یگانگی – توحید

یگانگی – توحید نخستین دروغ از پنج دروغ است.

توحید به معنی یگانگی خداست، یعنی تنها باور اینکه یک خدا وجود دارد نه دو یا سه خدا یا بیشتر. براستی چرا این باور تا این حد برای اسلام اهمیت دارد که فقط یک خدا وجود دارد؟ ایرانیان باستان به دوگانگی (ثنویت)، مسیحیان امروز به سه‌گانگی (تثلیث)، یونانیان و رومیان باستان و هندوهای امروز به چندخدایی (Polytheism)، بودیستها و مردمان بسیاری در شرق آسیا از باستان تا امروز به بیخدایی (بیخدایی چیست) باور داشته اند. مشکل آنها در زندگی چیست؟‌ توحید چه مشکلی را برای مسلمانان حل میکند که بقیه مردم دنیا با باور نداشتن به توحید از حل آن عاجزند؟ پاسخ به این پرسش را میتوان در بنیادی ترین شعار اسلام یعینی «لا اله الا الله» یا «جز الله خدای دیگری نیست» یافت.

گاهی معنای یک واژه را با درک معنای مخالف آن بهتر میتوان درک کرد. میدانیم یکی از بزرگی‌های کورش شاه ایران این بود که وقتی جایی را میگرفت به ادیان و خدایان محلی آنجا احترام میگذاشت. لا اله الا الله دقیقا عکس این رفتار است. لا اله الا الله میگوید تنها یک خداست و خدایی نیست جز خدایی که من میگویم هست، نام او نیز الله است و چندین پیامبر فرستاده و تو هم اگر حقیقت مطلقی که من بدان دست دارم را میدانستی چیزی جز اینکه من میگویم نمیفگتی. این است که لا اله الله موضعی حذفی دارد و میگوید دیگر خدایان گرچه دیگران به آن باور دارند خدایانی باطلند. کوروش نمیتوانست به لا اله الا الله باور داشته باشد. اما محمد میتوانست.

لازمه حقیقت داشتن توحید وجود خداست.

  • احساس، الهام و یا اثبات، یک بررسی کوتاه است از اینکه انسانها چگونه نسبت به دنیای خارج از ذهن خود شناخت پیدا میکنند و ریشه ها و بنیانهای این شناخت چیست. شناخت ما گاهی خردپسندانه، دانش بنیان و به اصطلاح از روی دو دوتا چهارتا و حرف حساب و خردپسندانه است، و گاهی نیز پوچ و غیر عقلاییست. این نوشتار تلاش میکند نشان دهد باورهای پوچ ما سه مبنا دارند، «رسم و سنّت»، «آتوریته و قدرت»، و در نهایت  «احساس، الهام، وحی».
  • خداوند چیست؟، پیش از هر چیز باید باید به این پرسش پاسخ داد که خدا چیست؟ تنها با تعریف خدا میتوان سخنی معنا دار راجع به وجود یا عدم وجود او بر زبان راند. این نوشتار تلاشیست برای تعریف منطقی واژه خدا، و روشنگری پیرامون خدا در زبان پارسی، خدا در اسلام، و خدا در فلسفه دین.
  • چرا خدایی وجود ندارد؟،‌ زندیق یک تارنمای بیخداست، این بخش مکان خوبی برای درک این است که چرا بیخدایان خدا را قبول ندارند، دلایل و استدلالهایشان چیست، بیخدایان کیستند و موضوعاتی از این دست. اگر تابحال هیچ وقت دلیل محکمی برای اثبات وجود خدا یا عدم وجود او نشنیده ایست بد نیست از اینجا شروع کنید.
  • مقایسه الله و خدا، آیا میدانید خدا در قرآن چه ویژگیهایی دارد؟‌ شاید شما نظرات و باورهای خود در مورد خدا را داشته باشید ولی بد نیست نظر قرآن را نیز بدانید. اگر مسلمان هستید نیز بد نیست نظر خود در مورد خودش را و  اینکه خودش را چگونه معرفی میکند بخوانید.
  • آیا الله یک سادیست نیست؟ – خشن ۱۸+، گاهی یک تصویر و یا فیلم میتواند معنای بسیار بیشتری از نوشته را به کسی منتقل کند. وقتی راجع به اسلام سخن میگوییم به دلیل محتوای اسلام به گونه ای مجبوریم سخن بگوییم که انگار سر بریدن و چشم در آوردن و قتل و اعدام و سنگسار پوست خیار کندن و نمک روی آن پاشیدن است. الله با شکنجه هایی که در قرآن توصیف میکند به زبان امروزی یک سادیست است. یعنی از شکنجه و آزار دیگران بیمی ندارد. این فیلم از یک مرد سادیست گرفته شده است و بسیار خشن است. اگر تحمل خواندن آیات قرآن را دارید بد نیست یک بار ببفهمید سادیسم یعنی چه و سادیست چگونه است.

بیشتر:

1 نظر برای “یگانگی – توحید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.