زمان

محمد بن الحسن العسکری معروف به حجت بن الحسن امام دوازدهم شیعیان معروف به امام زمان و ولیعصر.

زمان

ملایان معتقدند در زمان غیبت امام زمان آنان جانشنین وی و در نتیجه صاحب اختیار زمین و زمانند. امام زمان برای آنها باید حتما وجود داشته باشد تا بتوانند شغل و کسب و کاری داشته باشند. ولایت فقیه نیز کاملا مبتنی بر همین اندیشه است، اما آیا امام زمان حقیقت دارد؟

برای اینکه شخصی حقیقی باشد باید وجود داشته باشد و یکی از دلایلی عقلی که نشان میدهد شخصی وجود ندارد این است که او هرگز متولد نشده باشد. شرح شیوه تولد امام زمان در تاریخ شیعه بسیار مشکوک است. او از مادری بدنیا آمده است که هرگز وجود نداشته است. در داستان عجیبی که شبیه داستان سیندرلا است روزی امام حسن عسکری به یکی از یاران خود بشر بن سليمان برده فروش میگوید:

منتهی الآمال شیخ قمی باب چهاردهم

من تو را اختيار ميكنم و مشرف ميگردانم بتفصيلي كه بسبب آن بر شيعيان سبقت گيري در ولايت ما و تو را برازهاي ديگر مطلع ميگردانم و بخريدن كنيزي ميفرستم ، پس نامه پاكيزه نوشتند بخط فرنگي و لغت فرنگي و مهر شريف خود بر آن زدند و كيسه زري بيرون آوردند كه در آن دويست و بيست اشرفي بود ، فرمودند بگير اين نامه و زر را و متوجه بغداد شو و در چاشت فلان روز بر سر جسر حاضر شو چون كشتيهاي اسيران بساحل رسد جمعي از كنيزان در آن كشتيها خواهي ديد و جمعي مشتريان از وكيلان امراء عباسي و قليلي از جوانان عرب خواهي ديد كه بر سر اسيران جمع خواهند شد ، پس از دور نظر كن به برده فروشي كه عمرو بن يزيد نام دارد و در تمام روز تا هنگاميكه از براي مشتريان ظاهر سازد كنيزكي را كه فلان و فلان صفت دارد و تمام اوصاف او را بيان فرمود جامه حرير آكنده پوشيده است و ابا و امتناع خواهد نمود كنيز از نظر كردن مشتريان و دست گذاشتن ايشان به او ، و خواهي شنيد كه از پس پرده صداي رومي از او ظاهر ميشود . پس بدانكه بزبان رومي ميگويد : واي كه پرده عفتم دريده شد ،پس يكي از مشتريان خواهد گفت كه من سيصد اشرفي ميدهم بقيمت اين كنيز ، عفت او در خريدن ، مرا راغبتر گردانيد . پس آن كنيز بلغت عربي خواهد گفت به آن شخص كه : اگر بزي حضرت سليمان بن داود ظاهر شوي و پادشاهي او را بيابي من بتو رغبت نخواهم كرد مال خود را ضايع مكن و بقيمت من مده ، پس آن برده فروش گويد كه من براي تو چه چاره كنم كه به هيچ مشتري راضي نميشوي و آخر از فروختن تو چاره اي …

باری این برده فروش همانند داستانهای نظامی گنجوی و هزار و یک شب برای خریدن آن برده همانگونه که امام گفته بود عمل میکند و طبیعتا امام همه چیز را نیز درست پیشبینی کرده بود و تمام اتفاقها همانطور که او گفته بود افتادند! این کنیز یا برده زن اینگونه خود را معرفی میکند:

منتهی الآمال شیخ قمی باب چهاردهم

من مليكه دختر يشوعاي فرزند قيصر پادشاه رومم و مادرم از فرزندان شمعون بن حمون بن الصفا وصي حضرت عيسي (ع) است ترا خبر دهم بامر عجيب : بدانكه جدم قيصر خواست كه مرا به عقد فرزند برادر خود در آورد در هنگاميكه سيزده سال بودم پس جمع كرد در قصر خود از نسل حواريون عيسي و از علماي نصاري و عباد ايشان سيصد نفر و از صاحبان قدر و منزلت هفتصد كس و از امراي لشگر و سرداران عسگر و بزرگان سپاه و سركرده هاي قبائل چهار هزار نفر ، و فرمود تختي حاضر ساختند كه در ايام پادشاهي خود به انواع جواهر مرصع گردانيده بود و آن تخت را بروي چهل پايه تعبيه كردند و بتها و چليپاهاي خود را بر بلنديها قرار دادند و پسر برادر خود را در بالاي تخت فرستاد . چون كشيشان انجيلها را بر دست گرفتند كه بخوانند بتها و چليپاها سرنگون همگي افتادن بر زمين و پاهاي تخت خراب شد و تخت بر زمين افتاد و پسر برادر ملك از تخت بزير افتاد و بيهوش شد و در آن حال رنگ هاي كشيشان متغير شد و اعضايشان بلرزيد ، پس بزرگ ايشان بجدم گفت : اي پادشاه ما را معاف دار از چنين امري كه بسبب آن نحوستهاي روي نمود كه دلالت ميكند بر اينكه دين مسيحي بزودي زائل گردد . پس جدم اين امر را بفال بد دانست و گفت به علما و كشيشان كه اين تخت را بار ديگر بر پا كنيد و چليپاها را بجاي خود قرار دهيد و حاضر ..

نمود و نحوست اين برادر و آن برادر برابر بود و سر اين كار ندانستند كه اين را از سعادت سروري است نه نحوست آن دو برادر . مردم متفرق شدند و جدم غمناك بحرم يراي بازگشت و پرده هاي خجالت درآويخت ، چون شب شد بخواب رفتم در خواب ديدم كه حضرت مسيح و شمعون و جمعي از حواريين در قصر جدم جمع شدند و منبري از نور نصب كردند كه از رفعت بر آسمان سر بلندي ميكرد و در همان موضع تعبيه كردند كه جدم تخت را گذاشته بود . پس حضرت رسالت پناه محمد «ص» با وصي و دامادش علي بن ابي طالب (ع) و جمعي از امامان و فرزندان بزرگواران ايشان قصر را بقدوم خويش منور ساختند پس حضرت مسيح بقدوم ادب از روي تعظيم و اجلال باستقبال حضرت خاتم الانبياء «ص» شتافت و دست در گردن مبارك آن جناب در آورد پس حضرت رسالت پناه «ص» فرمود كه يا روح الله آمده ايم مليكه فرزند وصي تو شمعون را براي اسين فرزند سعادتمند خود خواستگاري نماييم.

ملایان بافنده این داستان توضیحی در مورد اینکه این کدام پادشاه روم است که باید از او در تاریخ اروپا نیز یادی شده باشد توضیحی ندارند. باری این کنیز را برای امام میخرند و امام یکشبه او را باردار میکند:

منتهی الآمال شیخ قمی باب چهاردهم

پس در خدمت آن جناب نشستم تا وقت غروب آفتاب پس صدا زدم بکنیز خود که بیاور جامه های مرا تا بروم ، حضرت فرمود ای عمه امشت نزد ما باش که در این شب متولد می شود فرزند گرامی که حق تعالی باو زنده می گرداند زمین را بعلم و ایمان و هدایت بعد از آنکه مرده باشد بشیوع کفر و ضلالت گفتم از کی بهم می رسد ای سید من و من در نرجس هیچ اثر حملی نمی یابم فرمود که از نرجس بهم می رسد نه از دیگری.

پس جستم پشت و شکم نرجس را ملاحظه کردم هیچگونه اثری نیافتم پس برگشتم و عرض کردم حضرت تبسم فرمود و گفت چون صبح می شود اثر حمل بر او ظاهر خواهد شد و مثل مادر موسی است که تا هنگام ولادت هیچ تغییری ظاهر نشد و احدی بر حال او مطلع نگردید زیرا فرعون شکم زنان حامله را می شکافت برای طلب حضرت موسی و حال این فرزند نیز در این امر شبیه است

همانطور که میبینید نویسنده این داستان هنوز داستان تمام نشده در جمله آخر دفاع از این حماقت و دروغ بزرگ را شروع میکند، و برای اینکه حتی مخاطب شیعه خود هم زمانی پس از شنیدن این داستان به خردگرایی نیافتد خودش بلافاصله یادآور میشود که موسی هم همینطوری متولد شده پس کاملا منطقی است که چون او اینگونه متولد شده باشد این نیز شده. حال آنکه حتی توضیح نمیدهد از کجا میداند که موسی چگونه متولد شده، ولی به هر حال توضیح میدهد که امام زمان در نهایت متولد میشود:

منتهی الآمال شیخ قمی باب چهاردهم

حضرت فرمود که حمل ما اوصیای پیغمبر در شکم نمی باشد و در پهلو می باشد و از رحم بین نمی آید بلکه از را ن مادران فرود می آئیم زیرا که نور حق تعالی ایم و نجاست را از مادر وا گردانیده است، حکیمه گفت که بنزد نرجس رفتم و این حال را باو گفتم ، گفت ای خاتون هیچ اثری در خود مشاهده نمی نمایم ، پس شب در آنجا ماندم و افطار کردم و نزدیک نرجس خوابیدم و در هر ساعت از او خبر می گرفتم و او بحال خود خوابیده بود هر ساعت حیرتم زیاد می شد و این شب بیش از شبهای دیگر بنماز و تهجد برخاستم و نماز شب ادا کردم چون بنماز وتر رسیدم نرجس از خواب جست و وضو ساخت و نماز شب را بجای آورد چون نظر کردم صبح کاذب طلوع کرده بود ، پس نزدیک شد شکی در دلم پدید آید از وعده ای که حضرت فرموده بود نا گاه حضرت امام حسن (ع) از حجره خود صدا زد که شک مکن که وقتش نزدیک رسیده . پس در آن وقت در نرجس اضطراب مشاهده کردم پس او را در بر گرفتم و نام الهی را بر او خواندم باز حضرت صدا زدند که سوره انا انزلناه فی لیله القدر را بر او بخوان پس از او پرسیدم که چه حال داری گفت ظاهر شده است آنچه مولایم فرمود پس چون شروع کردم بخواندن سوره (انا انزلناه فی لیله القدر) شنیدم که آن طفل در شکم مادر من همراهی می کرد در خواندن و بر من سلام کرد ، من ترسیدم پس حضرت صدا کرد که تعجب مکن از قدرت حق تعالی که طفلان ما را بحکمت گویا می گرداند و ما را در بزرگی حجت خود ساخته است در زمین پس چون کلام حضرت امام حسن «ع» تمام شد.

ماجرا به اینجا ختم نمیشود، سپس مرغان از آسمان می‌آیند و حضرت را به مهد کودک میبرند و بعدا بر میگردانند. روشن شد که مادر امام زمان، ازدواج او با امام حسن عسکری، باردار شدن او، بدنیا آمدن او بسیار افسانه ای هستند. در همین ماجرا چندین معجزه اتفاق افتاده است خود پیامبر اسلام اگر اینقدر معجزه داشت تمام دنیا را مسلمان میکرد. ولی یاوه بافی برای دست توانای ملایان شیعه که به امام زمانی نیاز دارند خرجی ندارد و شیعیان بجای اینکه از او پرس و جو کنند از او میپرسند آیا امام زمان زن و خانواده دارد؟ ملایان کوهی از اراجیف و اباطیل را برای امام زمان ساخته تا هرچه بیشتر او را مرموزتر کنند. مثلا میگویند نام او محمد است و این یک راز است که در زمان غیبت مخفی است و نباید بیان شود،‌ در حالی که در کتابها نام او را آشکار مینویسند.

حال با توجه به اینکه امام زمان اینگونه متولد شده است آیا میتوان گفت او واقعا وجود داشته است؟ بلی تنها در صورتی که بوسیله امواج الکترومغناتیسی یا آموزه های علمی بخشهای مهمی از مغزمان را غیر فعال کرده باشیم.

آیا می‌دانید که:

 • نحوه تولد امام زمان، ماجرای کامل شیوه بدنیا آمدن مهدی از نظر شیعه است. بررسی شیوه تولد امام زمان به روشنی نشان میدهد که او هرگز شخصی تاریخی نیست و امام زمان همانطور که به نظر هم میرسد شخصیتی افسانه ایست.
 • شیعه گری و امام زمان،‌ کتابیست از دکتر مسعود انصاری که بخش دوم آن بطور کامل در مورد امام زمان است. سرگذشت راستین امام حسن عسکری، علائم ظهور امام زمان، دجال و الاغش، ظهور مهدی، اقدامات مهدی پس از به قدرت رسیدن، مرگ مهدی و پایان سلطنت او از جمله مباحث این کتاب مستند است.
 • شیعه علوی شیعه صفوی، تشیع بگونه ای که امروز میشناسیم با تشیعی که در دوره های آغازین اسلام شکل گرفت تفاوتهای بنیادین دارد. علی شریعتی در این کتاب بگونه ای مفصل به ریشه های بسیاری از باورهای مردم شیعه امروزی میپردازد و نشان میدهد که بسیاری از آنها از زمان صفویه شکل گرفته اند.

سخنان و احادیث از امام زمان:

از یاوه‌نامه:

 • پنجمین فرزند هفتمین - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا فُقِدَ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِعِ فَاللَّهَ اللَّهَ فِى أَدْيَانِكُمْ لَا يُزِيلُكُمْ عَنْهَا أَحَدٌ يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْبَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ … به خواندن پنجمین فرزند هفتمین ادامه دهید
 • سختیه نگه داشتن دین در زمان غیبت امام زمان - امام صادق میگوید دین داشتن در زمان غیبت امام زمان بسیار دشوار است و سپس توصیه میکند که همه به دین خود بچسبند.
 • چه کسی اسم امام زمان را میبرد؟ - نام امام زمان در احادیث همانند پیامبر اسلام محمد خوانده شده است. ملایان میگویند بیان این نام کار درستی نیست اما در کتابهایشان این مینویسند. در واقع حرف مگوست!
 • امام زمان و پشم سبز - آیا میدانستید از زیر گلوی امام زمان تا زیر نافش در کودکی پشم سبزی روییده بود؟
 • ترس امام زمان از کشته شدن - در دیدگاه امام صادق امام زمان به دلیل اینکه میترسد کشته شود غیبت کرده است. آیا امام زمان ترسو است؟
 • امام علی و امام زمان - سخنان امام علی در مورد امام زمان و اینکه او در هر زمانی در شهری بسر میبرد.
 • تردید در مورد امام زمان - امام صادق میگوید در ولادت امام زمان شک و تردید خواهد شد. در اینکه مادر او که بوده و چگونه متولد شده. ولی بجای ارائه استدلال و دلیل و مدرک به یک دعای جدید برای عدم تشکیک در مورد امام زمان معرفی میکند و میگوید این وِرد را بخوان که وجود امام زمان برایتان اثبات شود!
 • نامه های امام غایب - حسن بن عبدالحميد گويد: درباره حاجز (بن يزيد) بشك افتادم (كه آيا او هم از وكلاء امام عصر عليه السلام است يا نه ؟) و مالى جمع كردم و به سامره رفتم ، نامه ئى به من رسيد كه : ((درباره ما شك روا نيست و نه درباره كسى كه بامر ما جانشين ما مى … به خواندن نامه های امام غایب ادامه دهید
 • ظهور سکسی امام زمان - امام زمان چگونه ظهور میکنند؟‌ بصورت عریان.
 • دیدار شاه با امام زمان و حضرت عباس - چه کسانی با آمام زمان دیدار کرده اند؟‌ یکی از آنها محمد رضا شاه پهلوی بود که در

زندگینامه زمان

القاب و صفات زمان:

لقبش مهدی و کنیه اش ابوالقاسم است.

میلاد زمان:

در افسانه های شیعه در ۱۵ شعبان سال ۲۵۵ هجری در سامراء‌ از مادرش نرجس متولد شد.

زنان زمان:

آیا امام زمان ازدواج کرده است؟ علما در مورد این پرسش در چند دسته اند، علمای سکولار نیز در این زمینه نظریات متعدد دارند از جمله اینکه بسیاری ادعای دیدن او را کرده اند. ولی کسی تابحال ادعای آمیزش جنسی با امام زمان نکرده است. لذا نمیتوان گفت او همسری دارد. باید همچنین توجه داشت که پس از برافتادن برده داری در تمام دنیا امام یکی از شیوه های اصلی تماس جنسی مورد علاقه امامت را یعنی خرید برده را از دست داده است. اما از آنجا که امام در میان مردم است و اگر ازدواج نکند یا باید جلق بزند یا سکس نداشته باشد علما با یکدیگر بر سر این قضیه مهم قرنها بحث و مجادله کرده اند که نظرت آنها به دلیل وجود نداشتن امام زمان دارای اهمیتی نیست ولی خواندن آنها میتواند جنبه تفریحی آموزشی داشته باشد.

فرزندان زمان:

آیا امام زمان فرزندی دارد؟‌ امام زمان چون وجود نداشته است طبیعتا از او فرزندی بجا نمانده. اما اگر خزعبلات شیعه درست باشد و زن یا زنانی داشته باشد آنگاه ممکن است فرزندانی نیز داشته باشد.

بردگان زمان:

امام زمان تنها امامی است که در تاریخ برده ای نداشته. البته او بنا بر اباطیل شیعه برده زاده است. اما اگر امامت او حقانیت داشته باشد که ندارد، آنگاه با توجه به اینکه در برخی احادیث او در جزیره ایست یا دستکم در این چند صد سالی که زندگی کرده است ممکن است در گوشه  ای دور دست برای خود لانه ای درست کرده باشد ممکن است پیش از برافتادن برده داری ایشان چند برده را در آنجا مخفی کرده باشد و با آنها همچنان جماع و جفت گیری داشته باشد.

میلاد زمان:

در افسانه های شیعه در ۱۵ شعبان سال ۲۵۵ هجری در سامراء‌ از مادرش نرجس متولد شد.

مرگ زمان یا و قبر یا حرم او:

آیا امام زمان کشته میشوند؟‌ بله به گفته بسیاری از کوچک مغز ترین علمای شیعه او به دست یک زن سیبیلوی ایرانی کشته خواهد شد. او تنها امامی نیست که به دست یک زن کشته میشود. چند تن از ۱۴ تازی دیگر نیز بدست زنان خود کشته شده اند.

پاسخ به پرسشهای دینی در مورد امام زمان:

آیا امام زمان حقیقت دارد؟

خیر چون وجودش هم موهوم است حتی نمیتوان گفت چنین فرزندی از امام زکی وجود داشته است چه برسد به اینکه او امام باشد. امام زمان از نظر وجود شبیه خدا، جن، فرشته، و غیره است نه شبیه محمد و علی.

آیا امام زمان با شمشیر میجنگد؟

بله ولی این شمشیر ممکن است از نوع سخنگو یا از نوع لیزری مانند شمشیر اون دوستمون در فیلم جنگ ستارگان باشد نه لزوما یک شمشیر معمولی. ممکن است از خودش گلوله شلیک کند. ممکن است بمب هیدروژنی پرتاب کند.

آیا امام زمان برادری دارد؟

خیر ولی یکی از عموهایش جعفر معتقد بود که پدر امام زمان کذاب است و او بجای زکی امام بوده است.

آیا تصویری از امام زمان وجود دارد؟

بله خود ما چند تصویر از او در دست تهیه داریم ولی تصویر مشخصی از او به رسمیت شناخته نمیشود. هرچند ویژگیهای صورت و بدن او با جزییات توصیف شده است. اما تصاویری از قاتلان امام زمان موجود است.

آیا امام زمان ما را دعا میکند؟

حضرت به دلیل ضیق وقت نمیتوانند تک تک شما را دعا کنند، حضرت گذاشته اند همش رو یکجا انجام بدن تموم بشه بره.

آیا ظهور امام زمان نزدیک است؟

بله خیلی نزدیک هست، البته ملایان همیشه میگفتند نزدیک بوده و همین فردا پس فرداست. آنها این را برای سرکیسه کردن مردم و همچنین مهم نشان دادن شغل خود انجام میدهند.

آیا امام زمان امسال ظهور میکند؟

بله احتمالش هست ولی حالا اگه نه امسال حتما همین چند سال آینده.

آیا خامنه ای نایب امام زمان است؟

بله چون این قضیه حساب و کتابی که ندارد.

آیا امام زمان از ما راضی است؟

از شما یک نفر نه بخاطر اونکاری که خودتون هم میدونید. برای کسب رضایت امام زمان مقداری پول به یک آخوند بدهید یا به او شام بدهید خیلی خوششان می‌آید از غذا.

آیا امام زمان مریض میشود؟

احتمالش هست چون بقیه امامان نیز مثل امام سجاد مریض میشدند. امام زمان بخصوص به دلیل عمر طولانیش بیشتر در معرض ویروس و باکتری قرار گرفته است. او احتمالا طاعون و ایدز و همه اینها که دوره هایی قربانی های زیادی گرفته اند را گرفته است. ولی به دلیل امام بودنشان زود خوب شده اند.

آیا امام زبان فارسی بلد است؟

بستگی دارد کجا زندگی کرده باشد. میدانیم امام زمان چند صد سال سن دارند بنابر این ممکن است در ابتدا بخصوص با توجه به اینکه ایران زیباتر از عربستان است در ایران زندگی کرده باشند. ولی احتمالش نیز هست که بعدها به غرب مسافرت کرده باشند و مثلا الان در هاوایی باشند و بعد از اینهمه سال فراموش کرده باشند. این است سن بالای امان نشان میدهد او احتمالا فارسی بلد است و این نیاز به استدلال دینی هم ندارد. در دیدگاه دینی امام زبان پاندایی و شیری و خرگوشی نیز میدانند چه برسد به پارسی.

زمان در ایران:

امام زمان در ایران بسیار موجود می‌باشد. برای توسل به مهدی میتوانید به مکانهای زیر مراجعه کنید:

 • ۳ مدرسه و دبیرستان (تهرانسر،‌ قم،‌ زاهدان)
 • ۲ دانشگاه و دانشکده (رفسنجان، تهران)
 • ۲ بیمارستان (تهران،‌ رشت)
 • ۵ خیابان، بزرگراه، میدان و… (تهران،‌ شیراز، مشهد، دماوند، اراک)

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s