ارزش و خوبی در جهان بدون خدا

اریک ج. ویلنبرگ

انتشارات کمبریج

برگردان بهمنیار