طنز

سخن گفتن در مورد اسلام به دلیل مضحک بودن اسلام خود شبیه طنز پردازی است اما این دسته تنها ویژه طنز و شوخی است.