سوره البقرة (2) آیه 54

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 54

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 55
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 53

عربی

وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

بدون حرکات عربی

و إذ قال موسى لقومه يا قوم إنّكم ظلمتم أنفسكم باتّخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنّه هو التّوّاب الرّحيم

خوانش

Wa-ith qala moosa liqawmihi ya qawmi innakum thalamtum anfusakum biittikhathikumu alAAijla fatooboo ila bari-ikum faoqtuloo anfusakum thalikum khayrun lakum AAinda bari-ikum fataba AAalaykum innahu huwa alttawwabu alrraheemu

آیتی

و آن هنگام را که موسي به قوم خود گفت : اي قوم من ، شما بدان سبب ، که گوساله را پرستيديد بر خود ستم روا داشتيد ، اينک به درگاه آفريدگارتان توبه کنيد و يکديگر را بکشيد ، که چنين کاري در نزد آفريدگارتان ستوده تراست پس خدا توبه شما را بپذيرفت ، زيرا توبه پذير و مهربان است

خرمشاهی

و ياد كنيد كه موسى به قومش گفت اى قوم من، شما با گوساله پرستى بر خودتان ستم كرده ايد، اينك به درگاه آفريدگارتان توبه كنيد و خودتان را بكشيد، كه اين در نزد آفريدگارتان براى شما بهتر است; آنگاه [كه چنين كرديد، خداوند] از شما درگذشت; چرا كه او توبه پذير مهرب

کاویانپور

آن گاه موسى بقوم خود گفت: اى جماعت، در واقع شما با پرستش گوساله، ستم بخود روا داشتيد. پس توبه كنيد و بسوى پروردگارتان برگرديد (و بعنوان كفاره گناهان) گوساله پرستان را بكشيد. اين عمل در پيشگاه پروردگارتان بخير و صلاح شماست البته خدا توبه شما را مى‏پذيرد زيرا خدا توبه پذير و مهربان است.

انصاریان

و [یاد کنید] زمانی که موسی به قومش گفت: ای قوم من! قطعاً شما به سبب معبود گرفتن گوساله به خودتان ستم ورزیدید، پس به سوی آفریننده خود بازگردید، و [افرادی از] خودتان را [که گوساله را به پرستش گرفتند] بکشید که این [عمل] برای شما در پیشگاه آفریدگارتان بهتر است. پس خدا [به دنبال اجرا کردن دستورش] توبه شما را پذیرفت؛ زیرا او بسیار توبه پذیر و مهربان است.

سراج

و نيز زمانى را كه گفت موسى به گروه خويش اى گروه من بيگمان شما ستم كرديد بخويشتن با گرفتنتان گوساله را بخدائى پس (با فرمانبردارى) باز گرديد بسوى آفريدگار خويش و بكشيد خودتان (گوساله پرستان) را آنچه شما را فرموديم بهتر است براى شما در پيشگاه آفريدگارتان پس پذيرفت خدا توبه شما را زيرا تنها او توبه‏پذير و مهربانست

فولادوند

و چون موسى به قوم خود گفت: «اى قوم من، شما با [به پرستش‏] گرفتن گوساله، برخود ستم كرديد، پس به درگاه آفريننده خود توبه كنيد، و [خطاكاران‏] خودتان را به قتل برسانيد، كه اين [كار] نزد آفريدگارتان براى شما بهتر است.» پس [خدا] توبه شما را پذيرفت، كه او توبه‏پذير مهربان است.

پورجوادی

و زمانى كه موسى به قومش گفت: اى قوم من! شما با پرستش گوساله به خودتان ستم كرديد، اينك به درگاه پروردگارتان توبه كنيد و يكديگر را بكشيد، اين كار در پيشگاه خدا براى شما بهتر است. بعد خداوند توبه شما را پذيرفت، زيرا توبه پذير مهربان است.

حلبی

و [ياد كنيد] آن گاه را كه موسى به قوم خود گفت: اى قوم من، شما بر خود ستم كرديد كه گوساله را [براى پرستش‏] گرفتيد پس به سوى پروردگارتان توبه كنيد و نفسهاى خود را بكشيد. اين، نزد آفريدگارتان برايتان بهتر است. پس توبه شما را بپذيرد، كه او توبه پذير مهربان است.

اشرفی

و هنگاميكه گفت موسى مر قومش را اى قوم من بدرستيكه شما ستم كرديد بر خودتان بسبب گرفتن شما گوساله را پس بازگرديد بسوى پروردگارتان پس بكشيد خودتان را آن بهتر است از براى شما نزد آفريدگارتان پس توبه پذيرفت از شما بدرستيكه اوست توبه پذير مهربان

خوشابر مسعود انصاري

و چنين بود كه موسى به قومش گفت: اى قوم من، شما با [به پرستش‏] گرفتن گوساله بر خودتان ستم كرده‏ايد. پس رو به سوى آفريدگارتان آوريد، و همديگر را بكشيد. اين [كار] در نزد آفريدگارتان برايتان بهتر است. آن گاه از شما در گذشت كه او توبه پذير مهربان است

مکارم

و زمانی را که موسی به قوم خود گفت: «ای قوم من! شما با انتخاب گوساله (برای پرستش) به خود ستم کردید! پس توبه کنید؛ و به سوی خالق خود باز گردید! و خود را [=یکدیگر را] به قتل برسانید! این کار، برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است.» سپس خداوند توبه شما را پذیرفت؛ زیرا که او توبه‌پذیر و رحیم است.

مجتبوی

و هنگامى كه موسى به قوم خويش گفت: اى قوم من، شما با فراگرفتنتان گوساله را [به خدايى‏] به خويشتن ستم كرديد، اكنون به آفريدگار خويش بازگرديد- توبه كنيد- و خود- يكديگر- را بكشيد، كه اين [به كفاره كردارتان‏] براى شما نزد آفريدگارتان بهتر است. پس [چون چنين كرديد] خداوند [به رحمت خود] بر شما بازگشت و توبه شما را پذيرفت كه او توبه‏پذير و مهربان است.

مصباح زاده

و هنگامى كه گفت موسى مر قومش را اى قوم من بدرستى كه شما ستم كرديد بر خودتان بسبب گرفتن شما گوساله را پس باز گرديد بسوى پروردگارتان پس بكشيد خودتان را آن بهتر است از براى شما نزد آفريدگارتان پس توبه پذيرفت از شما بدرستى كه اوست توبه پذير مهربان

معزی

و هنگامى كه گفت موسى به قوم خود اى قوم من همانا ستم بر خود كرديد به گرفتن شما گوساله را پس بازگرديد به آفريدگار خود و بكشيد نفوس خويش را آن بهتر است از براى شما نزد پروردگارتان پس پذيرفت توبه شما را كه اوست توبه پذيرنده مهربان

قمشه ای

و (یاد کنید) وقتی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم، شما به نفس خود ستم کردید که (به جهالت) گوساله پرست شدید، اکنون به سوی آفریدگارتان باز گردید و (به کیفر جهالت خود) به کشتن یکدیگر تیغ برکشید، این برای شما در پیشگاه آفریدگارتان بهترین (کفّاره عمل) است. آن گاه از شما در گذشت که او بسیار توبه‌پذیر و مهربان است.

رشاد خليفه

به ياد آوريد که موسي به قوم خود گفت: اي قوم من، شما با پرستش گوساله به نفس خود ستم کرديد. پس به درگاه خالق خود توبه کنيد و غرور خود را بکشيد که اين نزد پروردگارتان براي شما بهتر است. او توبه شما را پذيرفت. اوست آمرزند، مهربان ترين.

Literal

And when Moses said to his nation: «You my nation, that you caused injustice to yourselves, because (of) your taking the calf (to worship), so repent to your creator , so fight/kill yourselves, that is best for you at your creator .» So, He forgave on you, that He is the forgiver , the most merciful .

Al-Hilali Khan

And (remember) when Moosa (Moses) said to his people: «O my people! Verily, you have wronged yourselves by worshipping the calf. So turn in repentance to your Creator and kill yourselves (the innocent kill the wrongdoers among you), that will be better for you with your Lord.» Then He accepted your repentance. Truly, He is the One Who accepts repentance, the Most Merciful.

Arthur John Arberry

And when Moses said to his people, ‹My people, you have done wrong against yourselves by your taking the Calf; now turn to your Creator and slay one another. That will be better for you in your Creator’s sight, and He will turn to you; truly He turns, and is All-compassionate.›

Asad

and when Moses said unto his people: «O my people! Verily, you have sinned against yourselves by worshipping the calf; turn, then. in repentance to your Maker and mortify yourselves; this will be the best for you in your Maker’s sight.» And thereupon He accepted your repentance: for, behold, He alone is the Acceptor of Repentance, the Dispenser of Grace.

Dr. Salomo Keyzer

Mozes zeide tot zijn volk: Gij hebt uwe zielen door dit kalf verontreinigd, keert tot uwen Schepper terug of doodt u zelven; dit zal uwen Schepper welgevalliger zijn. Hij zal zich weder tot u wenden; want Hij is vergevensgezind en albarmhartig.

Free Minds

And Moses said to his people: "O my people, you have wronged your souls by taking the calf, so repent to your Maker, and kill yourselves. That is better for you with your Maker, so He would forgive you. He is the Forgiving, the Merciful."

Hamza Roberto Piccardo

E quando Mosè disse al suo popolo: «O popol mio, invero vi siete fatti un grande torto prendendovi il Vitello. Pentitevi al vostro Creatore e datevi la morte: questa è la cosa migliore, di fronte al vostro Creatore «. Poi Allah accolse il vostro [pentimento]. In verità Egli accoglie sempre [il pentimento], è il Misericordioso.

Hilali Khan

And (remember) when Moosa (Moses) said to his people: "O my people! Verily, you have wronged yourselves by worshipping the calf. So turn in repentance to your Creator and kill yourselves (the innocent kill the wrongdoers among you), that will be better for you with your Lord." Then He accepted your repentance. Truly, He is the One Who accepts repentance, the Most Merciful.

Kuliev E.

Вот сказал Муса (Моисей) своему народу: «О мой народ! Вы были несправедливы к себе, когда стали поклоняться тельцу. Покайтесь перед своим Создателем и убейте сами себя (пусть невинные убьют беззаконников). Так будет лучше для вас перед вашим Создателем». Затем Он принял ваши покаяния. Воистину, Он – Принимающий покаяния, Милосердный.

M.-N.O. Osmanov

[Вспомните,] как сказал Муса своему народу: «О народ мой! Вы обидели сами себя, поклонившись тельцу. Раскайтесь же перед Творцом, и пусть [благочестивые] убьют [грешников] среди вас. Это самое лучшее для вас пред Творцом. И Он простит вас, воистину, Он – прощающий, милосердный».

Mohammad Habib Shakir

And when Musa said to his people: O my people! you have surely been unjust to yourselves by taking the calf (for a god), therefore turn to your Creator (penitently), so kill your people, that is best for you with your Creator: so He turned to you (mercifully), for surely He is the Oft-returning (to mercy), the Merciful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when Moses said unto his people: O my people! Ye have wronged yourselves by your choosing of the calf (for worship) so turn in penitence to your Creator, and kill (the guilty) yourselves. That will be best for you with your Creator and He will relent toward you. Lo! He is the Relenting, the Merciful.

Palmer

When Moses said to his people, ‹O my people! Ye have wronged yourselves in taking this calf; repent unto your Creator and kill each other; that will be better for you in your Creators eyes; and He turned unto you, for He is the compassionate one easily turned.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Hani, Mûsa, toplumuna demişti ki: «Ey toplumum, buzağıyı tanrı edinmenizle öz benliklerinize zulmettiniz. Hadi, yaratıcınıza, Bâri’inize tövbe edin; egolarınızı öldürün. Böyle yapmanız yaratıcınız katında sizin için daha iyidir; O sizin tövbelerinizi kabul eder. Hiç kuşkusuz O, evet O, tövbeleri çok kabul edendir, rahmeti sonsuz olandır.»

Qaribullah

and when Moses said to his nation: ‹My nation, you have harmed yourselves by taking the calf (to worship). So turn in repentance to your Creator and slay yourselves. That will be best for you with your Creator. ‹ And He shall accept you. He is the Receiver of Repentance, the Merciful.

QXP

When Moses returned, he said to his people, «My people! You have hurt your own ‹Selves› (by worshiping the calf (7:152)). Turn in repentance to your Maker and kill your slavish mentality. That will be best for you in the Sight of your Maker.» Thereupon He accepted your repentance. Verily, He is the Acceptor of repentance, the Merciful.

Reshad Khalifa

Recall that Moses said to his people, «O my people, you have wronged your souls by worshipping the calf. You must repent to your Creator. You shall kill your egos. This is better for you in the sight of your Creator.» He did redeem you. He is the Redeemer, Most Merciful.

Rodwell

And remember when Moses said to his people, «O my people! verily ye – have sinned to your own hurt, by your taking the calf to worship it: Be turned then to your creator, and slay the guilty among you; this will be best for you with your creator:» Then turned He unto you, for He is the one who turneth, the Merciful:

Sale

And when Moses said unto his people, O my people, verily ye have injured your own souls, by your taking the calf for your God; therefore be turned unto your Creator, and slay those among you who have been guilty of that crime; this will be better for you in the sight of your Creator; and thereupon He turned unto you, for He is easy to be reconciled, and merciful.

Sher Ali

And when Moses said to his people, `O my people, you have indeed wronged yourselves by taking the calf for worship; turn ye therefore to your Maker, and kill your evil desires; that is best for you in the sight of your Maker.› Then HE turned towards you with compassion. Surely HE is Oft-Returning with compassion and is Merciful.

Unknown German

Und (gedenket der Zeit) da Moses zu seinem Volke sprach: «O mein Volk, du hast dich wahrlich an dir selbst versündigt, als du dir das Kalb nahmest; kehre dich denn zu deinem Schöpfer und töte dich selbst; das ist am besten für dich vor deinem Schöpfer.» Da kehrte Er Sich wieder gnädig zu euch. Wahrlich, Er ist der oft gnädig Sich Wendende, der Barmherzige.

V. Porokhova

И (вспомните), ■ Как Муса народу своему сказал: ■ «О мой народ! ■ Вы, взяв себе тельца (для почитанья), ■ Зло причинили лишь себе; ■ А потому теперь (в раскаянии должном) ■ Вы обратитесь к своему Творцу, ■ (И за сей грех) убить друг друга сами вы должны, – ■ В глазах Создателя для вас так будет лучше». ■ И обратился вновь Он к вам (с прощеньем), – ■ Ведь обращающ наш Господь и милосерд!

Yakub Ibn Nugman

Муса г-м кавеменә әйтте: «Ий кавемем! Сез, әлбәттә, үзегезгә золым кылдыгыз бозауга табынганыгыз өчен, халкыгызга тәүбә итегез, үзегезне үтерегез! Ягъни бозауга табынучыларны үтерегез, шул сезгә тәүбә булыр. Халкыгыз каршында бу эш сезгә хәерле. Аллаһ тәүбәләрне кабул итәр, әлбәттә, Ул – тәүбәләрне кабул итүче, рәхимле.

جالندہری

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچھڑے کو (معبود) ٹھہرانے میں (بڑا) ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ وہ بے شک معاف کرنے والا (اور) صاحبِ رحم ہے

طاہرالقادری

اور جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! بیشک تم نے بچھڑے کو (اپنا معبود) بنا کر اپنی جانوں پر (بڑا) ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے (حقیقی رب) کے حضور توبہ کرو، پس (آپس میں) ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو (اس طرح کہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی اور اپنے دین پر قائم رہے ہیں وہ بچھڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیں)، یہی (عمل) تمہارے لئے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین (توبہ) ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقینا وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.