سوره البقرة (2) آیه 251

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 251

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 252
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 250

عربی

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَْرْضُ وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ

بدون حرکات عربی

فهزموهم بإذن اللّه و قتل داود جالوت و آتاه اللّه الملك و الحكمة و علّمه ممّا يشاء و لو لا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض و لكنّ اللّه ذو فضل على العالمين

خوانش

Fahazamoohum bi-ithni Allahi waqatala dawoodu jaloota waatahu Allahu almulka waalhikmata waAAallamahu mimma yashao walawla dafAAu Allahi alnnasa baAAdahum bibaAAdin lafasadati al-ardu walakinna Allaha thoo fadlin AAala alAAalameena

آیتی

پس به خواست خدا ايشان را بشکستند و داود جالوت را بکشت و خدا به ، اوپادشاهي و حکمت داد ، و آنچه مي خواست به او بياموخت و اگر خدا بعضي از مردم را به وسيله بعضي ديگر دفع نمي کرد ، زمين تباه مي شد ، ولي خدا بر جهانيان فضل و کرم خويش را ارزاني مي دارد

خرمشاهی

آنگاه به توفيق الهى آنان را شكست دادند و داود جالوت را كشت، و خداوند به او فرمانروايى و پيامبرى ارزانى داشت و از هر آنچه خواست به او آموخت، و اگر خداوند بعضى از مردم را به دست بعضى ديگر دفع نكند، زمين تباه شود، ولى خداوند بر جهانيان بخشش و بخشايش دارد.

کاویانپور

بعد بيارى خدا سپاهيان دشمن را به هزيمت واداشتند. داود جوان جالوت را (با سنگ فلاخن) كشت و خدا حكومت و دانش بر او عطا فرمود و از آنچه مى‏خواست به وى تعليم داد و اگر خدا بعضى از مردم را بوسيله بعض ديگر دفع نمى‏كرد و از بين نمى‏برد، هر آينه فساد روى زمين را فرا مى‏گرفت. مسلما خدا براى جهانيان و بندگانش هميشه داراى بخشش و رحمت است.

انصاریان

پس آنان را به توفیق خدا شکست دادند. و داود [جوان مؤمن نیرومندی که در سپاه طالوت بود] جالوت را کشت، و خدا او را فرمانروایی و حکمت داد، و از آنچه می خواست به او آموخت. و اگر خدا [تجاوز و ستم] برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی کرد، قطعاً زمین را فساد فرا می گرفت؛ ولی خدا نسبت به جهانیان دارای فضل و احسان است.

سراج

پس لشگر طالوت شكست دادند كافران را بيارى (و توفيق) خدا و بكشت داود جالوت را (بسنگ) و داد داود را خدا پادشاهى و نبوت و بياموخت بدو از آنچه مى‏خواست (و آن علمى است كه پيمبران را بكار آيد) و اگر نبود دفع كردن خدا مردم را برخى از ايشان را بوسيله برخى ديگر قطعا تباه شده بود زمين (فساد زمين فساد كسانى است كه بر روى آن زندگى مى‏كنند) و لكن خدا تفضل و احسان دارد بر جهانيان

فولادوند

پس آنان را به اذن خدا شكست دادند، و داوود، جالوت را كشت، و خداوند به او پادشاهى و حكمت ارزانى داشت، و از آنچه مى‏خواست به او آموخت. و اگر خداوند برخى از مردم را به وسيله برخى ديگر دفع نمى‏كرد، قطعاً زمين تباه مى‏گرديد. ولى خداوند نسبت به جهانيان تفضّل دارد.

پورجوادی

پس به خواست خدا آنان را درهم شكستند و داوود جالوت را كشت و خدا فرمانروايى و فرزانگى را به او عطا فرمود و آنچه مى‏خواست به او تعليم داد، و اگر خدا مردمى را به دست مردمى ديگر پس نراند زمين تباه گردد، ولى خداوند بر جهانيان دهش دارد.

حلبی

پس آنها را به امر خدا شكست دادند و داوود جالوت را كشت و خداوند پادشاهى و حكمت را بر او عطا كرد. و از آنچه مى‏خواست به او آموخت. اگر خدا بعضى مردم را به بعضى ديگر، از ميان نمى‏برد زمين در تباهى مى‏افتاد، ولى خدا بر عالميان فضل دارد.

اشرفی

پس هزيمت دادند ايشان را بدستورى خدا و كشت داود جالوت را و دادش خدا پادشاهى و حكمت و آموخت او را از آنچه ميخواست و اگر نبود دفع كردن خدا مردمان را برخى شان را ببرخى هر آينه تباه شدى زمين و ليكن خدا صاحب فضل است بر جهانيان

خوشابر مسعود انصاري

آن گاه به توفيق الهى آنان را در هم شكستند و داود جالوت را كشت و خداوند به او فرمانروايى و حكمت داد و از آنچه مى‏خواست به او آموخت و اگر خداوند برخى از مردم را [به دست‏] برخى [ديگر] دفع نمى‏كرد، به راستى زمين تباه مى‏شد، امّا خداوند بر جهانيان بخشايش دارد

مکارم

[152]سپس به فرمان خدا، آنها سپاه دشمن را به هزیمت واداشتند. و «داوود» (نوجوان نیرومند و شجاعی که در لشکر «طالوت» بود)، «جالوت» را کشت؛ و خداوند، حکومت و دانش را به او بخشید؛ و از آنچه می‌خواست به او تعلیم داد. و اگر خداوند، بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی‌کرد، زمین را فساد فرامی‌گرفت، ولی خداوند نسبت به جهانیان، لطف و احسان دارد.

مجتبوی

پس به خواست و فرمان خدا آنها را در هم شكستند و داوود، جالوت را بكشت و خداوند به او پادشاهى و حكمت داد و از آنچه مى‏خواست او را بياموخت. و اگر نبود بازداشتن خدا برخى از مردم را به برخى ديگر، هر آينه زمين- و اهل آن- تباه شده بود، و ليكن خدا خداوند فزون‏بخشى بر جهانيان است.

مصباح زاده

پس هزيمت دادند ايشان را بدستور خدا و كشت داود جالوت را و دادش خدا پادشاهى و حكمت و آموخت او را از آنچه ميخواست و اگر نبود دفع كردن خدا مردمان را برخى شان را ببرخى هر آينه تباه شدى زمين و ليكن خدا صاحب فضل است بر جهانيان

معزی

پس شكستشان دادند به اذن خدا و كشت داود جالوت را و داد خدا بدو پادشاهى و حكمت را و بياموختش از آنچه مى خواست و اگر نبود بركناركردن خدا مردم را بعضى را با بعضى هرآينه تباه مى شد زمين و ليكن خدا داراى فضل است بر جهانيان

قمشه ای

پس به یاری خدا کافران را شکست دادند و داود (علیه السّلام) امیر آنها جالوت را کشت و خدایش پادشاهی و فرزانگی عطا فرمود و از آنچه می‌خواست بدو بیاموخت. و اگر خدا برخی مردم را در مقابل بعضی دیگر بر نمی‌انگیخت فساد روی زمین را فرا می‌گرفت، و لیکن خدا، خداوند فضل و کرم بر همه اهل عالم است.

رشاد خليفه

آنان با اجازه خدا آنها را شكست دادند و داوود جالوت را كشت. خدا به او پادشاهي و حكمت عطا كرد و همان طور كه مي ‌‌‌‌‌خواست، او را تعليم داد. اگر خدا از بعضي از مردم در مقابل بعضي ديگر پشتيباني نمي کرد، هرج و مرج زمين را فرا مي گرفت. ولي خدا موهبت خود را بر مردم ارزاني مي دارد.

Literal

So they defeated them with God’s will, and David killed Goliath , and God gave him the ownership/kingdom and the wisdom and He taught/instructed him from what He wills/wants, and (if it) was not for God’s pushing the people, some/part of them with some/part (with each other), the earth/Planet Earth would have been corrupted/disordered , and but God (is owner) of grace/favour/blessing over the creations altogether/(universes).

Al-Hilali Khan

So they routed them by Allahs Leave and Dawood (David) killed Jaloot (Goliath), and Allah gave him (Dawood (David)) the kingdom (after the death of Taloot (Saul) and Samuel) and AlHikmah (Prophethood), and taught him of that which He willed. And if Allah did not check one set of people by means of another, the earth would indeed be full of mischief. But Allah is full of Bounty to the Alameen (mankind, jinns and all that exists).

Arthur John Arberry

And they routed them, by the leave of God, and David slew Goliath; and God gave him the kingship, and Wisdom, and He taught him such as He willed. Had God not driven back the people, some by the means of others, the earth had surely corrupted; but God is bounteous unto all beings.

Asad

And thereupon, by God’s leave, they routed them. And David slew Goliath; and God bestowed upon him dominion, and wisdom, and imparted to him the knowledge of whatever He willed. And if God had not enabled people to defend themselves against one another, corruption would surely overwhelm the earth: but God is limitless in His bounty unto all the worlds.

Dr. Salomo Keyzer

Door Gods wil overwonnen zij, en David doodde Jalut. En God gaf hem het rijk en wijsheid, en leerde hem, wat hij wilde. Zou God den mensch niet door den mensch binnen de grenzen houden, dan ware de aarde reeds verdorven. Maar God is genadig voor zijne schepselen.

Free Minds

So they defeated them by God’s leave, and David killed Goliath, and God gave him the kingship and the wisdom and taught him what He wished. And had it not been for God pushing the people to challenge one another, then the Earth would have long been corrupted. But God has done favour over the worlds.

Hamza Roberto Piccardo

E li misero in fuga con il permesso di Allah. Davide uccise Golia e Allah gli diede la sovranità e la saggezza e gli insegnò quello che volle. Se Allah non respingesse alcuni per mezzo di altri, la terra sarebbe certamente corrotta, ma Allah è pieno di grazia per le creature.

Hilali Khan

So they routed them by Allahs Leave and Dawood (David) killed Jaloot (Goliath), and Allah gave him (Dawood (David)) the kingdom (after the death of Taloot (Saul) and Samuel) and AlHikmah (Prophethood), and taught him of that which He willed. And if Allah did not check one set of people by means of another, the earth would indeed be full of mischief. But Allah is full of Bounty to the Alameen (mankind, jinns and all that exists).

Kuliev E.

Они разгромили их по воле Аллаха. Давуд (Давид) убил Джалута (Голиафа), и Аллах даровал ему царство и мудрость и научил его тому, чему пожелал. Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство. Однако Аллах милостив к мирам.

M.-N.O. Osmanov

По воле Аллаха они обратили рать [Джалута] в бегство, Давуд убил Джалута, и Аллах даровал ему власть и мудрость и научил тому, чему пожелал. Если бы Аллах не давал одним народам возможности защищаться от других, то сгинула бы земля и весь род людской. Однако Аллах милостив к обитателям миров.

Mohammad Habib Shakir

So they put them to flight by Allah’s permission. And Dawood slew Jalut, and Allah gave him kingdom and wisdom, and taught him of what He pleased. And were it not for Allah’s repelling some men with others, the earth would certainly be in a state of disorder; but Allah is Gracious to the creatures.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

So they routed them by Allah’s leave and David slew Goliath; and Allah gave him the kingdom and wisdom, and taught him of that which He willeth. And if Allah had not repelled some men by others the earth would have been corrupted. But Allah is a Lord of Kindness to (His) creatures.

Palmer

And they put them to flight by the permission of God, and David killed Galut, and God gave him the kingdom and wisdom, and taught him of what He willed. And were it not for God’s repelling men one with another the earth would become spoiled; but God is Lord of grace over the worlds.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Nihayet Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Ve Dâvud Câlût’u öldürdü. Ve Allah, Dâvud’a mülk/saltanat ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Eğer Allah’ın, bazı insanları diğer bazılarıyla savması olmasaydı, yeryüzü bozguna uğrardı. Ama Allah âlemlere karşı çok lütufkârdır.

Qaribullah

By the permission of Allah, they routed them. David slew Goliath, and Allah bestowed on him the kingship and wisdom, and taught him from that He willed. Had Allah not pushed the people, some by the other, the earth would have been corrupted. But Allah is Bountiful to the worlds.

QXP

And, they routed the much bigger force by the Law of Allah, as David, who was one of the officers of Saul, slew the mighty commander, Goliath. Then Allah honored David with a powerful kingdom, along with wisdom and sound judgment, and commissioned him for the special Office of Knowledge. We have decreed that those who spend their youth in righteousness, i.e., benefiting humanity, shall be granted knowledge and wisdom ((12:22), (28:14)). The annihilation of the mighty armies of Goliath bears a historical lesson for mankind that if Balance in Nature were not one of the Laws, tyrants would ransack the earth and its inhabitants unopposed. But, oppression brings revolution and eventually, the oppressed overthrow the oppressors (22:39). Allah is Limitless in His Bounties to the Worlds.

Reshad Khalifa

They defeated them by GOD’s leave, and David killed Goliath. GOD gave him kingship and wisdom, and taught him as He willed. If it were not for GOD’s support of some people against others, there would be chaos on earth. But GOD showers His grace upon the people.

Rodwell

And by the will of God they routed them; and (Daood) David slew Goliath; and God gave him the kingship and wisdom, and taught him according to His will: and were it not for the restraint of one by means of the other, imposed on men by God, verily the earth had been utterly corrupted. But God is bounteous to his creatures.

Sale

Therefore they discomfited them, by the will of God, and David slew Jalut. And God gave him the kingdom and wisdom, and taught him his will, and if God had not prevented men, the one by the other, verily the earth had been corrupted: But God is beneficent towards his creatures.

Sher Ali

So they routed them by the command of ALLAH, and David slew Jalut, and ALLAH gave him sovereignty and wisdom and taught him of what HE pleased. And had not ALLAH repelled some men by others, the earth would be full of mischief. But ALLAH is the Lord of grace to all peoples.

Unknown German

So schlugen sie jene nach Allahs Gebot; und David erschlug Dschálüt, und Allah verlieh ihm Herrschaft und Weisheit und lehrte ihn, was Ihm gefiel. Und wäre es nicht, daß Allah die Menschen hemmt, die einen durch die anderen, die Erde wäre mit Unordnung erfüllt. Doch Allah ist großmütig gegen die Menschen.

V. Porokhova

И с изволения Аллаха ■ Они неверных в бегство обратили, ■ И умертвил Дауд Джалута, ■ И одарил его Аллах и мудростью, и властью ■ И научил его всему, что он желал. ■ И, если б не удерживал Аллах ■ Одних людских племений над другими, ■ Бедой бы преисполнилась земля, – ■ Но полон щедрости Аллах к мирам Своим!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ ярдәме белән аз санда булган мөэминнәр гаскәре, күп санда булган кәфер гаскәрен җиңделәр һәм Даут, көферләрнең башлыгы – Җалутны үтерде. Аллаһ Даутка байлык һәм пәйгамбәрлек бирде һәм аңа үзе теләгән нәрсәләрне өйрәтте. Әгәр Аллаһ кешеләрне якламаса иде, әлбәттә, җирдәге кешеләр һәммәсе һәлак булыр иделәр. Ләкин Аллаһ барча галәмнәр мәхлугына рәхмәт иясе.

جالندہری

تو طالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی۔ اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اور خدا نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ اور خدا لوگوں کو ایک دوسرے (پر چڑھائی اور حملہ کرنے) سے ہٹاتا نہ رہتا تو ملک تباہ ہوجاتا لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے

طاہرالقادری

پھر انہوں نے ان (جالوتی فوجوں) کو اللہ کے امر سے شکست دی، اور داؤد (علیہ السلام) نے جالوت کو قتل کر دیا اور اﷲ نے ان کو (یعنی داؤد علیہ السلام کو) حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا، اور اگر اﷲ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین (میں انسانی زندگی بعض جابروں کے مسلسل تسلّط اور ظلم کے باعث) برباد ہو جاتی مگر اﷲ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.