سوره البقرة (2) آیه 133

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 133

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 134
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 132

عربی

أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

بدون حرکات عربی

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك و إله آبائك إبراهيم و إسماعيل و إسحاق إلها واحدا و نحن له مسلمون

خوانش

Am kuntum shuhadaa ith hadara yaAAqooba almawtu ith qala libaneehi ma taAAbudoona min baAAdee qaloo naAAbudu ilahaka wa-ilaha aba-ika ibraheema wa-ismaAAeela wa-ishaqa ilahan wahidan wanahnu lahu muslimoona

آیتی

آيا شما حاضر بوديد ، آنگاه که مرگ يعقوب فرا رسيد و به فرزندانش گفت : پس از من چه چيز را مي پرستيد ؟ گفتند : خداي تو و خداي نياکان تو ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را به يکتايي خواهيم پرستيد و در برابر او تسليم مي شويم

خرمشاهی

مگر شما شاهد بوديد كه چون مرگ يعقوب فرا رسيد به پسرانش گفت پس از [درگذشت] من چه مى پرستيد؟ گفتند خداى تو را و خداى نياكانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را كه خداى يگانه است مى پرستيم و ما فرمانبردار او هستيم.

کاویانپور

هنگامى كه مرگ يعقوب فرا رسيد، آيا شما شاهد و ناظر آن بوديد؟ آن گاه كه بفرزندان خود گفت: بعد از من چه كسى را پرستش مى‏كنيد؟ گفتند: خداى تو را و خداى نياكان تو ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را پرستش مى‏كنيم. خدا يكى است و ما مطيع و تسليم محض اوامر او هستيم.

انصاریان

آیا شما [یهودیان که ادعا می کنید یعقوب پسرانش را به آیین شما سفارش کرد] هنگامی که یعقوب را مرگ در رسید [کنار بستر او] حاضر بودید؟ [یقیناً حاضر نبودید] آن گاه که به پسران خود گفت: پس از من چه چیزی را می پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که خدای یگانه است می پرستیم، و ما تسلیم اوییم.

سراج

آيا شما حاضر بوديد آندم كه آمد به يعقوب (پيمبر) مرگ آن هنگام كه يعقوب گفت به پسران خود چه چيز را پرستش خواهيد كرد از پس مرگ من فرزندان (در پاسخ پدر) گفتند پرستش خواهيم كرد معبود ترا و معبود پدرانت ابراهيم و اسمعيل و اسحاق را (عرب عمو را پدر گويند) كه معبود يگانه است در حالى كه ما براى او گردن نهاده‏ايم

فولادوند

آيا وقتى كه يعقوب را مرگ فرا رسيد، حاضر بوديد؟ هنگامى كه به پسران خود گفت: «پس از من، چه را خواهيد پرستيد؟» گفتند: «معبود تو، و معبود پدرانت، ابراهيم و اسماعيل و اسحاق -معبودى يگانه- را مى‏پرستيم؛ و در برابر او تسليم هستيم.»

پورجوادی

آيا هنگامى كه مرگ يعقوب فرا رسيد، حضور داشتيد كه به فرزندان خود گفت: پس از من چه چيزى را مى‏پرستيد؟ آنها گفتند: خداى تو و خداى نياكانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را به يكتايى مى‏پرستيم و در برابر او تسليم هستيم.

حلبی

آيا شما حاضر بوديد آن گاه كه يعقوب را مرگ فرا رسيد؟ آن هنگام به پسرانش گفت: پس از من كه را خواهيد پرستيد؟ گفتند ما معبود تو و معبود پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را مى‏پرستيم كه معبود يگانه است و ما فرمانبردار اوييم.

اشرفی

آيا بوديد حاضران وقتى كه حاضر شد يعقوب را مرگ هنگاميكه گفت مر پسرانش را چه خواهيد پرستيد از بعد من گفتند ميپرستيم اله ترا و اله پدران ترا ابراهيم و اسمعيل و اسحق الهى يكتا و ما مر او را منقادانيم

خوشابر مسعود انصاري

آيا هنگامى كه مرگ يعقوب فرارسيد، حاضر بوديد؟ آن گاه كه به فرزندانش گفت: پس از من چه مى‏پرستيد؟ گفتند: معبود تو و معبود پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق، آن معبود يگانه را مى‏پرستيم و ما فرمانبردار او هستيم

مکارم

آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید، شما حاضر بودید؟! در آن هنگام که به فرزندان خود گفت: «پس از من، چه چیز را می‌پرستید؟» گفتند: «خدای تو، و خدای پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را، و ما در برابر او تسلیم هستیم.»

مجتبوی

مگر شما حاضر و گواه بوديد آنگاه كه يعقوب را مرگ فرا رسيد، آن دم كه فرزندان خود را گفت: پس از من چه خواهيد پرستيد؟! گفتند: خداى تو و خداى پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را كه خدايى يكتاست مى‏پرستيم و تسليم و گردن‏نهاده اوييم.

مصباح زاده

آيا بوديد حاضران وقتى كه حاضر شد يعقوب را مرگ هنگامى كه گفت مر پسرانش را چه خواهيد پرستيد از بعد من گفتند ميپرستيم اله ترا و اله پدران ترا ابراهيم و اسمعيل و اسحق الهى يكتا و ما مرا او را منقادانيم

معزی

يا بوديد گواهان هنگامى كه رسيد يعقوب را مرگ گاهى كه گفت به فرزندان خود چه را مى پرستيد پس از من گفتند مى پرستيم خداى تو و خداى پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحق را خداوندى يگانه و مائيم براى او اسلام آورندگان

قمشه ای

شما کی و کجا حاضر بودید هنگامی که مرگ یعقوب در رسید و به فرزندان خود گفت که شما پس از مرگ من که را می‌پرستید؟گفتند: خدای تو را و خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که معبود یگانه است و ما مطیع فرمان اوییم.

رشاد خليفه

اگر شاهد يعقوب در بستر مرگش بوديد؛ به فرزندان خود گفت: پس از مرگ من به عبادت چه خواهيد پرداخت؟ گفتند: خداى تو را عبادت خواهيم کرد؛ خداى پدرانت ابراهيم، اسماعيل و اسحاق را؛ خداى واحد را. ما تسليم او هستيم.

Literal

Or were you witnesses when the death came to Jacob, when he said to his sons and daughters :»What (do) you worship from after me?» They said: «We worship your God and your fathers/forefathers Abraham’s and Ishmael’s and Issac’s God, one God and we are to Him submitters/surrenderers/Moslems.»

Al-Hilali Khan

Or were you witnesses when death approached Yaqoob (Jacob)? When he said unto his sons, «What will you worship after me?» They said, «We shall worship your Ilah (God – Allah), the Ilah (God) of your fathers, Ibrahim (Abraham), Ismail (Ishmael), Ishaque (Isaac), One Ilah (God), and to Him we submit (in Islam).»

Arthur John Arberry

Why, were you witnesses, when death came to Jacob? When he said to his sons, ‹What will you serve after me?› They said, ‹We will serve thy God and the God of thy fathers Abraham, Ishmael and Isaac, One God; to Him we surrender.›

Asad

Nay, but you [yourselves, O children of Israel,] bear witness that when death was approaching Jacob, he said unto his sons: «Whom will you worship after I am gone?» They answered: «We will worship thy God, the God of thy forefathers Abraham and Ishmael and Isaac, the One God; and unto Him we surrender ourselves.»

Dr. Salomo Keyzer

Waart gij tegenwoordig, toen Jacob op het punt was te sterven, en tot zijne zonen zeide: Wien wilt gij vereeren na mijnen dood? Zij antwoordden: wij zullen uwen God aanbidden, en den God uwer vaderen Abraham, Ismal en Izaak; den eenigen God; hem willen wij onderworpen zijn.

Free Minds

Or were you present when death came to Jacob and he told his sons: "Who shall you serve after I am gone?", they said: "Your god, and the god of your fathers Abraham, and Ishmael, and Isaac; One god and to Him we surrender."

Hamza Roberto Piccardo

Forse eravate presenti quando la morte si presentò a Giacobbe ed egli disse ai suoi figli: «Chi adorerete dopo di me?» Risposero: «Adoreremo la tua divinità, la divinità dei tuoi padri Abramo e Ismaele e Isacco, il Dio unico al quale saremo sottomessi».

Hilali Khan

Or were you witnesses when death approached Yaqoob (Jacob)? When he said unto his sons, "What will you worship after me?" They said, "We shall worship your Ilah (God – Allah), the Ilah (God) of your fathers, Ibrahim (Abraham), Ismail (Ishmael), Ishaque (Isaac), One Ilah (God), and to Him we submit (in Islam)."

Kuliev E.

Или же вы присутствовали, когда смерть явилась к Йакубу (Иакову)? Он сказал своим сыновьям: «Кому вы будете поклоняться после меня?» Они сказали: «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов – Ибрахима (Авраама), Исмаила (Измаила) и Исхака (Исаака), Единственному Богу. Ему одному мы покоряемся».

M.-N.O. Osmanov

Когда к Йа’кубу явилась смерть, и он сказал своим сынам: «Чему вы будете поклоняться после меня?», а они ответили: «Мы будем поклоняться твоему богу и богу твоих отцов – Ибрахима, Исма’ила и Исхака, Богу единому, Ему мы предаемся», разве вы присутствовали при этом?

Mohammad Habib Shakir

Nay! were you witnesses when death visited Yaqoub, when he said to his sons: What will you serve after me? They said: We will serve your god and the god of your fathers, Ibrahim and Ismail and Ishaq, one Allah only, and to Him do we submit.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Or were ye present when death came to Jacob, when he said unto his sons: What will ye worship after me? They said: We shall worship thy god, the god of thy fathers, Abraham and Ishmael and Isaac, One Allah, and unto Him we have surrendered.

Palmer

Were ye then witnesses when Jacob was facing death, when he said to his sons, ‹What will ye serve when I am gone?› They said, ‹We will serve thy God, the God of thy fathers Abraham, and Ishmael, and Isaac, one God; and we are unto Him resigned.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yoksa siz, Yakub’a ölümün gelip çatışına tanıklar mıydınız? Hani, oğullarına şunu sormuştu: «Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?» Cevapları şu olmuştu: «Senin ilahına, ataların İbrahim’in, İsmail’in, İshak’ın ilahına, tek ve biricik olan ilaha kulluk edeceğiz; biz yalnız O’na teslim olanlarız.»

Qaribullah

Or, were you witnesses when death came to Jacob! He said to his children: ‹What will you worship after me? ‹ They replied: ‹We will worship your God and the God of your forefathers, Abraham, Ishmael, and Isaac, the One God. To Him, we are submissive. ‹

QXP

Were you present when death came to Jacob, when he said unto his children, «Whom will You serve after me?» They replied, «We shall serve your God, the God of your fathers, Abraham, and Ishmael, and Isaac – the One God – And unto Him we have surrendered, and for Him we are Muslims.»

Reshad Khalifa

Had you witnessed Jacob on his death bed; he said to his children, «What will you worship after I die?» They said, «We will worship your god; the god of your fathers Abraham, Ismail, and Isaac; the one god. To Him we are submitters.»

Rodwell

Were ye present when Jacob was at the point of death? when he said to his sons, «Whom will ye worship when I am gone?» They said, «We will worship thy God and the God of thy fathers Abraham and Ismael and Isaac, one God, and to Him are we surrendered (Muslims).»

Sale

Were ye present when Jacob was at the point of death? When he said to his sons, whom will ye worship after me? They answered, we will worship thy God, and the God of thy fathers Abraham, and Ismael, and Isaac, one God, and to him will we be resigned.

Sher Ali

Were you present when death came to Jacob, when he said to his sons. `What will you worship after me ?› They answered, `We will worship thy God, the God of thy fathers, Abraham and Ishmael and Isaac, the One God; and to HIM we submit ourselves.›

Unknown German

Waret ihr zugegen, als der Tod Jakob nahte? Da er zu seinen Söhnen sprach: «Was werdet ihr nach mir anbeten?», antworteten sie: «Wir werden anbeten deinen Gott, den Gott deiner Väter – des Abraham, des Ismael und des Isaak -, den Einigen Gott; und Ihm ergeben wir uns.»

V. Porokhova

И вы свидетелями были, ■ Когда Йакубу смерть предстала. ■ Тогда он сыновьям сказал: ■ «Что будете вы чтить, когда умру я?» ■ Они ответили: «Мы Богу твоему, ■ Богу отцов твоих – ■ Ханифа Ибрахима, Исмаила и Исхака – ■ Единому Владыке будем поклоняться ■ И предадимся лишь Ему».

Yakub Ibn Nugman

Ий яһүдләр! Ягькуб пәйгамбәр үлер алдында сез аның янында идегезме? Ул сезгә сез әйткән сүзләрне әйттеме? Юк, әйтмәде. Менә ул угылларын җыеп әйтте: «Мин үлгәннән соң нәрсәгә гыйбәдәт кылырсыз?» Угыллары әйтте: «Син үлгәч синең Иләһәңә, вә аталарың – Ибраһим, Исмагыйл, Исхакларның Иләһәсенә гыйбәдәт кылырбыз, Ул Аллаһ – тиңдәше юк, бер генә Иләһедер. Без Аңа буйсынучы мөселманнарбыз».

جالندہری

بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسمٰعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اُسی کے حکم بردار ہیں

طاہرالقادری

کیا تم (اس وقت) حاضر تھے جب یعقوب (علیہ السلام) کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا: تم میرے (انتقال کے) بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا: ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحٰق (علیھم السلام) کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبودِ یکتا ہے، اور ہم (سب) اسی کے فرماں بردار رہیں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.