ارتداد

از منابع اسلام و اسلامگرایی

نمایش یکجا

از نوشتارها

  • سهم عبدالله بن سعد بن ابی سرح در نوشتن قرآن - آیا نام این شخص را شنیده اید؟ او یکی از شخصیت های بسیار مهم تاریخ اسلام است که مسلمانان سعی کرده اند نامش را پنهان کنند. عبدالله ابن سعد بن ابی سرح از اعراب باهوشی بود که دست پیامبر اسلام را رو کرد و دروغگو بودن او را نشان داد، او از کاتبان وحی محمد بود که مرتد شد و به مکه فرار کرد، حتما این نوشتار را بخوانید.

از ویدیوها

نمایش یکجا

از صداها

نمایش یکجا

از تصویرها

نمایش یکجا

از کتابها

نمایش یکجا

بالا