جنایات اسلامگرایان

وحشی‌گریی و خشونت حتی اگر به دستور خدا باشد بازهم وحشی‌گری و خشونت است. هدف این بخش از زندیق بایگانی گوشه از اسناد و مدارک جنایات اسلامگرایان در زادبوم و دیگر جای‌های دنیاست. این بخش تلاش میکند ریشه های این رفتارها را در آموزه های اسلامی نشان دهد و اثبات کند این جنایات مبتنی بر اسلام و از مهمترین دلایل ضرورت مخالفت با آموزه های اسلام دارد.

توجه داشته باشید این لیست کامل نیست یعنی تمام جنایات انواع جنایات اسلامگرایان را شامل نمیشود.

از سفسطه ها

  • آخوندها اسلام را خراب کرده اند! آیا آخوندها و اسلامگرایان اسلام را خراب کرده اند یا اسلام آنها را خراب کرده است؟ آیا اسلامگرایان میتوانند مسئولیت فجایع ناشی از اجرای اسلام یا اسلامی شدن چیزی را نپذیرند؟ آیا قرار است تا ابد این جنایت توسط اسلامگرایان تکرار شوند و دیگر مسلمانان بگویند ربطی به دین ما ندارد؟
  • قوانین قرآن برای آن دوران بوده است!، آیا قوانین وحشیانه و غیر انسانی و رفتار زشتی که قرآن اسلامگرایان را بدان دعوت میکند برای زمان محمد بوده است؟‌ آیا این رفتار زشت در زمان محمد رفتاری زشت نبوده است؟ آیا خود قرآن میگوید که دستوراتش برای زمان محمد است؟

از پرسشها

دسته بندی جنایات اسلامگرایان

 

از نوشتارها

از ویدیوها

نمایش یکجا

از صداها

نمایش یکجا

از تصویرها

نمایش یکجا

از کتابها

نمایش یکجا

از یاوه نامه

نمایش یکجا

بالا