند هرگز یاریشان نمی‌کنند و اگر هم یاریشان کنند البته به جنگ پشت کنند و دیگر نصرت نخواهند یافت.

رشاد خليفه

درواقع، اگر آنها را بيرون كرده بودند، همراه آنها نمي رفتند و اگر كسي با آنها مي جنگيد از آنها پشتيباني نمي كردند. حتي اگر از آنها پشتيباني مي كردند، برمي گشتند و فرار مي كردند. آنها هرگز نمي توانستند پيروز شوند.

Literal

If (E) they were brought/driven out, they do not get out with them, and if (E) they were fought/killed, they do not give them victory/aid, and if (E) they gave them victory/aid, they will turn away (E) (on) the backs/ends, then, they do not be given victory/aid.

Al-Hilali Khan

Surely, if they (the Jews) are expelled, never will they (hypocrites) go out with them, and if they are attacked, they will never help them. And if they do help them, they (hypocrites) will turn their backs, so they will not be victorious.

Arthur John Arberry

If those are expelled, they will not go forth with them, and if they are fought against, they will not help them. Even if they helped them, they would surely turn their backs, then they would not be helped.

Asad

[for] if those [to whom they have pledged themselves] are indeed driven away, they will not go forth with them; and if war is waged against them, they will not come to their succour; and even if they [try to] succour them, they will most certainly turn their backs [in flight], and in the end will [themselves] find no succour.

Dr. Salomo Keyzer

Waarlijk, indien zij verdreven worden, zullen dezen niet met hen heengaan, en indien zij aangevallen worden, zullen deze hen niet bijstaan en indien zij hen al in ‹t eerst bijstaan, zullen zij hun de ruggen toewenden, en zij zullen niet ondersteund worden.

Free Minds

If they were driven out, they would not have gone out with them, and if anyone fought them, they would not have supported them. And even if they supported them, they would have turned around and fled. They could never win.

Hamza Roberto Piccardo

Se verranno scacciati, essi non partiranno con loro, mentre se saranno attaccati non li soccorreranno, e quand› anche portassero loro soccorso, certamente volgerebbero le spalle e quindi non li aiuterebbero affatto.

Hilali Khan

Surely, if they (the Jews) are expelled, never will they (hypocrites) go out with them, and if they are attacked, they will never help them. And if they do help them, they (hypocrites) will turn their backs, so they will not be victorious.

Kuliev E.

Если они будут изгнаны, то те не уйдут вместе с ними. Если с ними сразятся, то они не помогут им. А если даже они помогут им, то повернут вспять, после чего уже никто не поможет им.

M.-N.O. Osmanov

Если даже их изгонят, то те не уедут вместе с ними. Если кто-либо будет сражаться против [изгнанных], то [эти лицемеры] ни за что не придут им на помощь, а повернут вспять, [обратившись в бегство], и никто не поможет им.

Mohammad Habib Shakir

Certainly if these are driven forth, they will not go forth with them, and if they are fought against, they will not help them, and even if they help-them, they will certainly turn (their) backs, then they shall not be helped.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

(For) indeed if they are driven out they go not out with them, and indeed if they are attacked they help them not, and indeed if they had helped them they would have turned and fled, and then they would not have been victorious.

Palmer

If they be driven forth, these will not go forth with them; and if they be fought against, these will not help them; or if they do help them, they will turn their backs in flight;- then shall they not be helped!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Eğer çıkarılsalar onlarla beraber çıkmazlar; eğer savaşa maruz bırakılsalar onlara yardım etmezler; yardım etmeye kalksalar da mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonunda kendilerine de yardım edilmez.

Qaribullah

If they are expelled or fought against, they will not go with them, nor will they will help them. Indeed, if they helped them, they would turn their backs and then they would not be helped.

QXP

For indeed, if they (Bani’n Nadhir) are driven away, they (the hypocrites) will not go forth with them, and if indeed they are attacked they will help not. And even if they try to help them, they will turn their backs in flight, and themselves find no help.

Reshad Khalifa

In fact, if they were evicted, they would not have gone out with them, and if anyone fought them, they would not have supported them. Even if they supported them, they would have turned around and fled. They could never win.

Rodwell

No! if they were driven forth, they would not share their banishment; if they were attacked they would not help them, or if they help them they will surely turn their backs: then would they remain unhelped.

Sale

Verily if they be expelled they will not go forth with them; and if they be attacked, they will not assist them; and if they do assist them, they will surely turn their backs: And they shall not be protected.

Sher Ali

If they are turned out, they will never go out with them, and if they are fought against, they will never help them. And even if they help them, they will, certainly, turn their backs, and then they themselves shall not be helped.

Unknown German

Wenn sie vertrieben werden, sie würden nie mit ihnen ausziehen; und wenn sie angegriffen werden, sie würden ihnen niemals helfen. Und helfen sie ihnen schon, so werden sie sicherlich den Rücken wenden; und dann sollen sie (selbst) keine Hilfe finden.

V. Porokhova

И если тех отсюда будут гнать, ■ За ними не пойдут они. ■ И если с теми будут воевать, ■ Они им помощь не окажут. ■ А если и помогут им, ■ То только повернув к ним спину, – ■ И никакой им помощи не будет.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр яһүдләр Мәдинәдән чыгарылсадыр, монафикълар яһүдләр белән бергә чыкмаслар, вә әгәр яһүдләр сугыш кылынсалар монафикълар яһүдләргә ярдәм итмәсләр, әгәр яһүдләргә ярдәм бирә калсалар, ул вакытта, әлбәттә, борылып артларына качарлар, соңра ярдәмсез калырлар.

جالندہری

اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر ان کو (کہیں سے بھی) مدد نہ ملے گی

طاہرالقادری

اگر وہ (کفّارِ یہود مدینہ سے) نکال دیئے گئے تو یہ (منافقین) اُن کے ساتھ (کبھی) نہیں نکلیں گے، اور اگر اُن سے جنگ کی گئی تو یہ اُن کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے اُن کی مدد کی (بھی) تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر اُن کی مدد (کہیں سے) نہ ہوسکے گی،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.