سوره البقرة (2) آیه 142

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 142

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 143
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 141

عربی

سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ

بدون حرکات عربی

سيقول السّفهاء من النّاس ما ولاّهم عن قبلتهم الّتي كانوا عليها قل للّه المشرق و المغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

خوانش

Sayaqoolu alssufahao mina alnnasi ma wallahum AAan qiblatihimu allatee kanoo AAalayha qul lillahi almashriqu waalmaghribu yahdee man yashao ila siratin mustaqeemin

آیتی

از مردم ، آنان که کم خردند ، خواهند گفت : چه چيز آنها را از قبله ، اي که رو به روي آن مي ايستادند برگردانيد ؟ بگو : مشرق و مغرب از آن خداست و خدا هر کس را که بخواهد به راه راست هدايت مي کند

خرمشاهی

كم خردان از اين مردم به زودى خواهند گفت چه چيز آنان را از قبله شان كه بر آن بودند، بازگرداند؟ بگو مشرق و مغرب خداى راست، و هر كس را كه بخواهد به راه راست رهنمون مى گردد.

کاویانپور

گروهى از مردم نادان و ناآگاه خواهند گفت: چه عاملى مؤمنان را از قبله پيشينشان برگردانيد؟ به آنان بگو، مشرق و مغرب همه از آن خداست و خدا هر كس را بخواهد براه راست هدايت مى‏فرمايد.

انصاریان

به زودی مردم سبک مغز می گویند: چه چیزی مسلمانان را از قبله ای که بر آن بودند [یعنی بیت المقدس، به سوی کعبه] گردانید؟ بگو: مالکیّتِ مشرق و مغرب فقط ویژه خداست، هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند.

سراج

بزودى خواهند گفت سبك خردان از مردم كه چه چيز برگردانيد پيامبر و پيروانش را (بسوى كعبه) از قبله خودشان كه قبلش بودند بر آن (اى پيغمبر) بگو تنها از آن خداست آنجا كه آفتاب بر آيد و آنجا كه آن فرو شود خدا هدايت مى‏كند هر كه را بخواهد براه راست

فولادوند

به زودى مردم كم خرد خواهند گفت: «چه چيز آنان را از قبله‏اى كه بر آن بودند رويگردان كرد؟» بگو: «مشرق و مغرب از آن خداست؛ هر كه را خواهد به راه راست هدايت مى‏كند.»

پورجوادی

كم خردان خواهند گفت: چه باعث شد كه مسلمانان از قبله خود روى بگرداندند. بگو: شرق و غرب از آن خداست، هر كس را بخواهد به راه راست هدايت مى‏كند.

حلبی

زود باشد كه مردمانى كم خرد بگويند كه چه [چيز] ايشان را از قبله‏اى كه بر آن بودند برگردانيد؟ بگو مشرق و مغرب از آن خداست، هر كه را بخواهد به راه راست هدايت كند.

اشرفی

زود باشد كه گويند كم خردان از مردمان كه چه چيز گردانيد ايشان را از قبله ايشان كه بودند بر آن بگو مر خدا راست مشرق و مغرب راه مينمايد آنرا كه خواهد براه راست

خوشابر مسعود انصاري

بعضى از مردم كم خرد خواهند گفت: چه چيز آنان را از قبله‏شان كه پيرو آن بودند، برگرداند؟ بگو: مشرق و مغرب از آن خداست. هر كس را كه بخواهد به راه راست هدايت مى‏كند

مکارم

به زودی سبک‌مغزان از مردم می‌گویند: «چه چیز آنها [= مسلمانان‌] را، از قبله‌ای که بر آن بودند، بازگردانید؟!» بگو: «مشرق و مغرب، از آن خداست؛ خدا هر کس را بخواهد، به راه راست هدایت می‌کند.»

مجتبوی

زودا كه نابخردان مردم گويند: چه چيزى آنان را از قبله‏اى كه بر آن بودند- يعنى بيت المقدس- بگردانيد؟ بگو: خاور و باختر خداى راست، هر كه را خواهد به راه راست راه مى‏نمايد.

مصباح زاده

زود باشد كه گويند كم خردان از مردمان كه چه چيز گردانيد ايشان را از قبله ايشان كه بودند بر آن بگو مر خدا راست مشرق و مغرب راه مينمايد آنرا كه خواهد براه راست

معزی

بزودى گويند نابخردان از مردم كه چه چيز برگردانيدشان از قبله اى كه بر آن بودند بگو از آن خدا است مشرق و مغرب هدايت كند هر كه را خواهد به راه راست

قمشه ای

مردم بی‌خرد خواهند گفت: چه موجب شد که مسلمین از قبله‌ای که بر آن بودند (از بیت المقدس) روی به کعبه آوردند؟بگو: مشرق و مغرب برای خداست و هر که را خواهد به راه راست هدایت می‌کند.

رشاد خليفه

در ميان مردم نابخرداني هستند كه مى گويند: چرا جهت قبله خود را تغيير دادند؟ بگو: شرق و غرب از آن خداست؛ هر کس که بخواهد، او به راهي مستقيم هدايتش مي کند.

Literal

The ignorant/foolish from the people will say: «What turned them away from their (prayer) direction ,which they were on it?» Say: «To God (are) the sunrise/east and the sunset/west, He guides whom He wills/wants to a straight/direct road/way.»

Al-Hilali Khan

The fools (pagans, hypocrites, and Jews) among the people will say, «What has turned them (Muslims) from their Qiblah (prayer direction (towards Jerusalem)) to which they were used to face in prayer.» Say, (O Muhammad SAW) «To Allah belong both, east and the west. He guides whom He wills to a Straight Way.»

Arthur John Arberry

The fools among the people will say, ‹What has turned them from the direction they were facing in their prayers aforetime?› Say: «To God belong the East and the West; He guides whomsoever He will to a straight path.›

Asad

THE WEAK-MINDED among people will say, «What has turned them away from the direction of prayer which they have hitherto observed?» Say: «God’s is the east and the west; He guides whom He wills onto a straight way.»

Dr. Salomo Keyzer

De dwazen onder de menschen zullen vragen: Wat heeft hen van hunne Kebla afgewend, welke zij vroeger aangenomen hadden? Zegt hun; God behoort het Oosten en het Westen; hij geleidt wien hij wil op den rechten weg.

Free Minds

The foolish from amongst the people will Say: "What has turned them away from the focal point that they were on?" Say: "To God is the east and the west, He guides whomsoever He wishes to a straight path."

Hamza Roberto Piccardo

E gli stolti diranno: «Chi li ha sviati dall’orientamento che avevano prima?». Di›: «Ad Allah appartiene l’Oriente e l’Occidente, Egli guida chi vuole sulla Retta Via «.

Hilali Khan

The fools (pagans, hypocrites, and Jews) among the people will say, "What has turned them (Muslims) from their Qiblah (prayer direction (towards Jerusalem)) to which they were used to face in prayer." Say, (O Muhammad SAW) "To Allah belong both, east and the west. He guides whom He wills to a Straight Way."

Kuliev E.

Глупые люди скажут: «Что заставило их отвернуться от киблы, к которой они поворачивались лицом прежде?» Скажи: «Восток и запад принадлежат Аллаху. Он наставаляет, кого пожелает, на прямой путь».

M.-N.O. Osmanov

Глупцы из числа людей станут говорить: «Что заставило последователей ислама отвернуться от киблы, к которой они обращались [прежде]»? Скажи: «Аллаху принадлежат и восток и запад. Он ведет, кого пожелает, к прямому пути».

Mohammad Habib Shakir

The fools among the people will say: What has turned them from their qiblah which they had? Say: The East and the West belong only to Allah; He guides whom He likes to the right path.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The foolish of the people will say: What hath turned them from the qiblah which they formerly observed? Say: Unto Allah belong the East and the West. He guideth whom He will unto a straight path.

Palmer

The fools among men will say, ‹What has turned them from their qiblah, on which they were agreed?› Say, ‹God’s is the east and the west, He guides whom He will unto the right path.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İnsanlar içinden bazı beyinsizler: «Onları, yönelmekte oldukları kıbleden ne çevirdi?» diyecekler. De ki: «Doğu da Allah’ın, batı da. O, dilediğini dosdoğru yola kılavuzlar.»

Qaribullah

The fools among the people will say: ‹What has made them turn away from the direction they were facing? ‹ Say: ‹The east and the west belong to Allah. He guides whom He will to the Straight Path. ‹

QXP

The people of little understanding will say, «What has turned them from the Center of Devotion (Jerusalem) which people formerly observed? Say, «The East and the West belong to Allah.» He shows the Straight Path to him who wills to be shown it.»

Reshad Khalifa

The fools among the people would say, «Why did they change the direction of their Qiblah?» Say, «To GOD belongs the east and the west; He guides whoever wills in a straight path.»

Rodwell

The foolish ones will say, «What hath turned them from the kebla which they used?» SAY: The East and the West are God’s. He guideth whom he will into the right path.

Sale

The foolish men will say, what hath turned them from their Keblah, towards which they formerly prayed? Say, unto God belongeth the east and the west: He directeth whom he pleaseth into the right way.

Sher Ali

The fools among the people will say `What has turned them away from their Qiblah which they followed ?› Say, `To ALLAH belong the East and the West. HE guides whom HE pleases to the right path.›

Unknown German

Die Toren unter dem Volk werden sprechen: «Was hat sie abwendig gemacht von ihrer Qibla, die sie befolgten?» Sprich: «Allahs ist der Osten und der Westen. Er leitet, wen Er will, auf den geraden Weg.»

V. Porokhova

И скажут неразумные среди людей: ■ «Что отвратило их от Киблы, ■ Которой были они верны поначалу?» ■ Скажи: «Во власти Господа восток и запад, ■ И Он ведет по праведной стезе ■ Того, кого сочтет Себе угодным».

Yakub Ibn Nugman

Кешеләрнең надан ахмаклары әйтерләр: «Мөселманнарны нәрсә мәҗбүр итте кыйблаларын ташлап башка тарафка юнәлергә?» Чөнки Мухәммәд г-м Мәдинәгә күчкәч, сигез ай мәсҗид Әкъсага юнәлеп намаз укыдылар. Соңыннан Аллаһудан әмер булды, мәсҗид Хәрамга юнәлеп укырга. Бу хәлне мөшрикләр белгәч: «Мухәммәд кыйбласын ташлады, диненнән чыкты», – диделәр. Кояш чыгыш тарафы да, кояш батыш тарафы да Аллаһу тәгаләнекедер. Аллаһ, үзе теләгән бәндәсен туры юлга күндерер.

جالندہری

احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر (پہلے سے چلے آتے) تھے (اب) اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے۔ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، سیدھے رستے پر چلاتا ہے

طاہرالقادری

اَب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان (مسلمانوں) کو اپنے اس قبلہ (بیت المقدس) سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ (پہلے سے) تھے، آپ فرما دیں: مشرق و مغرب (سب) اﷲ ہی کے لئے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.