تجدد

از بخشهای ویژه

  • جنایات اسلامگرایان، اسلامگرایان از دیرباز تا امروز از روی آموزه های دینی خود دست به فساد و جنایت زده اند، این بخش زندیق به بایگانی بخش کوچکی از این جنایات ارتباط دارد.

دسته های مرتبط

  • سخنرانی،‌ مجموعه سخنرانیهای روشنگرایانه زندیق
  • مردمسالاری، از برجسته ترین دست آوردهای تجدد حاکمیت مردم بر مردم است که در منطقه ما توسط اسلامگرایی تهدید میشود
  • شعر، مجموعه چکامه های روشنگرانه زندیق

از نوشتارها

از ویدیوها

نمایش یکجا

از صداها

نمایش یکجا

از تصویرها

نمایش یکجا

از کتابها

نمایش یکجا

از یاوه نامه

نمایش یکجا

بالا