آتش زدن قطار در گودهرا

27 فوریه 2002 +

58 هندو کشته شدند و 43 هندو به شدت مجروح شدند.

اسلامگرایان قطاری را که حاوی هندو ها بود در ایالت گوجارات هندوستان به آتش کشیدند.

sabarmati-fire

sabarmati-fire2sabarmati-fire3sabarmati-fire4sabarmati-fire5sabarmati-fire6sabarmati-fire7