سوره البقرة (2) آیه 257

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 257

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 258
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 256

عربی

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ

بدون حرکات عربی

اللّه وليّ الّذين آمنوا يخرجهم من الظّلمات إلى النّور و الّذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من النّور إلى الظّلمات أولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون

خوانش

Allahu waliyyu allatheena amanoo yukhrijuhum mina alththulumati ila alnnoori waallatheena kafaroo awliyaohumu alttaghootu yukhrijoonahum mina alnnoori ila alththulumati ola-ika ashabu alnnari hum feeha khalidoona

آیتی

خدا ياور مؤمنان است ايشان را از تاريکيها به روشني مي برد ولي آنان ، که کافر شده اند بت ياور آنهاست ، که آنها را از روشني به تاريکيها مي کشد اينان جهنميانند و همواره در آن خواهند بود

خرمشاهی

خداوند سرور مؤمنان است و آنان را از تاريكيها به سوى روشنايى به در مى برد; و كافران سرورشان طاغوت است كه ايشان را از روشنايى به سوى تاريكيها به در مى برد; اينان دوزخى اند و در آن جاودانه مى مانند.

کاویانپور

خدا دوست و پشتيبان كسانى است كه ايمان آورده‏اند و آنان را از تاريكى‏ها بسوى روشنايى بيرون مى‏آورد و كسانى كه كافر شدند و ناسپاسى كردند، طاغوت حامى و دوست آنهاست و آنها را از روشنايى بسوى تاريكى‏ها سوق ميدهد. آنها اهل آتشند و در آن هميشگى خواهند بود.

انصاریان

خدا سرپرست و یار کسانی است که ایمان آورده اند؛ آنان را از تاریکی ها [ی جهل، شرک، فسق وفجور] به سوی نورِ [ایمان، اخلاق حسنه و تقوا] بیرون می برد. و کسانی که کافر شدند، سرپرستان آنان طغیان گرانند که آنان را از نور به سوی تاریکی ها بیرون می برند؛ آنان اهل آتش اند و قطعاً در آنجا جاودانه اند.

سراج

خدا دوست (و سرپرست) كسانى است كه ايمان آورده‏اند بيرون مى‏آورد ايشان را از تاريكيها (ى كفر) بسوى روشنائى (ايمان) و آنان كه كفر ورزيدند دوستانشان (و سرپرستانشان) گردنكشانند آن طاغوت بيرون مى‏آورند كافران را از روشنائى بسوى تاريكيها (ى گمراهى) اين گروه ملازمان آتش دوزخند ايشان در آن آتش هميشه مى‏مانند

فولادوند

خداوند سرور كسانى است كه ايمان آورده‏اند. آنان را از تاريكيها به سوى روشنايى به در مى‏برد. و[لى‏] كسانى كه كفر ورزيده‏اند، سرورانشان [همان عصيانگران=] طاغوتند، كه آنان را از روشنايى به سوى تاريكيها به در مى‏برند. آنان اهل آتشند كه خود، در آن جاودانند.

پورجوادی

خدا ياور مؤمنان است و آنها را از تاريكى به روشنايى مى‏برد ولى طاغوت ياور كافران است و آنها را از روشنايى به تاريكى مى‏برد. آنان جاودانه در آتشند.

حلبی

خدا يارى ده و [دوستدار] كسانى است كه ايمان آوردند، آنان را از تاريكى‏ها بيرون مى‏آورد و به سوى روشنايى مى‏برد، و آنان كه كافر شده‏اند دوستدار ايشان طاغوت است كه آنها را از روشنايى به تاريكى مى‏كشاند، آنها اهل آتشند [و] آنها در آن ماندگارند.

اشرفی

خدا است دوست آنانكه گرويدند بيرون آورد ايشانرا از تاريكى‏هاى كفر بروشنى ايمان و آنان كه كافر شدند دوستان ايشانند طاغوت بيرون آورند ايشانرا از روشنى به تاريكى آنها اهل آتشند ايشان در آن جاويدانند

خوشابر مسعود انصاري

خداوند كار ساز مؤمنان است، آنان را از تاريكيها به سوى نور بيرون مى‏آورد و كسانى كه كفر ورزيده‏اند، كار سازانشان طاغوت‏اند كه آنان را از نور به سوى تاريكيها به در مى‏برند. اينان دوزخى‏اند. آنان در آنجا جاودانه خواهند بود

مکارم

خداوند، ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند؛ آنها را از ظلمتها، به سوی نور بیرون می‌برد. (اما) کسانی که کافر شدند، اولیای آنها طاغوتها هستند؛ که آنها را از نور، به سوی ظلمتها بیرون می‌برند؛ آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند.

مجتبوی

خدا دوست و كارساز مؤمنان است آنان را از تاريكيها به روشنايى مى‏برد. و كسانى كه كافر شدند دوستان و كارسازانشان طاغوتهايند، آنها را از روشنايى به تاريكى مى‏برند. اينان دوزخيانند و هميشه در آن باشند.

مصباح زاده

خدا است دوست آنانكه گرويدند بيرون آورد ايشان را از تاريكى‏هاى كفر بروشنى ايمان و آنان كه كافر شدند دوستان ايشانند طاغوت بيرون آورند ايشان را از روشنى به تاريكى آنها اهل آتشند ايشان در آن جاويدانند

معزی

خدا دوست آنان است كه ايمان آوردند برون آردشان از تاريكيها بسوى روشنائى و آنان كه كفر ورزيدند دوستانشان ستمگرانند كه برون رانندشان از روشنائى بسوى تاريكيها آنانند ياران آتش در آنند جاودانان

قمشه ای

خدا یار اهل ایمان است که آنان را از تاریکیهای جهل بیرون آرد و به عالم نور برد، و آنان که راه کفر گزیدند یار ایشان شیاطین و دیوهایند که آنها را از عالم نور به تاریکیهای گمراهی در افکنند، این گروه اهل دوزخند و در آن همیشه خواهند بود.

رشاد خليفه

خدا مولاى كسانى است كه ايمان دارند؛ او آنها را از تاريكى ها به روشنايى راهنمايى مي كند. و اما كسانى كه ايمان ندارند، معبودانشان مولاى آنها هستند كه آنها را از روشنايى به تاريكى ها رهبرى مي كنند- اينان ساكنان دوزخ خواهند بود؛ آنها تا ابد در آن مي مانند.

Literal

God (is) guardian/patron (of) those who believed, He brings them out from the darknesses to the light, and those who disbelieved, their guardian/patron (is) the devil/every thing worshipped other than God they bring them out from the light to the darknesses, those are the fire’s owners/company , they are in it immortally/eternally .

Al-Hilali Khan

Allah is the Walee (Protector or Guardian) of those who believe. He brings them out from darkness into light. But as for those who disbelieve, their Auliya (supporters and helpers) are Taghoot (false deities and false leaders, etc.), they bring them out from light into darkness. Those are the dwellers of the Fire, and they will abide therein forever.

Arthur John Arberry

God is the Protector of the believers; He brings them forth from the shadows into the light. And the unbelievers — their protectors are idols, that bring them forth from the light into the shadows; those are the inhabitants of the Fire, therein dwelling forever.

Asad

God is near unto those who have faith, taking them out of deep darkness into the light – whereas near unto those who are bent on denying the truth are the powers of evil that take them out of the light into darkness deep: it is they who are destined for the fire, therein to abide.

Dr. Salomo Keyzer

God is de beschermer der geloovigen. Hij voert hen door de duisternis naar het licht. De ongeloovigen hebben geen anderen beschermer dan Tagut, die hen uit het licht in de duisternis zal leiden; zij behooren tot de hel, en eeuwig zullen zij daar blijven.

Free Minds

God is the ally of those who believe, He brings them out of the darkness and into the light. As for those who reject, their allies are the evil ones, they bring them out of the light and into the darkness; these are the people of the Fire, in it they will abide eternally.

Hamza Roberto Piccardo

Allah è il patrono di coloro che credono, li trae dalle tenebre verso la luce. Coloro che non credono hanno per patroni gli idoli che dalla luce li traggono alle tenebre. Ecco i compagni del Fuoco in cui rimarranno in eterno.

Hilali Khan

Allah is the Walee (Protector or Guardian) of those who believe. He brings them out from darkness into light. But as for those who disbelieve, their Auliya (supporters and helpers) are Taghoot (false deities and false leaders, etc.), they bring them out from light into darkness. Those are the dwellers of the Fire, and they will abide therein forever.

Kuliev E.

Аллах – Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету. А покровителями и помощниками неверующих являются тагуты, которые выводят их из света к мракам. Они являются обитателями Огня и пребудут там вечно.

M.-N.O. Osmanov

Аллах – покровитель тех, кто уверовал. Он ведет их от мрака к свету. Покровители же неверующих – идолы, которые ведут их от света к мраку. Они – обитатели адского огня и там пребудут вечно.

Mohammad Habib Shakir

Allah is the guardian of those who believe. He brings them out of the darkness into the light; and (as to) those who disbelieve, their guardians are Shaitans who take them out of the light into the darkness; they are the inmates of the fire, in it they shall abide.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah is the Protecting Guardian of those who believe. He bringeth them out of darkness into light. As for those who disbelieve, their patrons are false deities. They bring them out of light into darkness. Such are rightful owners of the Fire. They will abide therein.

Palmer

God is the patron of those who believe, He brings them forth from darkness into light. But those who misbelieve, their patrons are Taghut, these bring them forth from light to darkness,- fellows of the Fire, they dwell therein for aye.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah, iman sahiplerinin Velî’sidir; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfre sapanlara gelince, onların dostları tâğuttur ki, kendilerini nurdan karanlıklara çıkarır. Bunlar cehennemin dostlarıdır. Orada uzun süre kalacaklardır onlar.

Qaribullah

Allah is the Guardian of those who believe. He brings them out from darkness into the light. As for those who disbelieve, their guides are idols, they bring them out from the light into darkness. They are the companions of the Fire and shall live in it for ever.

QXP

Allah becomes the Guarding Friend of those who, after due reflection, have chosen to believe in His Word (12:108). He brings them out of darkness into Light (through the Qur’an). Those who deny the Divine System of Life, have devilish human «authorities» as patrons to lead them from Light into darkness. Such people have chosen Fire to be their eternal companion.

Reshad Khalifa

GOD is Lord of those who believe; He leads them out of darkness into the light. As for those who disbelieve, their lords are their idols; they lead them out of the light into darkness – these will be the dwellers of Hell; they abide in it forever.

Rodwell

God is the patron of believers: He shall bring them out of darkness into light: As to those who believe not, their patrons are Thagout: they shall bring them out of light into darkness: they shall be given over to the fire: they shall abide therein for ever.

Sale

God is the patron of those who believe; he shall lead them out of darkness into light: But as to those who believe not, their patrons are Tagut(false gods); they shall lead them from the light into darkness; they shall be the companions of hell fire, they shall remain therein for ever.

Sher Ali

ALLAH is the Friend of those who believe; HE brings them out of all kinds of darkness into light. And those who disbelieve, their friends are the transgressors who brings them out of light into manifold darknesses. These are the inmates of the Fire, therein shall they abide.

Unknown German

Allah ist der Freund der Gläubigen: Er führt sie aus den Finsternissen ans Licht. Die aber nicht glauben, deren Freunde sind die Verführer, die sie aus dem Licht in die Finsternisse führen; sie sind die Bewohner des Feuers; darin müssen sie bleiben.

V. Porokhova

Аллах – Друг и Хранитель тех, кто верует (в Него), ■ Из тьмы Он выведет их к свету. ■ Но станут идолы напутствовать неверных ■ И поведут от света к мраку их. ■ Они все – обитатели Огня ■ И в нем останутся навечно.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһу тәгалә хак мөэминнәрнең хуҗасы, аларны бидеґәт, хорафәт караңгылыгыннан чыгарып, Коръән, сөннәт яктылыгына кертер. Аллаһуга яки Коръәнгә ышанмаган һәм Коръән белән гамәл кылмаган кешеләрне шайтан юлы булган бидеґәт, хорафәт караңгылыгына кертер. Адашу караңгылыгында булган кешеләр -җәһәннәм уты әһелләре, алар анда мәңге калырлар.

جالندہری

جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اُن کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

طاہرالقادری

اﷲ ایمان والوں کا کارساز ہے وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں (حق کی) روشنی سے نکال کر (باطل کی) تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.