سوره البقرة (2) آیه 60

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 60

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 61
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 59

عربی

وَ إِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ لا تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ

بدون حرکات عربی

و إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلّ أناس مشربهم كلوا و اشربوا من رزق اللّه و لا تعثوا في الأرض مفسدين

خوانش

Wa-ithi istasqa moosa liqawmihi faqulna idrib biAAasaka alhajara fainfajarat minhu ithnata AAashrata AAaynan qad AAalima kullu onasin mashrabahum kuloo waishraboo min rizqi Allahi wala taAAthaw fee al-ardi mufsideena

آیتی

و به ياد آريد آنگاه را که موسي براي قوم خود آب خواست گفتيم : عصايت ، را بر آن سنگ بزن پس دوازده چشمه از آن بگشاد هر گروهي آبشخور خود را بدانست از روزي خدا بخوريد و بياشاميد و در روي زمين به فساد سرکشي مکنيد

خرمشاهی

و چون موسى براى قومش در طلب آب برآمد، به او گفتيم با عصايت به آن سنگ بزن، آنگاه از آن دوازده چشمه شكافت [و] هر گروهى [از اسباب] آبشخور خود را شناختند; [گفتيم] از روزى خداوند بخوريد و بياشاميد، و در اين سرزمين فتنه و فساد برپا نكنيد.

کاویانپور

هنگامى كه موسى براى قومش درخواست آب كرد، به او گفتيم: عصاى خود را بر سنگ بزن. از (زير) آن سنگ (خارا) دوازده چشمه آب (براى دوازده تيره بنى اسرائيل) جارى شد بطورى كه هر يك (از تيره‏ها) از چشمه مخصوص خود استفاده كردند و گفتيم: از روزيهاى خدادادى بخوريد و بنوشيد و در روى زمين طغيان نكنيد و فسادگر نباشيد

انصاریان

و [یاد کنید] آن گاه که موسی برای قومش درخواست آب کرد، پس گفتیم: عصایت را به این سنگ بزن. پس دوازده چشمه از آن جوشید به طوری که هر گروهی [از دوازده گروه بنی اسرائیل] چشمه ویژه خود را شناخت. [و گفتیم:] از روزیِ خدا بخورید و بیاشامید و تبهکارانه در زمین فتنه و آشوب بر پا نکنید.

سراج

و نيز ياد كنيد زمانى را كه آب خواست موسى براى گروه خويش (در صحراى تيه) پس گفتيم بزن عصاى خويش را بر آن سنگ پس شكافته شد از آن سنگ دوازده چشمه (بعدد اسباب بنى اسرائيل) حقا دانستند هر سبطى آبشخور خود را (بديشان گفتيم) بخوريد و بياشاميد از روزى خدا (يعنى از من و سلوى و از آن چشمه‏ها) و از حد در نگذريد در زمين در حالى كه فساد كننده باشيد

فولادوند

و هنگامى كه موسى براى قوم خود در پى آب برآمد، گفتيم: «با عصايت بر آن تخته‏سنگ بزن.» پس دوازده چشمه از آن جوشيدن گرفت، [به گونه‏اى كه‏] هر قبيله‏اى آبشخور خود را مى‏دانست. [و گفتيم:] «از روزى خدا بخوريد و بياشاميد ، و[لى ]در زمين سر به فساد برمداريد.»

پورجوادی

هنگامى كه موسى براى قوم خود آب طلبيد به او گفتيم: «با عصايت بر آن سنگ بزن.»، ناگاه دوازده چشمه آب از سنگ جوشيد و هر گروه آبشخور خود را شناخت. از روزيهاى الهى بخوريد و بياشاميد و فساد را بر زمين نگسترانيد.

حلبی

و [ياد كنيد] وقتى را كه موسى براى قوم خويش آب خواست. گفتيم با چوبدستى خود به آن سنگ بزن. پس [بزد، و ناگهان‏] دوازده چشمه از آن روان شد و هر قبيله‏اى آبشخور خود را شناخت. بخوريد و بياشاميد از رزق خدا و در زمين تبهكارانه فساد مكنيد.

اشرفی

و هنگاميكه آب خواست موسى از براى قومش پس گفتيم ما بزن بعصايت آن سنگرا پس روان شد از آن دوازده چشمه بحقيقت دانسته بودند هر مردمى آبخورشان را بخوريد و بياشاميد از روزى خدا و تجاوز از حد نكنيد در زمين فساد كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

و هنگامى كه موسى [از ما] براى قومش آب خواست، گفتيم: با چوبدستى‏ات به سنگ بزن. آن گاه از آن دوازده چشمه روان شد. [و] به راستى هر گروهى آبشخور خود را دانست. [گفتيم‏] از روزى خدا بخوريد و بياشاميد. و در اين سرزمين در تباهى مكوشيد

مکارم

و (به یاد آورید) زمانی را که موسی برای قوم خویش، آب طلبید، به او دستور دادیم: «عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن!» ناگاه دوازده چشمه آب از آن جوشید؛ آن‌گونه که هر یک (از طوایف دوازده‌گانه بنی اسرائیل)، چشمه مخصوص خود را می‌شناختند! (و گفتیم:) «از روزیهای الهی بخورید و بیاشامید! و در زمین فساد نکنید!»

مجتبوی

و آنگاه كه موسى براى قوم خود آب خواست، گفتيم: عصايت را بر آن سنگ بزن. پس دوازده چشمه از آن بشكافت. هر گروهى آبشخور خويش را دانست. از روزى خدا بخوريد و بياشاميد و در زمين به تباهكارى مپوييد.

مصباح زاده

و هنگامى كه آب خواست موسى از براى قومش پس گفتيم ما بزن بعصايت آن سنگرا پس روان شد از آن دوازده چشمه بحقيقت دانسته بودند هر مردمى آبخورشان را بخوريد و بياشاميد از روزى خدا و تجاوز از حد نكنيد در زمين فساد كنندگان

معزی

و هنگامى كه آب خواست موسى براى قوم خود پس گفتيم بزن عصايت را به سنگ پس منفجر شد از آن دوازده چشمه كه بشناخت هر گروهى آبشخور خود را بخوريد و بنوشيد از روزى خدا و نكوشيد در زمين فسادكنندگان

قمشه ای

و (به یاد آرید) وقتی که موسی برای قوم خود طلب آب کرد، به او گفتیم: عصای خود را بر سنگ زن، پس دوازده چشمه آب از آن سنگ جوشید و هر سبطی آبشخور خود را دانست (و گفتیم) از آنچه خدا روزی شما ساخته بخورید و بیاشامید و در زمین به فتنه‌انگیزی و فساد نپردازید.

رشاد خليفه

به ياد آوريد که موسي براي قوم خود در جستجوى آب بود. گفتيم: چوبدست خود را بر آن سنگ بزن. که دوازده چشمه از آن فوران زد. اعضاي هر قبيله محل آب خود را مي دانست. از روزي هاي خدا بخوريد و بياشاميد و در زمين به فساد نگرديد.

Literal

And when Moses asked for drink for his nation, so We said: «Hit/move/palpitate with your stick/cane the stone, so twelve water springs/wells burst/flowed from it, each people had known their drinking place. Eat and drink from God’s provision and do not corrupt in the Earth/land corrupting/disordering .»

Al-Hilali Khan

And (remember) when Moosa (Moses) asked for water for his people, We said: «Strike the stone with your stick.» Then gushed forth therefrom twelve springs. Each (group of) people knew its own place for water. «Eat and drink of that which Allah has provided and do not act corruptly, making mischief on the earth.»

Arthur John Arberry

And when Moses sought water for his people, so We said, ‹Strike with thy staff the rock›; and there gushed forth from it twelve fountains; all the people knew now their drinking-place. ‹Eat and drink of God’s providing, and mischief not in the earth, doing corruption.›

Asad

And [remember] when Moses prayed for water for his people and We replied, «Strike the rock with thy staff!»-whereupon twelve springs gushed forth from it, so that all the people knew whence to drink. [And Moses said:] «Eat and drink the sustenance provided by God, and do not act wickedly on earth by spreading corruption.»

Dr. Salomo Keyzer

Mozes bad God om water, en wij zeiden: «sla met uwen staf op de rotsen,» en er ontsprongen twaalf bronnen, opdat allen hunne bron zouden erkennen. Eet en drinkt van de weldaden die God u geeft, en doet geen boosheid meer op aarde.

Free Minds

And Moses was seeking water for his people, so We said: "Strike the rock with your staff." Thus twelve springs burst out of it; each tribe then knew from where to drink. "Eat and drink from God’s provisions, and do not roam the Earth as corruptors."

Hamza Roberto Piccardo

E quando Mosè chiese acqua per il suo popolo, dicemmo: «Colpisci la roccia con il tuo bastone»E, improvvisamente, sgorgarono dodici fonti, e ogni tribù seppe dove doveva bere! «Mangiate e bevete il sostentamento di Allah e non spargete la corruzione sulla terra».

Hilali Khan

And (remember) when Moosa (Moses) asked for water for his people, We said: "Strike the stone with your stick." Then gushed forth therefrom twelve springs. Each (group of) people knew its own place for water. "Eat and drink of that which Allah has provided and do not act corruptly, making mischief on the earth."

Kuliev E.

Вот Муса (Моисей) попросил питья для своего народа, и Мы сказали: «Ударь своим посохом по камню». Из него забили двенадцать ключей, и все люди узнали, где им надлежит пить. Ешьте и пейте из того, чем наделил Аллах, и не творите на земле зла, распространяя нечестие!

M.-N.O. Osmanov

[Вспомните], когда Муса попросил воды для своего народа, то Мы повелели: «Ударь своим посохом о скалу». И забили из нее двенадцать ключей, и каждое племя знало, где ему пить воду. [И было им сказано]: «Вкушайте то, что даровал вам Аллах в удел, и не творите на земле нечестия».

Mohammad Habib Shakir

And when Musa prayed for drink for his people, We said: Strike the rock with your staff So there gushed from it twelve springs; each tribe knew its drinking place: Eat and drink of the provisions of Allah and do not act corruptly in the land, making mischief.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when Moses asked for water for his people, We said: Smite with thy staff the rock. And there gushed out therefrom twelve springs (so that) each tribe knew their drinking-place. Eat and drink of that which Allah hath provided, and do not act corruptly, making mischief in the earth.

Palmer

When Moses, too, asked drink for his people and we said, ‹Strike with thy staff the rock,› and from it burst forth twelve springs; each man among them knew his drinking place. ‹Eat and drink of what God has provided, and transgress not on the earth as evildoers.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bir zamanlar Mûsa, toplumu için su istemişti de biz, «Değneğinle şu taşa vur!» demiştik. Taştan hemen oniki göze fışkırmıştı. Her bölük insan kendilerine özgü su kaynağını bilmişti. «Allah’ın rızkından yiyin, için; yeryüzünde bozgunculuk yaparak şuna buna saldırmayın.» demiştik.

Qaribullah

(Remember) when Moses prayed for water for his nation, We said to him: ‹Strike the Rock with your staff. ‹ Thereupon twelve springs gushed from it, and each tribe knew their drinking place. ‹Eat and drink of that which Allah has provided and do not act evilly in the land, corrupting. ‹

QXP

(Remember the times when you were in the Sinai desert and there was shortage of water.) And Moses asked for water for his people, We said, «Smite the rock with your staff.» (We guided him to rocks under which were hidden twelve springs of water ready to gush forth. Moses, with the strength of his conviction and with the help of his companions, unclogged those springs) And there gushed out twelve springs so that each of the twelve tribes found their respective source of fresh cool water. Moses said, «Eat and drink of what Allah has provided, and desist from creating inequity and disorder in the land.»

Reshad Khalifa

Recall that Moses sought water for his people. We said, «Strike the rock with your staff.» Whereupon, twelve springs gushed out therefrom. The members of each tribe knew their own water. Eat and drink from GOD’s provisions, and do not roam the earth corruptingly.

Rodwell

And when Moses asked drink for his people, we said, «Strike the rock with thy rod;» and from it there gushed twelve fountains: each tribe knew their drinking-place : – «Eat and drink,» said we, «of what God hath supplied, and do no wrong on the earth by licentious deeds:»

Sale

And when Moses asked drink for his people, We said, strike the rock with thy rod; and there gushed thereout twelve fountains according to the number of the tribes, and all men knew their respective drinking-place. Eat and drink of the bounty of God, and commit not evil in the earth, acting unjustly.

Sher Ali

And remember the time when Moses prayed for water for his people and WE said, `Strike the rock with thy rod;› And there gushed forth from it twelve springs, so that each tribe knew their drinking place. And they were told, `Eat and drink of what ALLAH has provided, and commit not iniquity in the earth, creating disorder.›

Unknown German

Und (gedenket der Zeit) da Moses um Wasser betete für sein Volk und Wir sprachen: «Schlage an den Felsen mit deinem Stab», und zwölf Quellen brachen aus ihm hervor; jeder Stamm kannte seinen Trinkplatz. «Esset und trinket von Allahs Gaben und verübt nicht Unheil auf Erden, indem ihr Unfrieden stiftet.»

V. Porokhova

И (вспомните), как Муса ■ Просил питья для своего народа; ■ И Мы сказали: ■ «Ты о скалу ударь своею палкой!» ■ И выбились из сей скалы ■ Двенадцать (чистых) родников; ■ И каждое колено знало место, где им пить, – ■ Ешьте и пейте из даров Господних ■ И (на земле) нечестие не сейте.

Yakub Ibn Nugman

Янә шуны хәтерләгез, Муса үзенең кавеме өчен Аллаһудан су сорады, Без Мусага әйттек: «Таягың белән ташка сук», – дип. Муса таягы белән ташка сукты, таштан 12 чишмә акты, чөнки алар 12 кабилә иделәр. Һәр кабилә үзенең чишмәсен белде. Аллаһ биргән ризыклардан ашагыз, эчегез, әмма җир өстендә бозыклык кылып йөрмәгез, дип әйтелде аларга Аллаһудан.

جالندہری

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے (خدا سے) پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ (انہوں نے لاٹھی ماری) تو پھر اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر (کے پانی پی) لیا۔ (ہم نے حکم دیا کہ) خدا کی (عطا فرمائی ہوئی) روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا

طاہرالقادری

اور (وہ وقت بھی یا دکرو) جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا: اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس (پتھر) سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے، واقعۃً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، (ہم نے فرمایا:) اﷲ کے (عطا کردہ) رزق میں سے کھاؤ اور پیو لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.