سوره البقرة (2) آیه 125

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 125

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 126
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 124

عربی

وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ

بدون حرکات عربی

و إذ جعلنا البيت مثابة للنّاس و أمنا و اتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى و عهدنا إلى إبراهيم و إسماعيل أن طهّرا بيتي للطّائفين و العاكفين و الرّكّع السّجود

خوانش

Wa-ith jaAAalna albayta mathabatan lilnnasi waamnan waittakhithoo min maqami ibraheema musallan waAAahidna ila ibraheema wa-ismaAAeela an tahhira baytiya liltta-ifeena waalAAakifeena waalrrukkaAAi alssujoodi

آیتی

و کعبه را جايگاه اجتماع و مکان امن مردم ساختيم مقام ابراهيم را، نمازگاه خويش گيريد ما ابراهيم و اسماعيل را فرمان داديم : خانه مرا براي طواف کنندگان و مقيمان و راکعان و ساجدان پاکيزه داريد

خرمشاهی

و ياد كنيد كه خانه [كعبه] را بازگشتگاه و حرم امن مردم قرار داديم و [گفتيم] از مقام ابراهيم نمازگاهى بسازيد و به ابراهيم و اسماعيل سفارش كرديم كه خانه ام را براى غريبان [مسافران] و مقيمان و نمازگزاران پاكيزه گردانيد.

کاویانپور

و چون خانه (كعبه) را محل ثواب و امن براى مردم قرار داديم، از مقام ابراهيم (در چند قدمى كعبه) نمازگاهى براى خود انتخاب كنيد. ما به ابراهيم و اسماعيل سپرديم كه حرم خدا را براى طواف كنندگان و معتكفان و ركوع و سجود كنندگان پاك و پاكيزه نگهداريد.

انصاریان

و [یاد کنید] هنگامی که ما این خانه [کعبه] را برای همه مردم محل گردهمایی و جای امن وامان قرار دادیم، و [فرمان دادیم:] از مقام ابراهیم جایگاهی برای نماز انتخاب کنید. و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه ام را برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع کنندگان وسجده گذاران [از هر آلودگی ظاهری و باطنی] پاکیزه کنید.

سراج

و زمانى كه گردانيديم خانه كعبه را بازگشتنگاه (يا محل ثواب) و جاى امن و (گفتيم) برگيرند از مقام ابراهيم نمازگاهى و فرمان فرستاديم بسوى ابراهيم و اسمعيل كه پاك سازيد خانه مرا (از هر چه پليد است) براى طواف كنندگان و مجاوران و ركوع كنندگان و سجود آرندگان

فولادوند

و چون خانه [كعبه‏] را براى مردم محل اجتماع و [جاى‏] امنى قرار داديم، [و فرموديم:] «در مقام ابراهيم، نمازگاهى براى خود اختيار كنيد»، و به ابراهيم و اسماعيل فرمان داديم كه: «خانه مرا براى طواف‏كنندگان و معتكفان و ركوع و سجودكنندگان پاكيزه كنيد.»

پورجوادی

چون كعبه را محل اجتماع و مركز امن مردم قرار داديم، مقام ابراهيم را جايگاه نماز قرار دهيد، به ابراهيم و اسماعيل سپرديم كه خانه مرا براى طواف كنندگان و معتكفان و راكعان و ساجدان پاكيزه داريد.

حلبی

و [ياد كن‏] آن گاه كه ما خانه [كعبه‏] را پناهگاه و جايگاه امن مردم قرار داديم. و [گفتيم‏] شما از مقام ابراهيم نمازگاه براى خود بگيريد. و ابراهيم و اسماعيل را فرموديم كه خانه مرا براى طواف كنندگان و گوشه نشينان و ركوع كنندگان و سجود كنندگان پاكيزه نگاه داريد.

اشرفی

و هنگاميكه گردانيديم خانه كعبه را محل ثواب از براى مردم و امن و بگيريد از مقام ابراهيم جايگاه نماز و عهد كرديم با ابراهيم و اسمعيل كه پاك كنيد خانه مرا براى طواف كنندگان و مقيمان و راكعان و ساجدان

خوشابر مسعود انصاري

و هنگامى كه خانه [كعبه‏] را مرجع مردم و [حرم‏] امن قرار داديم. و از «مقام ابراهيم» نمازگاه برگزينيد. و به ابراهيم و اسماعيل وحى كرديم كه خانه‏ام را براى طواف كنندگان و معتكفان و ركوع كنندگان سجده گزار پاكيزه گردانيد

مکارم

و (به خاطر بیاورید) هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار دادیم! و (برای تجدید خاطره،) از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید! و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که: «خانه مرا برای طواف‌کنندگان و مجاوران و رکوع‌کنندگان و سجده‌کنندگان، پاک و پاکیزه کنید!»

مجتبوی

و هنگامى كه آن خانه- كعبه- را براى مردم بازگشتگاه- يا جايگاه رسيدن به ثواب و پاداش- و جاى امن ساختيم، و از جاى ايستادن ابراهيم نمازگاه بگيريد. و به ابراهيم و اسماعيل سفارش كرديم- فرمان داديم- كه خانه مرا براى طواف‏كنان و باشندگان آنجا- ساكنان حَرَم- و ركوع‏كنان و سجودكنان پاك و پاكيزه داريد.

مصباح زاده

و هنگامى كه گردانيديم خانه كعبه را محل ثواب از براى مردم و امن و بگيريد از مقام ابراهيم جايگاه نماز و عهد كرديم با ابراهيم و اسماعيل كه پاك كنيد خانه مرا براى طواف كنندگان و مقيمان و راكعان و ساجدان

معزی

و هنگامى كه گردانيديم خانه را بازگشتگاهى براى مردم و امنى برگيريد از مقام ابراهيم نمازگاهى و سپرديم به ابراهيم و اسماعيل كه پاك داريد خانه مرا براى طواف كنندگان و معتكفان و ركوع گزاران سجده كنان

قمشه ای

و (به یاد آر) هنگامی که ما خانه کعبه را مرجع امر دین خلق و مقام امن مقرّر داشتیم و (دستور داده شد که) مقام ابراهیم را جایگاه پرستش خدا قرار دهید و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که حرم مرا (از بت) بپردازید و پاکیزه دارید برای اهل ایمان که به طواف و اعتکاف حرم آیند و در آن نماز و طاعت خدا به جای آرند.

رشاد خليفه

ما زيارتگاه (کعبه) را مركزى براى مردم و پناهگاهي امن قرار داده ايم. شما مي توانيد از عبادتگا ابراهيم به عنوان معبد استفاده کنيد. ما به ابراهيم و اسماعيل مأموريت داديم: خانه مرا براي زيارت كنندگان و کساني که در آنجا زندگي مي کنند و کساني که رکوع و سجده مي کنند، خالص کنيد.

Literal

And when We put The House (as) a reward/replacement/compensation to the people, and (a) safety/security, and they took from Abraham’s place a prayer place , and We entrusted/recommended to Abraham and Ishmael: «That purify/clean/wash (B) My House for the circlers/walkers around , and the devoting/dedicating , and the bowing , the prostrating .»

Al-Hilali Khan

And (remember) when We made the House (the Kabah at Makkah) a place of resort for mankind and a place of safety. And take you (people) the Maqam (place) of Ibrahim (Abraham) (or the stone on which Ibrahim (Abraham) stood while he was building the Kabah) as a place of prayer (for some of your prayers, e.g. two Rakat after the Tawaf of the Kabah at Makkah), and We commanded Ibrahim (Abraham) and Ismail (Ishmael) that they should purify My House (the Kabah at Makkah) for those who are circumambulat

Arthur John Arberry

And when We appointed the House to be a place of visitation for the people, and a sanctuary, and: ‹Take to yourselves Abraham’s station for a place of prayer.› And We made covenant with Abraham and Ishmael: ‹Purify My House for those that shall go about it and those that cleave to it, to those who bow and prostrate themselves.›

Asad

AND LO! We made the Temple a goal to which people might repair again and again, and a sanctuary: take then, the place whereon Abraham once stood as your place of prayer.» And thus did We command Abraham and Ishmael: «Purify My Temple for those who will walk around it, and those who will abide near it in meditation, and those who will bow down and prostrate themselves [in prayer].»

Dr. Salomo Keyzer

En toen wij een huis tot verzameling der menschen en een toevluchtsoord oprichtten zeggende: Neemt Abrahams huis bedeplaats, sloten wij een verbond met Abraham en Ismal, dat zij dit huis zouden reinigen, zoowel voor die welke er om heen gaan, als voor diegenen welke het bezoeken en zich er biddend nederwerpen.

Free Minds

And We have made the sanctuary to be a model for the people and a security. And utilize the place of Abraham to reach out. And We entrusted to Abraham and Ishmael: "You shall purify My sanctuary for those who visit, those who are devoted, and for those who kneel and prostrate."

Hamza Roberto Piccardo

E quando facemmo della Casa un luogo di riunione e un rifugio per gli uomini. Prendete come luogo di culto quello in cui Abramo ristette! E stabilimmo un patto con Abramo e Ismaele: «Purificate la Mia Casa per coloro che vi gireranno attorno, vi si ritireranno, si inchineranno e si prosterneranno «.

Hilali Khan

And (remember) when We made the House (the Kabah at Makkah) a place of resort for mankind and a place of safety. And take you (people) the Maqam (place) of Ibrahim (Abraham) (or the stone on which Ibrahim (Abraham) stood while he was building the Kabah) as a place of prayer (for some of your prayers, e.g. two Rakat after the Tawaf of the Kabah at Makkah), and We commanded Ibrahim (Abraham) and Ismail (Ishmael) that they should purify My House (the Kabah at Makkah) for those who are circumambulating it, or staying (Itikaf), or bowing or prostrating themselves (there, in prayer).

Kuliev E.

Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей и безопасным местом. Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления. Мы повелели Ибрахиму (Аврааму) и Исмаилу (Измаилу) очистить Мой Дом (Каабу) для совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц.

M.-N.O. Osmanov

[Вспомни,] как мы сделали Мекканский дом местом сбора и прибежищем для людей. Сделайте же место стояния Ибрахима местом свершения молитвы. Мы повелели Ибрахиму и Исмаилу: «Содержите в чистоте мой дом для совершающих обход вокруг него, для уединяющихся, преклоняющихся и падающих ниц».

Mohammad Habib Shakir

And when We made the House a pilgrimage for men and a (place of) security, and: Appoint for yourselves a place of prayer on the standing-place of Ibrahim. And We enjoined Ibrahim and Ismail saying: Purify My House for those who visit (it) and those who abide (in it) for devotion and those who bow down (and) those who prostrate themselves.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when We made the House (at Makka) a resort for mankind and sanctuary, (saying): Take as your place of worship the place where Abraham stood (to pray). And We imposed a duty upon Abraham and Ishmael, (saying): Purify My house for those who go around and those who meditate therein and those who bow down and prostrate themselves (in worship).

Palmer

And when we made the House a place of resort unto men, and a sanctuary, and (said) take the station of Abraham for a place of prayer; and covenanted with Abraham and Ishmael, saying, ‹Do ye two cleanse my house for those who make the circuit, for those who pay devotions there, for those who bow down, and for those too who adore.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Hatırla o zamanı ki, biz o evi insanlar için sevap kazanmaya yönelik bir toplantı yeri ve güvenli bir sığınak yaptık. Siz de İbrahim’in makamından bir dua/namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail’e şu sözü ulaştırmıştık: «Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû-secde edenler için evimi temizleyin!»

Qaribullah

And when We made the House (Ka’bah) a visitation and a sanctuary for the people (saying:) ‹Make the place where Abraham stood a place of prayer. ‹And We made a covenant with Abraham and Ishmael: ‹Purify My House for those who circumambulate around it, and those who cleave to it, to those who bow and prostrate. ‹

QXP

And when We appointed the House (at Makkah) a focal point for mankind, and a safe sanctuary – We said, If you wish to stand at the honored station of Abraham, follow his example.» We commissioned Abraham and his son, Ishmael to build this House saying, «Keep it clean from man-made dogmas for those who come and go and those who are called upon extra duty in establishing the Divine System. And to make it a training center for those who bow down and humble themselves before the Divine Commands ((2:143), (3:96), (5:97), (14:35), (22:25)).

Reshad Khalifa

We have rendered the shrine (the Ka`aba) a focal point for the people, and a safe sanctuary. You may use Abraham’s shrine as a prayer house. We commissioned Abraham and Ismail: «You shall purify My house for those who visit, those who live there, and those who bow and prostrate.»

Rodwell

And remember when we appointed the Holy House as man’s resort and safe retreat, and said, «Take ye the station of Abraham for a place of prayer:» And we commanded Abraham and Ismael, «Purify my house for those who shall go in procession round it, and those who shall abide there for devotion, and those who shall bow down and prostrate themselves.»

Sale

And when we appointed the holy house of Mecca to be a place of resort for mankind, and a place of security; and said, take the station of Abraham for a place of prayer; and we covenanted with Abraham and Ismael, that they should cleanse my house for those who should compass it, and those who should be devoutly assiduous there, and those who should bow down and worship.

Sher Ali

And remember the time when WE made the House a resort for mankind and a place of security; We said, `Take ye the station of Abraham as a place of prayer.› And we commanded Abraham and Ishmael, saying, `Purify MY House for those who perform the circuit and for those who remain therein for devotion and those who bow down and fall prostrate in Prayer.›

Unknown German

Und (gedenket der Zeit) da Wir das Haus zu einem Versammlungsort für die Menschheit machten und zu einer Sicherheit: «Nehmet die Stätte Abrahams als Bethaus an.» Und Wir geboten Abraham und Ismael: «Reinigt Mein Haus für die, die (es) umwandeln, und die in Andacht verweilen und die sich beugen und niederfallen (im Gebet).»

V. Porokhova

И (вспомните): назначили Мы этот Дом ■ Для собирания людей въедино ■ И безопасным местом (для людей), – ■ Возьмите место Ибрахима для себя молельней. ■ Поставили в Завет Мы Ибрахиму и его сыну Исмаилу ■ Очистить этот Дом (от скверны) ■ Для совершающих обход, ■ Для предающихся (благочестивым думам), ■ Для преклонившихся (в молитве пред Аллахом), ■ Простертых ниц пред именем Его.

Yakub Ibn Nugman

Янә хәтерләгез! Кәгъбатулланы кешеләргә кайтачак урын итеп кылдык. (Бөтен дөньядан мөселманнар анда барып һәр елны хаҗ гамәлләрен үтиләр.) Шулай үк Кәгъбатулланы кешеләргә имин урын итеп кылдык. Инде Ибраһим г-м аяк баскан урынны намаз укый торган урын итеп алыгыз! Ягъни Кәгьба әйләнәсендә намаз укыгыз. Ибраһим г-м белән Исмәгыйль г-мгә әмер кылдык: «Хаҗ кылучылар, вә Мәккәдә торучылар һәм кәгъба әйләнәсендә намаз укучылар өчен Минем өем-Кәгъбаны сынымнардан, батыл диннән, бидәгать гамәлләрдән һәм нәҗесләрдән пакьлагыз!» – дип.

جالندہری

اور جب ہم نے خانہٴ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور (حکم دیا کہ) جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے، اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ابراہیم اور اسمٰعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو

طاہرالقادری

اور (یاد کرو) جب ہم نے اس گھر (خانہ کعبہ) کو لوگوں کے لئے رجوع (اور اجتماع) کا مرکز اور جائے امان بنا دیا، اور (حکم دیا کہ) ابراہیم (علیہ السلام) کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقامِ نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل (علیھما السلام) کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک (صاف) کر دو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.