سوره البقرة (2) آیه 139

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 139

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 140
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 138

عربی

قُلْ أَ تُحَاجُّونَنا فِي اللَّهِ وَ هُوَ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ وَ لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

بدون حرکات عربی

قل أ تحاجّوننا في اللّه و هو ربّنا و ربّكم و لنا أعمالنا و لكم أعمالكم و نحن له مخلصون

خوانش

Qul atuhajjoonana fee Allahi wahuwa rabbuna warabbukum walana aAAmaluna walakum aAAmalukum wanahnu lahu mukhlisoona

آیتی

بگو : آيا در باره خدا با ما مجادله مي کنيد ؟ او پروردگار ما و شماست اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست و ما او را به پاکدلي مي پرستيم

خرمشاهی

بگو آيا درباره خداوند با ما محاجه مى كنيد حال آنكه او پروردگار ما و پروردگار شماست و ماييم و كردار خويش و شماييد و كردار خويش، و ما براى او اخلاص مىورزيم.

کاویانپور

بگو، آيا درباره خدا با ما بحث و مجادله مى‏كنيد؟ در حالى كه او پروردگار ما و پروردگار شماست و اعمال ما براى ما و اعمال شما براى شماست و ما خالصانه او را مى‏پرستيم.

انصاریان

بگو: آیا با ما در باره خدا گفتگوی بی منطق و احتجاج نادرست می کنید؟! در حالی که او پروردگار ما و شماست [و همه کارهایش بر وفق حکمت و مصلحت است، و جای گفتگوی بی منطق و احتجاج نادرست نیست]؛ و اعمال ما مربوط به خود ما و اعمال شما مربوط به خود شماست، و ما [در ایمان، اعتقاد، طاعت و عبادت] برای او اخلاص می ورزیم.

سراج

(و نيز) بگو آيا محاجه مى‏كنيد با ما در باره (دين) خدا و حال آنكه او پروردگار ما و پروردگار شماست و براى ماست (پاداش) كارهاى ما و براى شماست (كيفر) كردارهاى شما و ما فقط او را مخلصانيم (در پرستش براى خدا شريك نمى‏گيريم)

فولادوند

بگو: آيا درباره خدا با ما بحث و گفتگو مى‏كنيد؟ با آنكه او پروردگار ما و پروردگار شماست؛ و كردارهاى ما از آن ما، و كردارهاى شما از آن شماست، و ما براى او اخلاص مى‏ورزيم.

پورجوادی

بگو: آيا درباره خدا با ما جدل مى‏كنيد در حالى كه او پروردگار ما و شماست، اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست و ما با اخلاص به او ايمان داريم.

حلبی

بگو آيا درباره خدا با ما مجادله مى‏كنيد؟ و حال آنكه او پروردگار ما و پروردگار شماست. ما راست كردار ما، و شما راست كردار شما، و ما در پرستش او پاك دلانيم.

اشرفی

بگو آيا مخاصمه مى‏كنيد ما را در خدا و او است پروردگار ما و شما و مر ما راست كردار ما و مر شما راست كردار شما و ما مر او را مخلصانيم

خوشابر مسعود انصاري

بگو: آيا در [باره‏] خدا با ما خصومت مى‏كنيد، حال آنكه او پروردگار ما و پروردگارتان است و اعمالمان ما را و اعمالتان شما راست، و ما براى او اخلاص مى‏ورزيم

مکارم

بگو: «آیا در باره خداوند با ما محاجه می‌کنید؟! در حالی که او، پروردگار ما و شماست؛ و اعمال ما از آن ما، و اعمال شما از آن شماست؛ و ما او را با اخلاص پرستش می‌کنیم، (و موحد خالصیم).»

مجتبوی

بگو: آيا با ما در باره خدا ستيزه مى‏كنيد و حال آنكه او پروردگار ما و شماست؟! ما راست كردارهاى ما و شما راست كردارهاى شما و ما او را به پاكدلى- اخلاص- پرستنده‏ايم.

مصباح زاده

بگو آيا مخاصمه مى‏كنيد ما را در خدا و او است پروردگار ما و شما و مر ما راست كردار ما و مر شما راست كردار شما و ما مر او را مخلصانيم

معزی

بگو آيا در خدا با ما مى ستيزيد و او است پروردگار ما و شما و ما را است كردار ما و شما را است كردار شما و مائيم براى او اخلاص آورندگان

قمشه ای

(ای پیغمبر به اهل کتاب) بگو: در مورد خدا شما را با ما چه جای بحث و جدال است؟در صورتی که او پروردگار ما و شماست و ما مسئول کار خود و شما مسئول کردار خویش هستید، و ماییم که او را از روی خلوص پرستش می‌کنیم.

رشاد خليفه

بگو: آيا درباره خدا با ما مشاجره مي کنيد، درحالي که او پروردگار ما و پروردگار شماست؟ ما مسئول اعمال خويش هستيم و شما مسئول اعمال خود. ما فقط به او اخلاص مي ورزيم.

Literal

Say: «Do you argue with us in God, and He is our Lord and your Lord, and for us (are) our deeds ,and for you your deeds , and we are for Him faithful/loyal ?»

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad Peace be upon him to the Jews and Christians), «Dispute you with us about Allah while He is our Lord and your Lord? And we are to be rewarded for our deeds and you for your deeds. And we are sincere to Him in worship and obedience (i.e. we worship Him Alone and none else, and we obey His Orders).»

Arthur John Arberry

Say: ‹Would you then dispute with us concerning God, who is our Lord and your Lord? Our deeds belong to us, and to you belong your deeds; Him we serve sincerely.

Asad

Say [to the Jews and the Christians]: «Do you argue with us about God? But He is our Sustainer as well as your Sustainer – and unto us shall be accounted our deeds, and unto you, your deeds; and it- is unto Him alone that we devote ourselves.

Dr. Salomo Keyzer

Wilt gij met ons over God strijden? Wie is onze God en de uwe? Wij hebben onze handelingen en gij de uwe, en wij zijn hem oprecht onderworpen.

Free Minds

Say: "Do you debate with us regarding God? He is our Lord and your Lord, and we have our work and you have your work, and to Him we are believers."

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Volete polemizzare con noi a proposito di Allah, Che è il nostro e vostro Signore? A noi le nostre opere e a voi le vostre! Noi ci diamo solo a Lui

Hilali Khan

Say (O Muhammad Peace be upon him to the Jews and Christians), "Dispute you with us about Allah while He is our Lord and your Lord? And we are to be rewarded for our deeds and you for your deeds. And we are sincere to Him in worship and obedience (i.e. we worship Him Alone and none else, and we obey His Orders)."

Kuliev E.

Скажи: «Неужели вы станете препираться с нами относительно Аллаха, тогда как Он является нашим Господом и вашим Господом. Нам достанутся наши деяния, а вам – ваши деяния, и мы искренни перед Ним».

M.-N.O. Osmanov

Скажи: «Неужели вы станете спорить с нами относительно Аллаха: ведь он – наш Господь и ваш Господь. Нам – наши деяния, вам – ваши деяния, и мы преданы Ему».

Mohammad Habib Shakir

Say: Do you dispute with us about Allah, and He is our Lord and your Lord, and we shall have our deeds and you shall have your deeds, and we are sincere to Him.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say (unto the People of the Scripture): Dispute ye with us concerning Allah when He is our Lord and your Lord? Ours are our works and yours your works. We look to Him alone.

Palmer

Say, ‹Do ye dispute with us concerning God, and He is our Lord and your Lord? Ye have your works and we have ours, and unto Him are we sincere.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki onlara: «Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Oysaki Allah hem bizim Rabbimizdir hem sizin Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Biz yalnız O’na/Allah’a gönül verenleriz.»

Qaribullah

Say: ‹Would you dispute with us about Allah, who is our Lord and your Lord? Our deeds belong to us and your deeds belong to you. We are sincere to Him. ‹

QXP

Say (to the Jews and the Christians), «Do you argue with us about God, when He is our Lord and your Lord? We are responsible for our deeds and you are responsible for your deeds. And we are sincere in our Faith in Him.

Reshad Khalifa

Say, «Do you argue with us about GOD, when He is our Lord and your Lord? We are responsible for our deeds, and you are responsible for your deeds. To Him alone we are devoted.»

Rodwell

SAY: Will ye dispute with us about God? when He is our Lord and your Lord! We have our works and ye have your works; and we are sincerely His.

Sale

Say, will ye dispute with us concernig God, who is our Lord, and your Lord? We have our works, and ye have your works, and unto him are we sincerely devoted.

Sher Ali

Say, `Do you dispute with us concerning ALLAH, while HE is our Lord and your Lord ? And for us is our works and for you your works; and to HIM alone are we sincerely devoted.›

Unknown German

Sprich: «Wollt ihr mit uns streiten über Allah, obwohl Er unser Herr ist und euer Herr? Und für uns sind unsere Werke und für euch eure Werke; und Ihm allein sind wir treu.

V. Porokhova

Скажи: ■ «Ужель затеете вы с нами споры об Аллахе, ■ Коль Он – и наш Господь, и ваш? ■ Нам – за свои дела ответ держать, ■ А вам – нести ответ за ваши. ■ И в поклонении Ему – мы искренность блюдем».

Yakub Ibn Nugman

Янә, ий сез яһүдләр вә насаралар һәм бидәгәтче мөселманнар! Аллаһ хөкемнәре хакында безнең белән тартышасызмы? Батыл гамәлләрегезне, ялган дәлилләрегезне дөрес димәкче буласызмы? Бит Аллаһ сезнең да, безнең дә Раббыбыз. Без Коръән белән гамәл кылсак, файдасы үзебезгә булыр. Сез Коръән белән гамәл кылмасагыз, зарары үзегезгә булыр. Без Аллаһуга гыйбәдәт кылуда һәм Коръән белән гамәл кылуда ихласбыз.

جالندہری

(ان سے) کہو، کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمھارا پروردگار ہے اور ہم کو ہمارے اعمال (کا بدلہ ملے گا) اور تم کو تمھارے اعمال (کا) اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں

طاہرالقادری

فرما دیں: کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا (بھی) رب ہے، اور تمہارا (بھی) رب ہے اور ہمارے لئے ہمارے اعمال اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو خالصۃً اسی کے ہو چکے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.