گزارش یک خطا به زندیق

این برگه فقط برای گزارش یک خطا به زندیق است لطفا با دقت بخش مناسب برای تماس با زندیق را انتخاب کنید:

به دلیل تعداد زیاد تماسها در صورت عدم رعایت موارد زیر گزارش خطای شما ممکن است نادیده گرفته شود.

  • اگر خطای شما کلی است و آدرس اینترنتی ندارد از این فرم استفاده کنید
  • خلاصه و دقیق باشید
  • برای هر خطا یکبار این فرم را پر کنید
  • در هر بار فقط آنچه خطا به نظر شما میرسید را مشخص کنید
  • جایگزینی برای آنچه خطا است معرفی کنید
  • از معرفی خود، به دلایل امنیتی خودداری کنید
  • حتما آدرس اینترنتی را خودتان یکبار آزمایش کنید و مطئن شوید که کار میکند