سوره آل عمران (3) آیه 97

قرآن، سوره آل عمران (3) آیه 97

آیه پسین: سوره آل عمران (3) آیه 98
آیه پیشین: سوره آل عمران (3) آیه 96

عربی

فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ

بدون حرکات عربی

فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم و من دخله كان آمنا و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا و من كفر فإنّ اللّه غنيّ عن العالمين

خوانش

Feehi ayatun bayyinatun maqamu ibraheema waman dakhalahu kana aminan walillahi AAala alnnasi hijju albayti mani istataAAa ilayhi sabeelan waman kafara fa-inna Allaha ghaniyyun AAani alAAalameena

آیتی

در آنجاست آيات روشن و مقام ابراهيم و هر که بدان داخل شود ايمن است ، براي خدا ، حج آن خانه بر کساني که قدرت رفتن به آن را داشته باشندواجب است و هر که راه کفر پيش گيرد ، بداند که خدا از جهانيان بي نياز است

خرمشاهی

در آن شگفتيهاى آشكار از جمله مقام ابراهيم است; و هر كس كه وارد آن شود در امان است; و خداى را بر مردم، حج خانه [ى كعبه] مقرر است، البته هر كسى كه بدان راه تواند برد; و هر كس كه كفر [و انكار] ورزد [بداند كه] خداوند از جهانيان بى نياز است.

کاویانپور

در آن خانه نشانه‏هاى روشنى است (از جمله) مقام ابراهيم و هر كه داخل آن شود، در امان خواهد بود و بر مردم واجب است كه براى خدا قصد زيارت خانه كنند البته براى كسانى كه توانايى رفتن بسوى آن را داشته باشند و هر كه كفر بورزد، مسلما خدا از همه جهانيان بى‏نياز است.

انصاریان

در آن نشانه هایی روشن [از ربوبیّت، لطف، رحمت خدا و از جمله] مقام ابراهیم است؛ و هر که وارد آن شود در امان است؛ و خدا را حقّی ثابت و لازم بر عهده مردم است که [برای ادای مناسک حج] آهنگ آن خانه کنند، [البته] کسانی که [از جهت سلامت جسمی و توانمندی مالی و باز بودن مسیر] بتوانند به سوی آن راه یابند، و هر که ناسپاسی ورزد [و از رفتن به آنجا خودداری کند، به خود زیان زده]؛ زیرا خدا از جهانیان بی نیاز است.

سراج

در آن خانه نشانه‏هاى روشن است: جاى ايستادن ابراهيم است (و آن سنگى است كه اثر پاى او بر آنست) و هر كه در آيد در آن خانه ايمن باشد (اين امنيت تشريعى است نه تكوينى) و براى خداست بعهده مردم قصد كردن خانه كعبه هر كه توانائى دارد بسوى آن خانه از نظر رفتن و هر كه حج را ترك كند (بخود زيان رسانده) زيرا خدا بى‏نياز است (از پرستش) جهانيان

فولادوند

در آن، نشانه‏هايى روشن است [از جمله‏] مقام ابراهيم است؛ و هر كه در آن درآيد در امان است؛ و براى خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم است؛ [البته بر] كسى كه بتواند به سوى آن راه يابد. و هر كه كفر ورزد، يقيناً خداوند از جهانيان بى‏نياز است.

پورجوادی

و در آن آيات روشن و مقام ابراهيم است، هر كس به آن درآيد در امان باشد، حج اين خانه براى خدا بر كسى واجب است كه توانايى رفتن به سوى آن را دارد. و هر كس كفر بورزد بداند كه خدا از همه جهانيان بى‏نياز است.

حلبی

در آن نشانه‏هايى است آشكار، [چون‏] مقام ابراهيم، و هر كه بدان در آيد، در امان باشد و فرض است بر مردم حج خانه خدا [كعبه‏] بر آن كس كه استطاعت اين راه دارد [و] به سوى آن [تواند رفت‏]. و هر كس كه كافر شد پس بيقين خدا از جهانيان بى‏نياز است.

اشرفی

در آنست آيت‏هاى روشن مقام ابراهيم و كسيكه داخل شد باشد ايمن و مر خدا را است بر مردمان حج گزاردن آنخانه هر كه استطاعت دارد بسوى او راه را و كسى كه كافر شد پس بدرستيكه خدا بى نياز است از جهانيان

خوشابر مسعود انصاري

در آن نشانه‏هاى روشن [از جمله‏] مقام ابراهيم است و هر كس كه وارد آن شود، ايمن است و براى خداوند حج خانه [كعبه‏] بر [عهده‏] مردم است، [البته‏] كسى كه بتواند سوى آن راه برد. و هر كس كفر ورزد، [بداند] كه خداوند از جهانيان بى نياز است

مکارم

در آن، نشانه‌های روشن، (از جمله) مقام ابراهیم است؛ و هر کس داخل آن [= خانه خدا] شود؛ در امان خواهد بود، و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه (او) کنند، آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند. و هر کس کفر ورزد (و حج را ترک کند، به خود زیان رسانده)، خداوند از همه جهانیان، بی‌نیاز است.

مجتبوی

در آن (خانه) نشانه‏هاى روشن و هويداست: مقام- جاى ايستادن- ابراهيم [در آن است‏] و هر كه در آن خانه در آيد ايمن است. و خداى راست بر مردمان زيارت آن خانه، هر كه تواند راهى به آن يابد و هر كه كفر ورزد- انكار و ترك نمايد- پس [بداند كه‏] خدا از جهانيان بى‏نياز است.

مصباح زاده

در آنست آيت‏هاى روشن مقام ابراهيم و كسى كه داخل شد باشد ايمن و مر خدا را است بر مردمان حج گزاردن آن خانه هر كه استطاعت دارد بسوى او راه را و كسى كه كافر شد پس بدرستى كه خدا بى نياز است از جهانيان

معزی

در آن است آيتهاى تابناك مقام ابراهيم و كسى كه درآيدش ايمن باشد و خدا را است بر مردم حجّ خانه آن كس كه بتواند به سويش راهى و آن كس كه كفر ورزد همانا خدا بى نياز است از جهانيان

قمشه ای

در آن خانه آیات (ربوبیّت) هویداست، مقام ابراهیم خلیل است، و هر که در آنجا داخل شود ایمن باشد. و مردم را حجّ و زیارت آن خانه به امر خدا واجب است بر هر کسی که توانایی برای رسیدن به آنجا دارد، و هر که کافر شود (به خود زیان رسانده و) خدا از جهانیان بی‌نیاز است.

رشاد خليفه

در آن نشانه هايي روشن وجود دارد: جايگاه ابراهيم. هر کس به آنجا وارد مي شود، بايد در امان باشد. مردم زيارت حج را هرگاه که استطاعت داشته باشند، به خدا مديون هستند. و اما کساني که کافر مي شوند، خدا از همه بي نياز است.

Literal

In it (are) signs/verses/evidences evidences (in) Abraham’s place/position , and who entered it, was/is/became safe/secure, and to God on the people performing pilgrimage (to) the House/Home who was/is able (to find) a way/method to it, and who disbelieved, so that God (is) rich from (not in need to) the creations altogether/(universes).

Al-Hilali Khan

In it are manifest signs (for example), the Maqam (place) of Ibrahim (Abraham); whosoever enters it, he attains security. And Hajj (pilgrimage to Makkah) to the House (Kabah) is a duty that mankind owes to Allah, those who can afford the expenses (for ones conveyance, provision and residence); and whoever disbelieves (i.e. denies Hajj (pilgrimage to Makkah), then he is a disbeliever of Allah), then Allah stands not in need of any of the Alameen (mankind and jinns).

Arthur John Arberry

Therein are clear signs — the station of Abraham, and whosoever enters it is in security. It is the duty of all men towards God to come to the House a pilgrim, if he is able to make his way there. As for the unbeliever, God is All-sufficient nor needs any being.

Asad

full of clear messages. [It is] the place whereon Abraham once stood; and whoever enters it finds inner peace. Hence, pilgrimage unto the Temple is a duty owed to God by all people who are able to undertake it. And as for those who deny the truth – verily, God does not stand in need of anything in all the worlds.

Dr. Salomo Keyzer

Daarin zijn duidelijke teekens. Dit is de plaats van Abraham, en wie die betreedt, zal veilig zijn. Het is de plicht van alle menschen die het kunnen, een pelgrimstocht daarheen te doen. Wat de ongeloovigen betreft, God heeft geen schepsel noodig.

Free Minds

In it are clear signs: the place of Abraham. And whoever enters it will be secure. And God is owed from mankind to make Pilgrimage to the sanctuary, whoever can make a path to it. And whoever rejects, then God has no need of the worlds.

Hamza Roberto Piccardo

In essa vi sono i segni evidenti come luogo in cui ristette Abramo: chi vi entra è al sicuro. Spetta agli uomini che ne hanno la possibilità di andare, per Allah, in pellegrinaggio alla Casa. Quanto a colui che lo nega sappia che Allah fa a meno delle creature».

Hilali Khan

In it are manifest signs (for example), the Maqam (place) of Ibrahim (Abraham); whosoever enters it, he attains security. And Hajj (pilgrimage to Makkah) to the House (Kabah) is a duty that mankind owes to Allah, those who can afford the expenses (for ones conveyance, provision and residence); and whoever disbelieves (i.e. denies Hajj (pilgrimage to Makkah), then he is a disbeliever of Allah), then Allah stands not in need of any of the Alameen (mankind and jinns).

Kuliev E.

В нем есть ясные знамения – место Ибрахима (Авраама). Кто войдет в него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах.

M.-N.O. Osmanov

В том Доме – ясные знамения для людей. Это – место стояния Ибрахима. Тот, кто войдет в этот Дом, будет в безопасности. Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, отправляться в хаддж к Дому. А если кто-либо не верует [и не совершает хаджа], то ведь Аллах не нуждается в обитателях миров.

Mohammad Habib Shakir

In it are clear signs, the standing place of Ibrahim, and whoever enters it shall be secure, and pilgrimage to the House is incumbent upon men for the sake of Allah, (upon) every one who is able to undertake the journey to it; and whoever disbelieves, then surely Allah is Self-sufficient, above any need of the worlds.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Wherein are plain memorials (of Allah’s guidance); the place where Abraham stood up to pray; and whosoever entereth it is safe. And pilgrimage to the House is a duty unto Allah for mankind, for him who can find a way thither. As for him who disbelieveth, (let him know that) lo! Allah is Independent of (all) creatures.

Palmer

Therein are manifest signs,- Abraham’s station, and whosoever enters in is safe. There is due to God from man a pilgrimage unto the House, for whosoever can find his way there. But whoso misbelieves – God is independent of the worlds.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Açık-seçik deliller, İbrahim’in makamı vardır orada. Oraya giren, güvene ermiş olur. Yoluna gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır. Kim nankörlük ederse hiç kuşkusuz, Allah bütün âlemlere muhtaç olmayacak bir Ganî’dir.

Qaribullah

In it, there are clear signs; the station where Abraham stood. Whoever enters it let him be safe. Pilgrimage to the House is a duty to Allah for all who can make the journey. And whosoever disbelieves, Allah is Rich, independent of all the worlds.

QXP

Therein are clear signs, the place where Abraham once took stand and was bestowed with leadership of humanity (2:124-125). Anyone who enters it finds inner peace and security. Pilgrimage to this House is a duty owed to God by all those who are able to undertake it. People can realize the blessings of unity by rallying around this Center (22:28). As for those who deny the Truth, verily, Allah is Independent of all creation.

Reshad Khalifa

In it are clear signs: the station of Abraham. Anyone who enters it shall be granted safe passage. The people owe it to GOD that they shall observe Hajj to this shrine, when they can afford it. As for those who disbelieve, GOD does not need anyone.

Rodwell

In it are evident signs, even the standing-place of Abraham: and he who entereth it is safe. And the pilgrimage to the temple, is a service due to God from those who are able to journey thither. And as to him who believeth not – verily God can afford to dispense with all creatures!

Sale

Therein are manifest signs: The place where Abraham stood; and whoever entreth therein, shall be safe. And it is a duty towards God, incumbent on those who are able to go thither, to visit this house; but whosoever disbelieveth, verily God needeth not the service of any creature.

Sher Ali

In it are manifest Signs; it is the place of Abraham; and whoso enters it, is safe. And pilgrimage to the House is a duty which men – those who can find a way thither – owe to ALLAH. And whoso disbelieves, let him remember that ALLAH is surely Independent of all creatures.

Unknown German

In ihm sind deutliche Zeichen. Die Stätte Abrahams – und wer sie betritt, hat Frieden. Und Wallfahrt zu diesem Haus – wer nur immer einen Weg dahin finden kann – ist den Menschen eine Pflicht vor Allah. Wer aber ablehnt (möge bedenken), daß Allah sicherlich unabhängig ist von allen Geschöpfen.

V. Porokhova

В нем – ясные знаменья для людей, ■ Пристанище для Ибрахима, ■ И каждый, кто войдет в него, ■ Там в безопасности пребудет. ■ И на людей возложен долг перед Аллахом ■ Паломничество к Дому совершить, ■ (Но лишь для тех), кто сможет это сделать. ■ А кто останется неверным – что ж! ■ Аллах превыше всяких нужд любого из (Своих) миров!

Yakub Ibn Nugman

Ул Кәгьбәтүллаһда билгеле галәмәтләр бар, шулардан берсе Ибраһим г-мнең ташка баткан аяк эзләредер. Анда кергән кеше гаепле булса да, анда чагында хөкем ителүдән иминдер. Көче җиткән кешеләргә Аллаһуга гыйбадәт өчен хаҗ кылу фарыз. Берәү хаҗның, фарызлыгын инкяр итсә, көче җитеп тә хаҗ кылмаса, зарары үзенә. Аллаһ бөтен галәмнәр мәхлугыннан мөстәгънидер, һичберсенең гамәленә мохтаҗ түгел, карышкан кешеләрне ґәзаб кылыр.

جالندہری

اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جو شخص اس (مبارک) گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا اور لوگوں پر خدا کا حق (یعنی فرض) ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہلِ عالم سے بے نیاز ہے

طاہرالقادری

اس میں کھلی نشانیاں ہیں (ان میں سے ایک) ابراہیم (علیہ السلام) کی جائے قیام ہے، اور جو اس میں داخل ہوگیا امان پا گیا، اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو (اس کا) منکر ہو تو بیشک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.