سوره البقرة (2) آیه 41

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 41

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 42
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 40

عربی

وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَ لا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونِ

بدون حرکات عربی

و آمنوا بما أنزلت مصدّقا لما معكم و لا تكونوا أوّل كافر به و لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و إيّاي فاتّقون

خوانش

Waaminoo bima anzaltu musaddiqan lima maAAakum wala takoonoo awwala kafirin bihi wala tashtaroo bi-ayatee thamanan qaleelan wa-iyyaya faittaqooni

آیتی

و به آنچه نازل کرده ام و کتاب شما را تصديق مي کند ايمان بياوريد ، و، از نخستين کساني که انکارش مي کنند مباشيد و آيات مرا به بهاي اندک مفروشيد و از من بيمناک باشيد

خرمشاهی

و به آنچه همخوان كتاب شما نازل كرده ام ايمان بياوريد و نخستين منكر آن نباشيد; و آيات مرا به بهاى ناچيز نفروشيد و تنها از من پروا كنيد.

کاویانپور

و به آنچه (قرآن) نازل كرده‏ام كه تصديق كننده كتب آسمانى شما نيز ميباشد، ايمان بياوريد و نخستين كسانى نباشيد كه منكر آن مى‏شوند، آيات مرا ببهاى ناچيزى نفروشيد و تنها از من بترسيد.

انصاریان

وبه آنچه [بر پیامبر اسلام] نازل کرده ام که تصدیق کننده [تورات وانجیلی] است که با شماست، ایمان آورید و نخستین کافر به آن نباشید [که نسل به نسل پس از شما به پیروی از شما به آن کافر شوند] و آیاتم را [در تورات که اوصاف محمّد و قرآن در آن است، با تغییر دادن و تحریف کردن] به بهایی ناچیز نفروشید، و فقط از من پروا کنید.

سراج

و ايمان بياريد بقرآنى كه نازل كرده‏ام در حالى كه تصديق كننده است چيزى (توراتى) را كه با شماست و مباشيد نخستين منكر قرآن و مفروشيد نشانه‏هاى مرا (در تورات) به بهاى اندك و (در اين معامله) فقط از من بترسيد

فولادوند

و بدانچه نازل كرده‏ام -كه مؤيد همان چيزى است كه با شماست- ايمان آريد؛ و نخستين منكر آن نباشيد، و آيات مرا به بهايى ناچيز نفروشيد، و تنها از من پروا كنيد.

پورجوادی

و به آنچه نازل كردم و كتاب شما را تصديق مى‏كند، ايمان بياوريد و اولين كافر به آن نباشيد و آيات مرا به بهايى ناچيز نفروشيد و فقط از قهر من بترسيد.

حلبی

و ايمان آوريد بدانچه كه من فرو فرستادم كه تصديق كننده آن چيزى است كه با شماست و نخستين كافر مباشيد بدان، و آيات مرا به بهاى اندك مفروشيد و تنها از من بترسيد.

اشرفی

و بگرويد بآنچه فرو فرستادم باور دارنده مر آنچه را با شما است و نباشيد نخست كافر به آن و مفروشيد آيتهاى مرا به بهائى اندك و از من بترسيد

خوشابر مسعود انصاري

و به آنچه تصديق كننده كتاب شما نازل كرده‏ام، ايمان آريد و نخستين منكر او مباشيد. و به [جاى‏] آيه‏هاى من بهاى اندك مستانيد و [تنها] از من پروا بداريد

مکارم

و به آنچه نازل کرده‌ام [= قرآن‌] ایمان بیاورید! که نشانه‌های آن، با آنچه در کتابهای شماست، مطابقت دارد؛ و نخستین کافر به آن نباشید! و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید! (و به خاطر درآمد مختصری، نشانه‌های قرآن و پیامبر اسلام را، که در کتب شما موجود است، پنهان نکنید!) و تنها از من (و مخالفت دستورهایم) بترسید (نه از مردم)!

مجتبوی

و به آنچه فرو فرستادم- قرآن- كه آنچه را نزد شماست- تورات- باور دارد بگرويد و نخستين كافر به آن مباشيد، و چيز اندكى را به بهاى آيات من مخريد و از من پروا كنيد و بس.

مصباح زاده

و بگرويد بآنچه فرو فرستادم باور دارنده مر آنچه را با شما است و نباشيد نخست كافر به آن و مفروشيد آيتهاى مرا به بهائى اندك و از من بترسيد

معزی

و ايمان آريد بدانچه فرستادم كه مصدّق آنچه با شما است و نباشيد نخستين كس كه بدان كفر ورزد و نفروشيد آيتهاى مرا به بهائى كم و از من پس بترسيد

قمشه ای

و به قرآنی که فرستادم ایمان آورید که تورات شما را تصدیق می‌کند، و اوّل کافر به آن نباشید، و آیات مرا به بهای اندک نفروشید، و تنها از قهر من بپرهیزید.

رشاد خليفه

به آنچه من در اين نازل کرده ام ايمان آوريد، که آنچه را در دست داريد، تصديق مى كند؛ اولين كسى نباشيد كه آن را تکذيب كند. آيات مرا به بهاي اندک معامله نکنيد و مرا در نظر داشته باشيد.

Literal

And believe with what I descended, confirming to what (is) with you, and do not be (the) first disbeliever with it, and do not buy/volunteer with My verses/evidences a small/little price, and (only) Me, so fear and obey Me.

Al-Hilali Khan

And believe in what I have sent down (this Quran), confirming that which is with you, (the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)), and be not the first to disbelieve therein, and buy (get (?ee???)) not with My Verses (the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)) a small price (i.e. getting a small gain by selling My Verses), and fear Me and Me Alone. (Tafsir At-Tabaree, Vol. I, Page ).

Arthur John Arberry

And believe in that I have sent down, confirming that which is with you, and be not the first to disbelieve in it. And sell not My signs for a little price; and fear you Me.

Asad

Believe in that which I have [now] bestowed from on high, confirming the truth already in your possession, and be not foremost among those who deny its truth; and do not barter away My messages for a trifling gain; and of Me, of Me be conscious!

Dr. Salomo Keyzer

En gelooft wat wij tot bevestiging uwer vroegere openbaring thans geopenbaard hebben, en weest niet de eersten, welk niet daaraan gelooven; en verruil het niet met nietigheden en vereert mij.

Free Minds

And believe in what I have sent down, authenticating what is already with you, and do not be the first to disbelieve in it! And do not purchase with My verses a cheap gain, and of Me you shall be aware.

Hamza Roberto Piccardo

E credete in ciò che ho fatto scendere a conferma di quello che già era sceso su di voi e non siate i primi a rinnegarlo: non svendete i Miei segni per un prezzo vile. E temete soltanto Me.

Hilali Khan

And believe in what I have sent down (this Quran), confirming that which is with you, (the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)), and be not the first to disbelieve therein, and buy (get (ee )) not with My Verses (the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)) a small price (i.e. getting a small gain by selling My Verses), and fear Me and Me Alone. (Tafsir At-Tabaree, Vol. I, Page 253).

Kuliev E.

Уверуйте в то, что Я ниспослал в подтверждение того, что есть у вас, и не становитесь первыми, кто отказался уверовать в это. Не продавайте Мои знамения за ничтожную цену и Меня одного бойтесь.

M.-N.O. Osmanov

Уверуйте в то, что ниспослал Я в подтверждение тому, что есть у вас, и не спешите отвергнуть это раньше всех. Не продавайте Мои знамения за ничтожную цену и только Меня бойтесь.

Mohammad Habib Shakir

And believe in what I have revealed, verifying that which is with you, and be not the first to deny it, neither take a mean price in exchange for My communications; and Me, Me alone should you fear.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And believe in that which I reveal, confirming that which ye possess already (of the Scripture), and be not first to disbelieve therein, and part not with My revelations for a trifling price, and keep your duty unto Me.

Palmer

Believe in what I have revealed, verifying what ye have got, and be not the first to disbelieve in it, and do not barter my signs for a little price, and me do ye fear.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Beraberinizdekini doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğuma inanın. Onu ilk inkâr eden siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedel karşılığı satmayın. Ve yalnız benden sakının.

Qaribullah

And believe in what I have sent down confirming what is with you, and do not be the first to disbelieve it. Do not sell My verses for a little price and fear Me.

QXP

And believe in that which I reveal now. It confirms the Divine Origination of what you already have. Do not be the first ones to reject it. And trade not My Messages for petty gains. And, of Me, of Me, be mindful.

Reshad Khalifa

You shall believe in what I have revealed herein, confirming what you have; do not be the first to reject it. Do not trade away My revelations for a cheap price, and observe Me.

Rodwell

and believe in what I have sent down confirming your Scriptures, and be not the first to disbelieve it, neither for a mean price barter my signs: me therefore, fear ye me!

Sale

and believe in the revelation which I have sent down, confirming that which is with you, and be not the first who believe not therein, neither exchange my signs for a small price; and fear me.

Sher Ali

And believe in what I have sent which fulfill that which is with you, and be not the first to disbelieve therein, and barter not MY Signs for a paltry price, and take protection in ME alone.

Unknown German

Und glaubet an das, was Ich hinabsandte, Bestätigung dessen, was bei euch ist, und seid nicht die ersten,ihm den Glauben zu versagen, und verhandelt nicht Meine Zeichen für einen armseligen Preis, und suchet Schutz bei Mir allein.

V. Porokhova

И веруйте во все, что Я послал (сейчас), ■ Чтоб истинность того (Писания), что с вами, утвердить; ■ Не будьте первыми, отвергшими его, ■ И за ничтожнейшую плату ■ Знаменьями Моими не торгуйте ■ И лишь передо Мной испытывайте страх;

Yakub Ibn Nugman

Кулыгыздагы Тәүратка ышанганыгыз хәлдә Без иңдергән Коръәнгә дә ышаныгыз, ягъни аның белән гамәл кылыгыз, Коръәнгә беренче көферләрдән булмагыз һәм Безнең аятьләребезне дөнья малына сатмагыз! Ягъни байлар малына кызыгып, яки алардан куркып, Аллаһ хөкемнәрен яшермәгез һәм үзгәртмәгез, Минем газабымнан сакланыгыз!

جالندہری

اور جو کتاب میں نے (اپنے رسول محمدﷺ پر) نازل کی ہے جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکرِ اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں (تحریف کر کے) ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت (یعنی دنیاوی منعفت) نہ حاصل کرو، اور مجھی سے خوف رکھو

طاہرالقادری

اور اس (کتاب) پر ایمان لاؤ جو میں نے (اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر) اتاری (ہے، حالانکہ) یہ اس کی (اصلاً) تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کو (دنیا کی) تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.