معجزات علمی قرآن

معجزات علمی قرآن مجموعه ادعاهای باطلیست در مورد اینکه در قرآن واقعیت های علمی سازگار با دانش امروزی وجود دارد.

  • معجزات علمی قرآن، نوشتاریست که به نقد این استدلال که قرآن یک معجزه است چون از واقعیت هایی خبر داده است که با دانش امروز سازگار است و کسی پیش از اسلام توانایی دانستن چنین واقعیتهایی را نداشته است. این نوشتار را بعنوان پیشگفتار قبل از خواندن سیاهه زیر بخوانید.
  • پیشی های ملوس عدنان، سرانجام محمدی معجزه تراش قرآن، سرانجام عبرت انگیز معجزه تراش قرآن که بسیاری از دروغها در مورد معجزات علمی قرآن ساخته او بوده اند

رد ها بر ادعاهای معجزات علمی در قرآن