سوره البقرة (2) آیه 248

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 248

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 249
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 247

عربی

وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

بدون حرکات عربی

و قال لهم نبيّهم إنّ آية ملكه أن يأتيكم التّابوت فيه سكينة من ربّكم و بقيّة ممّا ترك آل موسى و آل هارون تحمله الملائكة إنّ في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين

خوانش

Waqala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya/tiyakumu alttabootu feehi sakeenatun min rabbikum wabaqiyyatun mimma taraka alu moosa waalu haroona tahmiluhu almala-ikatu inna fee thalika laayatan lakum in kuntum mu/mineena

آیتی

پيغمبرشان گفت که نشان پادشاهي او اين است که تابوتي که سکينه پروردگارتان و باقي ميراث خاندان موسي و خاندان هارون در آن است و فرشتگانش حمل مي کنند ، نزد شما آيد اگر مؤمن باشيد اين براي شما عبرتي است

خرمشاهی

و پيامبرشان به ايشان گفت نشانه [صدق و صحت] فرمانروايى او اين است كه تابوت عهد كه در آن مايه آرامشى از سوى پروردگارتان و يادگارى از ميراث آل موسى و آل هارون هست، و فرشتگانش حمل مى كنند، به سوى شما مى آيد; اگر مؤمن باشيد در اين امر عبرتى براى شماست.

کاویانپور

پيامبرشان گفت: نشانه حكومت او، اين است كه صندوق عهد به شما خواهد رسيد كه عامل آرامش بخش دلهاى شماست و وسائل مانده از خاندان موسى و هارون در داخل آن است در حالى كه فرشتگان آن را حمل و هدايت مى‏كنند و در اين موضوع، دليلى روشن (بر حكومت وى) وجود دارد اگر شما ايمان داشته باشيد.

انصاریان

و پیامبرشان به آنان گفت: یقیناً نشانه فرمانروایی او این است که آن صندوق [که موسی را در آن گذاشتند و به دریا انداختند] نزد شما خواهد آمد، در آن آرامشی از سوی پروردگارتان است، و باقی مانده ای از آنچه خاندان موسی و هارون به جا گذاشته اند [چون الواح تورات، عصای موسی و عمامه هارون] و فرشتگان آن را حمل می کنند، البته در آن نشانه ای برای شماست اگر مؤمن باشید.

سراج

و گفت به بنى اسرائيل پيامبرشان البته نشانه پادشاهى طالوت آنست بيايد به سوى شما تابوت (صندوق موسى) كه در آنست آرامشى از جانب پروردگارتان و باقى مانده از آنچه واگذاشته‏اند خاندان موسى و خاندان هارون در حاليكه حمل مى‏كنند آنرا فرشتگان (منظور آنكه به آمدن صندوق دوباره عزيز و مكرم مى‏شويد) البته در اين (بازگشت صندوق بسويتان) نشانه‏اى است براى شما (بر صدق گفتار اشموئيل در باره پادشاهى طالوت) اگر باور مى‏كنيد.

فولادوند

و پيامبرشان بديشان گفت: «در حقيقت، نشانه پادشاهى او اين است كه آن صندوق [عهد] كه در آن آرامش خاطرى از جانب پروردگارتان، و بازمانده‏اى از آنچه خاندان موسى و خاندان هارون [در آن‏] بر جاى نهاده‏اند -در حالى كه فرشتگان آن را حمل مى‏كنند- به سوى شما خواهد آمد. مسلما اگر مؤمن باشيد، براى شما در اين [رويداد] نشانه‏اى است.»

پورجوادی

پيامبرشان به آنها گفت: «نشانه فرمانروايى او آن است كه تابوتى برايتان مى‏آيد كه فرشتگان حملش مى‏كنند، در آن تابوت از سوى پروردگارتان آرامش و همچنين يادگارهايى از خاندان موسى و هارون است، در آن نشانه‏اى براى شماست اگر ايمان داشته باشيد.»

حلبی

و پيامبرشان به آنان گفت كه نشانه پادشاهى او اين است كه آن تابوت [حاوى صورت پيامبرانى كه از فرزندان آدم برخاسته بودند] به سويتان مى‏آيد كه در آن آرامش [دل‏] از جانب پروردگارتان است. و در درون آن بقيّتى است از آنچه خاندان موسى و هارون بر جاى گذاشتند [كه‏] فرشتگان آن را حمل مى‏كنند. بى‏گمان در آن نشانه‏اى است براى شما اگر ايمان داشته باشيد.

اشرفی

و گفت مرايشانرا پيغمبرشان بدرستيكه نشانه پادشاهى او آنست كه بيايد نزد شما تابوت كه در آنست سكينه از پروردگارتان و باقى مانده از آنچه گذاشته‏اند آل موسى و آل هرون برميدارندش ملائكه بدرستيكه در آن هر آينه نشانى است مر شما را اگر باشيد گروندگان

خوشابر مسعود انصاري

و پيامبرشان به آنان گفت: بى‏گمان نشانه فرمانروايى‏اش آن است كه صندوق [عهد] كه در آن [مايه‏] آرامشى است از [سوى‏] پروردگارتان و بازمانده‏اى از آنچه آل موسى و آل هارون بر جاى گذاشته‏اند، در حالى كه فرشتگان آن را حمل مى‏كنند، [به سوى‏] شما باز مى‏گردد. حقّا كه اگر مؤمن باشيد، در آن براى شما نشانه‏اى است

مکارم

و پیامبرشان به آنها گفت: «نشانه حکومت او، این است که (*صندوق عهد*) به سوی شما خواهد آمد. (همان صندوقی که) در آن، آرامشی از پروردگار شما، و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد؛ در حالی که فرشتگان، آن را حمل می‌کنند. در این موضوع، نشانه‌ای (روشن) برای شماست؛ اگر ایمان داشته باشید.»

مجتبوی

و پيامبرشان به آنها گفت كه نشانه پادشاهى او اين است كه آن صندوق [عهد] كه در آن آرامشى از پروردگارتان و بازمانده‏اى از ميراث خاندان موسى و خاندان هارون است و فرشتگان آن را برمى‏دارند نزد شما آيد. همانا در اين براى شما نشانه‏اى است، اگر مؤمن باشيد.

مصباح زاده

و گفت مر ايشان را پيغمبرشان بدرستى كه نشانه پادشاهى او آنست كه بيايد نزد شما تابوت كه در آنست سكينه از پروردگارتان و باقى مانده از آنچه گذاشته‏اند آل موسى و آل هارون بر ميدارندش ملائكه بدرستى كه در آن هر آينه نشانى است مر شما را اگر باشيد گروندگان

معزی

و گفت بديشان پيمبرشان همانا نشانى پادشاهى او آن است كه بيايد شما را تابوت در آن آرامشى از پروردگار شما و بازمانده اى از آنچه بازگذاردند خاندان موسى و هارون كه حمل كنندش فرشتگان همانا در اين است نشانيى براى شما اگر هستيد مؤمنان

قمشه ای

پیغمبرشان به آنها گفت که نشانه پادشاهی او این است که تابوتی که در آن سکینه خدا و الواح بازمانده از خانواده موسی و هارون است و فرشتگانش به دوش برند برای شما می‌آید، که در آن برای شما حجتی است روشن اگر اهل ایمان باشید.

رشاد خليفه

پيامبرشان به آنان گفت: نشانه پادشاهي او اين است که صندوق پيمان به شما بازگردانيده خواهد شد، که اين اطمينان خاطري است از جانب پروردگارتان و آثارى است كه از مردم موسي و مردم هارون باقى ماند است. فرشتگان آن را حمل خواهند کرد. اين نشانه بايد براي شما متقاعدکننده باشد، اگر واقعاً مؤمن هستيد.

Literal

And their prophet said to them: «That his ownership’s/kingdom’s sign/evidence (is) the box/chest ,(it) comes to you, in it (is) a tranquillity/calm/satisfaction from your Lord, and a remainder from what Moses› family , and Aaron’s family left. The angels carry it . That in that (is a) sign/evidence (E) to you if you were believing.

Al-Hilali Khan

And their Prophet (Samuel ) said to them: Verily! The sign of His Kingdom is that there shall come to you At-Taboot (a wooden box), wherein is Sakinah (peace and reassurance) from your Lord and a remnant of that which Musa (Moses) and Haroon (Aaron) left behind, carried by the angels. Verily, in this is a sign for you if you are indeed believers.

Arthur John Arberry

And their Prophet said to them, ‹The sign of his kingship is that the Ark will come to you, in it a Shechina from your Lord, and a remnant of what the folk of Moses and Aaron’s folk left behind, the angels bearing it. Surely in that shall be a sign for you, if you are believers.›

Asad

And their prophet said unto them: «Behold, it shall be a sign of his [rightful] dominion that you will be granted a heart endowed by your Sustainer with inner peace and with all that is enduring in the angel-borne heritage left behind by the House of Moses and the House of Aaron. Herein, behold, there shall indeed be a sign for you if you are [truly] believers.»

Dr. Salomo Keyzer

De profeet zeide tot hen: een teeken van zijn rijk zal zijn, dat de arke waarin de Godheid woont, tot u zal komen en ook de reliquien, welke door de gezinnen van Mozes en Aron zijn achtergelaten. Engelen zullen u die brengen. Dit zijn teekenen voor u, indien gij geloovig zijt.

Free Minds

And their prophet said to them: "The sign of his kingship shall be that he brings to you the ark in which there is tranquility from your Lord and the legacy of what was left behind by the descendants of Moses and the descendants of Aaron being carried by the Angels. In this is a sign for you if you are believers."

Hamza Roberto Piccardo

E disse il loro profeta: «Il segno della sovranità sarà che verrà con l’Arca. Conterrà una presenza di pace da parte del vostro Signore, nonché quel che resta di ciò che lasciarono la famiglia di Mosè e la famiglia di Aronne. Saranno gli angeli a portarla. Ecco un segno per voi, se siete credenti».

Hilali Khan

And their Prophet (Samuel ) said to them: Verily! The sign of His Kingdom is that there shall come to you At-Taboot (a wooden box), wherein is Sakinah (peace and reassurance) from your Lord and a remnant of that which Musa (Moses) and Haroon (Aaron) left behind, carried by the angels. Verily, in this is a sign for you if you are indeed believers.

Kuliev E.

Их пророк сказал им: «Знамением его царствия станет то, что к вам явится сундук с миром от вашего Господа. В нем будет то, что осталось после семьи Мусы (Моисея) и семьи Харуна (Аарона). Его принесут ангелы. Это будет знамением для вас, если только вы являетесь верующими».

M.-N.O. Osmanov

Сказал им пророк: «Знамение его власти состоит в том, что к вам прибудет ковчег, несущий ублаготворение от Господа вашего и содержащий то, что осталось от дома Мусы и дома Харуна. Принесут его ангелы. Воистину, в этом для вас – знамения, если вы – уверовавшие».

Mohammad Habib Shakir

And the prophet said to them: Surely the sign of His kingdom is, that there shall come to you the chest in which there is tranquillity from your Lord and residue of the relics of what the children of Musa and the children of Haroun have left, the angels bearing it; most surely there is a sign in this for those who believe.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And their Prophet said unto them: Lo! the token of his kingdom is that there shall come unto you the ark wherein is peace of reassurance from your Lord, and a remnant of that which the house of Moses and the house of Aaron left behind, the angels bearing it. Lo! herein shall be a token for you if (in truth) ye are believers.

Palmer

Then said to them their prophet, ‹The sign of his kingdom is that there shall come to you the ark with the shechina in it from your Lord, and the relics of what the family of Moses and the family of Aaron left; the angels shall bear it.› In that is surely a sign to you if ye believe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Nebileri onlara şöyle söyledi: «Onun mülk ve saltanatının belirtisi o Tabut’un size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden bir huzur, Hârun hanedanının, Mûsa hanedanının bıraktığından bir kalıntı vardır. Onu melekler taşır. Eğer iman sahipleri iseniz, bunda sizin için elbette bir ibret vardır.»

Qaribullah

Their Prophet said to them: ‹The sign of his kingship is the coming of the Ark to you, therein shall be tranquility from your Lord, and a remnant which the House of Moses and the House of Aaron left behind. It will be borne by the angels. That will be a sign for you if you are believers. ‹

QXP

Their Prophet (Samuel) said, «The sign of his kingdom is that the Ark of the Covenant will be restored to you, reassuring you from your Lord, and the relics left by the house of Moses and the house of Aaron and preserved by natural laws of archaeology. This will be a convincing sign for the believers among you.»

Reshad Khalifa

Their prophet said to them, «The sign of his kingship is that the Ark of the Covenant will be restored to you, bringing assurances from your Lord, and relics left by the people of Moses and the people of Aaron. It will be carried by the angels. This should be a convincing sign for you, if you are really believers.»

Rodwell

And their prophet said to them, «Verily, the sign of his kingship shall be that the Ark shall come to you: in it is a pledge of security from your Lord and the relics left by the family of Moses, and the family of Aaron; the angels shall bear it: Truly herein shall be a sign indeed to you if ye are believers.»

Sale

And their prophet said unto them, verily the sign of his kingdom shall be, that the ark shall come unto you; Therein shall be tranquility from your Lord, and the relicks which have been left by the family of Moses, and the family of Aaron; the angels shall bring it. Verily this shall be a sign unto you, if ye believe.

Sher Ali

And their Prophet said to them, `The sign of his sovereignty is that there shall be given you a heart wherein there will be tranquility from your Lord and a legacy of good left by the family of Moses and the family of Aaron – the angels bearing it. Surely, in this there is a sign for you if you are believers.›

Unknown German

Da sprach ihr Prophet zu ihnen: «Das Zeichen seiner Herrschaft ist, daß euch ein Herz gegeben wird, darin Frieden von eurem Herrn ist und ein Vermächtnis aus dem Nachlaß vom Geschlecht Moses› und Aarons – die Engel werden es tragen. Gewiß, darin ist ein Zeichen für euch, wenn ihr Gläubige seid.»

V. Porokhova

И их пророк сказал им: ■ «Знамением его предназначенья ■ К вам явится ковчег (Завета), ■ В котором вам от Господа сакина ■ И что осталось от потомков Мусы и Харуна, – ■ И ангелы его вам принесут; ■ И в этом кроется знамение для вас, ■ Коль вы, поистине, уверовали (в Бога)».

Yakub Ibn Nugman

Пәйгамбәрләре әйтте Талутның Аллаһудан билгеләнгән патша икәнлеген: «Аллаһудан бер сандык килер, аның эчендә күңелләрегез карар – табардай нәрсәләр булыр – Муса илә Һарунның гаиләләре калдырган Муса г-мнең таягы, чалмасы, чапаны һәм башка нәрсәләр булыр, ул сандыкны фәрештә алып килер». Аллаһудан сезгә бу сандыкның килүендә шиксез Талутның патша икәнлегенә галәмәт бар, әгәр бу галәмәтнең Аллаһудан булуына ышансагыз. Моннан соң алар Талутның патша икәнлегенә ышандылар. Талут 70 мең мөселман гаскәрен хәзерләп, кәферләр белән сугышырга юлга чыкты. Көн бик эссе иде, шул сәбәпле гаскәр Талуттан әчергә су сорады.

جالندہری

اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی (بخشنے والی چیز) ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لئے ایک بڑی نشانی ہے

طاہرالقادری

اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا: اس کی سلطنت (کے مِن جانِبِ اﷲ ہونے) کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکونِ قلب کا سامان ہوگا اور کچھ آلِ موسٰی اور آلِ ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اگر تم ایمان والے ہو تو بیشک اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.