قطع دست در مازندران

تصاویر مجازات وحشیانه اسلامی قطع دست در روز ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ در ساری مازندران

آیا دست و پا بریدن ربطی به اسلام دارد؟