قاتل امام زمان یک زن سیبیل دار ایرانی خواهد بود

قاتل حضرت از کدام فرقه است؟

imamzaman_01

imamzaman_02

شاید قاتل آن حضرت از فرقه حقوق بشریه باشد.

untitled-10

شاید قاتل حضرت از فرقه سیبیل نعلیون باشد.

شاید قاتل حضرت اصلاحیون نوبلیه باشد.

شاید قاتل حضرت از میان فرقه التقاطیه رجویه باشد.

شاید اصلاً در نقل حدیث اشکالی پیش آمده باشد و قاتل حضرت از فرقه خارجکیه باشد.

شاید قاتل حضرت از فرقه سلطنتیه باشد.

شاید قاتل حضرت از فرقه نسوان شایستگیه باشد.

شاید قاتل حضرت از فرقه سوپرمدلیون باشد.

شاید قاتل حضرت از فرقه عدالت حقوقیه باشد

شاید قاتل حضرت از فرقه مطربیه و رقاصیه باشد

شاید قاتل حضرت از ضعفای اصلاحیه عضو کابینه خاتمیه باشد.

شاید قاتل حضرت از فرقه کورشیه باشد.

شاید قاتل حضرت از فرقه دست به دستیه باشد.

شاید قاتل حضرت از فرقه تظاهراتیه باشد.

شاید قاتل حضرت از فرقه یک دست بالاییه باشد.

شاید قاتل حضرت از فرقه دو دست بالاییه باشد.

شاید قاتل حضرت از فرقه عکاسیه باشد.