کودک آزاری در اسلام

کودک آزاری (تماس جنسی با کودکان) از نظر اسلام مجاز و قانونی است. تماس جنسی با کودک چون به دلیل صغارت سنی کودک نمیتواند مبتنی بر توافق باشد تجاوز و کودک آزاری به شمار می آید، همچنان که معمامله با کودک نیز ممنوع است تماس جنسی با کودک در هر شرایطی سوء استفاده به شمار میرود. کودک آزاری همچنین یک انحراف جنسی شناخته شده است و در همه جای دنیای متمدن امروزی یک جرم جدی به شمار میرود.

  • ازدواج و رابطه جنسی با دختر کمتر از 9 سال، از رساله آیت الله خمینی نشان میدهد که از نظر او میتوان یک مرد مسلمان میتواند هوسبازی های چندش آوری با یک کودک دختر که به همسری خود در آورده انجام دهد. البته این از اکتشافات خمینی نبوده است تقریبا تمام رساله ها و کتابهای دینی به این دلیل که محمد معصوم است و هرکاری که او کرده حق الهی است،‌ و به این دلیل روشن که پیامبر سن کودک سرش نمیشده است کودک آزاری را جایز میدانند. بد نیست از مراجع تقلید و طلاب و اساتید حوزه علمیه قم و نجف و کربلا و مشهد و تهران پرسیده شود آیا آنها هرگز هیچیک از این رفتارهایی که امامشان توصیف میکند انجام داده اند؟‌ و اگر انجام نداده اند آیا ممکن است در آینده وقتی شرایط فراهم شد انجام دهند؟

اسلام به این دلیل با کودک آزاری مشکلی ندارد و بلکه آنرا ترویج میکند که خود محمد در کمال ناباوری یک کودک آزار بود.

  • علی سینا و منتظری، سن پایین عایشه،‌ نوشتاریست که میتواند مورد مطالع تطبیقی قرار گیرد زیرا دیدگاه های هردو طرف این بحث را که آیا محمد کودک آزار بوده است و آیا کودک آزاری بد است نشان میدهد. پاسخ به بیشتر یاوه هایی که در تلاش برای اثبات بیگناهی محمد از کودک آزاری آورده میشود را میتوانید در این مناظره بیابید.
  • سن پایین عایشه از منابع شیعی و سنی، اسناد و مدارکی را نشان میدهد که اثبات میکنند محمد کودک آزار – بچه باز است زیرا عایشه در هنگام ازدواج با محمد یک کودک بوده است و سن پایین عایشه فقط مربوط به منابع اهل تسنن نیست،‌ بلکه منابع شیعی نیز آلوده به اسناد کودک آزاری پیامبر اسلام هستند. از این روست که هردو مذاهب در قوانین، رفتارها، و باورهایشان کودک آزارند.

قانونی بودن کودک آزاری در دنیای کنونی نیز توسط مسلمانان به تقلید از محمد انجام میگیرد:

  • عروسان کوچک، تصاویری از ازدواج با کودکان در افغانستان را نشان میدهد که توسط روزنامه نیویورک تامیز در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. خبرنگار این نشریه در افغانستان جنگزده با دختربچه هایی روبرو میشود که به ازدواج پیرمردها در آمده بودند. کودک آزاری رسمی و قانونی البته رسمی البته مشکل بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران است.
  • خیلی کوچک برای ازدواج، فیلمی بییست دقیقه ای ساخته نشنال جیوگرافی در سال ۲۰۱۱، از مشاهدات یک خبرنگار آمریکایی از هند، افغانستان، آفریقا، و جاهای دیگر است. موضوع فیلم معزلات کودک آزاری و سن پایین ازدواج برای دختر بچه‌هاست. این فیلم بخوبی زشتیهای کودک آزاری را به تصویر میکشد و آثار و صدمات برجای مانده بر قربانیان کودک آزاری را نشان میدهد. صحنه های این فیلم واقعی و بسیار دلخراش هستند اما اگر هنوز نمیفهمید که چرا یک کودک آزار نمیتواند یک بزهکار و مجرم نباشد و محمد به دلیل کودک آزار بودن خود نمیتواند یک پیامبر بر حق باشد حتما این فیلم را ببینید.