سوره البقرة (2) آیه 230

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 230

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 231
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 229

عربی

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود اللّه و تلك حدود اللّه يبيّنها لقوم يعلمون

خوانش

Fa-in tallaqaha fala tahillu lahu min baAAdu hatta tankiha zawjan ghayrahu fa-in tallaqaha fala junaha AAalayhima an yatarajaAAa in thanna an yuqeema hudooda Allahi watilka hudoodu Allahi yubayyinuha liqawmin yaAAlamoona

آیتی

پس اگر باز زن را طلاق داد ديگر بر او حلال نيست ، مگر آنکه به نکاح مردي ديگر در آيد ، و هر گاه آن مرد زن را طلاق دهد ، اگر مي دانند که حدود خدا را رعايت مي کنند رجوعشان را گناهي نيست اينها حدود خدا است که براي مردمي دانا بيان مي کند

خرمشاهی

آنگاه چون زن را طلاق گفت، ديگر بر او حلال نيست، مگر آنكه به همسرى جز او شوهر كند، سپس اگر آن مرد او را طلاق داد، بر آنان گناهى نيست كه اگر مى دانند احكام الهى را مراعات خواهند كرد دوباره به همسرى يكديگر درآيند، و اينها احكام الهى است كه براى مردم دانا بيا

کاویانپور

هر گاه (بار سوم) او را طلاق داد، ديگر آن زن براى او حلال نخواهد بود مگر اينكه شوهر ديگرى را اختيار كند. (اگر شوهر دومى) او را طلاق داد، گناهى بر آنان نيست كه بازگشت كنند. (زن با شوهر اول ازدواج كند) بشرط اينكه اطمينان برعايت حدود مقررات خدا (در امر زناشويى) داشته باشند. اينست حدود مقررات خدا كه براى مردم آگاه، بيان ميكند.

انصاریان

پس اگر [بعد از دو طلاق و رجوع، بار سوم] او را طلاق داد، آن زن بر وی حلال نخواهد بود، مگر آنکه با همسری غیر از او ازدواج کند. و اگر [همسر دوم] او را طلاق داد بر وی و شوهر اول گناهی نیست که به یکدیگرباز گردند، در صورتی که امیدوار باشند حدود الهی را [در روش همسرداری] رعایت می کنند. و اینها حدود خداست که آن را برای گروهی که دانایند بیان می کند.

سراج

و اگر مرد (بعد از طلاق دوم) طلاق دهد آن خود را پس حلال نمى‏باشد آن زن براى او بعد از طلاق سوم تا وقتى كه ازدواج كند با مرد ديگرى و اگر شوهر دوم طلاق داد او را باكى نيست بر آن و شوهر اول در اينكه به يكديگر رجوع كنند (بعقد جديد) اگر پندارند كه بپاى خواهند داشت حدود خدا را و اين (احكام) حدود خداست كه بيان مى‏كند آن را براى گروهى كه مى‏دانند.

فولادوند

و اگر [شوهر براى بار سوم‏] او را طلاق گفت، پس از آن، ديگر [آن زن‏] براى او حلال نيست، تا اينكه با شوهرى غير از او ازدواج كند [و با او همخوابگى نمايد]. پس اگر [شوهر دوم‏] وى را طلاق گفت، اگر آن دو [همسر سابق‏] پندارند كه حدود خدا را برپا مى‏دارند، گناهى بر آن دو نيست كه به يكديگر بازگردند. و اينها حدود احكام الهى است كه آن را براى قومى كه مى‏دانند، بيان مى‏كند.

پورجوادی

اگر باز هم زن را طلاق داد، ديگر بر او حلال نيست تا اين كه با شوهرى ديگر ازدواج كند و اگر او زن را طلاق داد، گناهى نيست كه دوباره به همسرى يكديگر درآيند، مشروط بر اين كه يقين داشته باشند كه حدود و مقررات الهى را عمل مى‏كنند، اين است حدود الهى كه براى آگاهان گفته مى‏شود.

حلبی

و اگر او را طلاق داد [بار سوم‏] ديگر آن زن بر او حلال نمى‏شود مگر با مرد ديگرى زناشويى كند و اگر اين شوهر او را طلاق داد پس بر آنها گناهى نيست كه دوباره به يكديگر باز گردند [با ازدواج جديد] اگر بدانند كه احكام الهى را [نسبت به همديگر] به جاى مى‏آورند و اين است حدود الهى كه آنها را براى قومى كه مى‏دانند بيان مى‏كند.

اشرفی

پس اگر طلاق دهدش حلال نميشود مر او را پس از سه طلاق تا بنكاح درآيد شوهرى غير او را پس اگر طلاق دهدش شوهر دوم پس نيست گناهى برايشان كه بهمدگر بازگردند اگر گمان داشته باشند كه بر پاى ميدارند حدهاى خدا را و اين حدهاى خدا است بيان ميكند آنها را براى قومى كه بدانند

خوشابر مسعود انصاري

پس اگر [شوهر] او را [براى سومين بار] طلاق داد، پس از آن براى او (شوهر) حلال نمى‏شود، تا آنكه با همسرى جز او ازدواج كند. آن گاه اگر [آن شوهر] او را طلاق داد، اگر بدانند كه مى‏توانند احكام خدا را بر پا دارند، گناهى بر هر دوى آنان نيست كه [با ازدواج به همديگر] بازگردند. اين حدود خداست كه آنها را براى مردم دانا روشن مى‏سازد.

مکارم

اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند (و با او، آمیزش‌جنسی نماید. در این صورت،) اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهی ندارد که بازگشت کنند؛ (و با همسر اول، دوباره ازدواج نماید؛) در صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم میشمرند. اینها حدود الهی است که (خدا) آن را برای گروهی که آگاهند، بیان می‌نماید.

مجتبوی

پس اگر [بار سوم‏] وى را طلاق داد ديگر بر او حلال نيست تا آنكه شوهرى جز او كند پس اگر [اين شوهر] زن را طلاق دهد، گناهى بر آن دو نيست كه به يكديگر بازگردند، اگر گمان داشته باشند كه حدود خدا را برپا مى‏دارند. اينها مرزهاى خداست كه براى گروهى كه بدانند بيان مى‏كند.

مصباح زاده

پس اگر طلاق دهدش حلال نميشود مرا او را پس از سه طلاق تا بنكاح در آيد شوهرى غير او را پس اگر طلاق دهدش شوهر دوم پس نيست گناهى بر ايشان كه بهمدگر باز گردند اگر گمان داشته باشند كه بر پاى ميدارند حدهاى خدا را و اين حدهاى خدا است بيان ميكند آنها را براى قومى كه بدانند

معزی

و اگر طلاقش داد پس وى را روا نيست از آن پس تا درآميزد با شوهرى جز او سپس اگر طلاقش داد نيست باكى بر آنان كه بازگردند به همديگر اگر پنداشتند كه بپاى مى كنند حدود خدا را اين است حدود خدا بيان سازدش براى قومى كه مى دانند

قمشه ای

پس اگر زن را طلاق (سوم) داد دیگر آن زن بر او حلال نیست تا اینکه زن به دیگری شوهر کند، اگر آن شوهر دوم زن را طلاق داد زن با شوهر اوّل (که سه طلاق داده) توانند به زوجیّت بازگردند اگر گمان برند که احکام خدا را (راجع به امر ازدواج) نگاه خواهند داشت. این است احکام خدا که برای مردم دانا بیان می‌کند.

رشاد خليفه

اگر (براي بار سوم) او را طلاق دهد، ازدواج مجدد آن دو غير قانوني است، مگر آنکه او با مردي ديگر ازدواج کند، سپس او نيز وى را طلاق دهد. در اين صورت شوهر اول مي تواند مجدداً با وي ازدواج کند، مشروط بر آنکه آنها قوانين خدا را رعايت کنند. اينها قوانين خداست؛ او آنها را براي مردمي که مي دانند، شرح مي دهد.

Literal

So if he divorced her, so she does not become permitted/allowed to him from after, until she marries a husband/spouse other than him, so if he (the second husband) divorced her, so no offense/guilt/sin on them (B) that they (B) return to each other if they (B) assumed/supposed (B) that they (B) (would) keep up God’s limits/boundaries , and these are God’s limits/boundaries He clarifies/explains it to a nation knowing.

Al-Hilali Khan

And if he has divorced her (the third time), then she is not lawful unto him thereafter until she has married another husband. Then, if the other husband divorces her, it is no sin on both of them that they reunite, provided they feel that they can keep the limits ordained by Allah. These are the limits of Allah, which He makes plain for the people who have knowledge.

Arthur John Arberry

If he divorces her finally, she shall not be lawful to him after that, until she marries another husband. If he divorces her, then it is no fault in them to return to each other, if they suppose that they will maintain God’s bounds. Those are God’s bounds; He makes them clear unto a people that have knowledge.

Asad

And if he divorces her [finally], she shall thereafter not be lawful unto him unless she first takes another man for husband; then, if the latter divorces her, there shall be no sin upon either of the two if they return to one another-provided that both of them think that they will be able to keep within the bounds set by God: for these are the bounds of God which He makes clear unto people of [innate] knowledge.

Dr. Salomo Keyzer

Scheidt hij zich nogmaals (ten derden male) van haar, dan mag hij haar niet weder terug nemen, of zij moest weder met een ander man getrouwd en van dien gescheiden zijn; dan is het geene zonde, indien zij zich weder vereenigen, als zij meenen Gods geboden te kunnen vervullen. Dit zijn de geboden Gods, welke hij het volk heeft bekend gemaakt, dat verstandig is.

Free Minds

So if he divorces her again, then she will not be lawful for him until she has married another husband. If the other husband divorces her, then there is no sin that they come back together if they think they will uphold God’s limits. These are God’s limits, He clarifies them for a people that know.

Hamza Roberto Piccardo

Se divorzia da lei [per la terza volta] non sarà più lecita per lui finché non abbia sposato un altro. E se questi divorzia da lei, allora non ci sarà peccato per nessuno dei due se si riprendono, purché pensino di poter osservare i limiti di Allah. Ecco i limiti di Allah, che Egli manifesta alle genti che comprendono.

Hilali Khan

And if he has divorced her (the third time), then she is not lawful unto him thereafter until she has married another husband. Then, if the other husband divorces her, it is no sin on both of them that they reunite, provided they feel that they can keep the limits ordained by Allah. These are the limits of Allah, which He makes plain for the people who have knowledge.

Kuliev E.

Если он развелся с ней в третий раз, то ему недозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, то они не совершат греха, если воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он разъясняет их для людей знающих.

M.-N.O. Osmanov

Если же муж дал жене развод [в третий раз], то он не может жениться на ней, пока она не выйдет за другого мужа. И если [новый муж] разведется с ней, то прежним супругам дозволено вернуться [к супружеской жизни] при условии, что они намереваются выполнять предписания Аллаха. Это – законы, установленные Аллахом. Он разъясняет их для людей осведомленных.

Mohammad Habib Shakir

So if he divorces her she shall not be lawful to him afterwards until she marries another husband; then if he divorces her there is no blame on them both if they return to each other (by marriage), if they think that they can keep within the limits of Allah, and these are the limits of Allah which He makes clear for a people who know.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if he hath divorced her (the third time), then she is not lawful unto him thereafter until she hath wedded another husband. Then if he (the other husband) divorce her it is no sin for both of them that they come together again if they consider that they are able to observe the limits of Allah. These are the limits of Allah. He manifesteth them for people who have knowledge.

Palmer

But if he divorce her (a third time) she shall not be lawful to him after that, until she marry another husband; but, if he divorce her too, it is no crime in them both to come together again, if they think that they can keep within God’s bounds. These are God’s bounds which He explains to a people who know.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bütün bunların ardından erkek, kadını boşarsa artık bundan sonra başka bir eşle nikâhlanıncaya kadar ilk erkeğe helal olmaz. İkinci erkek kadını boşadığında, boşanan kadınla ilk erkek Allah’ın sınırlarını koruyabileceklerini düşünürlerse, birbirlerine dönmelerinde sakınca yoktur. İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır ki, Allah bunları bilgi sahibi bir topluluğa açıklar.

Qaribullah

If he divorces her (for the third time), she shall not be lawful to him after that until she has wed (not for the purpose of remarrying her former husband) another spouse and then if he divorces her it shall be no offense for either of them to return to each other, if they think that they can keep within the Bounds of Allah. Those are the Bounds of Allah. He makes them plain to people who know.

QXP

If a man divorces his wife on a third different time during their marital life, it shall be unlawful for him to remarry her. It may so happen that the woman marries another man, and those two do not get along, and the other husband divorces her. In that case, there is nothing wrong if both (the previous couple) decide to come together again, if they consider that they will be able to observe the Limits set by Allah. These Limits have been made clear to enable people to make use of the Divine gift of knowledge.

Reshad Khalifa

If he divorces her (for the third time), it is unlawful for him to remarry her, unless she marries another man, then he divorces her. The first husband can then remarry her, so long as they observe GOD’s laws. These are GOD’s laws; He explains them for people who know.

Rodwell

But if the husband divorce her a third time, it is not lawful for him to take her again, until she shall have married another husband; and if he also divorce her, then shall no blame attach to them if they return to each other, thinking that they can keep within the bounds fixed by God. And these are the bounds of God; He maketh them clear to those who have knowledge.

Sale

But if the husband divorce her a third time, she shall not be lawful for him again, until she marry another husband. But if he also divorce her, it shall be no crime in them, if they return to each other, if they think they can observe the ordinances of God; and these are the ordinances of God, he declareth them to people of understanding.

Sher Ali

And if he divorces her the third time, then she is not lawful for him thereafter, until she marries another husband; and, if he also divorces her, then it shall be no sin for them to return to each other, provided they are sure that they would be able to observe the limits prescribed by ALLAH. And these are the limits prescribed by ALLAH which HE makes clear to the people who have knowledge.

Unknown German

Und wenn er sich von ihr abermals (endgültig) scheiden läßt, dann ist sie ihm nicht mehr erlaubt, ehe sie nicht einen anderen Gatten geheiratet hat; scheidet sich dieser dann (auch) von ihr, so soll es für sie keine Sünde sein, zueinander zurückzukehren, wenn sie sicher sind, sie würden die Schranken Allahs einhalten können. Das sind die Schranken Allahs, die Er den Verständigen klarmacht.

V. Porokhova

И если муж с женою (окончательно) развелся, ■ То в жены недозволена она ему (опять), ■ Пока не выйдет замуж за другого ■ И тот не даст развода ей. ■ И здесь на них греха не будет, ■ Коль они вновь друг к другу возвратятся ■ И чувствуют, что смогут соблюдать ■ Пределы, что Аллах установил. ■ Вот таковы Его пределы, ■ Которые Он изъясняет тем, ■ Кто обладает разуменьем.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр берәү хатынын өченче мәртәбә талак кылса, ул хатын иренә хәләл булмас, хәтта икенче иргә никахланып аерылганга чаклы. Өченче талактан соң бу хатынны никахлап алган ир талак кылса, әүвәлге ир никахлап кайтарып алса, иргә дә, хатынга да гөнаһ булмас, Аллаһ чикләгән чик эчендә яши алуларына ышансалар. Бу хөкемнәр Аллаһуның чикләгән чиге, Аллаһ аны бәян кыла хакны аңлаган кешеләргә.

جالندہری

پھر اگر شوہر (دو طلاقوں کے بعد تیسری) طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرلے اس (پہلے شوہر) پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اورعورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کرلیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ خدا کی حدیں ہیں ان کو وہ ان لوگوں کے لئے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں

طاہرالقادری

پھر اگر اس نے (تیسری مرتبہ) طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لئے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے، پھر اگر وہ (دوسرا شوہر) بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں (یعنی پہلے شوہر اور اس عورت) پر کوئی گناہ نہ ہوگا اگر وہ (دوبارہ رشتۂ زوجیت میں) پلٹ جائیں بشرطیکہ دونوں یہ خیال کریں کہ (اب) وہ حدودِ الٰہی قائم رکھ سکیں گے، یہ اﷲ کی (مقرر کردہ) حدود ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لئے بیان فرماتا ہے،

1 نظر برای “سوره البقرة (2) آیه 230

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.