معجزات علمی قرآن

معجزات علمی قرآن مجموعه ادعاهای باطلیست در مورد اینکه در قرآن واقعیت های علمی سازگار با دانش امروزی وجود دارد.

  • معجزات علمی قرآن، نوشتاریست که به نقد این استدلال که قرآن یک معجزه است چون از واقعیت هایی خبر داده است که با دانش امروز سازگار است و کسی پیش از اسلام توانایی دانستن چنین واقعیتهایی را نداشته است. این نوشتار را بعنوان پیشگفتار قبل از خواندن سیاهه زیر بخوانید.

رد ها بر ادعاهای معجزات علمی در قرآن