نوح

نوح یکی دیگر از پیامبران اسطوره ایست، یعنی افسانه ای و داستانی است که بر خلاف باور دینی بسیاری از مسلمانان وجود حقیقی در تاریخ ندارند. با نگاه به باورهای اساطیری منطقه ای که بشر در آن اسلام و خدا را ساخت میتوان فهمید که نوح از پیامبران یهود بوده است، بعبارت دیگر به اساطیر یهودی بر میگردد. همه اقوام و فرهنگها برای خود اساطیری دارند، برای نمونه میتوان گفت نوح همانند شخصی مانند رستم و زال برای ایرانیان است. یهودیان نیز آشکار این اسطوره را از دیگر مردمان باستانی بین النهرین گرفته اند.

همین که نوح وجود خارجی نداشته باشد نشان دهنده باطل بودن اسلام است چون قرآن بگونه ای راجع به نوح صحبت میکند که راجع به خود محمد سخن میگوید، محمد در قرآن اتهام اسطوره بودن قهرمانهای داستانهایش را رد میکند، بنابر این موضع قرآن این نیست که نوح مانند یوگی و دوستان یک حکایت پند آموز است بلکه قرآن میگوید او واقعا وجود داشته و مردم را میترساند که گوسفندوار از پیامبر اسلام پیروی کنند مگرنه همان بلایی را سر آنها خواهد آورد که بر سر مردم در زمان نوح آورد.

برخی از باورمندان به قرآن، بویژه آنانی که تمام بخشهای فیزیکی یک مغز سالم را دارا هستند میپذیرند که داستان نوح حقیقی نیست. اما میگویند داستانهای قرآن پند آموز هستند و میخواهند چیزی به ما یاد دهند. اما واقعا درسی که این داستان میتواند به یک انسان بیاموزد چیست؟ آموزه واقعی داستان نوح برای مخاطب در قرآن و سایر کتب دینی این است که به آنچه ما میگوییم خدا میگوید گوش کنید، حتی اگر چیزی که ما میگوییم بسیار ابلهانه باشد. دعوت مردم است به سواری دادن از جانب کسی که میخواهد سوار مردم شود، و به مردم میگوید من چون با خدا رابطه شخصی دارم چیزهایی میدانم که شما نمیدانید، همانند نوح که میدانست طوفانی می آید اما شما نمیدانید.

مهمتر از این اما چه خوب است که ماجرای نوح حقیقت ندارد. اگر این اتفاق واقعا می‌افتاد یعنی تمام بشریت از روی زمین حذف می‌شد بجز نوح و چند تن، آنگاه خدایی که دستور این کار را داده است تبدیل میشد به بزرگترین جنایتکار و نسل کش قطعی تاریخ. خونخوارترین و خبیث ترین انسانهای در طول تاریخ هرگز نه تلاش کردند که تمام بقیه آدمها غیر از چند تن را بکشند، نه اگر تلاش میکردند کسی با آنها همراه میشود و نه اینکه میتوانستند. شباهت نوح با محمد در این است که هردو در نسل کشی شرکت داشته اند. اما خوشبختانه نوح یک افسانه است ولی محمد واقعی بود و آموزهای محمد تا امروز گریبانگیر بشر است.

اینجاست که میتوان از باورمندان به اسلام، مسیحیت و یهودیت که در کتب دینی همگیشان خداوند با افتخار از چنین جنایتی یاد میکند میگویند خدای خوب و مهربان؟ آیا خدایی که چنین میکند جنایتکار و پست نیست؟ اگر شما خدا بودید آیا روزی تصمیم میگرفتید تمام کسانی که شما را قبول ندارند بکشید؟ مگر خود آنها را نیافریده بودید؟‌ آیا این در شان خداست که با انسان آنگونه رفتار کند که یک انسان بد با یک حیوان خوب رفتار میکند؟ آیا باورمندان اسلام از کشته شدن همه آدمها به دلایل فکری و باورهای دینی خوشحالند؟ این پرسش را میتوانید از اولین آخوندی که دیدید بپرسید و بفهمید آخوندها چگونه نانشان را در می‌آورند و در بافتن یاوه ها و توجیه اراجیف چقدر ماهر و توانا هستند.

  • طوفان نوح، بیشتر شوخی تا جدی، نوشتاری است که به بررسی ماجرای نوح میپردازد. این نوشتار نشان میدهد که داستان نوح آنطور که قرآن گفته است نمیتواند حقیقت داشته باشد و تنها داستانی تخیلی است. نوشتار ریشه های باور به طوفان نوح در گیلگمش را ریشه این داستان میداند و سعی میکند امکان وجود کشتی نوح را که از تمام حیوانات در آن گونه هایی بود به چالش بکشد.