سوره البقرة (2) آیه 124

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 124

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 125
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 123

عربی

وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

بدون حرکات عربی

و إذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهنّ قال إنّي جاعلك للنّاس إماما قال و من ذرّيّتي قال لا ينال عهدي الظّالمين

خوانش

Wa-ithi ibtala ibraheema rabbuhu bikalimatin faatammahunna qala innee jaAAiluka lilnnasi imaman qala wamin thurriyyatee qala la yanalu AAahdee alththalimeena

آیتی

و پروردگار ابراهيم او را به کاري چند بيازمود و ابراهيم آن کارها را به تمامي به انجام رسانيد خدا گفت : من تو را پيشواي مردم گردانيدم گفت : فرزندانم را هم ؟ گفت : پيمان من ستمکاران را در برنگيرد

خرمشاهی

و چون ابراهيم را پروردگارش به شعائرى چند آزمود [و آموزش داد] و او آنها را به انجام رساند، فرمود من تو را پيشواى مردم مى گمارم. گفت و از زاد و رود من [چه كسى را مى گمارى؟] فرمود عهد من به ستمكاران [مشركان] نمى رسد.

کاویانپور

هنگامى كه پروردگار ابراهيم، او را بكلماتى چند بياموزد و او از عهده آزمايش بخوبى برآمد، خدا فرمود: من تو را امام و پيشوا براى مردم قرار دادم ابراهيم گفت: از نسل من نيز (امام قرار بده) خدا فرمود: قرار داد من شامل ستمكاران نخواهد بود.

انصاریان

و [یاد کنید] هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به اموری [دشوار و سخت] آزمایش کرد، پس او همه را به طور کامل به انجام رسانید، پروردگارش [به خاطر شایستگی ولیاقت او] فرمود: من تو را برای همه مردم پیشوا و امام قرار دادم. ابراهیم گفت: و از دودمانم [نیز پیشوایانی برگزین]. [پروردگار] فرمود: پیمان من [که امامت و پیشوایی است] به ستمکاران نمی رسد.

سراج

و (بياد آور) زمانى كه آزمود ابراهيم را پروردگارش به امورى چند پس او به انجام رسانيد آنها را خدا گفت البته من گرداننده‏ام ترا براى مردم پيشوا (در دين) ابراهيم گفت و از فرزندان من نيز (چنين فرما) خدا گفت نرسد عهد من (كه امامت است) به ستمكاران

فولادوند

و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود، و وى آن همه را به انجام رسانيد، [خدا به او] فرمود: «من تو را پيشواى مردم قرار دادم.» [ابراهيم‏] پرسيد: «از دودمانم [چطور]؟» فرمود: «پيمان من به بيدادگران نمى‏رسد.»

پورجوادی

هنگامى كه پروردگار ابراهيم او را به چند صورت بيازمود و او از عهده آنها برآمد، فرمود: من تو را پيشواى مردم قرار دادم، ابراهيم گفت: از فرزندانم نيز قرار بده. خداوند فرمود: پيمان من به ستمكاران نمى‏رسد.

حلبی

و [ياد كن‏] آن گاه كه پروردگارش ابراهيم را با كلماتى آزمود پس [ابراهيم‏] آنها را به انجام رسانيد، خدا گفت: من تو را امام مردم قرار مى‏دهم. [ابراهيم‏] گفت: و از فرزندان من [چطور]؟- گفت: پيمان من به ستمكاران نرسد.

اشرفی

و هنگاميكه آزمود ابراهيم را پروردگارش به سخنانى پس تمام گردانيد آنها را گفت بدرستيكه من گرداننده‏ام ترا از براى مردمان امامى گفت و از فرزندانم گفت نميرسد عهد من به ستمكاران

خوشابر مسعود انصاري

پس چون ابراهيم را پروردگارش با سخنانى [از امر و نهى‏] آزمود. آن گاه [ابراهيم حقّ‏] آنها را به تمام [و كمال‏] گزارد، [خداوند] فرمود: به يقين من تو را پيشواى مردم قرار مى‏دهم [ابراهيم‏] عرض كرد: و از فرزندانم [نيز پيشوايانى قرار ده‏]. فرمود: عهد من به ستمكاران نمى‏رسد

مکارم

(به خاطر آورید) هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود. و او به خوبی از عهده این آزمایشها برآمد. خداوند به او فرمود: «من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم!» ابراهیم عرض کرد: «از دودمان من (نیز امامانی قرار بده!)» خداوند فرمود: «پیمان من، به ستمکاران نمی‌رسد! (و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند، شایسته این مقامند)».

مجتبوی

و [به ياد آر] آنگاه كه ابراهيم را پروردگار وى به امورى چند بيازمود و او آنها را به انجام رسانيد. [خداى‏] گفت: تو را پيشواى مردم خواهم كرد، [ابراهيم‏] گفت: و از فرزندان من [نيز پيشوايان قرار ده‏]، گفت: پيمان من به ستمكاران نرسد.

مصباح زاده

و هنگامى كه آزمود ابراهيم را پروردگارش به سخنانى پس تمام گردانيد آنها را گفت بدرستى كه من گرداننده‏ام ترا از براى مردمان امامى گفت و از فرزندانم گفت نميرسد عهد من به ستمكاران

معزی

و هنگامى كه بيازمود ابراهيم را پروردگار او با كلماتى پس به انجام رسانيد آنها را گفت همانا گرداننده تواَم از براى مردم پيشوائى گفت و از نژاد من گفت نرسد عهد من به ستمگران

قمشه ای

و (به یاد آر) هنگامی که خدا ابراهیم را به اموری امتحان فرمود و او همه را به جای آورد، خدا به او گفت: من تو را به پیشوایی خلق برگزینم، ابراهیم عرض کرد: به فرزندان من چه؟فرمود: (اگر شایسته باشند می‌دهم، زیرا) عهد من به مردم ستمکار نخواهد رسید.

رشاد خليفه

به ياد آوريد که ابراهيم از جانب پروردگارش با دستوراتى خاص امتحان شد و همه را به انجام رسانيد. (خدا) گفت: من تو را براي مردم به امامت برمي گزينم. او گفت: و نيز نوادگان مرا؟ او گفت: پيمان من شامل ستمگران نمي شود.

Literal

And when Abraham’s Lord tested (him) with words/expressions, so He completed them, (He) said: «That I am making you to the people a leader/example .» He (Abraham) said: «And from my descendants?» He said: «The unjust/oppressors do not receive/obtain My promise .»

Al-Hilali Khan

And (remember) when the Lord of Ibrahim (Abraham) (i.e., Allah) tried him with (certain) Commands, which he fulfilled. He (Allah) said (to him), «Verily, I am going to make you a leader (Prophet) of mankind.» (Ibrahim (Abraham)) said, «And of my offspring (to make leaders).» (Allah) said, «My Covenant (Prophethood, etc.) includes not Zalimoon (polytheists and wrong-doers).»

Arthur John Arberry

And when his Lord tested Abraham with certain words, and he fulfilled them. He said, ‹Behold, I make you a leader for the people.› Said he, ‹And of my seed?› He said ‹My covenant shall not reach the evildoers.›

Asad

And [remember this:] when his Sustainer tried Abraham by [His] commandments and the latter fulfilled them, He said: «Behold, I shall make thee a leader of men.» Abraham asked: «And [wilt Thou make leaders] of my offspring as well?» [God] answered: «My covenant does not embrace the evildoers.»

Dr. Salomo Keyzer

Toen God Abraham met zekere woorden beproefde en deze Zijne geboden vervulde, zeide God: Ik stel u aan als hoogsten priester voor de menschen. Hij antwoordde: En mijn gezin ook? God antwoordde: de boozen zijn niet begrepen in mijn verbond.

Free Minds

And Abraham was tested by commands from His Lord, which he completed. He said: "I will make you a leader for the people." He said: "And also from my progeny?" He said: "My pledge will not encompass the wicked."

Hamza Roberto Piccardo

E Abramo!… Quando il suo Signore lo provò con i Suoi ordini ed egli li eseguì, [il Signore] disse: » Farò di te un imâm per gli uomini», «E i miei discendenti?», «Il Mio patto, disse [Allah] non riguarda quelli che prevaricano».

Hilali Khan

And (remember) when the Lord of Ibrahim (Abraham) (i.e., Allah) tried him with (certain) Commands, which he fulfilled. He (Allah) said (to him), "Verily, I am going to make you a leader (Prophet) of mankind." (Ibrahim (Abraham)) said, "And of my offspring (to make leaders)." (Allah) said, "My Covenant (Prophethood, etc.) includes not Zalimoon (polytheists and wrong-doers)."

Kuliev E.

Вот испытал Господь Ибрахима (Авраама) повелениями, и тот выполнил их. Он сказал: «Я сделаю тебя предводителем людей». Он сказал: «И из моего потомства». Он сказал: «Мой завет не коснется беззаконников».

M.-N.O. Osmanov

[Вспомни,] как испытал Господь Ибрахима повелениями и как тот выполнил их. Тогда Господь сказал: «Воистину, я сделаю тебя предводителем». Ибрахим спросил: «А мое потомство?» Аллах ответил: «Мой завет не распространяется на нечестивцев».

Mohammad Habib Shakir

And when his Lord tried Ibrahim with certain words, he fulfilled them. He said: Surely I will make you an Imam of men. Ibrahim said: And of my offspring? My covenant does not include the unjust, said He.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (remember) when his Lord tried Abraham with (His) commands, and he fulfilled them, He said: Lo! I have appointed thee a leader for mankind. (Abraham) said: And of my offspring (will there be leaders)? He said: My covenant includeth not wrong-doers.

Palmer

And when his Lord tried Abraham with words, and he fulfilled them, He said, ‹Verily, I will set thee as a high priest for men.› Said he, ‹ And of my seed?› God said, ‹My covenant touches not the evildoers.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Hani Rabbi, İbrahim’i bazı kelimelerle imtihana çekmiş, o da onların hakkını vermişti de Rab şöyle demişti: «Seni insanlara önder yapacağım.» İbrahim, «Soyumdan birilerini de» deyince Allah: «Benim ahdim zalimlere ulaşmaz.» buyurdu.

Qaribullah

And when Abraham was tested by His Lord with certain words and he fulfilled them, He said: ‹I have appointed you as a leader for the nation. ‹ (Abraham) asked: ‹And of my descendants? ‹ ‹My covenant, ‹ said He, ‹the harmdoers shall not receive it. ‹

QXP

And remember when his Lord tried Abraham to uphold the Commands and he fulfilled them. (He took up the formidable challenge of a mighty priesthood, idolatry and a tyrannical autocracy in Mesopotamia). Then his Lord said, «Behold, I have appointed you an exemplary leader of mankind.» He asked, «And of my generations as well?» He replied, «My Promise does not embrace those who harm others, and thus, harm themselves.» (Being the offspring of a great man shall avail none).

Reshad Khalifa

Recall that Abraham was put to the test by his Lord, through certain commands, and he fulfilled them. (God) said, «I am appointing you an imam for the people.» He said, «And also my descendants?» He said, «My covenant does not include the transgressors.»

Rodwell

When his Lord made trial of Abraham by commands which he fulfilled, He said, «I am about to make thee an Imâ­ to mankind:» he said, «Of my offspring also:» «My covenant,» said God, «embraceth not the evil doers.»

Sale

Remember when the Lord tried Abraham by certain words, which he fulfilled: God said, verily I will constitute thee a model of religion unto mankind; he answered, and also of my posterity; God said, my covenant doth not comprehend the ungodly.

Sher Ali

And remember when his Lord tried Abraham with certain commandments which he fulfilled, HE said, `I will make thee a leader of men.› Abraham asked, `And from among my offspring ?› God said, `MY covenant does not embrace the transgressors.›

Unknown German

Und (denket daran) als sein Herr Abraham auf die Probe stellte durch gewisse Gebote, die er erfüllte, da sprach Er: «Ich will dich zu einem Führer für die Menschen machen.» (Abraham) fragte: «Und aus meiner Nachkommenschaft?» Er sprach: «Mein Bund erstreckt sich nicht auf die Ungerechten.»

V. Porokhova

И (вспомните), как Ибрахим ■ СловЕсами Господней воли был испытан; ■ И завершил Он то, что было в них. ■ Господь сказал: ■ «Я сделаю тебя имамом для народов». ■ Он вопросил: ■ «И из моих потомков тоже?» ■ (Господь) ответил: ■ «Завет Мой злочестивых не объемлет».

Yakub Ibn Nugman

Янә Ибраһим пәйгамбәрнең эшләрен хәтерләгез! Раббысы Ибраһимны боерган эшләр белән сынады. Ибраһим г-м йөкләтелгән эшләрне үтәгәч, Аллаһ әйтте: «Ий Ибраһим! Мин сине кешеләргә Имам итеп билгеләдем». Ибраһим г-м әйтте: «Ий Раббым! нәселемне дә Имамнар кыл!» Аллаһ әйтте: «Имам кылыр өчен булган вәгъдәм залимнәргә ирешмәс». Чөнки Ибраһим г-м нәселеннән Имам булырга яраклы изге кешеләрдә булган, һәм яраксыз залимнәре дә булган. (Түбәндәге эшләр Ибраһим г-мнең сөннәт гамәлләредер: Мисвәк кулланмак, госелдә тамакка су алып гаргара кылмак, борын эченә су алмак, мыек кисмәк, сакал тарамак, тырнак кисмәк, гаурәт төкләрен кырмак, ир баланы сөннәтләмәк, истинҗә кылмак, култык төген кырмак. Бу эшләрне һәр мөселман эшләргә бурычлы).

جالندہری

اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ (پروردگار) میری اولاد میں سے بھی (پیشوا بنائیو)۔ خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا

طاہرالقادری

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دیں، (اس پر) اللہ نے فرمایا: میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، انہوں نے عرض کیا: (کیا) میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا: (ہاں! مگر) میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.