خنده بر کافران در حال شکنجه شدن در روز قیامت

قرآن، سوره المطففين (83) آیه 34

فاليوم الّذين آمنوا من الكفّار يضحكون

و امروز مؤمنان به کافران می خندند