سوره البقرة (2) آیه 114

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 114

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 115
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 113

عربی

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ

بدون حرکات عربی

و من أظلم ممّن منع مساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه و سعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلاّ خائفين لهم في الدّنيا خزي و لهم في الآخرة عذاب عظيم

خوانش

Waman athlamu mimman manaAAa masajida Allahi an yuthkara feeha ismuhu wasaAAa fee kharabiha ola-ika ma kana lahum an yadkhulooha illa kha-ifeena lahum fee alddunya khizyun walahum fee al-akhirati AAathabun AAatheemun

آیتی

کيست ستمکارتر از آنکه نگذاشت که نام خدا در مسجدهاي خدا برده شود ،، ودر ويران ساختن آنها کوشيد ؟ آنان در آن مسجدها جز بيمناک و ترسان داخل نخواهند شد و نصيبشان در دنيا خواري و در آخرت عذابي بزرگ است

خرمشاهی

و كيست ستمكارتر از كسى كه نگذارد نام خداوند در مساجد ياد شود، و در ويرانى آن بكوشد; آنان را نسزد جز اينكه ترسان-لرزان پا به درون آنها بگذارند ; در دنيا خفت و خوارى و در آخرت عذابى بزرگ [در پيش] دارند.

کاویانپور

ستمكارتر از آن كس كه از ذكر نام خدا در مساجد جلوگيرى كند و در ويرانى مساجد بكوشد كيست؟ آنان جز با ترس و لرز وارد مساجد نمى‏شوند براى آنان در دنيا ذلت و خوارى و در آخرت عذابى بزرگ آماده است.

انصاریان

و چه کسانی ستمکارتر از کسانی می باشند که از بردن نام خدا در مساجد خدا جلوگیری کردند، و در خرابی آنها کوشیدند؟ آنان را شایسته نیست که در آن [مراکز عبادت] درآیند، جز در حال ترس [از عدالت و انتقام خدا]. برای آنان در دنیا خواری و زبونی است و در آخرت عذابی بزرگ است.

سراج

و كيست ستمكار از آن كس كه بازداشت مسجدهاى خداى تعالى را از آنكه ياد كرده شود در آن مساجد نام خدا و كوشش كرد در ويرانى آن آن گروه (كه ذكرشان برفت) نيست ايشان را (و نسزد) آنكه در آيند در آن مساجد مگر آنكه (از مؤمنان) ترسناك باشد ايشان را در اين سراى خوارى (و رسوائى) و براى ايشان در سراى ديگر شكنجه‏اى بزرگست

فولادوند

و كيست بيدادگرتر از آن كس كه نگذارد در مساجد خدا، نام وى برده شود، و در ويرانى آنها بكوشد؟ آنان حق ندارند جز ترسان-لرزان در آن [مسجد]ها درآيند. در اين دنيا ايشان را خوارى، و در آخرت عذابى بزرگ است.

پورجوادی

ستمكارتر از كسانى كه از بردن نام خدا در مساجد جلوگيرى مى‏كنند و سعى در ويرانى آنها دارند كيست؟ چنين گروهى جز با ترس و وحشت به مساجد وارد نمى‏شوند، بهره آنها در اين دنيا رسوايى و در آخرت عذاب بزرگى است.

حلبی

و كيست ستمكارتر از آنكه نگذارد در مساجد نام خدا برده شود و در ويرانى آنها بكوشد. و آنان [كافران قريش‏] را [حقّ‏] نبود در آن در آيند مگر بيمناك باشند. ايشان را در دنيا خوارى است و در آخرت عذابى بزرگ.

اشرفی

و كيست ستمكارتر از آنكه منع كرد مسجدهاى خدا را كه مذكور شود در آنها نامش و كوشيد در خرابى آنها آنها نباشد از برايشان كه داخل شوندش مگر بيم دارندگان مر ايشان را در دنيا خواريست و مر ايشان را در آخرت است عذابى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

و چه كسى ستمكارتر از كسى است كه [مردم را] از مسجدهاى خدا از [بيم‏] آنكه نام خدا در آنها ياد شود، باز دارد و در ويرانى آنها بكوشد؟ اين گروه را نسزد كه جز هراسان به مساجد در آيند. آنان در دنيا خفّت [و خوارى‏] و در آخرت عذابى بزرگ [در پيش‏] دارند

مکارم

کیست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری کرد و سعی در ویرانی آنها نمود؟! شایسته نیست آنان، جز با ترس و وحشت، وارد این (کانونهای عبادت) شوند. بهره آنها در دنیا (فقط)رسوایی است و در سرای دیگر، عذاب عظیم (الهی)!!

مجتبوی

كيست ستمكارتر از آن كه نگذاشت در مسجدهاى خدا نام او را ياد كنند و در ويرانى آنها كوشيد؟ اينان را نرسد كه در آنها در آيند مگر بيمناك و هراسان آنان را در اين جهان، خوارى و رسوايى و در آن جهان عذابى بزرگ است.

مصباح زاده

و كيست ستمكارتر از آنكه منع كرد مسجدهاى خدا را كه مذكور شود در آنها نامش و كوشيد در خرابى آنها آنها نباشد از برايشان كه داخل شوندش مگر بيم دارندگان مر ايشان را در دنيا خواريست و مر ايشان را در آخرت است عذابى بزرگ

معزی

و كيست ستمگرتر از آنكه بازداشت است مساجد خدا را از آنكه برده شود در آنها نامش و بكوشيد است در ويرانى آنها آنان را نرسد كه در آنها درآيند مگر هراسان ايشان را است در دنيا خواريى و ايشان را است در آخرت عذابى بزرگ

قمشه ای

و کیست ستمکارتر از آن که مردم را از ذکر نام خدا در مساجد منع کند و در خرابی آن اهتمام و کوشش نماید؟چنین گروه را نشاید که در مساجد مسلمین در آیند جز آنکه (بر خود) ترسان باشند. این گروه را در دنیا ذلت و خواری نصیب است و در آخرت عذابی بزرگ.

رشاد خليفه

چه كساني پليدتر از آنان كه مساجد خدا را، جايي كه نام او ذكر مي ‌شود، تحريم كنند و در متروك كردن آن همكاري نمايند؟ اينان نبايد به آنجا وارد شوند، مگر با ترس. آنها در اين دنيا از ذلت و خواري رنج مي ‌برند و در آخرت به عذابي عظيم مبتلا خواهند شد.

Literal

And who is more unjust/oppressive from (than) who prevented (in) God’s mosques that His name be mentioned/remembered in it, and strived/hastened in its destruction/spoilage . Those, it was not for them that they enter it except afraid/frightened. For them in the present world (is) shame/disgrace and for them in the end (other life) (is a) great torture.

Al-Hilali Khan

And who is more unjust than those who forbid that Allahs Name be glorified and mentioned much (i.e. prayers and invocations, etc.) in Allahs Mosques and strive for their ruin? It was not fitting that such should themselves enter them (Allahs Mosques) except in fear. For them there is disgrace in this world, and they will have a great torment in the Hereafter.

Arthur John Arberry

And who does greater evil than he who bars God’s places of worship, so that His Name be not rehearsed in them, and strives to destroy them? Such men might never enter them, save in fear; for them is degradation in the present world, and in the world to come a mighty chastisement.

Asad

Hence, who could be more wicked than those who bar the mention of God’s name from [any of] His houses of worship and strive for their ruin, [although] they have no right to enter them save in fear [of God]? For them, in this world, there is ignominy in store; and for them, in the life to come, awesome sufferidg.

Dr. Salomo Keyzer

Wie is onrechtvaardiger dan hij, welke de tempelen beletten wil, waar Gods naam geprezen zal worden en deze tracht te vernietigen. Slechts sidderend kunnen zij die binnentreden. Zij zullen in deze wereld door smaad, in de toekomende door strenge straf getroffen worden.

Free Minds

And who are more wicked than those who boycott God’s temples; so that His name not be mentioned in them; and they seek their destruction? They will not be able to enter them except in fear; they will have humiliation in this world and in the Hereafter a painful retribution.

Hamza Roberto Piccardo

Chi è più ingiusto di chi impedisce che nelle moschee di Allah si menzioni il Suo nome e che anzi cerca di distruggerle? Per loro ci sarà ignominia in questa vita e un castigo terribile nell’altra.

Hilali Khan

And who is more unjust than those who forbid that Allahs Name be glorified and mentioned much (i.e. prayers and invocations, etc.) in Allahs Mosques and strive for their ruin? It was not fitting that such should themselves enter them (Allahs Mosques) except in fear. For them there is disgrace in this world, and they will have a great torment in the Hereafter.

Kuliev E.

Кто может быть несправедливее того, кто запрещает в мечетях Аллаха поминать имя Его и стремится разрушить их? Им следовало бы входить туда только с чувством страха. Позор им в мирской жизни и великие мучения в Последней жизни.

M.-N.O. Osmanov

Кто же больший грешник, чем тот, кто запрещает в храмах Аллаха поминать имя Его и кто стремится разрушить эти [храмы]? Таким не следовало бы ходить туда без чувства страха. Позор им в этом мире, а в будущем мире – великие муки.

Mohammad Habib Shakir

And who is more unjust than he who prevents (men) from the masjids of Allah, that His name should be remembered in them, and strives to ruin them? (As for) these, it was not proper for them that they should have entered them except in fear; they shall meet with disgrace in this world, and they shall have great chastisement in the hereafter.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And who doth greater wrong than he who forbiddeth the approach to the sanctuaries of Allah lest His name should be mentioned therein, and striveth for their ruin. As for such, it was never meant that they should enter them except in fear. Theirs in the world is ignominy and theirs in the Hereafter is an awful doom.

Palmer

But who is more unjust than he who prohibits God’s mosques, that His name should not be mentioned there, and who strives to ruin them? ‹Tis not for such to enter into them except in fear, for them is disgrace in this world, and in the future mighty woe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’ın mescitlerini, içlerinde O’nun adı anılıyor diye engelleyen ve onların yıkımı için uğraşan kişiden daha zalim kim olabilir!… Böylelerinin, o mescitlere girmeleri ancak korka korka olacaktır. Böyleleri için dünyada bir rezillik vardır. Âhirette ise bunlara çok büyük bir azap öngörülmüştür.

Qaribullah

Who does greater harm than he who prevents His Name to be remembered in the Mosques of Allah and strives to destroy them? Those, they will not enter them except in fear. And for them shame in this world and a great punishment in the next.

QXP

And who can be a greater transgressor than the one who forbids access to the Centers of the Divine System? – Lest His Name be Eminent in the earth (as it is in the rest of the Universe) – And strives to ruin them! It is not meet for their human dignity that they should enter them except in awe, respect and humility. ((9:17-19), (9:107)). Communities that fail to heed this warning will suffer humiliation in this world and a tremendous suffering in the Hereafter. (72:18). (‹Masjid› = Mosque = Centers that administer the Divine System = Place of collective prostration with mind and body = Centers that the Islamic government will establish to implement the Qur’anic Commands in the society, and thus collectively submit to Allah).

Reshad Khalifa

Who are more evil than those who boycott GOD’s masjids, where His name is commemorated, and contribute to their desertion? These ought not to enter therein except fearfully. They will suffer in this life humiliation, and will suffer in the Hereafter a terrible retribution.

Rodwell

And who committeth a greater wrong than he who hindereth God’s name from being remembered in his temples, and who hasteth to ruin them? Such men cannot enter them but with fear. Their’s is shame in this world, and a severe torment in the next.

Sale

Who is more unjust than he who prohibiteth the temples of God, that his name should be remembered therin, and who hasteth to destroy them? Those men cannot enter therein, but with fear: They shall have shame in this world, and in the next a grievous punishment.

Sher Ali

And who is more unjust than he who prohibits the name of ALLAH being glorified in ALLAH’s temples and strives to ruin them ? It was not proper for such men to enter therein except in fear. For them is disgrace in this world; and theirs shall be a great punishment in the next.

Unknown German

Und wer ist ungerechter, als wer verhindert, daß Allahs Name verherrlicht werde in Allahs Tempeln, und bestrebt ist, sie zu zerstören? Es ziemte sich nicht für solche, sie anders zu betreten denn in Ehrfurcht. Für sie ist Schande in dieser Welt; und in jener harrt ihrer schwere Strafe.

V. Porokhova

И есть ли нечестивее того, ■ Кто запрещает возносить имя Аллаха ■ В местах для почитания Его, ■ К тому ж усердствуя разрушить эти храмы? ■ Им в страхе надлежит переступать порог их. ■ Для них – бесчестье в ближней жизни, ■ А в будущей – жестокая расплата.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ хөкемнәре йөреп торган, Коръәннән вәгазь сөйләнеп Ислам тәрбиясе бирелә торган мәсҗидләрдә Аллаһуга гыйбадәт кылудан, Коръәндәге Аллаһ хөкемнәрен сөйләүдән хак мөэминнәрне тыйган һәм шундый мәсҗидләрне юк итәргә тырышкан, фәсыйк хәтле залим кеше булырмы? Ул залимнәргә хакыйкый Аллаһ мәсҗидләренә керү насыйп булмады, мәгәр куркучы хәлдә керерләр. Ягъни мөселманнар ирекле һәм көчле булганда, ул залимнәр мөселманнардан куркып, яшеренеп кенә керерләр. Аларга дөньяда ләгънәт, ахирәттә олугь гәзабдыр. (Аллаһ хөкемнәре йөрегән вә Коръән белән гамәл кыла торган мәсҗидләр генә Аллаһ мәсҗидедер. Аллаһу тәгалә мәсҗидләрендә кәфер хөкеме йөрергә тиеш түгел. Мәсҗидтә кем хөкеме йөресә, шул затка сәҗдә кылу буладыр. Димәк, көфер хөкеме йөресә, кәфергә сәҗдә кылу буладыр. Раббым сакла!).

جالندہری

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کئے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں ساعی ہو۔ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں، مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب

طاہرالقادری

اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے! انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لئے دنیا میں (بھی) ذلّت ہے اور ان کے لئے آخرت میں (بھی) بڑا عذاب ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.