شریعت

اسلام به باور بسیاری از مسلمانان و به این دلیل بوجود آمده است که قانون الهی یا شریعت اسلام را جایگزین قوانین بشری کند.

توحش در شریعت

 • سر بریدن در اسلام
 • دست و پا قطع کردن
 • سوزاندن
 • سنگسار کردن
 • چشم در آوردن
 • از جای بلند انداختن
 • شلاق زدن

احکام مربوط به زناشویی و آمیزش

 • تجاوز به زن برده
 • تجاوز به زن اسیر
 • محلل
 • صیغه

دگرستیزی در شریعت

 • جهاد ابتدایی
 • جزیه
 • نسل کشی
 • ترور

نابرابری در اسلام

 • نابرابری زن با مرد
 • نابرابری مسلمان با نامسلمان
 • نابرابری برده با آزاد
 • نابرابری اهل کتاب با دیگر نامسلمانان
 • نابرابری اقلیت های جنسی