زنان

اسلام دین بیداد و نابرابریست و این پندار و کردار زشت را با نیمی از بشریت، یعنی زنان آغاز میکند. زن در اسلام موجودی درجه دو و فروتر از مرد در حیثیت و حقوق است.