تازش


یادواره حمله اعراب مسلمان به میهنمان و ایسادگیهای مردم ایران در همه جای ایران. *

  • جنبشها و جنبشگران، قهرمانان تاریخ ایران که در مقابله تازش ایستادند و جنبشهای پایداری علیه اعراب مسلمان
  • جنگ‌ها، نبردهای میان ایرانیان و اعراب مسلمان متجاوز
  • جای‌ها، جنایات متعدد نخستین اسلامگرایان و مقاومت مردم در جایهای مختلف ایران

جنبش‌ها و جنبش‌گران

جنگها

جای‌ها


 بیشتر مطالب این بخش از دو منبع زیر توسط یک پروژه گروهی گرد آوری شدند:

بالا