مانی

مانی نام پیامبری ایرانیست که پیش از زرتشت زیسته است.

تعالیم مانی به دلیل بسیار قدیمی بودن چندان در میان مردم شناخته نیست، اما آموزه های مانی را بسیاری به شدت تاثیر گذار روی باقی ادیان از جمله مسیحیت و اسلام میدانند.