۱۴ تازی

این بخش ویژه از زندیق به معرفی ۱۴ معصوم یعنی ۱۲ امام، محّمد و فاطمه میپردازد.
تلاش این بخش آن است که نشان دهد این ۱۴ تن شایسته پیروی نیستند و اینرا با بررسی زندگی و رفتار آنها میتوان دریافت.

از این ۱۴ تن:

  • ۱ تن از این تازیان، محمد پیامبر اسلام است
  • ۱۲ تن از این تازیان، همه مردان غیر از محمد از نظر شیعه امامند
  • ۲ تن از این تازیان،علی و حسن تنها امامانی بود که به حکومت نیز رسید
  • ۱ تن از این تازیان،‌ زمان هرگز وجود نداشت و موجودی کاملا خیالیست
  • ۱ تن از این تازیان یک زن بود،‌ فاطمه دختر محمد و همسر علیست که در ۱۸ سالگی می‌میرد یا به باور شیعیان کشته میشود

مرتبط:

  • تازی چیست،‌ واژه تازی همان عرب در پارسی است، زندیق نژادپرست نیست
محّمد فاطمه علی
حسن حسین سجاد
باقر جعفر کاظم

رضا

جواد

نقی

زکی

زمان